ประกาศ ประชาสัมพันธ์

 

folder

 ประกาศ เรื่องการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน (พิเศษ) ปีการศึกษา 2556

 1. แนวทางปฏิบัติการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน(พิเศษ) ปีการศึกษา 2556 รายละเอียด
 2. ปฏิทินการศึกษาภาคเรียนฤดูร้อน(พิเศษ) ปีการศึกษา 2556
ปฏิทินการศึกษาภาคเรียนฤดูร้อน(พิเศษ) ปีการศึกษา 2556

3-4 มิถุนายน 2557

 สาขาวิชา ดำเนินการเปิดรายวิชาที่จะทำการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน(พิเศษ)

5 – 6 มิถุนายน 2557

ลงทะเบียนทาง อินเตอร์เน็ต นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป

7 – 8 มิถุนายน 2557

ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน/ล่าช้า

9 มิถุนายน 2557

ประชุม และ  ประกาศปิด / ยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชาภาคเรียนฤดูร้อน

10 มิถุนายน 2557

วันเปิดภาคเรียน

15 มิถุนายน 2557

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้เงินคืน

22 มิถุนายน 2557

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์  W

23 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2557

ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา

18 กรกฎาคม 2557

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์ W

25 – 27 กรกฎาคม 2557

สอบปลายภาค

25 – 28 กรกฎาคม 2557

ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ

29 กรกฎาคม 2557

วันปิดภาคเรียน

3 สิงหาคม 2557

ประกาศผลการสอบ

 

 

********************************************************************************

folder ประกาศ เรื่องขอเลื่อนการประกาศผลสอบ ประจำภาคเรียนที่ 3/2556

ตามที่มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ประกาศหยุดทำการเรียนการสอน
เพื่อปฏิบัติตามประกาศของ คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.)
ในประกาศฉบับที่ 9 ให้สถานศึกษาทุกแห่งหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 23-25 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
ดังนั้นทางสำนักทะเบียนและประมวลผล จึงขอเลื่อนการประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 3/2556
ออกไปเป็น วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2557

********************************************************************************

 

folder

 ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

ขั้นตอนการรับสมัคร
 • ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เรียนได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา (คาดว่าคุรุสภาจะประกาศรายชื่อในเดือนมิถุนายน 2557)
 • ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารให้ครบตามที่คุรุสภากำหนด ที่จุดรับสมัคร ดังต่อไปนี้
  1. สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
  3. สำเนาวุฒิการศึกษาและใบแสดงผลการเรียน 6 ฉบับ
  4. รูปถ่าย 4 แผ่น
  5. หนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่คุรุสภาออกให้ (อนุญาตก่อน 18 กันยายน 2556) 2 ฉบับ
  6. หลักฐานแสดงรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียน (พิมพ์จากเว็บไซต์คุรุสภา) และ/หรือ หลักฐานอื่นๆตามที่ครุสภาออกให้ 2 ฉบับ
  7. สำเนาสัญญาจ้างครูอัตราจ้าง 2 ฉบับ
  8. เอกสารอื่นๆ เช่น ใบเลี่ยนชื่อ – สกุล ทะเบียนสมรส / หย่า ฯลฯ 2 ฉบับ
 • ผู้สมัครติดตามประกาศกำหนดการสอบคัดเลือก (วัน เวลา สถานที่) ได้ที่ www.neu.ac.th โดยจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง
 • ผู้สมัครกรุณา เขียนชื่อ – สกุล หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ โรงเรียนที่สอนให้ชัดเจน
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (www.opec.go.th)
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ ป.บัณฑิตโรงเรียนเอกชนในระบบ ในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค คลิกดูรายชื่อ

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันสอบคัดเลือก

********************************************************************************

folder ประกาศ การลงทะเบียนเรียน 3/2556  

bullet_next ตรวจสอบรายวิชาเปิด คลิกที่นี
bullet_next ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน คลิกที่นี่
bullet_next
 ปฏิทินการลงทะเบียน 3/2556
 • 21 – 28 มี.ค.2557  ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • 25 – 26 มี.ค.2557 ลงทะเบียนภาคเรียน 3/2556 (ทาง Internet)
 • 27 – 28 มี.ค.2557 ลงทะเบียนเพิ่ม – ถอน – ล่าช้า (ทาง Internet)
 • 8 เม.ย.2557 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาได้รับเงินคืน
 • 17 เม.ย.2557 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์  W
bullet_next Download แบบฟอร์มต่างๆ
********************************************************************************

folder ประกาศ เรื่องการชำระค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 3/2556

NEU 010 2557

*******************************************************************************

bullet_next
 ส่งข้อมูลที่อยู่ สำหรับ จัดส่งใบปริญญาบัตร ได้ที่ sumitta.jan@neu.ac.th หรือ ติดต่อที่เบอร์ 043 – 222959 ต่อ 114 , 098 – 3355046
********************************************************************************

folder ประกาศ  การแจ้งขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2556

       นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรและคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

ในภาคเรียนที่ 3/2556 ดำเนินการขอสำเร็จการศึกษาได้ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล

ยื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษาวันที่ 17 – 24 เมษายน 2557
bullet_next ขั้นตอนการดำเนินการและเอกสารประกอบการแจ้งจบ

bullet_next ตัวอย่างภาพถ่ายชุดครุย

***********************************************************************************

 10318560_611093575644616_1620676085_n

 

 

10306985_611093552311285_1822900231_n

Plugin from the creators ofBrindes Personalizados :: More at PlulzWordpress Plugins