ปฏิทินการศึกษา 2562

ปฏิทินการศึกษา 2562

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 1 มีนาคม – 22 กรกฎาคม 2562 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2562
วันที่ 13 – 21 กรกฎาคม 2562 นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาการลงทะเบียนเรียน (ที่คณะ/สาขาที่สังกัด)
วันที่ 16 – 18 กรกฎาคม 2562 ลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต  (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป)
วันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2562 ลงทะเบียนเรียนล่าช้า และเพิ่ม – ถอนรายวิชา ทางอินเตอร์เน็ต (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป)
วันที่ 21 กรกฎาคม 2562วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1/2562วันเปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา โดยได้รับเงินคืน
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา โดยไม่ได้รับสัญลักษณ์  W
วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ประชุมยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
วันที่ 25 สิงหาคม 2562 วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
วันที่ 7 – 15 กันยายน 2562 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562
วันที่ 17 กันยายน – 3 พฤศจิกายน 2562 ถอนรายวิชา โดยได้รับสัญลักษณ์  W
วันที่ 5 – 21 พฤศจิกายน 2562 ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
วันที่ 9 – 17 พฤศจิกายน 2562 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 วันปิดภาคเรียนที่ 1/2562
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ประกาศผลการสอบ ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
วันที่ 8 ธันวาคม 2562 วันสุดท้ายของการได้รับสัญลักษณ์ I  ภาคเรียนที่ 1/2562
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 วันคล้ายวันเปลี่ยนประเภทสถาบันเป็นมหาวิทยาลัย

 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 2 ธันวาคม 2562 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2562
วันที่ 23 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาการลงทะเบียนเรียน (ที่คณะ/สาขาที่สังกัด)
วันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2562 ลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต  (นักศึกษาทุกระดับชั้น) (ยกเว้นนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2562)
วันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 ลงทะเบียนเรียนล่าช้า และเพิ่ม – ถอนรายวิชา ทางอินเตอร์เน็ต
วันที่ 3 ธันวาคม 2562 วันเปิดภาคเรียนที่  2/2562 และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
วันที่ 11 ธันวาคม 2562 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา โดยได้รับเงินคืน
วันที่ 17 ธันวาคม 2562 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา โดยไม่ได้รับสัญลักษณ์  W
วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ประชุม ยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
วันที่ 5 มกราคม 2563 วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา ประจำภาคภาคเรียนที่ 2 /2562
วันที่ 21 – 26 มกราคม 2563 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562
วันที่ 28 มกราคม – 15 มีนาคม 2563 ถอนรายวิชา โดยได้รับสัญลักษณ์ W
วันที่ 8 มีนาคม 2563 วันคล้ายวันครบรอบการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
วันที่ 17 มีนาคม – 2 เมษายน 2563 ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
วันที่ 24 – 29 มีนาคม 2563 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
วันที่ 31 มีนาคม 2563 วันปิดภาคเรียน 2/2562
วันที่ 3 เมษายน 2563 ประกาศผลการสอบ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
วันที่ 19 เมษายน 2563 วันสุดท้ายของการได้รับสัญลักษณ์ I ภาคเรียนที่ 2/2562

 

ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

1 มีนาคม – มิถุนายน 2563 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
วันที่ 9 – 21 เมษายน 2563 นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาการลงทะเบียนเรียน (ที่คณะ/สาขาที่สังกัด)
วันที่ 16 – 17 เมษายน 2563 ลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต
วันที่ 18 – 19 เมษายน 2563 เพิ่ม – ถอนรายวิชา / ลงทะเบียนล่าช้า (ชำระค่าปรับ)
วันที่ 21 เมษายน 2563 วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
วันที่ 24 เมษายน 2563 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้เงินคืน
วันที่ 28 เมษายน 2563 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา โดยไม่ได้สัญลักษณ์  W
วันที่ 29 เมษายน 2563 ประชุม ยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชาภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
วันที่ 5 – 17 พฤษภาคม 2563 ถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์  W
วันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2563 สอบปลายภาค ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
วันที่ 26 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2563 ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
วันที่ 2 มิถุนายน 2563 วันปิดภาคเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
วันที่ 14 มิถุนายน 2563 วันสุดท้ายของการได้รับสัญลักษณ์ I ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

 

* วัน เวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลง

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่องการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562

ปฏิทินการลงทะเบียน 
 • วันที่ 16 –  21 ก.ค.2562 นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาการลงทะเบียนเรียน (ที่คณะ/สาขาที่สังกัด)
 • วันที่ 16 – 18 ก.ค.2562  ลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต
 • วันที่ 19 – 21 ก.ค.2562  เพิ่ม – ถอนรายวิชาทางอินเตอร์เน็ต
 • วันที่ 30 ก.ค.2562 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับเงินคืน
 • วันที่ 6 ส.ค.2562 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์  W
 • วันที่ 17 ก.ย. – 3 พ.ย.2562 ถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์  W
 • ระบบเปิดทำการ 09.00 น. – 24.00 น. ตามวันเวลาที่กำหนด
ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน คลิกที่นี่
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน
1.นักศึกษาเข้าสู่ระบบของสำนักทะเบียนและประมวลผล (www.reg.neu.ac.th)
2.นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาที่เปิดเรียน ตารางเรียน ตารางสอบ
3.ติดต่อพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบแผนการเรียนและผลการเรียน
4.นักศึกษาเลือกรายวิชาและลงทะเบียนเรียน โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ คือ
4.1 ป้อนรหัสวิชาที่ต้องการลงในช่องรหัสวิชา แล้ว กดปุ่ม ตกลง เพื่อเลือกรายวิชาที่ลงทะเบียน
4.2 คลิก เลือก เพื่อเลือก Section ที่ต้องการลงทะเบียน กดปุ่ม ตกลง เพื่อบันทึกรายวิชาในฐานข้อมูล หรือกดปุ่ม เคลียร์ เมื่อต้องการยกเลิก
4.3 ถ้านักศึกษาต้องการลงรายวิชาใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนที่ 1-2
4.4 นักศึกษากดขออนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา
4.5 เมื่อได้รับอนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ให้นักศึกษากด ยืนยันการลงทะเบียนเรียน ถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ (ในกรณีที่ไม่ได้รับการอนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา)
4.6 พิมพ์ใบลงทะเบียน/ใบนำฝาก
ประกาศเมื่อ วันที่ 14 ก.ค. 2562

 

ประกาศ เรื่องยื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษา  ภาคเรียนที่ 3/2561

นักศึกษาที่มีความประสงค์ยื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ ภาคเรียนที่ 3/2561  (คาดว่าจะจบการศึกษา)
สามารถดำเนินการได้ภายในวันที่ 2 – 11 กรกฎาคม พ.ศ.2562
โดยยื่นเอกสารและชำระเงินที่ฝ่ายการเงิน
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการเสนอผู้สำเร็จการศึกษา 
ขั้นตอนที่ 1. นักศึกษาเตรียมเอกสารประกอบการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา  ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 2.  นักศึกษาขอแบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษา ที่สำนักทะเบียน ฯ
ขั้นตอนที่ 3.  นักศึกษายื่นแบบฟอร์ม (กรอกข้อความให้สมบูรณ์) พร้อมเอกสารประกอบ  เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษา , หัวหน้าสาขาวิชาและคณบดีลงนามตามลำดับ
ขั้นตอนที่ 4.  นักศึกษานำแบบฟอร์มใน ข้อ 3 ไปให้ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและฝ่ายกองทุนกู้ยืมเพื่อตรวจสอบการกู้ยืมเงิน
ขั้นตอนที่ 5. นักศึกษานำเอกสารจากข้อ 4 ไปที่ฝ่ายการเงินเพื่อชำระเงิน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ายการ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ป.บัณฑิต
5.1 ค่าปัจฉิมนิเทศ 500
5.2 ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 3,600 4,500 6,000 5,000
5.3 ค่าเอกสารการศึกษา (Transcript) ฉบับภาษาไทย 100 100 100 100
5.4 ค่าเอกสารการศึกษา (Transcript) ฉบับภาษาอังกฤษ 100 100 100 100
5.5 ค่าใบรับรองการสำเร็จการศึกษา ฉบับภาษาไทย 100 100 100 100
5.6 ค่าใบรับรองการสำเร็จการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ 100 100 100 100
5.7 ค่าเข็มวิทยฐานะ 150 150 150 150
5.8 ค่าใบปริญญาบัตร 500 500 500 500
5.9 ค่าหนังสืออนุสรณ์บัณฑิต 250 250 250 250
5.10 ซองเอกสารพร้อมค่าจัดส่ง 35 35 35 35
รวม 5,435 5,835 7,335 6,335
ขั้นตอนที่ 6.  ฝ่ายการเงินส่งเอกสารไปที่ฝ่ายบัญชีเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและลงบัญชี
ขั้นตอนที่ 7.  ฝ่ายบัญชีส่งเอกสารทุกอย่างไปที่สำนักทะเบียน ฯ เพื่อตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
ขั้นตอนที่ 8.  สำนักทะเบียน ฯ จัดทำรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาส่งให้สาขาวิชาในแต่ละคณะตรวจสอบความถูกต้อง
ขั้นตอนที่ 9.  สาขาวิชาแต่ละคณะส่งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาคืนสำนักทะเบียน ฯ
ขั้นตอนที่ 10. สำนักทะเบียน ฯ ตรวจสอบและจัดทำรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเสนอที่ประชุมกรรมการวิชาการ
ขั้นตอนที่ 11. สำนักทะเบียน ฯ จัดทำรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ผ่านการเห็นชอบจากกรรมการวิชาการเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
**หมายเหตุ**
 • เมื่อฝ่ายการเงินและบัญชีตรวจสอบหากพบว่า นศ. มียอดค้างชำระจะคืนเอกสารแจ้งจบให้กับ นศ. (**สามารถชำระค่าแจ้งจบได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดให้มีการแจ้งจบ เพื่อไม่ให้โดนค่าปรับแจ้งจบล่าช้า**)
 • นศ. จะต้องนำเอกสารไปยื่นที่สำนักทะเบียนเอง เมื่อชำระยอดค้างที่เหลือทั้งหมดจึงถือว่า นศ.ได้ทำการแจ้งจบ
 • นักศึกษาที่เคยทำการแจ้งจบมาแล้ว แต่ไม่สำเร็จการศึกษา จะต้องทำการแจ้งจบใหม่
 • หากนักศึกษายื่นเอกสารขอแจ้งจบล่าช้ากว่ากำหนด จะต้องเสียค่าปรับล่าช้า วันละ 100 บาท
ประกาศเมื่อ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2562

 

ประกาศ เรื่องการลงทะเบียนเรียน  ภาคเรียนฤดูร้อน / 2561

ปฏิทินการลงทะเบียน 
 • วันที่ 16 – 26 พ.ค.2562 นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาการลงทะเบียนเรียน (ที่คณะ/สาขาที่สังกัด)
 • วันที่ 21 – 23 พ.ค.2562  ลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต
 • วันที่ 24 – 26 พ.ค.2562  เพิ่ม – ถอนรายวิชาทางอินเตอร์เน็ต
 • วันที่ 1 มิ.ย.2562 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับเงินคืน
 • วันที่4 มิ.ย.2562 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์  W
 • ระบบเปิดทำการ 09.00 น. – 24.00 น. ตามวันเวลาที่กำหนด
 • วันที่ 11 – 23 มิ.ย.2562 ถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์  W (คลิกที่นี่)
ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน คลิกที่นี่
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน
1.นักศึกษาเข้าสู่ระบบของสำนักทะเบียนและประมวลผล (www.reg.neu.ac.th)
2.นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาที่เปิดเรียน ตารางเรียน ตารางสอบ
3.ติดต่อพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบแผนการเรียนและผลการเรียน
4.นักศึกษาเลือกรายวิชาและลงทะเบียนเรียน โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ คือ
4.1 ป้อนรหัสวิชาที่ต้องการลงในช่องรหัสวิชา แล้ว กดปุ่ม ตกลง เพื่อเลือกรายวิชาที่ลงทะเบียน
4.2 คลิก เลือก เพื่อเลือก Section ที่ต้องการลงทะเบียน กดปุ่ม ตกลง เพื่อบันทึกรายวิชาในฐานข้อมูล หรือกดปุ่ม เคลียร์ เมื่อต้องการยกเลิก
4.3 ถ้านักศึกษาต้องการลงรายวิชาใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนที่ 1-2
4.4 นักศึกษากดขออนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา
4.5 เมื่อได้รับอนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ให้นักศึกษากด ยืนยันการลงทะเบียนเรียน ถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ (ในกรณีที่ไม่ได้รับการอนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา)
4.6 พิมพ์ใบลงทะเบียน/ใบนำฝาก
ประกาศเมื่อ วันที่ 21 พ.ค.2562

 

ประกาศ เรื่องการสอบปลายภาค  ภาคเรียนที่ 2/2561

กำหนดวันสอบปลายภาค
 • วันที่ 27 เมษายน – 5 พฤษภาคม พ.ศ.2562 วันสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561
ตรวจสอบตารางสอบ คลิกที่นี่

**อย่าลืม!!! นำบัตรนักศึกษาเข้าห้องสอบ**

ระเบียบและข้อปฏิบัติในการเข้าห้องสอบ คลิกที่นี่
ข้อ  1  นักศึกษาที่มีสิทธ์เข้าสอบจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1  เป็นผู้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้น  และต้องเป็นผู้ที่ไม่ต้องถูกตัดสิทธ์การเข้าสอบในรายวิชานั้นด้วย
1.2  มีเวลาเรียนในรายวิชานั้น ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และ/หรือ ฝึกงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ของเวลาเรียน
ข้อ  2  นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตัวในการเข้าห้องสอบ  ดังนี้
2.1  แต่งกายสุภาพเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ว่าด้วย เครื่องแต่งกายนักศึกษา
2.2  ต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษามาแสดงในการสอบทุกครั้ง
2.3  ในกรณีนักศึกษาไม่มีชื่อเข้าสอบในรายวิชาใด  นักศึกษาอาจแสดงใบเสร็จรับเงินที่ลงทะเบียนในรายวิชานั้นเพื่อขอเพิ่มรายชื่อเข้าสอบและทำการตรวจสอบเพื่อความถูกต้องต่อไป หรือขอใบอนุญาตเข้าสอบจากสำนักทะเบียนและประมวลผล
2.4  ห้ามเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบ  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากกรรมการผู้ควบคุมการสอบประจำห้อง นักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธ์การเข้าสอบในรายวิชานั้น
2.5  เมื่อการสอบผ่านไปแล้ว  30  นาที  นักศึกษาผู้ใดที่ยังไม่ได้เข้าห้องสอบจะถูกตัดสิทธ์ในการเข้าสอบครั้งนั้น เว้นแต่ประธานควบคุมการสอบจะพิจารณาอนุญาตเฉพราะกรณี
2.6  ห้ามนำเอกสาร  เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ใด ๆเข้าห้องสอบ  เว้นแต่เครื่องใช้ที่กรรมการผู้ออกข้อสอบกำหนดไว้ในคำสั่ง
2.7  ต้องนั่งตามที่ที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ ห้ามเคลื่อนย้ายที่นั่งออกจากที่ที่จัดไว้ให้
ข้อ  3  การปฏิบัติในระหว่างการสอบ
3.1  ห้ามนักศึกษาออกจากห้องสอบจนกว่าการสอบจะผ่านไปแล้ว  45  นาที
3.2  นักศึกษาต้องลงรายชื่อการเข้าสอบในรายชื่อเข้าห้องสอบของแต่ละรายวิชาเพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าสอบ
3.3  กรรมการผู้ควบคุมการสอบมีอำนาจตรวจค้นนักศึกษาผู้มีเหตุอันสมควรสงสัยว่าทุจริตในการสอบ
3.4  ห้ามนำข้อสอบหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบออกห้องสอบ
ประกาศเมื่อ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2562

ประกาศ เรื่องการลงทะเบียนเรียน  ภาคเรียนที่ 2/2561

ปฏิทินการลงทะเบียน ลงทะเบียนเรียนคลิกที่นี่
 • วันที่ 22 – 27 ธ.ค.2561 ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • วันที่ 23 – 25 ธ.ค.2561  ลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต
 • วันที่ 26 – 28 ธ.ค.2561  เพิ่ม – ถอนรายวิชาทางอินเตอร์เน็ต
 • วันที่ 26 – 28 ธ.ค.2561  ลงทะเบียนเรียนล่าช้า 
 • วันที่ 15 ม.ค.2562 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับเงินคืน
 • วันที่ 22 ม.ค.2562 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์  W
 • ระบบเปิดทำการ 09.00 น. – 24.00 น. ตามวันเวลาที่กำหนด
ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน คลิกที่นี่
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน
1.นักศึกษาเข้าสู่ระบบของสำนักทะเบียนและประมวลผล (www.reg.neu.ac.th)
2.นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาที่เปิดเรียน ตารางเรียน ตารางสอบ
3.ติดต่อพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบแผนการเรียนและผลการเรียน
4.นักศึกษาเลือกรายวิชาและลงทะเบียนเรียน โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ คือ
4.1 ป้อนรหัสวิชาที่ต้องการลงในช่องรหัสวิชา แล้ว กดปุ่ม ตกลง เพื่อเลือกรายวิชาที่ลงทะเบียน
4.2 คลิก เลือก เพื่อเลือก Section ที่ต้องการลงทะเบียน กดปุ่ม ตกลง เพื่อบันทึกรายวิชาในฐานข้อมูล หรือกดปุ่ม เคลียร์ เมื่อต้องการยกเลิก
4.3 ถ้านักศึกษาต้องการลงรายวิชาใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนที่ 1-2
4.4 นักศึกษากดขออนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา
4.5 เมื่อได้รับอนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ให้นักศึกษากด ยืนยันการลงทะเบียนเรียน ถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ (ในกรณีที่ไม่ได้รับการอนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา)
4.6 พิมพ์ใบลงทะเบียน/ใบนำฝาก
ประกาศเมื่อ วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2561

ประกาศ เรื่องยื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษา  ภาคเรียนที่ 2/2561

นักศึกษาที่มีความประสงค์ยื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ ภาคเรียนที่ 2/2561  (คาดว่าจะจบการศึกษา)
สามารถดำเนินการได้ภายในวันที่ 12 – 26 มีนาคม พ.ศ.2562
โดยยื่นเอกสารและชำระเงินที่ฝ่ายการเงิน
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการเสนอผู้สำเร็จการศึกษา 
ขั้นตอนที่ 1. นักศึกษาเตรียมเอกสารประกอบการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา  ดังต่อไปนี้
                 1.1  ภาพถ่ายสีสวมชุดครุยวิทยฐานะ  ขนาด   1  นิ้ว จำนวน   6  แผ่น
                 1.2  ไปรษณียบัตร  จำนวน    1  แผ่น
                 1.3  ใบแสดงผลการเรียน (ออกโดยสำนักทะเบียน ฯ)  จำนวน   1  แผ่น
                 1.4  ซองสำหรับจัดส่งเอกสารการศึกษา  ขนาด   9 *10  นิ้ว จำนวน  1  ซอง 
ขั้นตอนที่ 2.  นักศึกษาขอแบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษา ( สทป.08 ) ที่สำนักทะเบียน ฯ
ขั้นตอนที่ 3.  นักศึกษายื่นแบบฟอร์ม (กรอกข้อความให้สมบูรณ์) พร้อมเอกสารประกอบ  เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษา , หัวหน้าสาขาวิชาและคณบดีลงนามตามลำดับ
ขั้นตอนที่ 4.  นักศึกษานำแบบฟอร์มใน ข้อ 3 ไปให้ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและฝ่ายกองทุนกู้ยืมเพื่อตรวจสอบการกู้ยืมเงิน
ขั้นตอนที่ 5. นักศึกษานำเอกสารจากข้อ 4 ไปให้ฝ่ายการเงินจะออกใบเสร็จรวมเป็นจำนวนเงิน  5,400  บ.ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
5.1  ค่าปัจฉิมนิเทศ 500 บาท
5.2  ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต  4,000   บาท (หักจากค่าประกันของเสียหาย  400  บาทและจ่ายเพิ่ม 3,600  บาท)
5.3   ค่าเอกสารการศึกษา (Transcript) ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  200 บาท
5.4   ค่าใบรับรองการสำเร็จการศึกษา ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 200 บาท
5.5   ค่าเข็มวิทยฐานะ  150 บาท
5.6   ค่าใบปริญญาบัตร 500 บาท
5.7   ค่าหนังสืออนุสรณ์บัณฑิต 250 บาท
ขั้นตอนที่ 6.  ฝ่ายการเงินส่งเอกสารไปที่ฝ่ายบัญชีเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและลงบัญชี
ขั้นตอนที่ 7.  ฝ่ายบัญชีส่งเอกสารทุกอย่างไปที่สำนักทะเบียน ฯ เพื่อตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
ขั้นตอนที่ 8.  สำนักทะเบียน ฯ จัดทำรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาส่งให้สาขาวิชาในแต่ละคณะตรวจสอบความถูกต้อง
ขั้นตอนที่ 9.  สาขาวิชาแต่ละคณะส่งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาคืนสำนักทะเบียน ฯ
ขั้นตอนที่ 10. สำนักทะเบียน ฯ ตรวจสอบและจัดทำรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเสนอที่ประชุมกรรมการวิชาการ
ขั้นตอนที่ 11. สำนักทะเบียน ฯ จัดทำรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ผ่านการเห็นชอบจากกรรมการวิชาการเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
**หมายเหตุ**
 • เมื่อฝ่ายการเงินและบัญชีตรวจสอบหากพบว่า นศ. มียอดค้างชำระจะคืนเอกสารแจ้งจบให้กับ นศ. (**สามารถชำระค่าแจ้งจบได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดให้มีการแจ้งจบ เพื่อไม่ให้โดนค่าปรับแจ้งจบล่าช้า**)
 • นศ. จะต้องนำเอกสารไปยื่นที่สำนักทะเบียนเอง เมื่อชำระยอดค้างที่เหลือทั้งหมดจึงถือว่า นศ.ได้ทำการแจ้งจบ
 • นักศึกษาที่เคยทำการแจ้งจบมาแล้ว แต่ไม่สำเร็จการศึกษา จะต้องทำการแจ้งจบใหม่
 • หากนักศึกษายื่นเอกสารขอแจ้งจบล่าช้ากว่ากำหนด จะต้องเสียค่าปรับล่าช้า วันละ 100 บาท
ประกาศเมื่อ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2562

 

ประกาศ เรื่องการสอบกลางภาค  ภาคเรียนที่ 2/2561

กำหนดวันสอบปลายภาค
 • วันที่ 2 – 12 มีนาคม พ.ศ.2562 วันสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2561
ตรวจสอบตารางสอบ คลิกที่นี่

**อย่าลืม!!! นำบัตรนักศึกษาเข้าห้องสอบ**

ระเบียบและข้อปฏิบัติในการเข้าห้องสอบ คลิกที่นี่
ข้อ  1  นักศึกษาที่มีสิทธ์เข้าสอบจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1  เป็นผู้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้น  และต้องเป็นผู้ที่ไม่ต้องถูกตัดสิทธ์การเข้าสอบในรายวิชานั้นด้วย
1.2  มีเวลาเรียนในรายวิชานั้น ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และ/หรือ ฝึกงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ของเวลาเรียน
ข้อ  2  นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตัวในการเข้าห้องสอบ  ดังนี้
2.1  แต่งกายสุภาพเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ว่าด้วย เครื่องแต่งกายนักศึกษา
2.2  ต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษามาแสดงในการสอบทุกครั้ง
2.3  ในกรณีนักศึกษาไม่มีชื่อเข้าสอบในรายวิชาใด  นักศึกษาอาจแสดงใบเสร็จรับเงินที่ลงทะเบียนในรายวิชานั้นเพื่อขอเพิ่มรายชื่อเข้าสอบและทำการตรวจสอบเพื่อความถูกต้องต่อไป หรือขอใบอนุญาตเข้าสอบจากสำนักทะเบียนและประมวลผล
2.4  ห้ามเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบ  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากกรรมการผู้ควบคุมการสอบประจำห้อง นักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธ์การเข้าสอบในรายวิชานั้น
2.5  เมื่อการสอบผ่านไปแล้ว  30  นาที  นักศึกษาผู้ใดที่ยังไม่ได้เข้าห้องสอบจะถูกตัดสิทธ์ในการเข้าสอบครั้งนั้น เว้นแต่ประธานควบคุมการสอบจะพิจารณาอนุญาตเฉพราะกรณี
2.6  ห้ามนำเอกสาร  เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ใด ๆเข้าห้องสอบ  เว้นแต่เครื่องใช้ที่กรรมการผู้ออกข้อสอบกำหนดไว้ในคำสั่ง
2.7  ต้องนั่งตามที่ที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ ห้ามเคลื่อนย้ายที่นั่งออกจากที่ที่จัดไว้ให้
ข้อ  3  การปฏิบัติในระหว่างการสอบ
3.1  ห้ามนักศึกษาออกจากห้องสอบจนกว่าการสอบจะผ่านไปแล้ว  45  นาที
3.2  นักศึกษาต้องลงรายชื่อการเข้าสอบในรายชื่อเข้าห้องสอบของแต่ละรายวิชาเพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าสอบ
3.3  กรรมการผู้ควบคุมการสอบมีอำนาจตรวจค้นนักศึกษาผู้มีเหตุอันสมควรสงสัยว่าทุจริตในการสอบ
3.4  ห้ามนำข้อสอบหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบออกห้องสอบ
ประกาศเมื่อ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

 

ประกาศ เรื่องการลงทะเบียนเรียน  ภาคเรียนที่ 2/2561

ปฏิทินการลงทะเบียน ลงทะเบียนเรียนคลิกที่นี่
 • วันที่ 22 – 27 ธ.ค.2561 ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • วันที่ 23 – 25 ธ.ค.2561  ลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต
 • วันที่ 26 – 28 ธ.ค.2561  เพิ่ม – ถอนรายวิชาทางอินเตอร์เน็ต
 • วันที่ 26 – 28 ธ.ค.2561  ลงทะเบียนเรียนล่าช้า 
 • วันที่ 15 ม.ค.2562 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับเงินคืน
 • วันที่ 22 ม.ค.2562 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์  W
 • ระบบเปิดทำการ 09.00 น. – 24.00 น. ตามวันเวลาที่กำหนด
ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน คลิกที่นี่
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน
1.นักศึกษาเข้าสู่ระบบของสำนักทะเบียนและประมวลผล (www.reg.neu.ac.th)
2.นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาที่เปิดเรียน ตารางเรียน ตารางสอบ
3.ติดต่อพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบแผนการเรียนและผลการเรียน
4.นักศึกษาเลือกรายวิชาและลงทะเบียนเรียน โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ คือ
4.1 ป้อนรหัสวิชาที่ต้องการลงในช่องรหัสวิชา แล้ว กดปุ่ม ตกลง เพื่อเลือกรายวิชาที่ลงทะเบียน
4.2 คลิก เลือก เพื่อเลือก Section ที่ต้องการลงทะเบียน กดปุ่ม ตกลง เพื่อบันทึกรายวิชาในฐานข้อมูล หรือกดปุ่ม เคลียร์ เมื่อต้องการยกเลิก
4.3 ถ้านักศึกษาต้องการลงรายวิชาใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนที่ 1-2
4.4 นักศึกษากดขออนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา
4.5 เมื่อได้รับอนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ให้นักศึกษากด ยืนยันการลงทะเบียนเรียน ถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ (ในกรณีที่ไม่ได้รับการอนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา)
4.6 พิมพ์ใบลงทะเบียน/ใบนำฝาก
ประกาศเมื่อ วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2561

 

ปฏิทินการศึกษา 2561

ปฏิทินการศึกษา 2561

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 1 มีนาคม – 6 สิงหาคม 2561 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2561
วันที่ 1 – 6 สิงหาคม 2561 ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  (ที่คณะวิชาที่สังกัด)
วันที่  1 – 3  สิงหาคม 2561 ลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต 
วันที่ 4 – 6  สิงหาคม 2561 เพิ่ม – ถอนรายวิชา / ลงทะเบียนล่าช้า (ชำระค่าปรับ)
วันที่ 5 สิงหาคม  2561 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
วันที่ 7 สิงหาคม  2561 วันเปิดภาคเรียนที่ 1 /2561
วันที่ 11  สิงหาคม 2561 ประชุม และ  ประกาศปิด / ยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชา ภาคเรียนที่ 1/2561
วันที่ 14  สิงหาคม  2561 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้เงินคืน
วันที่ 21 สิงหาคม 2561 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์  W
วันที่  7 กันยายน 2561  วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 /2561
วันที่ 29 กันยายน – 7 ตุลาคม 2561 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 1 ต.ค. 2561)
วันที่ 8 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2561 ช่วงการถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์  W
วันที่ 9 – 25 ตุลาคม  2561 ** ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2561
วันที่ 24 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2561 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 26 พ.ย. 2561)
วันที่ 4 ธันวาคม 2561 วันปิดภาคเรียนที่ 1/2561
วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 1/2561
วันที่ 27 ธันวาคม 2561 วันคล้ายวันเปลี่ยนประเภทสถาบันเป็นมหาวิทยาลัย
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 7 มกราคม 2562 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2561
วันที่ 22 – 27 ธันวาคม  2561 ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  (ที่คณะวิชาที่สังกัด)
วันที่ 22 – 24 ธันวาคม  2561 ลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต 
วันที่ 25 – 27 ธันวาคม  2561 เพิ่ม – ถอนรายวิชา / ลงทะเบียนล่าช้า (ชำระค่าปรับ)
วันที่ 8 มกราคม  2562 วันเปิดภาคเรียนที่  2/2561
วันที่ 12 มกราคม 2562 ประชุม และ  ประกาศปิด / ยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2561
วันที่ 15  มกราคม 2562 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับเงินคืน
วันที่ 22 มกราคม 2562 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์  W
วันที่ 8 กุมภาพันธ์  2562 วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 /2561
วันที่ 2 – 10 มีนาคม 2562 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 4 มี.ค. 2562)
วันที่ 8 มีนาคม 2562 วันคล้ายวันครบรอบการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
วันที่ 11 มีนาคม –  11 เมษายน 2562 ช่วงการถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์  W
วันที่ 12 – 26 มีนาคม 2562 ** ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561
วันที่ 27 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2562 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 29 เม.ย. 2562)
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 วันปิดภาคเรียน 2/2561
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ประกาศผลการสอบภาคเรียนที่ 2/2561

ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

1 มีนาคม – 22 กรกฎาคม 2562 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
วันที่ 16 – 26 พฤษภาคม 2562 นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาการลงทะเบียนเรียน (ที่คณะ/สาขาที่สังกัด)
วันที่ 21 – 23 พฤษภาคม 2562 ลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต
วันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2562 เพิ่ม – ถอนรายวิชา / ลงทะเบียนล่าช้า (ชำระค่าปรับ)
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
วันที่ 1 มิถุนายน 2562 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้เงินคืน
วันที่ 4 มิถุนายน 2562 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา โดยไม่ได้สัญลักษณ์  W
วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ประชุม ยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชาภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา 2561
วันที่ 11 – 23 มิถุนายน 2562 ช่วงการถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์  W
วันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2562 สอบปลายภาค ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
วันที่ 2 – 11 กรกฎาคม 2562 ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา 2561
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 วันปิดภาคเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 วันสุดท้ายของการได้รับสัญลักษณ์ I ภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา 2561


**  วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ปฏิทินการศึกษา 2560

ปฏิทินการศึกษา 2560

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 1 เมษายน – 6 สิงหาคม 2561 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2561
วันที่ 1 – 6 สิงหาคม 2561 ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  (ที่คณะวิชาที่สังกัด)
วันที่  1 – 3  สิงหาคม 2561 ลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต 
วันที่ 4 – 6  สิงหาคม 2561 เพิ่ม – ถอนรายวิชา / ลงทะเบียนล่าช้า (ชำระค่าปรับ)
วันที่ 7 สิงหาคม  2561 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ / วันเปิดภาคเรียนที่ 1 /2561
วันที่ 11  สิงหาคม 2561 ประชุม และ  ประกาศปิด / ยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชา ภาคเรียนที่ 1/2561
วันที่ 14  สิงหาคม  2561 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้เงินคืน
วันที่ 21 สิงหาคม 2561 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์  W
วันที่ 30 กันยายน – 8 ตุลาคม 2560  สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 2 ต.ค. 2560)
วันที่  3 ตุลาคม 2560  วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา
วันที่ 10-24 ตุลาคม  2560  ** ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2560
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์ W
วันที่ 25 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 25 พ.ย. 2560)
วันที่ 6 ธันวาคม 2560 วันปิดภาคเรียนที่ 1/2560
วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ประกาศผลการสอบภาคเรียนที่ 1/2560
วันที่ 27 ธันวาคม 2560 วันคล้ายวันเปลี่ยนประเภทสถาบันเป็นมหาวิทยาลัย
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 – 8 มกราคม 2561 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2560
วันที่ 19-24 ธันวาคม  2560 ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  (ที่คณะวิชาที่สังกัด)
วันที่ 19 -21 ธันวาคม  2560 ลงทะเบียนทาง อินเตอร์เน็ต นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป
วันที่ 22-24 ธันวาคม  2560 ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน/ล่าช้า 
วันที่ 9 มกราคม  2561 วันเปิดภาคเรียนที่  2/2560
วันที่ 13 มกราคม 2561 ประชุม และ  ประกาศปิด / ยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2560
วันที่ 16  มกราคม 2561 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับเงินคืน
วันที่ 23 มกราคม 2561 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์  W
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2561 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 26 ก.พ.2561)
วันที่ 6 มีนาคม 2561 วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา
วันที่ 8 มีนาคม 2561 วันคล้ายวันครบรอบการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
วันที่ 25 มีนาคม – 7 เมษายน 2561 ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560
วันที่ 24  เมษายน 2561 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้สัญลักษณ์ W
วันที่ 12 – 20 พฤษภาคม 2561 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 14 พ.ค. 2561)
วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 วันปิดภาคเรียน 2/2560
วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ประกาศผลการสอบภาคเรียนที่ 2/2560
ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
เมษายน – สิงหาคม 2561 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2561
วันที่  26 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2561 ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  (ที่คณะวิชาที่สังกัด)
วันที่ 30 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2561 ลงทะเบียนทาง อินเตอร์เน็ต นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป
วันที่ 2 – 4 มิถุนายน 2561 ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน/ล่าช้า (ชำระค่าปรับ)
วันที่ 5  มิถุนายน 2561 วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
วันที่ 9 มิถุนายน 2561 ประชุม และ  ประกาศปิด / ยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชาภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
วันที่ 12 มิถุนายน 2561 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้เงินคืน
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์  W
วันที่ 26 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2561 ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์ W
วันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2561 สอบปลายภาค ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 
วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 วันปิดภาคเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
   
วันหยุดประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 12 สิงหาคม 2560 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
วันที่ 23 ตุลาคม 2560 วันปิยมหาราช
วันที่ 5 ธันวาคม 2560 วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    บรมนาถบพิตร/ วันชาติ / วันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 10 ธันวาคม 2560 วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
วันที่ 1 มกราคม 2561  วันขึ้นปีใหม่
วันที่ 1 มีนาคม 2561 วันมาฆบูชา
วันที่ 6 เมษายน 2561  วันจักรี
วันที่ 13-15 เมษายน  2561 วันสงกรานต์
วันที่ 5 พฤษภาคม  2561 วันฉัตรมงคล
วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 วันวิสาขบูชา
วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 วันอาสาฬหบูชา
วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 วันเข้าพรรษา

E-mail บุคลากร

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง EmailAddress
ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ อธิการบดี ekanun.som@neu.ac.th
ดร.สุบัน มุขธระโกษา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร suban.muk@neu.ac.th
ผศ.ดร.กนกอร บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารวิชาการ kanok-on.boo@neu.ac.th
ผศ.ดร.อุมาวรรณ วาทกิจ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ/ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต umarwan.wat@neu.ac.th
ดร.ทตมัล แสงสว่าง อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต todtamon.sam@neu.ac.th
ดร.ฐิตารีย์ ดุรงค์ดำรงชัย ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต thitaree.dur@neu.ac.th
ดร.รัชดา ภักดียิ่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ratchy@neu.ac.th
ดร.รุ่งนภา กิตติลาภ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Rungnapa.Kit@neu.ac.th
อาจารย์นฤมล อริยพิมพ์ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี naruemol.ari@neu.ac.th
ดร.วัลย์จรรยา วิระกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี wanjanya.war@neu.ac.th
ดร.สัมฤทธิ์ ศิริคะเณรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี samrith.sir@neu.ac.th
อาจารย์ภัทรภร กินิพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี patharaphorn.kin@neu.ac.th
อาจารย์มาลีรัตน์ สาผิว อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี maleepaint@neu.ac.th
อาจารย์ลักขโณ ยอดแคล้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี lugkhano.yod@neu.ac.th
อาจารย์วิภาภรณ์ ศรีหาธาตุ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี wipapron.aew@neu.ac.th
ดร.นีรนาท เสนาจันทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี neeranart.see@neu.ac.th
อาจารย์บันเฉย ศรีแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี buncher.sri@neu.ac.th
อาจารย์ปิยะณัฐ ถุนพุทธดม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี Nat4706@neu.ac.th
อาจารย์ดากาญ์นดา อรัญมาลา หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด dakanda.Aru@neu.ac.th
อาจารย์ฌัชฌานันท์ นิติวัฒนะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด chatchanum.nit@neu.ac.th
อาจารย์ดารณี เกตุชมภู อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด daranee.ket@neu.ac.th
อาจารย์ศรุตยา สุขเดช อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด sarutaya.suk@neu.ac.th
อาจารย์ศุภกร ใหม่คามิ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด Supakorn.Mai@neu.ac.th
ดร.ชูพงษ์ พันธ์แดง หัวหน้าสาขาวิชาการเงินการธนาคาร chupong.pun@neu.ac.th
อาจารย์นภัสวรรณ ดาทุมมา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินการธนาคาร napassawan.dat@neu.ac.th
อาจารย์นิตยา ไหวดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินการธนาคาร nitaya.wai@neu.ac.th
อาจารย์ศุภิกา ประเสริฐพร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินการธนาคาร suphika.pra@neu.ac.th
ดร.ศิริพัฒน์ ศรีจันทร์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ siriput.sri@neu.ac.th
ดร.ธนพรรณ ทองโพธิ์ใหญ่ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ tanapun.tho@neu.ac.th
อาจารย์นงนุช ไชยผาสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ nuchs_19.cha@neu.ac.th
อาจารย์ปัณชิกา ลับเหลี่ยม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ punchika.lub@neu.ac.th
อาจารย์ไพจิตต์ นิจพาณิชย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ phaichitt.nit@neu.ac.th
อาจารย์มณีจันทร์ ยืนคง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ maneechan.yue@neu.ac.th
อาจารย์วิไลวรรณ ศิริเวทยานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ wilaiwan.sir@neu.ac.th
ดร.สุมิตรา ไอยรา หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยว sumitra.iya@neu.ac.th
อาจารย์ขนิษฐา ทองเชื้อ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว kanitha.tho@neu.ac.th
อาจารย์ดาริกาญจน์ วิชาเดช อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว darikarn.wic@neu.ac.th
อาจารย์มัลลิกา เจแคน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว mallika.jec@neu.ac.th
อาจารย์วัชโรบล ยืนสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว watcharobon.yue@neu.ac.th
ดร.พงษ์ศักดิ์ ดรพินิจ หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ pongsuk.dor@neu.ac.th
ดร.ปิยธิดา ศรีพล อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ piyathida.sri@neu.ac.th
อาจารย์กชพร ท้าวกลาง อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ kotchaporn.tao@neu.ac.th
อาจารย์พรสวรรค์ ชัยมีแรง อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ pornsawan.chai@neu.ac.th
อาจารย์สมมาศ สมใจนึก อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ sommarsh@neu.ac.th
อาจารย์ศุกรินทร์ คำสุวรรณ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ sukarin.kha@neu.ac.th
ดร.รุ่งรัตน์ ธรรมทอง หัวหน้าหมวดพื้นฐานทางวิศวกรรม thummathong2516@gmail.com
อาจารย์ลินจิต กลิ่นพงษา อาจารย์ประจำหมวดพื้นฐานวิศวกรรม linajit.kli@neu.ac.th
ดร.พิพัฒน์ ดุรงค์ดำรงชัย หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า pipat.dur@neu.ac.th
ดร.ประกรณ์ชัย พลรัตน์ศักดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า prakornchai.pho@neu.ac.th
ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ ดียา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า kittisak.dee@neu.ac.th
ผศ.ถวัลย์ คุณโทถม อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า thawan.kun@neu.ac.th
พล.ต.ศ.วินัย คำทวี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า winai.kam@neu.ac.th
ว่าที่ร้อยตรี ดร.โกวิทย์ แสนพงษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า kowit.san@neu.ac.th
อาจารย์ชัยพร อัดโดดดร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า chaiporn.add@neu.ac.th
อาจารย์ธนกร ศิรมงคลกานต์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า thanakorn.sir@neu.ac.th
อาจารย์ธนัช เอกเกื้อกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า tanut.aek@neu.ac.th
อาจารย์นิติคม อริยพิมพ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า Nitikom.ari@neu.ac.th
อาจารย์พรหมชัย สุพรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า tawatchai.sup@neu.ac.th
อาจารย์พิเชฐ มีสัจจ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า pichet.mee@neu.ac.th
อาจารย์วิชาญ ศรีสุวรรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า wichan.sri@neu.ac.th
อาจารย์สัญญารัก จันทรอุดร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า sunyaruk.jun@neu.ac.th
อาจารย์อนุชา ดีผาง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า anucha.dee@neu.ac.th
ศ.ธีรยุทธ คุณะโคตร หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ teerayuth.kun@neu.ac.th
อาจารย์กฤษณะ มูลมี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ kritsana.moo@neu.ac.th
อาจารย์กิตติพงษ์ ตั้งใจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ kittipong.tun@neu.ac.th
อาจารย์เนติ ศรีหานู อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ neti.sri@neu.ac.th
อาจารย์ไพรินทร์ วงค์ศรีเทพ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ phairin.von@neu.ac.th
อาจารย์รังสรรค์ ลุนบง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ rangsan.lun@neu.ac.th
อาจารย์อำนาจ ศรีตระกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ umnat.sri@neu.ac.th
อาจารย์พงษ์พันธ์ พรมพิพักต์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล phongphan.pro@neu.ac.th
พล.ท.เกษม จิโนมูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล kasem.jin@neu.ac.th
รศ.ดร.จำลอง ลิ้มตระกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล jumlong.lim@neu.ac.th
อาจารย์เจริญ เบ้าทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล Chareon.bao@neu.ac.th
อาจารย์พงศกร ชิดชอบ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล phongsagorn.chi@neu.ac.th
อาจารย์วรวุฒิ สุวรรณเรือง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล woravut.suw@neu.ac.th
อาจารย์วีรชัย แผ่นอุไร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล werachai.pan@neu.ac.th
อาจารย์ศราวุธ รัตนวงษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล sarawut.rat@neu.ac.th
อาจารย์ศรีสวัสดิ์ วรจักร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล srisawat.vor@neu.ac.th
อาจารย์ศุกรินทร์ คำสุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล sukarin.kha@neu.ac.th
ดร.อนุชาติ ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา anuchat.lee@neu.ac.th
ดร.เฉลิมศักดิ์ นามเชียงใต้ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา Chalermsak.nam@neu.ac.th
ดร.ฐิตินันท์ ป้องนาม อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา thitinun.pon@neu.ac.th
อาจารย์คุณาธิป รวิวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา kunatip.rav@neu.ac.th
อาจารย์ชัยชาญ ยุวนะศิริ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา chaichan.yu@neu.ac.th
อาจารย์ชัยสิทธิ์ ทรัพย์สิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา chaiyasit.sap@neu.ac.th
อาจารย์บรรจบ ช่ำชอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา banjob.cha@neu.ac.th
อาจารย์พงษ์พันธ์ แทนเกษม อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา phongphanta@neu.ac.th
อาจารย์ไพฑูรย์ นาแซง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา phaithun.nas@neu.ac.th
อาจารย์วรวิทย์ โพธิ์จันทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา Worawit.pho@neu.ac.th
ดร.ธีรภัทร โคตรบรรเทา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ teerapat.kho@neu.ac.th
รศ.สุคนธ์ อาจฤทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ sukon.art@neu.ac.th
อาจารย์อรอุมา ทวีรุ่งศรีทรัพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ onuma.tha@neu.ac.th
อาจารย์รัฐพงษ์ โป้เคน หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ rattapong.poe@neu.ac.th
ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ekanun.som@neu.ac.th
อาจารย์วิศิษศักดิ์ เสงี่ยมศักดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ wisitsak.san@neu.ac.th
อาจารย์สมชาย เตียเจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ somchai.tia@neu.ac.th
อาจารย์สมพร เตียเจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ sompornt@neu.ac.th
อาจารย์ทองปาน ปริวัตร หัวหน้าสาขาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ pariwat@neu.ac.th
ดร.พลวัชร์ จันทรมงคล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ phollawat.cha@neu.ac.th
อาจารย์จตุรงค์ จิตติยพล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ jaturongc@neu.ac.th
อาจารย์พันธวุธ จันทรมงคล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ phantawut.cha@neu.ac.th
อาจารย์พิชัย ระเวงวัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ pichai.raw@neu.ac.th
อาจารย์วรินทร์ ไทยรักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ varin.tha@neu.ac.th
อาจารย์วีรวิชญ์ เลิศรัตน์ธำรงกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ weerawit.ler@neu.ac.th
อาจารย์ศรีสมพร โคตะคำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ srisomporn.cot@neu.ac.th
อาจารย์เยาวลักษณ์ ชมนาวัง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ yaowalak.cho@neu.ac.th
อาจารย์อรวรรณ ปริวัตร อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ orawan.par@neu.ac.th
ดร.พงษ์เมธี ไชยศรีหา ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต pongmetee.cha@neu.ac.th
ดร.ภูวนิดา คุนผลิน อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต poowanida_k@yahoo.com
รศ.ดร.วันทนีย์ แสนภักดี อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
อาจารย์อำนวย สังข์ช่วย ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต amnuay.san@neu.ac.th
ผศ.ดร.กนกอร บุญมี อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต kanok-on.boo@neu.ac.th
ผศ.ดร.สุรเดช ไสยกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต suradet.sai@neu.ac.th
อาจารย์อมรฤทัย เส็งคำปาน ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต amorn.sen@neu.ac.th
ผศ.ดร.จริยา ปันทวังกูร อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต jariya.pun@neu.ac.th
รศ.ดร.อรอนงค์ เดชมณี อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
อาจารย์ชนพัฒน์ ช่วยครุฑ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต chonaphat.chu@neu.ac.th
อาจารย์อณพสิษฐ ไชยเชษฐ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต anopsit.cha@neu.ac.th
อาจารย์อัจฉริยะ วงษ์คำซาว อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต Ajchariya.von@neu.ac.th
อาจารย์อารดา ชัยเสนา ประธานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต arada.cha@neu.ac.th
อาจารย์ไกรสร เดชสิมมา อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต kraisorn.des@neu.ac.th
อาจารย์มนตรี ภูมิรัตนประพิณ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต montree.pho@neu.ac.th
อาจารย์วรรณวรางค์ ศุทธชัย อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต wanvarang.sud@neu.ac.th
อาจารย์สรัล เลาหพันธ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต saran.lao@neu.ac.th
อาจารย์หทัยวรรณ ธัญญพาณิชย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต hathaiwan.tun@neu.ac.th
ดร.ภูดิศ พรหมมาศ ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต poohdit@neu.ac.th
ดร.วรวิช โกวิทยากร อาจารย์ประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต vorawit.kow@neu.ac.th
อาจารย์ลาวัลย์ สกุลพานิช อาจารย์ประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต lawan.sag@neu.ac.th
อาจารย์สุภาวดี จันทนป อาจารย์ประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต supawadee.cha@neu.ac.th
อาจารย์วัชรินทร์ คำเบ้า อาจารย์ประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  
อาจารย์วิฑูรย์ วีรศิลป์ หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ witoon.wee@neu.ac.th
อาจารย์นภารัตน์ พุฒนาค อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ napharat.put@neu.ac.th
อาจารย์ลักขณา อินทร์บึง อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ luckkhana.inb@neu.ac.th
อาจารย์สุศิษฏ์ ศรีแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ susit.see@neu.ac.th
อาจารย์ธวัช ทะเพชร หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร thawush.tha@neu.ac.th
อาจารย์ณัฐพร ผ่องอรัญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร nathaporn.pho@neu.ac.th
อาจารย์ประภาพร สมภักดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร prapaporn.som@neu.ac.th
อาจารย์พรปาลิน ไชยโสดา อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร pornpalin.cha@neu.ac.th
อาจารย์สุปรีณา พรรณนพ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร supaweena.pan@neu.ac.th
ดร.วานิช ประเสริฐพร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ vanich456@neu.ac.th
ดร.พา อักษรเสือ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต pha@neu.ac.th
ดร.ถวิล ลดาวัลย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต Tawil.lad@neu.ac.th
ดร.สุบัน มุขธระโกษา อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต suban.muk@neu.ac.th
ดร.วิเชียร รู้ยืนยง ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา wichian.roo@neu.ac.th
ดร.จิรวัฒน์ วรุณโรจน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา jirawat.war@neu.ac.th
ดร.นิยดา เปี่ยมพืชนะ อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา Niyada.Pia@neu.ac.th
รศ.ดร.สำเร็จ ยุรชัย อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา samret.yur@neu.ac.th
อาจารย์สุชาดา ลดาวัลย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
ดร.รัชนิวรรณ อนุตระกูลชัย ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน ratchaniwan.anu@neu.ac.th
ดร.แสงเดือน คงนาวัง อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน sangduan.kon@neu.ac.th
ดร.แสงสุรีย์ ดวงคำน้อย อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน sangsuree.dua@neu.ac.th
รศ.ดร.ยาใจ พงษ์บริบูรณ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน yachai.pho@neu.ac.th
ดร.ไชยวัฒน์ ชุ่มนาเสียว อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน  
ดร.ดุจเดือน ไชยพิชิต อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน dudduan.chi@neu.ac.th
ดร.นิยดา เปี่ยมพืชนะ ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู Niyada.Pia@neu.ac.th
ดร.จิรวัฒน์ กิติพิเชฐสรรค์ อาจารย์ประจำประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  
ดร.ศศิรดา แพงไทย อาจารย์ประจำประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู sasirada.pan@neu.ac.th
ดร.แสงดาว คงนาวัง อาจารย์ประจำประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  
รศ.สำเร็จ คำโมง อาจารย์ประจำประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู samret.com@neu.ac.th
อาจารย์จงจิต เค้าสิม หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย jongjit.coa@neu.ac.th
ผศ.ลัดดา เชียงนางาม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ladda.chi@neu.ac.th
อาจารย์จุฑาทิพ เมฆเมืองทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย juthathip.mek@neu.ac.th
อาจารย์ณัฏนันฐกาญจน์ ภูมาก อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
อาจารย์ปิยรัตน์ เที่ยงภักดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย piyarat.thi@neu.ac.th
อาจารย์ศิริมงคล ทนทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
อาจารย์อัญชลี ชัยรัชตกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย aunchalee.cha@neu.ac.th
นางสาวสุมิตตา จันทร์ขำ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล sumitta.jan@neu.ac.th
นางณัชชาภัทร เวียงแสง เจ้าหน้าที่ทะเบียน natchaphat.wie@neu.ac.th
นางสาวณัจภ์สราภร ศรีหาพันธ์รูป เจ้าหน้าที่ทะเบียน natsara.sri@neu.ac.th
นางสาวนภัสสรณ์ หาญวงษา เจ้าหน้าที่ทะเบียน naphatson.han@neu.ac.th
นางสาวกัลยา ใหม่โพธิ์กลาง ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี kanlaya.mai@neu.ac.th
นางสาวจิราภรณ์ ตอนทอง เจ้าหน้าที่สำนักอธิการบดี jiraporn.ton@neu.ac.th
นางสาวปาณิสรา ทองทำมา เจ้าหน้าที่สำนักอธิการบดี  
นางสาวปุณญารัตน์ อเนกนวล เจ้าหน้าที่สำนักอธิการบดี  
นางสาวพรนารี บำรุงภักดิ์ เจ้าหน้าที่สำนักอธิการบดี pornnaree.bam@neu.ac.th
นางสาวมาลัยรัด วันแก้ว เจ้าหน้าที่สำนักอธิการบดี  
นางสาวภคพร จันทร์เพ็ง เจ้าหน้าที่สำนักอธิการบดี siriporn.jun@neu.ac.th
นางสาวอภิญญา ประยูรชาญ เจ้าหน้าที่สำนักอธิการบดี apinya@neu.ac.th
นายเกียรติปพัฒน์ จันศรีษร เจ้าหน้าที่สำนักอธิการบดี  
นายสุวิทย์ แพงมา เจ้าหน้าที่สำนักอธิการบดี suwit@neu.ac.th
นายอิสรพงศ์ คงคาชาติ เจ้าหน้าที่สำนักอธิการบดี isarapong.kon@neu.ac.th
ดร.ภูษณดา สมบัติสกุลกิจ ผู้อำนวยการสำนักคลังและงบประมาณ Phusanada.Som@neu.ac.th
นางสาวอารยา อินทรทัศน์ รองผู้อำนวยการสำนักคลังและงบประมาณ araya.int@neu.ac.th
นางสาวกนกวรรณ พรมกัน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี kanokwan.pro@neu.ac.th
นางสาวสิริรัตน์ฎา ธีระวัชรานนท์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน siriratda.the@neu.ac.th
นางสาวณิชากร อินทรนารมย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน nichakorn.int@neu.ac.th
นางรจซงค์ ซ้ายบุรี เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุ rochong.cha@neu.ac.th
นายวีระชัย อุ่นผาง เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุ vchai.unp@neu.ac.th
นางสาววิไลวรรณ พานสมัน เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ wilaiwan.won@neu.ac.th
นางสุรีย์ลักษณ์ รักษาเคน เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ sureelak.rak@neu.ac.th
นายไพโรจน์ บริบูรณ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ pairote.bor@neu.ac.th
นายไพฑูรย์ บุตรวงษ์ เจ้าหน้าที่สำนักกิจการนักศึกษา paitoon.but@neu.ac.th
นายอภิยุทธการ ฮามพิทักษ์ เจ้าหน้าที่สำนักกิจการนักศึกษา apiyuttakan.ham@neu.ac.th
อาจารย์ไพทูลย์ ภูโยฮาต เจ้าหน้าที่สำนักกิจการนักศึกษา paitoon.poo@neu.ac.th
อาจารย์เสกสัน ศรีบุญเรือง เจ้าหน้าที่สำนักกิจการนักศึกษา seksun.sri@neu.ac.th
นางศิวาพร กิตติลาภ เจ้าหน้าที่สำนักแผนและพัฒนา Siwaphon.kit@neu.ac.th
นางสาววิยดา พันธ์โน เจ้าหน้าที่สำนักประกันคุณภาพ wiyada.phu@neu.ac.th
นางสาวสุวรรณี ฮามพิทักษ์ เจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและบริการวิชาการ suwannee.ham@neu.ac.th
นางยุวภา เกตุแก้ว เจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการ yuwapha.ket@neu.ac.th
นางสาวประกายรัตน์ ใจเที่ยง เจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการ prakairat.cha@neu.ac.th
นางสาวสุกฤตา วงศ์ภาคำ เจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการ  
นายธีรพงศ์ น้อยคูณ เจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการ teerapong.noi@neu.ac.th
นายสิปปกรณ์ พงศ์เดโชธนบดี เจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการ  
นางสาวจันทรัช เมืองผุย เจ้าหน้าที่คณะบริหารธุรกิจ jantharat.mua@neu.ac.th
นายอภิชาต ทิม เจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์  
นายอลงกรณ์ สุขวัน เจ้าหน้าที่คณะศึกษาศาสตร์ alongkorn.suk@neu.ac.th
นางสาวนุชธิดา โยลัย เจ้าหน้าที่คณะศึกษาศาสตร์ nuchtida.yol@neu.ac.th
นางสาวเพชรรัตน์ ลือสันเทียะ เจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ petfar@neu.ac.th
นายวรวุธ ฐาปนาพงษ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  

ปฏิทินการศึกษา 2559

ปฏิทินการศึกษา 2559

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รับสมัครนักศึกษาใหม่  วันที่ 1 มี.ค.- 8 ส.ค. 2559
ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด   วันที่ 30 ก.ค.-7 ส.ค. 2559
ลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ตนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 วันที่ 2 – 4 ส.ค. 2559
ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน/ล่าช้า  วันที่ 5 – 7 ส.ค. 2559
วันเปิดภาคเรียน  และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 9 ส.ค. 2559
ประชุมและประกาศปิด/ยุบกลุ่มเรียน/ปิดรายวิชา วันที่ 13 ส.ค. 2559
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา  โดยได้เงินคืน  วันที่ 14 ส.ค. 2559
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา  โดยไม่ได้สัญลักษณ์  W  วันที่ 21 ส.ค. 2559
สอบกลางภาคเรียน วันที่ 1 – 9 ต.ค. 2559                      
วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา  วันที่ 16 ต.ค. 2559
ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา *วันที่ 18 – 30 ต.ค. 2559
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา โดยได้รับสัญลักษณ์ W  วันที่ 13 พ.ย. 2559
สอบปลายภาคเรียน วันที่ 26 พ.ย. – 4 ธ.ค. 2559  
วันปิดภาคเรียน วันที่ 7 ธ.ค. 2559
ประกาศผลการสอบประจำภาคเรียน วันที่ 14 ธ.ค. 2559
วันคล้ายวันเปลี่ยนประเภทสถาบันเป็นมหาวิทยาลัย วันที่ 27 ธ.ค. 2559
 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
รับสมัครนักศึกษาใหม่  วันที่ 1 ธ.ค.2559 -17 ม.ค. 2560
ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด   วันที่ 3 – 8 ม.ค. 2560
ลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ตนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 วันที่ 3 – 5 ม.ค. 2560
ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน/ล่าช้า  วันที่ 6 – 8  ม.ค. 2560
วันเปิดภาคเรียน  และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 10 ม.ค. 2560
ประชุมและประกาศปิด/ยุบกลุ่มเรียน/ปิดรายวิชา วันที่ 14 ม.ค. 2560
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา  โดยได้เงินคืน  วันที่ 15 ม.ค. 2560
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา  โดยไม่ได้สัญลักษณ์  W  วันที่ 22  ม.ค. 2560
วันคล้ายวันจัดตั้งมหาวิทยาลัย วันที่ 8 มี.ค. 2560
สอบกลางภาคเรียน วันที่ 4 – 12 มี.ค.2560                          
วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา  วันที่ 19  มี.ค. 2560
ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา *วันที่ 21 มี.ค. – 2 เม.ย. 2560
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา โดยได้รับสัญลักษณ์ W  วันที่ 22 เม.ย. 2560
สอบปลายภาคเรียน วันที่ 6 – 14 พ.ค. 2560              
วันปิดภาคเรียน วันที่ 17 พ.ค. 2560
ประกาศผลการสอบประจำภาคเรียน วันที่ 24 พ.ค. 2560
 
ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด   วันที่ 26 พ.ค.-4 มิ.ย. 2560
ลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ตนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 วันที่ 30 พ.ค. – 1 มิ.ย. 2560
ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน/ล่าช้า  วันที่ 2 – 4 มิ.ย. 2560
วันเปิดภาคเรียน  และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 6 มิ.ย. 2560
ประชุมและประกาศปิด/ยุบกลุ่มเรียน/ปิดรายวิชา วันที่ 10 มิ.ย. 2560
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา  โดยได้เงินคืน  วันที่ 11 มิ.ย. 2560
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา  โดยไม่ได้สัญลักษณ์  W  วันที่ 18 มิ.ย. 2560
ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา *วันที่ 27 มิ.ย.- 9 ก.ค. 2560
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา โดยได้รับสัญลักษณ์ W  วันที่ 16 ก.ค. 2560 
สอบปลายภาคเรียน วันที่ 21 – 23 ก.ค. 2560
วันปิดภาคเรียน วันที่ 26 ก.ค. 2560
ประกาศผลการสอบประจำภาคเรียน วันที่ 29 ก.ค. 2560

วันหยุดประจำปีการศึกษา 2559

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559 วันปิยมหาราช
วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2559 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
วันเสาร์ที่ 10  ธันวาคม 2559 วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2559 วันสิ้นปี
วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2560 วันขึ้นปีใหม่
วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 วันมาฆบูชา
วันพฤหัสบดีที่ 6 เม.ย. 2560 วันจักรี 
วันที่ 13 – 15 เม.ย. 2560 วันสงกรานต์
วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 วันฉัตรมงคล
วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560 วันวิสาขบูชา
วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2560 วันอาสาฬหบูชา
วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม 2560 วันเข้าพรรษา
วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

ปฏิทินการศึกษา 2557

 

ปฏิทินการศึกษา 2557

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

5 – 17 สิงหาคม 2557

ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  (ที่คณะวิชาที่สังกัด)

5 – 10 สิงหาคม 2557

ลงทะเบียนทาง อินเตอร์เน็ต นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป

 13 – 15 สิงหาคม 2557

ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน/ล่าช้า (ชำระค่าปรับ)

16 สิงหาคม 2557

ประชุม และ  ประกาศปิด / ยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชา ภาคเรียนที่ 1/2557

18 สิงหาคม 2557

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

19 สิงหาคม 2557

วันเปิดภาคเรียนที่  1/2557

24 สิงหาคม 2557

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้เงินคืน

31 สิงหาคม 2557

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์  W

11 – 19 ตุลาคม 2557

สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2557 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 13 ต.ค.2557)

11 – 21 ตุลาคม 2557

ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ

22 ตุลาคม 2557

วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา

** 2 – 15 พฤศจิกายน 2557

ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2557

29 พฤศจิกายน 2557

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์ W

6 – 16 ธันวาคม 2557

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557 (ยกเว้นวันที่ 8 ,10 และ 15 ธ.ค.2557)

6 – 17 ธันวาคม 2557

ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ

18 ธันวาคม 2557

วันปิดภาคเรียนที่ 1/2557

25 ธันวาคม 2557

ประกาศผลการสอบภาคเรียนที่ 1/2557

27 ธันวาคม 2557

วันคล้ายวันครบรอบการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

6 – 11 มกราคม 2558

ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  (ที่คณะวิชาที่สังกัด)

6 – 11 มกราคม 2558

ลงทะเบียนทาง อินเตอร์เน็ต นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป

12 – 16 มกราคม 2558

ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน/ล่าช้า (ชำระค่าปรับ)

17 มกราคม 2558

ประชุม และ  ประกาศปิด / ยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2557

20 มกราคม 2558

วันเปิดภาคเรียนที่  2/2557

25 มกราคม 2558

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับเงินคืน

1 กุมภาพันธ์ 2558

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์  W

7 – 15 มีนาคม 2558

สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 9 มี.ค.2558)

7 – 17 มีนาคม 2558

ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ

19 มีนาคม 2558

วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา

*24 มีนาคม – 5 เมษายน 2558

ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557

25 เมษายน 2558

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้สัญลักษณ์ W

2 – 10 พฤษภาคม 2558

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 4 พ.ค.2558)

2 – 13 พฤษภาคม 2558

ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ

14 พฤษภาคม 2558

วันปิดภาคเรียน 2/2557

21 พฤษภาคม 2558

ประกาศผลการสอบภาคเรียนที่ 2/2557
ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

27 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2558

ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  (ที่คณะวิชาที่สังกัด)

27 – 31 พฤษภาคม 2558

ลงทะเบียนทาง อินเตอร์เน็ต นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป

2 – 6 มิถุนายน 2558

ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน/ล่าช้า (ชำระค่าปรับ)

7 มิถุนายน 2558

ประชุม และ  ประกาศปิด / ยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชาภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

9 มิถุนายน 2558

วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

14 มิถุนายน 2558

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้เงินคืน

21 มิถุนายน 2558

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์  W

21 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2558

ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

11 กรกฎาคม 2558

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์ W

18 – 21 กรกฎาคม 2558

สอบปลายภาค ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 20 ก.ค.2558)

18 – 22 กรกฎาคม 2558

ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ

23 กรกฎาคม 2558

วันปิดภาคเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2557

29 กรกฎาคม 2558

ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
* วัน เวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ปฎิทินการศึกษา 2556

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2556

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

1 มีนาคม – 11 มิถุนายน 2556

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556

1 – 3 มิถุนายน 2556

ลงทะเบียนทาง Internet นักศึกษาชั้นปี ที่ 2 – 4

4 – 9 มิถุนายน 2556

ลงทะเบียนเพิ่ม – ถอนรายวิชา – ลงทะ เบียนล่าช้าทาง Internet

10 มิถุนายน 2556

ประชุม และ ประกาศปิด / ยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชา ภาคเรียนที่ 1/2556

11 มิถุนายน 2556

วันเปิดภาคเรียน  1/2556และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

18 มิถุนายน 2556

วันสุดท้ายถอนรายวิชาและได้เงินคืน

25 มิถุนายน 2556

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์  W

11 กรกฎาคม 2556

พิธีไหว้ครู

3 – 11 สิงหาคม 2556

สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2556

3 – 13 สิงหาคม 2556

ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ

13 สิงหาคม 2556

วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา

3 – 14 กันยายน 2556

ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2556

21 กันยายน 2556

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์ W

28 กันยายน – 6 ตุลาคม 2556

สอบภาคปลายเรียนที่ 1/2556

28 กันยายน – 8 ตุลาคม 2556

ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ

9 ตุลาคม 2556

วันปิดภาคเรียน 1/2556

15 ตุลาคม 2556

ประกาศผลการสอบภาคเรียนที่ 1/2556
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

1 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2556

รับสมัครนักศึกษา ใหม่ภาคเรียนที่ 2/2556

16 – 31 ตุลาคม 2556

ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  (ที่คณะวิชาที่สังกัด)

22 – 26 ตุลาคม 2556

ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2556(ทาง Internet)

27 – 31 ตุลาคม 2556

ลงทะเบียนเพิ่ม – ถอน – ล่าช้า (ทาง Internet)

3 พฤศจิกายน 2556

วันประชุม และประกาศปิด / ยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2556

5 พฤศจิกายน 2556

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2556

12 พฤศจิกายน 2556

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับเงินคืน

19 พฤศจิกายน 2556

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้รับสัญลักษณ์ W

21 – 29 ธันวาคม 2556

สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2556

21 ธันวาคม 2556 – 4 มกราคม 2557

ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ

27 ธันวาคม 2556

วันคล้ายวันเปลี่ยนประเภทสถาบันเป็นมหาวิทยาลัย

14 – 24 มกราคม 2557

ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2556

15 กุมภาพันธ์ 2557

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้สัญลักษณ์ W

18 กุมภาพันธ์ 2557

วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา

8 มีนาคม 2557

วันคล้ายวันครบรอบการจัดตั้งมหาวิทยาลัย

1 – 9 มีนาคม 2557

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556

1 – 11 มีนาคม 2557

ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้า

12 มีนาคม 2557

วันปิดภาคเรียน 2/2556

20 มีนาคม 2557

ประกาศผลการสอบภาคเรียนที่ 2/2556
ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

1 มีนาคม – 10 มิถุนายน 2557

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557

21 – 28 มีนาคม 2557

ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

25 – 26 มีนาคม 2557

ลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา 2556 (ทาง Internet)

27 – 28 มีนาคม 2557

ลงทะเบียนเพิ่ม – ถอน – ล่าช้า (ทาง Internet)

29 มีนาคม 2557

ประชุม และประกาศปิด / ยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชาภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2556

1 เมษายน 2557

เปิดภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา 2556

8 เมษายน 2557

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาได้รับเงินคืน

17 เมษายน 2557

วันสุดท้ายของถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์ W

17 – 24 เมษายน 2557

ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

10 พฤษภาคม 2557

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์ W

17 – 20 พฤษภาคม 2557

สอบปลายภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา 2556

17 – 22 พฤษภาคม 2557

ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้า

23 พฤษภาคม 2557

วันปิดภาคเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

28 พฤษภาคม 2557

ประกาศผลการสอบภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา 2556
* วัน เวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลง

 

๐ ติดต่อทะเบียนฯ

สำนักทะเบียนและประมวลผลยินดีให้บริการทุกท่าน  ท่านสามารถติดต่อสำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ตามช่องทางต่อไปนี้

1. ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

น.ส.สุมิตตา จันทร์ขำ

Email   sumitta.jan@neu.ac.th

2. เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนและประมวลผล

2.1 กลุ่มงานธุรการ

นางสาวนภัสสรณ์  หาญวงษา

Email  naphatson.han@neu.ac.th

2.2 กลุ่มงานทะเบียนนักศึกษา

นางสาวณัจภ์สราภร  ศรีหาพันธ์รูป

Email  natsara.sri@neu.ac.th

2.3 กลุ่มงานระเบียบการศึกษา

นางณัชชาภัทร เวียงแสง

Email   natchaphat.wie@neu.ac.th

2.4 กลุ่มงานตารางเรียน/ตารางสอบและประมวลผลข้อมูล

น.ส.สุมิตตา จันทร์ขำ

Email   sumitta.jan@neu.ac.th

Plugin from the creators ofBrindes Personalizados :: More at PlulzWordpress Plugins