เรื่องแจ้งกำหนดการพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

************************************

เรียน บัณฑิต / มหาบัณฑิต / ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะเสด็จมาประทาน
ปริญญาบัตร แก่บัณฑิต  มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต  ของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ ในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559 ซึ่งมีกำหนดการดังนี้
กำหนดการ
วันที่ 7 – 17 กุมภาพันธ์ 2559   ลงทะเบียนบัณฑิต (ทางอินเตอร์เน็ต)
วันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2559  รับชุดครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ
วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559  การฝึกซ้อมย่อย เวลา 08.30-16.00 น.
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559  การถ่ายภาพหมู่และฝึกซ้อมใหญ่    เวลา 08.30-16.00 น.
วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559  พิธีประทานปริญญาบัตร  
– เวลา  10.30 น.    บัณฑิตตั้งแถวเดินเข้าหอประชุม
– เวลา  15.00-17.00 น.    พิธีประทานปริญญาบัตร 

***บัณฑิตผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนและเข้ารับการซ้อมรับ***

***ในศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559***

***ไม่มีสิทธิ์เข้ารับ ประทานปริญญาบัตร***

ค่าใช้จ่าย 
 1. ค่าถ่ายภาพ 1,600  บาท
 2. ค่าเช่าชุดครุย ปริญญาตรี  700  บาท / ปริญญาโท 1,000  บาท / ปริญญาเอก1,500  บาท
 1. ค่ามัดจำชุดครุย ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก (คืนเงินมัดจำให้เมื่อคืนชุดครุย) 1,500  บาท   
 2. ค่าหนังสืออนุสรณ์และค่าแผ่น DVD ประมวลภาพงานวันประทานปริญญาบัตรพร้อมจัดส่ง 400  บาท
จึงแจ้งมาเพื่อทราบและให้บัณฑิต/มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต เตรียมพร้อมและปฏิบัติตามกำหนดการดังกล่าว

************************************

ประกาศเรื่องการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558

เข้าสู่ระบบลงทะเบียนเรียน คลิกที่นี่

************************************

ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน

 • 5 – 15 ม.ค. 2559    ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • 6 – 9 ม.ค. 2559      ลงทะเบียนเรียนทาง Internet
 • 10 – 15 ม.ค. 2559    ลงทะเบียนเพิ่ม – ถอนรายวิชา / ลงทะเบียนล่าช้า
 • 19 ม.ค. 2559         วันเปิดภาคเรียน 2/2558
 • 24 ม.ค. 2559          วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับเงินคืน
 • 31 ม.ค.2559            วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์  W
 • ระบบลงทะเบียนจะเปิดเวลา 06.00 – 24.00 ของทุกวัน (ตามปฏิทินการลงทะเบียนเรียน)
 • ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน คลิกเข้าสู่ระบบงานทะเบียน
 • พิมพ์ใบลงทะเบียนเรียน คลิกที่นี่

**************************************************

ปฏิทินการศึกษา 2557

 

ปฏิทินการศึกษา 2557

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

5 – 17 สิงหาคม 2557

ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  (ที่คณะวิชาที่สังกัด)

5 – 10 สิงหาคม 2557

ลงทะเบียนทาง อินเตอร์เน็ต นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป

 13 – 15 สิงหาคม 2557

ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน/ล่าช้า (ชำระค่าปรับ)

16 สิงหาคม 2557

ประชุม และ  ประกาศปิด / ยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชา ภาคเรียนที่ 1/2557

18 สิงหาคม 2557

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

19 สิงหาคม 2557

วันเปิดภาคเรียนที่  1/2557

24 สิงหาคม 2557

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้เงินคืน

31 สิงหาคม 2557

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์  W

11 – 19 ตุลาคม 2557

สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2557 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 13 ต.ค.2557)

11 – 21 ตุลาคม 2557

ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ

22 ตุลาคม 2557

วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา

** 2 – 15 พฤศจิกายน 2557

ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2557

29 พฤศจิกายน 2557

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์ W

6 – 16 ธันวาคม 2557

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557 (ยกเว้นวันที่ 8 ,10 และ 15 ธ.ค.2557)

6 – 17 ธันวาคม 2557

ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ

18 ธันวาคม 2557

วันปิดภาคเรียนที่ 1/2557

25 ธันวาคม 2557

ประกาศผลการสอบภาคเรียนที่ 1/2557

27 ธันวาคม 2557

วันคล้ายวันครบรอบการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

6 – 11 มกราคม 2558

ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  (ที่คณะวิชาที่สังกัด)

6 – 11 มกราคม 2558

ลงทะเบียนทาง อินเตอร์เน็ต นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป

12 – 16 มกราคม 2558

ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน/ล่าช้า (ชำระค่าปรับ)

17 มกราคม 2558

ประชุม และ  ประกาศปิด / ยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2557

20 มกราคม 2558

วันเปิดภาคเรียนที่  2/2557

25 มกราคม 2558

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับเงินคืน

1 กุมภาพันธ์ 2558

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์  W

7 – 15 มีนาคม 2558

สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 9 มี.ค.2558)

7 – 17 มีนาคม 2558

ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ

19 มีนาคม 2558

วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา

*24 มีนาคม – 5 เมษายน 2558

ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557

25 เมษายน 2558

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้สัญลักษณ์ W

2 – 10 พฤษภาคม 2558

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 4 พ.ค.2558)

2 – 13 พฤษภาคม 2558

ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ

14 พฤษภาคม 2558

วันปิดภาคเรียน 2/2557

21 พฤษภาคม 2558

ประกาศผลการสอบภาคเรียนที่ 2/2557
ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

27 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2558

ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  (ที่คณะวิชาที่สังกัด)

27 – 31 พฤษภาคม 2558

ลงทะเบียนทาง อินเตอร์เน็ต นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป

2 – 6 มิถุนายน 2558

ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน/ล่าช้า (ชำระค่าปรับ)

7 มิถุนายน 2558

ประชุม และ  ประกาศปิด / ยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชาภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

9 มิถุนายน 2558

วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

14 มิถุนายน 2558

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้เงินคืน

21 มิถุนายน 2558

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์  W

21 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2558

ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

11 กรกฎาคม 2558

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์ W

18 – 21 กรกฎาคม 2558

สอบปลายภาค ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 20 ก.ค.2558)

18 – 22 กรกฎาคม 2558

ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ

23 กรกฎาคม 2558

วันปิดภาคเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2557

29 กรกฎาคม 2558

ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
* วัน เวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ปฎิทินการศึกษา 2556

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2556

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

1 มีนาคม – 11 มิถุนายน 2556

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556

1 – 3 มิถุนายน 2556

ลงทะเบียนทาง Internet นักศึกษาชั้นปี ที่ 2 – 4

4 – 9 มิถุนายน 2556

ลงทะเบียนเพิ่ม – ถอนรายวิชา – ลงทะ เบียนล่าช้าทาง Internet

10 มิถุนายน 2556

ประชุม และ ประกาศปิด / ยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชา ภาคเรียนที่ 1/2556

11 มิถุนายน 2556

วันเปิดภาคเรียน  1/2556และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

18 มิถุนายน 2556

วันสุดท้ายถอนรายวิชาและได้เงินคืน

25 มิถุนายน 2556

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์  W

11 กรกฎาคม 2556

พิธีไหว้ครู

3 – 11 สิงหาคม 2556

สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2556

3 – 13 สิงหาคม 2556

ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ

13 สิงหาคม 2556

วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา

3 – 14 กันยายน 2556

ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2556

21 กันยายน 2556

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์ W

28 กันยายน – 6 ตุลาคม 2556

สอบภาคปลายเรียนที่ 1/2556

28 กันยายน – 8 ตุลาคม 2556

ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ

9 ตุลาคม 2556

วันปิดภาคเรียน 1/2556

15 ตุลาคม 2556

ประกาศผลการสอบภาคเรียนที่ 1/2556
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

1 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2556

รับสมัครนักศึกษา ใหม่ภาคเรียนที่ 2/2556

16 – 31 ตุลาคม 2556

ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  (ที่คณะวิชาที่สังกัด)

22 – 26 ตุลาคม 2556

ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2556(ทาง Internet)

27 – 31 ตุลาคม 2556

ลงทะเบียนเพิ่ม – ถอน – ล่าช้า (ทาง Internet)

3 พฤศจิกายน 2556

วันประชุม และประกาศปิด / ยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2556

5 พฤศจิกายน 2556

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2556

12 พฤศจิกายน 2556

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับเงินคืน

19 พฤศจิกายน 2556

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้รับสัญลักษณ์ W

21 – 29 ธันวาคม 2556

สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2556

21 ธันวาคม 2556 – 4 มกราคม 2557

ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ

27 ธันวาคม 2556

วันคล้ายวันเปลี่ยนประเภทสถาบันเป็นมหาวิทยาลัย

14 – 24 มกราคม 2557

ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2556

15 กุมภาพันธ์ 2557

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้สัญลักษณ์ W

18 กุมภาพันธ์ 2557

วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา

8 มีนาคม 2557

วันคล้ายวันครบรอบการจัดตั้งมหาวิทยาลัย

1 – 9 มีนาคม 2557

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556

1 – 11 มีนาคม 2557

ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้า

12 มีนาคม 2557

วันปิดภาคเรียน 2/2556

20 มีนาคม 2557

ประกาศผลการสอบภาคเรียนที่ 2/2556
ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

1 มีนาคม – 10 มิถุนายน 2557

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557

21 – 28 มีนาคม 2557

ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

25 – 26 มีนาคม 2557

ลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา 2556 (ทาง Internet)

27 – 28 มีนาคม 2557

ลงทะเบียนเพิ่ม – ถอน – ล่าช้า (ทาง Internet)

29 มีนาคม 2557

ประชุม และประกาศปิด / ยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชาภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2556

1 เมษายน 2557

เปิดภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา 2556

8 เมษายน 2557

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาได้รับเงินคืน

17 เมษายน 2557

วันสุดท้ายของถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์ W

17 – 24 เมษายน 2557

ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

10 พฤษภาคม 2557

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์ W

17 – 20 พฤษภาคม 2557

สอบปลายภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา 2556

17 – 22 พฤษภาคม 2557

ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้า

23 พฤษภาคม 2557

วันปิดภาคเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

28 พฤษภาคม 2557

ประกาศผลการสอบภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา 2556
* วัน เวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลง

 

๐ ติดต่อทะเบียนฯ

สำนักทะเบียนและประมวลผลยินดีให้บริการทุกท่าน  ท่านสามารถติดต่อสำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ตามช่องทางต่อไปนี้

1. ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

 • ดร.สุบัน  มุขธระโกษา
 • โทรศัพท์  043 222959-61
 • โทรศัพท์ มือถือ 0874216548
 • E mail    subanmuk@hotmail.com   or   suban.muk@neu.ac.th

2.รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

 • น.ส.สุมิตตา จันทร์ขำ
 • โทรศัพท์ 0983355046
 • E mail   sumitta.jan@neu.ac.th

3. เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนและประมวลผล

 • โทรศัพท์  043 222959-61  ต่อ  114
 • 3.1 กลุ่มงานธุรการ

นางสาวศิริพร จันทร์เพ็ง   โทรศัพท์………………….Email  siriporn.jun@neu.ac.th

 • 3.2 กลุ่มงานทะเบียนนักศึกษา

นางศิวาพร กิตติลาภ        โทรศัพท์ 0878668067 Email  Siwaphon.kit@neu.ac.th

 • 3.3 กลุ่มงานระเบียบการศึกษา

นางณัชชาภัทร เวียงแสง  โทรศัพท์ 0862225913  Email   natchaphat.wie@neu.ac.th

 • 3.4 กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายเกรียงศักดิ์ โซ่เชียงคำ  โทรศัพท์ 0832855046 Email  kriangsak.sos(at)neu.ac.th

 • 3.5 กลุ่มงานตารางเรียน/ตารางสอบและประมวลผลข้อมูล

น.ส.สุมิตตา จันทร์ขำ      โทรศัพท์  0983355046    Email   sumitta.jan@neu.ac.th

รายชื่อนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี (เทียบเรียน)

 

รายชื่อนักศึกษา หลักสูตร 4 ปี (เทียบเรียน)

ที่ผ่านการตรวจสอบรายวิชาเทียบโอนจากทาง คณะ/สาขาวิชาแล้ว

ให้มาติดต่อลงทะเบียนเรียนได้ที่สำนักทะเบียนฯ

ภายในวันนี้ – 11 มิ.ย.2555 เวลา 09.00 – 16.30 น.

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี (เทียบเรียน)
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล
1 5561210001 นายวัชระ   วงษ์สา
2 5561210002 นางสาวอลิษา   นารีรักษ์
3 5561210004 นางสาวจุฑาทิพย์   สุดชา
4 5561210005 นายสิทธิพร   ตุ่นเส็ง
5 5561210006 นางสาวปิยพร   คุณสุข
6 5561210007 นางสาวปนิดา   เกตกูล
7 5561210008 นายโรจน์ศักดิ์   ทำพล
8 5561210009 นางสาวปิยะวัน   ขามก้อน
9 5561210011 นางสาวหนึ่งฤทัย   มนัสไธสง
10 5561210012 นางสาวสุชาดา   วรดิษฐ์วงษ์
11 5561210015 นางสาวอรชา   สิงขรอาจ
12 5561210016 นางสาวสุภาภรณ์   อภัยพอก
13 5561210017 นายภิญโญ   สิงห์ศักดา
14 5561210018 นางสาวปิยะมาศ   กำหมู
15 5561210019 นายวสันต์   เหลืองงาม
16 5561210020 นางสาวภคอร   แก้วลือ

เรื่องการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาสมัครใหม่ 2555

คณะ/สาขาวิชา ที่สามารถลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ ได้แล้ว มีดังนี้*

       1.คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 4 ปี  – รหัสนักศึกษา 551111xxxx
       2.คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 4 ปี  – รหัสนักศึกษา 551311xxxx
       3.คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 4 ปี – รหัสนักศึกษา 552311xxx
          และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 4 ปี (เทียบเรียน) – รหัสนักศึกษา 552321xxxx
       4.คณะนิเทศศาสตร์ 4 ปี – รหัสนักศึกษา 553001xxxx
       5.คณะนิติศาสตร์ 4 ปี – รหัสนักศึกษา 554111xxxx
       6.คณะเศรษฐศาสตร์ 4 ปี – รหัสนักศึกษา 555111xxxx
       7.คณะคอมพิวเตอร์ฯ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี – รหัสนักศึกษา 556111xxxx
       8.คณะคอมพิวเตอร์ฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี – รหัสนักศึกษา 556211xxxx
       9.คณะสังคมศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี – รหัสนักศึกษา 557211xxxx
 หมายเหตุ * ให้นักศึกษามาติดต่อลงทะเบียนเรียนได้ที่สำนักทะเบียนฯ โดยนำบัตรนักศึกษา
และใบเสร็จค่าธรรมเนียมนักศึกษา มาติดต่อที่สำนักทะเบียนและประมวลผล
ได้ตั้งแต่วันนี้ – 11 มิ.ย.2555 เวลา 09.00 น. – 16.30 น.

 

** สำหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนหลักสูตร 4 ปี เทียบเรียน (จบวุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า) ,
หลักสูตรเสาร์ – อาทิตย์ (ทั้งหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรเทียบเรียน)
และนักศึกษาเทียบโอนต่างสถาบัน /ปริญญาใบที่ 2
ทางคณะ/สาขาวิชา กำลังดำเนินการตรวจสอบรายวิชาที่สามารถเทียบโอนได้
ให้นักศึกษามาติดต่อลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่ 1 – 11 มิ.ย.2555
ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่สามารถลงทะเบียนเรียนได้แล้ว

 

การรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี โท เอก

การรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี โท เอก

หลักฐานการรับสมัคร
1.  สำเนาใบแสดงผลการศึกษา จำนวน 3 แผ่น
2.  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 แผ่น
3.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 แผ่น
4.  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วหรือ 2 นิ้ว จำนวน 4 แผ่น
5. ใบรับรองจากสถานศึกษา (กรณีมีความสามารถพิเศษด้านใด)
6. ใบเกียรติบัตร/ใบเกียรติคุณ
7. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)
สถานที่รับสมัคร / ยื่นหลักฐานการสมัครได้ที่
สำนักทะเบียนและประมวลผล ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
199/19 ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทร.043-222959 -61 ต่อ 114 และ 555

…………………………………

การสมัครเรียน หลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู (โครงการ 2)

การสมัครเรียน หลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู (โครงการ 2)

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเรียน หลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู (โครงการ 2)
ให้ส่งเอกสารหลักฐานการสมัครภายในวันที่ 18-19 เมษายน 2555 เท่านั้น
ยื่นเอกสารได้ที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
199/19 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-43-222-959-61 ต่อ 114
หลักฐานการสมัคร ดังนี้
1.สำเนาหนังสือแต่งตั้งแต่ละตำแหน่ง
2.สำเนาสัญญาจ้างแต่ละตำแหน่ง
3.สำเนาหนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอน หรือ สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
(กรณีไม่มีคุณวุฒิครู) ที่ยังไม่หมดอายุโดยสำนักงานคุรุสภาเป็นผู้ออกให้
4.สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาตรี)
5.สำเนาบัตรประชาชน
6.สำเนาทะเบียนบ้าน
7.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล
8. รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 แผ่น เป็นต้น หรือ ตามที่คุรุสภาและ สช. กำหนด
หมายเหตุ : ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คุรุสภาและ สช. ประกาศ เท่านั้นจึงจะมีสิทธิเรียน

…………………………………

๐ ระเบียบ ข้อบังคับ

Plugin from the creators ofBrindes Personalizados :: More at PlulzWordpress Plugins