เรื่อง การสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2561

เรื่อง การสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2561

 • ตรวจสอบตารางสอบ คลิกที่นี่

 • สอบกลางภาค วันที่ 29 ก.ย. – 7 ต.ค.2561

 • ระเบียบและข้อปฏิบัติในการเข้าห้องสอบ

ข้อ  1  นักศึกษาที่มีสิทธ์เข้าสอบจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1.1  เป็นผู้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้น  และต้องเป็นผู้ที่ไม่ต้องถูกตัดสิทธ์การเข้าสอบในรายวิชานั้นด้วย

1.2  มีเวลาเรียนในรายวิชานั้น ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และ/หรือ ฝึกงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ของเวลาเรียน

ข้อ  2  นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตัวในการเข้าห้องสอบ  ดังนี้

2.1  แต่งกายสุภาพเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ว่าด้วย เครื่องแต่งกายนักศึกษา

2.2  ต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษามาแสดงในการสอบทุกครั้ง

2.3  ในกรณีนักศึกษาไม่มีชื่อเข้าสอบในรายวิชาใด  นักศึกษาอาจแสดงใบเสร็จรับเงินที่ลงทะเบียนในรายวิชานั้นเพื่อขอเพิ่มรายชื่อเข้าสอบและทำการตรวจสอบเพื่อความถูกต้องต่อไป หรือขอใบอนุญาตเข้าสอบจากสำนักทะเบียนและประมวลผล

2.4  ห้ามเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบ  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากกรรมการผู้ควบคุมการสอบประจำห้อง นักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธ์การเข้าสอบในรายวิชานั้น

2.5  เมื่อการสอบผ่านไปแล้ว  30  นาที  นักศึกษาผู้ใดที่ยังไม่ได้เข้าห้องสอบจะถูกตัดสิทธ์ในการเข้าสอบครั้งนั้น เว้นแต่ประธานควบคุมการสอบจะพิจารณาอนุญาตเฉพราะกรณี

2.6  ห้ามนำเอกสาร  เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ใด ๆเข้าห้องสอบ  เว้นแต่เครื่องใช้ที่กรรมการผู้ออกข้อสอบกำหนดไว้ในคำสั่ง

2.7  ต้องนั่งตามที่ที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ ห้ามเคลื่อนย้ายที่นั่งออกจากที่ที่จัดไว้ให้

ข้อ  3  การปฏิบัติในระหว่างการสอบ

3.1  ห้ามนักศึกษาออกจากห้องสอบจนกว่าการสอบจะผ่านไปแล้ว  45  นาที

3.2  นักศึกษาต้องลงรายชื่อการเข้าสอบในรายชื่อเข้าห้องสอบของแต่ละรายวิชาเพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าสอบ

3.3  กรรมการผู้ควบคุมการสอบมีอำนาจตรวจค้นนักศึกษาผู้มีเหตุอันสมควรสงสัยว่าทุจริตในการสอบ

3.4  ห้ามนำข้อสอบหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบออกห้องสอบ


ประกาศ ณ วันที่ 18 ก.ย.2561

เรื่องการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561

เรื่อง การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561

กำหนดการลงทะเบียนเรียน
 • 1 – 6 ส.ค.2561  ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  
 • 1 – 3 ส.ค.2561 ลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต www.reg.neu.ac.th
 • 4 – 6 ส.ค.2561 ลงทะเบียนเพิ่ม – ถอนรายวิชา / ลงทะเบียนล่าช้า (ชำระค่าปรับล่าช้า)
 • 7 ส.ค.2561 วันเปิดภาคเรียน 1/2561
 • 14 ส.ค.2561 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้เงินคืน
 • 21 ส.ค.2561  วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์  W
 • 8 ต.ค. – 8 พ.ย.2561 ช่วงการถอนรายวิชาโดยได้สัญลักษณ์  W
 • ระบบลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต เปิดเวลา 07.00 น. – 24.00 น.
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน
1.นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาที่เปิดเรียน ตารางเรียน ตารางสอบและรายวิชาบังคับก่อน (www.reg.neu.ac.th)
2.นักศึกษาติดต่อพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อวางแผนการลงทะเบียนเรียน
3.นักศึกษาเข้าสู่ระบบของสำนักทะเบียนและประมวลผล (www.reg.neu.ac.th)
4.นักศึกษาเลือก ลงทะเบียนเรียน โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
4.1 กรอกรหัสวิชาที่ต้องการลงทะเบียนแล้วกดปุ่ม “ตกลง” เพื่อเลือกรายวิชาที่ลงทะเบียน
4.2 เลือก Section ที่ต้องการลงทะเบียน กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อบันทึกรายวิชาในฐานข้อมูล หรือกดปุ่ม “เคลียร์” เมื่อต้องการยกเลิก
4.3 ถ้านักศึกษาต้องการลงรายวิชาใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนที่ 4.1 และ 4.2
4.4 นักศึกษา กดขออนุมัติ การลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา
4.5 เมื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว นักศึกษาต้องทำการ ยืนยันการลงทะเบียน ถึงจะถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
4.6 ในกรณีที่ไม่ได้รับการอนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา
4.7 พิมพ์ใบลงทะเบียน/ใบนำฝาก เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน กรณีความผิดพลาดใดๆที่อาจเกิดขึ้น 
5.นักศึกษาเลือก เพิ่มรายวิชา โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการลงทะเบียน 4.1 – 4.7
6.นักศึกษาเลือก ถอนรายวิชา โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการลงทะเบียน 4.1 – 4.7

เรื่องการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 3/2560

เรื่อง การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 3/2560

กำหนดการลงทะเบียนเรียน
 • 26 พ.ค. – 4 มิ.ย.2561  ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  
 • 30 พ.ค. – 1 มิ.ย.2561   ลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต www.reg.neu.ac.th
 • 2 – 4 มิ.ย.2561  ลงทะเบียนเพิ่ม – ถอนรายวิชา / ลงทะเบียนล่าช้า (ชำระค่าปรับล่าช้า)
 • 5 มิ.ย.2561 วันเปิดภาคเรียน 3/2560
 • 12 มิ.ย.2561 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้เงินคืน
 • 19 มิ.ย.2561 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์  W
 • 20 มิ.ย. – 10 ก.ค.2561 ช่วงการถอนรายวิชาโดยได้สัญลักษณ์  W
 • ระบบลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต เปิดเวลา 09.00 น. – 24.00 น.
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน
1.นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาที่เปิดเรียน ตารางเรียน ตารางสอบ (www.reg.neu.ac.th)
2.นักศึกษาติดต่อพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อวางแผนการลงทะเบียนเรียน
3.นักศึกษาเข้าสู่ระบบของสำนักทะเบียนและประมวลผล (www.reg.neu.ac.th)
4.นักศึกษาเลือก ลงทะเบียนเรียน โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
4.1 กรอกรหัสวิชาที่ต้องการลงทะเบียนแล้วกดปุ่ม “ตกลง” เพื่อเลือกรายวิชาที่ลงทะเบียน
4.2 เลือก Section ที่ต้องการลงทะเบียน กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อบันทึกรายวิชาในฐานข้อมูล หรือกดปุ่ม “เคลียร์” เมื่อต้องการยกเลิก
4.3 ถ้านักศึกษาต้องการลงรายวิชาใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนที่ 4.1 และ 4.2
4.4 นักศึกษา กดขออนุมัติ การลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา
4.5 เมื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว นักศึกษาต้องทำการ ยืนยันการลงทะเบียน ถึงจะถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
4.6 ในกรณีที่ไม่ได้รับการอนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา
4.7 พิมพ์ใบลงทะเบียน/ใบนำฝาก เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน กรณีความผิดพลาดใดๆที่อาจเกิดขึ้น 
5.นักศึกษาเลือก เพิ่มรายวิชา โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการลงทะเบียน 4.1 – 4.7
6.นักศึกษาเลือก ถอนรายวิชา โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการลงทะเบียน 4.1 – 4.7

ปฏิทินการศึกษา 2561

ปฏิทินการศึกษา 2561

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 1 มีนาคม – 6 สิงหาคม 2561 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2561
วันที่ 1 – 6 สิงหาคม 2561 ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  (ที่คณะวิชาที่สังกัด)
วันที่  1 – 3  สิงหาคม 2561 ลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต 
วันที่ 4 – 6  สิงหาคม 2561 เพิ่ม – ถอนรายวิชา / ลงทะเบียนล่าช้า (ชำระค่าปรับ)
วันที่ 5 สิงหาคม  2561 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
วันที่ 7 สิงหาคม  2561 วันเปิดภาคเรียนที่ 1 /2561
วันที่ 11  สิงหาคม 2561 ประชุม และ  ประกาศปิด / ยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชา ภาคเรียนที่ 1/2561
วันที่ 14  สิงหาคม  2561 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้เงินคืน
วันที่ 21 สิงหาคม 2561 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์  W
วันที่  7 กันยายน 2561  วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 /2561
วันที่ 29 กันยายน – 7 ตุลาคม 2561 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 1 ต.ค. 2561)
วันที่ 8 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2561 ช่วงการถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์  W
วันที่ 9 – 25 ตุลาคม  2561 ** ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2561
วันที่ 24 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2561 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 26 พ.ย. 2561)
วันที่ 4 ธันวาคม 2561 วันปิดภาคเรียนที่ 1/2561
วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 1/2561
วันที่ 27 ธันวาคม 2561 วันคล้ายวันเปลี่ยนประเภทสถาบันเป็นมหาวิทยาลัย
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 7 มกราคม 2562 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2561
วันที่ 22 – 27 ธันวาคม  2561 ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  (ที่คณะวิชาที่สังกัด)
วันที่ 22 – 24 ธันวาคม  2561 ลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต 
วันที่ 25 – 27 ธันวาคม  2561 เพิ่ม – ถอนรายวิชา / ลงทะเบียนล่าช้า (ชำระค่าปรับ)
วันที่ 8 มกราคม  2562 วันเปิดภาคเรียนที่  2/2561
วันที่ 12 มกราคม 2562 ประชุม และ  ประกาศปิด / ยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2561
วันที่ 15  มกราคม 2562 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับเงินคืน
วันที่ 22 มกราคม 2562 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์  W
วันที่ 8 กุมภาพันธ์  2562 วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 /2561
วันที่ 2 – 10 มีนาคม 2562 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 4 มี.ค. 2562)
วันที่ 8 มีนาคม 2562 วันคล้ายวันครบรอบการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
วันที่ 11 มีนาคม –  11 เมษายน 2562 ช่วงการถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์  W
วันที่ 12 – 26 มีนาคม 2562 ** ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561
วันที่ 27 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2562 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 29 เม.ย. 2562)
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 วันปิดภาคเรียน 2/2561
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ประกาศผลการสอบภาคเรียนที่ 2/2561
ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
เดือนมีนาคม – สิงหาคม 2562 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2562
วันที่ 24 – 29 พฤษภาคม 2562 ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  (ที่คณะวิชาที่สังกัด)
วันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2562 ลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต 
วันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2562 เพิ่ม – ถอนรายวิชา / ลงทะเบียนล่าช้า (ชำระค่าปรับ)
วันที่ 4 มิถุนายน 2562 วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
วันที่ 8 มิถุนายน 2562 ประชุม และ  ประกาศปิด / ยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชาภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
วันที่ 11 มิถุนายน 2562 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้เงินคืน
วันที่ 18 มิถุนายน 2562 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์  W
วันที่ 25 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2562** ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
วันที่ 29 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม 2562 ช่วงการถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์  W
วันที่ 20 – 23 กรกฎาคม 2562 สอบปลายภาค ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 22 ก.ค.2562)
วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 วันปิดภาคเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561
วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

 

วันหยุดประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 12 สิงหาคม 2561 วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
วันที่ 13 ตุลาคม 2561 วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันที่ 23 ตุลาคม 2561 วันปิยมหาราช
วันที่ 5 ธันวาคม 2561 วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร/ วันชาติ / วันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 10 ธันวาคม 2561 วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันสิ้นปี
วันที่ 1 มกราคม 2562  วันขึ้นปีใหม่
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 วันมาฆบูชา
วันที่ 6 เมษายน 2562  วันจักรี
วันที่ 13-15 เมษายน  2562 วันสงกรานต์
วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 วันวิสาขบูชา
วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 วันอาสาฬหบูชา
วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 วันเข้าพรรษา
วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

**  วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

เรื่องการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560

เรื่อง การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560

กำหนดการลงทะเบียนเรียน
 • 19 – 24 ธ.ค. 2560  ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  
 • 19 – 21 ธ.ค. 2560  ลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต www.reg.neu.ac.th
 • 22 – 24 ธ.ค. 2560  ลงทะเบียนเพิ่ม – ถอนรายวิชา / ลงทะเบียนล่าช้า (ชำระค่าปรับล่าช้า)
 • 9 ม.ค. 2561 วันเปิดภาคเรียน 2/2560
 • 16 ม.ค. 2561 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้เงินคืน
 • 23 ม.ค. 2561 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์  W
 • 24 ม.ค. – 24 เม.ย. 2561 ช่วงการถอนรายวิชาโดยได้สัญลักษณ์  W
 • ระบบลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต เปิดเวลา 09.00 น. – 24.00 น.
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน
1.นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาที่เปิดเรียน ตารางเรียน ตารางสอบ (www.reg.neu.ac.th)
2.นักศึกษาติดต่อพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อวางแผนการลงทะเบียนเรียน
3.นักศึกษาเข้าสู่ระบบของสำนักทะเบียนและประมวลผล (www.reg.neu.ac.th)
4.นักศึกษาเลือก ลงทะเบียนเรียน โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
4.1 กรอกรหัสวิชาที่ต้องการลงทะเบียนแล้วกดปุ่ม “ตกลง” เพื่อเลือกรายวิชาที่ลงทะเบียน
4.2 เลือก Section ที่ต้องการลงทะเบียน กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อบันทึกรายวิชาในฐานข้อมูล หรือกดปุ่ม “เคลียร์” เมื่อต้องการยกเลิก
4.3 ถ้านักศึกษาต้องการลงรายวิชาใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนที่ 4.1 และ 4.2
4.4 นักศึกษา กดขออนุมัติ การลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา
4.5 เมื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว นักศึกษาต้องทำการ ยืนยันการลงทะเบียน ถึงจะถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
4.6 ในกรณีที่ไม่ได้รับการอนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา
4.7 พิมพ์ใบลงทะเบียน/ใบนำฝาก เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน กรณีความผิดพลาดใดๆที่อาจเกิดขึ้น 
5.นักศึกษาเลือก เพิ่มรายวิชา โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
6.นักศึกษาเลือก ถอนรายวิชา โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

ประกาศ ณ วันที่ 17 ธ.ค. 2560

 

เรื่อง การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560

เรื่อง การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560

 • วันที่ 7 พ.ย.2560 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์ W
 • วันที่ 25 พ.ย. – 7 ธ.ค.2560 สอบปลายภาคเรียน 1/2560 
 • วันที่ 16 ธ.ค.2560 วันประกาศผลการเรียน
 • ตรวจสอบตารางสอบปลายภาค คลิกที่นี่
 • ระเบียบและข้อปฏิบัติในการเข้าห้องสอบ

ข้อ  1  นักศึกษาที่มีสิทธ์เข้าสอบจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1.1  เป็นผู้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้น  และต้องเป็นผู้ที่ไม่ต้องถูกตัดสิทธ์การเข้าสอบในรายวิชานั้นด้วย

1.2  มีเวลาเรียนในรายวิชานั้น ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และ/หรือ ฝึกงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ของเวลาเรียน

ข้อ  2  นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตัวในการเข้าห้องสอบ  ดังนี้

2.1  แต่งกายสุภาพเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ว่าด้วย เครื่องแต่งกายนักศึกษา

2.2  ต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษามาแสดงในการสอบทุกครั้ง

2.3  ในกรณีนักศึกษาไม่มีชื่อเข้าสอบในรายวิชาใด  นักศึกษาอาจแสดงใบเสร็จรับเงินที่ลงทะเบียนในรายวิชานั้นเพื่อขอเพิ่มรายชื่อเข้าสอบและทำการตรวจสอบเพื่อความถูกต้องต่อไป หรือขอใบอนุญาตเข้าสอบจากสำนักทะเบียนและประมวลผล

2.4  ห้ามเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบ  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากกรรมการผู้ควบคุมการสอบประจำห้อง นักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธ์การเข้าสอบในรายวิชานั้น

2.5  เมื่อการสอบผ่านไปแล้ว  30  นาที  นักศึกษาผู้ใดที่ยังไม่ได้เข้าห้องสอบจะถูกตัดสิทธ์ในการเข้าสอบครั้งนั้น เว้นแต่ประธานควบคุมการสอบจะพิจารณาอนุญาตเฉพราะกรณี

2.6  ห้ามนำเอกสาร  เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ใด ๆเข้าห้องสอบ  เว้นแต่เครื่องใช้ที่กรรมการผู้ออกข้อสอบกำหนดไว้ในคำสั่ง

2.7  ต้องนั่งตามที่ที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ ห้ามเคลื่อนย้ายที่นั่งออกจากที่ที่จัดไว้ให้

ข้อ  3  การปฏิบัติในระหว่างการสอบ

3.1  ห้ามนักศึกษาออกจากห้องสอบจนกว่าการสอบจะผ่านไปแล้ว  45  นาที

3.2  นักศึกษาต้องลงรายชื่อการเข้าสอบในรายชื่อเข้าห้องสอบของแต่ละรายวิชาเพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าสอบ

3.3  กรรมการผู้ควบคุมการสอบมีอำนาจตรวจค้นนักศึกษาผู้มีเหตุอันสมควรสงสัยว่าทุจริตในการสอบ

3.4  ห้ามนำข้อสอบหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบออกห้องสอบ


ประกาศ ณ วันที่ 10 พ.ย. 2560

เรื่องการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560

เรื่องการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560

กำหนดการลงทะเบียนเรียน
 • 30 ก.ค. – 7 ส.ค. 2560  ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  
 • 1 – 3 ส.ค. 2560 ลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต นักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 4
 • 4 – 6 ส.ค. 2560 ลงทะเบียนเพิ่ม – ถอนรายวิชา / ลงทะเบียนล่าช้า
 • 8 ส.ค. 2560 วันเปิดภาคเรียน 1/2560
 • 15 ส.ค. 2560 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้เงินคืน
 • 22 ส.ค. 2560 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์  W
 • 23 ส.ค. – 7 พ.ย. 2560 ช่วงการถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์  W
 • ระบบลงทะเบียนเปิดเวลา 09.00 น. – 24.00 น.
** ข้อควรระวัง **
 • เมื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว นักศึกษาต้องทำการ ยืนยันการลงทะเบียน ถึงจะถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 • หลังจาก ยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้อีก และนักศึกษาต้องชำระเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ 26 ก.ค. 2560

เรื่อง ย้ายสาขาวิชา-คณะ / เปลี่ยนรหัสนักศึกษา 1/2560

นักศึกษาที่มีความประสงค์

ย้ายสาขาวิชา – ย้ายคณะ – เปลี่ยนรหัสนักศึกษา

ภาคเรียนที่ 1/2560

สามารถดำเนินการได้ ภายในวันที่ 30 ก.ค. – 3 ส.ค. 2560


1.ย้ายสาขา เตรียมเอกสารดังนี้

 • แบบฟอร์มการเทียบโอนรายวิชา (ภายในสถาบัน) (สทป.04)
 • ใบแสดงผลการเรียน (ชำระที่ฝ่ายการเงิน 10 บาท)

* หมายเหตุ : ผลการเรียนในสาขาวิชาเดิม จะถูกโอนไปสาขาวิชาใหม่ทุกรายวิชา *

 

2.เปลี่ยนรหัสนักศึกษาใหม่ (กรณีไม่มีรายวิชาเทียบโอน)   เตรียมเอกสารดังนี้

 • แบบฟอร์มใบลาออก (สทป.07)
 • ใบสมัครนักศึกษาใหม่ (ชำระที่ฝ่ายการเงิน 300 บาท)

* หมายเหตุ : ให้เตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 1.สำเนาบัตรประชาชน (1 ฉบับ)  

สำเนาทะเบียนบ้าน (1 ฉบับ) 3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (1 รูป) 4. สำเนาวุฒิการศึกษา (3 ฉบับ) *

 

3.เปลี่ยนรหัสนักศึกษาใหม่ (กรณีมีเฉพาะรายวิชาเทียบโอนภายในสถาบัน)   เตรียมเอกสารดังนี้

 • แบบฟอร์มใบลาออก (สทป.07)
 • แบบฟอร์มการเทียบโอนรายวิชา (ภายในสถาบัน) (สทป.04)
 • ใบสมัครนักศึกษาใหม่ (ชำระที่ฝ่ายการเงิน 300 บาท)
 • ใบแสดงผลการเรียน (ชำระที่ฝ่ายการเงิน 10 บาท)

 

4.เปลี่ยนรหัสนักศึกษาใหม่ (กรณีมีเทียบโอนรายวิชาภายในสถาบันและเทียบโอนรายวิชาต่างสถาบัน)   

     เตรียมเอกสารดังนี้

 • แบบฟอร์มใบลาออก (สทป.07)
 • แบบฟอร์มการเทียบโอนรายวิชา (ภายในสถาบัน) (สทป.04)
 • แบบฟอร์มการเทียบโอนรายวิชา (ต่างสถาบัน)(สทป.05)
 • ใบสมัครนักศึกษาใหม่ (ชำระที่ฝ่ายการเงิน 300 บาท)
 • ใบแสดงผลการเรียน (ชำระที่ฝ่ายการเงิน 10 บาท)

 

5.เปลี่ยนรหัสนักศึกษาใหม่ (กรณีมีเฉพาะรายวิชาเทียบโอนต่างสถาบัน)   เตรียมเอกสารดังนี้

 • แบบฟอร์มใบลาออก (สทป.07)
 • แบบฟอร์มการเทียบโอนรายวิชา (ต่างสถาบัน)(สทป.05)
 • ใบสมัครนักศึกษาใหม่ (ชำระที่ฝ่ายการเงิน 300 บาท)
 • ใบแสดงผลการเรียน (ชำระที่ฝ่ายการเงิน 10 บาท)

 


ประกาศ ณ วันที่ 21 ก.ค. 2560

เรื่อง การยื่นขอสำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2559

นักศึกษาที่มีความประสงค์ยื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษา

ประจำภาคเรียนที่ ภาคฤดูร้อน/2559

  (คาดว่าจะจบการศึกษา)

สามารถดำเนินการได้ภายในวันที่ 27 มิ.ย. – 9 ก.ค.2560

ขั้นตอนการยื่นขอสำเร็จการศึกษา
ขั้นตอนที่ 1. นักศึกษาเตรียมเอกสารประกอบการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา  ดังต่อไปนี้
1.1  ภาพถ่ายสีสวมชุดครุยวิทยฐานะ  ขนาด   1  นิ้ว จำนวน   7  แผ่น
1.2  ไปรษณียบัตร (พร้อมที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวกและรวดเร็วในกรณีที่มีปัญหา)  จำนวน    1  แผ่น
1.3  ใบแสดงผลการเรียน (ออกโดยสำนักทะเบียน ฯ) จำนวน   1  แผ่น
1.4  ซองสำหรับจัดส่งเอกสารการศึกษา  ขนาด   9 *10  นิ้ว จำนวน  1  ซอง
ขั้นตอนที่ 2.  นักศึกษาขอแบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษา ( สทป.08 ป.ตรี หรือ สทป.09 บัณฑิตศึกษา) และแบบฟอร์มสำหรับกรอกประวัติผู้ขอสำเร็จการศึกษา (สำหรับจัดทำหนังสืออนุสรณ์ฯ) ที่สำนักทะเบียน ฯ 
ขั้นตอนที่ 3.  นักศึกษายื่นแบบฟอร์ม (กรอกข้อความให้สมบูรณ์) พร้อมเอกสารประกอบ  เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษา , หัวหน้าสาขาวิชาและคณบดีลงนามตามลำดับ
ขั้นตอนที่ 4.  นักศึกษานำแบบฟอร์มใน ข้อ 3 ไปให้ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและฝ่ายกองทุนกู้ยืมเพื่อตรวจสอบการกู้ยืมเงิน
ขั้นตอนที่ 5. นักศึกษานำเอกสารจากข้อ 4 ไปให้ฝ่ายการเงินจะออกใบเสร็จรวมเป็นจำนวนเงิน  5,150  บ.ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
5.1  ค่าปัจฉิมนิเทศ 500 บาท
5.2  ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 4,000 บาท
(หักจากค่าประกันของเสียหาย  400  บาทและจ่ายเพิ่ม 3,600  บาท)
5.3   ค่าเอกสารการศึกษา (Transcript) ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 200 บาท
5.4   ค่าใบรับรองการสำเร็จการศึกษา ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 200 บาท
5.5   ค่าเข็มวิทยฐานะ 150 บาท
5.6   ค่าใบปริญญาบัตร 500 บาท
ขั้นตอนที่ 6.  ฝ่ายการเงินส่งเอกสารไปที่ฝ่ายบัญชีเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและลงบัญชี
ขั้นตอนที่ 7.  ฝ่ายบัญชีส่งเอกสารทุกอย่างไปที่สำนักทะเบียน ฯ เพื่อตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
ขั้นตอนที่ 8.  สำนักทะเบียน ฯ จัดทำรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาส่งให้สาขาวิชาในแต่ละคณะตรวจสอบความถูกต้อง
ขั้นตอนที่ 9.  สาขาวิชาแต่ละคณะส่งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาคืนสำนักทะเบียน ฯ
ขั้นตอนที่ 10. สำนักทะเบียน ฯ ตรวจสอบและจัดทำรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเสนอที่ประชุมกรรมการวิชาการ
ขั้นตอนที่ 11. สำนักทะเบียน ฯ จัดทำรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ผ่านการเห็นชอบจากกรรมการวิชาการเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
**หมายเหตุ**
 • เมื่อฝ่ายการเงินและบัญชีตรวจสอบหากพบว่า นศ. มียอดค้างชำระจะคืนเอกสารแจ้งจบให้กับ นศ. (**สามารถชำระค่าแจ้งจบได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดให้มีการแจ้งจบ เพื่อไม่ให้โดนค่าปรับแจ้งจบล่าช้า**)
 • นศ. จะต้องนำเอกสารไปยื่นที่สำนักทะเบียนเอง เมื่อชำระยอดค้างที่เหลือทั้งหมดจึงถือว่า นศ.ได้ทำการแจ้งจบ
 • นักศึกษาที่เคยทำการแจ้งจบมาแล้ว แต่ไม่สำเร็จการศึกษา จะต้องทำการแจ้งจบใหม่
 • หากนักศึกษายื่นเอกสารขอแจ้งจบล่าช้ากว่ากำหนด จะต้องเสียค่าปรับล่าช้า วันละ 100 บาท

 


ประกาศ ณ วันที่ 29 มิ.ย.2560
Plugin from the creators ofBrindes Personalizados :: More at PlulzWordpress Plugins