เรื่องแจ้งกำหนดการพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

************************************

เรียน บัณฑิต / มหาบัณฑิต / ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะเสด็จมาประทาน
ปริญญาบัตร แก่บัณฑิต  มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต  ของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ ในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559 ซึ่งมีกำหนดการดังนี้
กำหนดการ
วันที่ 7 – 17 กุมภาพันธ์ 2559   ลงทะเบียนบัณฑิต (ทางอินเตอร์เน็ต)
วันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2559  รับชุดครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ
วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559  การฝึกซ้อมย่อย เวลา 08.30-16.00 น.
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559  การถ่ายภาพหมู่และฝึกซ้อมใหญ่    เวลา 08.30-16.00 น.
วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559  พิธีประทานปริญญาบัตร  
– เวลา  10.30 น.    บัณฑิตตั้งแถวเดินเข้าหอประชุม
– เวลา  15.00-17.00 น.    พิธีประทานปริญญาบัตร 

***บัณฑิตผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนและเข้ารับการซ้อมรับ***

***ในศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559***

***ไม่มีสิทธิ์เข้ารับ ประทานปริญญาบัตร***

ค่าใช้จ่าย 
 1. ค่าถ่ายภาพ 1,600  บาท
 2. ค่าเช่าชุดครุย ปริญญาตรี  700  บาท / ปริญญาโท 1,000  บาท / ปริญญาเอก1,500  บาท
 1. ค่ามัดจำชุดครุย ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก (คืนเงินมัดจำให้เมื่อคืนชุดครุย) 1,500  บาท   
 2. ค่าหนังสืออนุสรณ์และค่าแผ่น DVD ประมวลภาพงานวันประทานปริญญาบัตรพร้อมจัดส่ง 400  บาท
จึงแจ้งมาเพื่อทราบและให้บัณฑิต/มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต เตรียมพร้อมและปฏิบัติตามกำหนดการดังกล่าว

 

New Doc 15_1

************************************

ประกาศเรื่องการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558

เข้าสู่ระบบลงทะเบียนเรียน คลิกที่นี่

************************************

ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน

 • 5 – 15 ม.ค. 2559    ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • 6 – 9 ม.ค. 2559      ลงทะเบียนเรียนทาง Internet
 • 10 – 15 ม.ค. 2559    ลงทะเบียนเพิ่ม – ถอนรายวิชา / ลงทะเบียนล่าช้า
 • 19 ม.ค. 2559         วันเปิดภาคเรียน 2/2558
 • 24 ม.ค. 2559          วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับเงินคืน
 • 31 ม.ค.2559            วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์  W
 • ระบบลงทะเบียนจะเปิดเวลา 06.00 – 24.00 ของทุกวัน (ตามปฏิทินการลงทะเบียนเรียน)
 • ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน คลิกเข้าสู่ระบบงานทะเบียน
 • พิมพ์ใบลงทะเบียนเรียน คลิกที่นี่

**************************************************

ประกาศเรื่องการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2558

 • 12 – 20 ธ.ค.58   สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 14 ธ.ค.58)
 • 12 – 22 ธ.ค.58   ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ
 • 4 ธ.ค.58            วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์ W
 • 23 ธ.ค.58         วันปิดภาคเรียนที่ 1/2558
 • 26 ธ.ค.58         ประกาศผลการสอบภาคเรียนที่ 1/2558
 • ตรวจสอบตารางสอบ คลิกเข้าสู่ระบบงานทะเบียน

 • ถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์ W คลิกที่นี่

 • นักศึกษาต้องนำบัตรนักศึกษามาแสดงในการสอบทุกครั้ง

ระเบียบและข้อปฏิบัติในการเข้าห้องสอบ

 ข้อ  1  นักศึกษาที่มีสิทธ์เข้าสอบจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1  เป็นผู้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้น  และต้องเป็นผู้ที่ไม่ต้องถูกตัดสิทธ์การเข้าสอบในรายวิชานั้นด้วย
1.2  มีเวลาเรียนในรายวิชานั้น ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และ/หรือ ฝึกงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ของเวลาเรียน
ข้อ  2  นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตัวในการเข้าห้องสอบ  ดังนี้
2.1  แต่งกายสุภาพเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ว่าด้วย เครื่องแต่งกายนักศึกษา
2.2  ต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษามาแสดงในการสอบทุกครั้ง
2.3  ในกรณีนักศึกษาไม่มีชื่อเข้าสอบในรายวิชาใด  นักศึกษาอาจแสดงใบเสร็จรับเงินที่ลงทะเบียนในรายวิชานั้นเพื่อขอเพิ่มรายชื่อเข้าสอบและทำการตรวจสอบเพื่อความถูกต้องต่อไป หรือขอใบอนุญาตเข้าสอบจากสำนักทะเบียนและประมวลผล
2.4  ห้ามเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบ  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากกรรมการผู้ควบคุมการสอบประจำห้อง นักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธ์การเข้าสอบในรายวิชานั้น
2.5  เมื่อการสอบผ่านไปแล้ว  30  นาที  นักศึกษาผู้ใดที่ยังไม่ได้เข้าห้องสอบจะถูกตัดสิทธ์ในการเข้าสอบครั้งนั้น เว้นแต่ประธานควบคุมการสอบจะพิจารณาอนุญาตเฉพราะกรณี
2.6  ห้ามนำเอกสาร  เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ใด ๆเข้าห้องสอบ  เว้นแต่เครื่องใช้ที่กรรมการผู้ออกข้อสอบกำหนดไว้ในคำสั่ง
2.7  ต้องนั่งตามที่ที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ ห้ามเคลื่อนย้ายที่นั่งออกจากที่ที่จัดไว้ให้
ข้อ  3  การปฏิบัติในระหว่างการสอบ
3.1  ห้ามนักศึกษาออกจากห้องสอบจนกว่าการสอบจะผ่านไปแล้ว  45  นาที
3.2  นักศึกษาต้องลงรายชื่อการเข้าสอบในรายชื่อเข้าห้องสอบของแต่ละรายวิชาเพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าสอบ
3.3  กรรมการผู้ควบคุมการสอบมีอำนาจตรวจค้นนักศึกษาผู้มีเหตุอันสมควรสงสัยว่าทุจริตในการสอบ
3.4  ห้ามนำข้อสอบหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบออกห้องสอบ

**************************************************

ประกาศเรื่องการยื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษา 1/2558

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะยื่นขอสำเร็จการศึกษา

ประจำภาคเรียนที่ 1/2558

สามารถดำเนินการได้ในวันที่ 3 – 15 พ.ย. 2558

ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม คลิกที่นี่

เอกสารประกอบ
 1. คำร้องขอสำเร็จการศึกษาที่มีลายเซ็นต์ ตั้งแต่ลำดับที่ 1-7 ครบทุกช่อง (ขอเอกสารได้ที่ สำนักทะเบียนฯ)
 2. รูปถ่ายสีสวมชุดครุยวิทยฐานะขนาด 1 นิ้ว จำนวน 6 รูป  (ตัดขอบรูปทุกใบให้เรียบร้อย)
 3. ไปรษณียบัตรพร้อมเขียนชื่อที่อยู่ สำหรับติดต่อในกรณีที่มีปัญหา จำนวน 1 ใบ
 4. ใบแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ชุด ราคา 10 บาท (Print จากมหาวิทยาลัยเท่านั้น)
 5. ซองส่งเอกสาร ขนาด 9 X 10 นิ้ว จำนวน 1 ซอง (ชำระพร้อมค่าแจ้งจบ จำนวน 35 บาท)
 6. สำเนาวุฒิการศึกษที่จบจากสถาบันเดิม 2 ฉบับ
 7. ใบเสร็จรวม 2,450 บาท  ตามรายการ ดังต่อไปนี้ (**ชำระได้ที่ห้องการเงิน**)
7.1 ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต  2,000  บาท (หักจากค่าประกันของเสียหาย 400 บาท)  ชำระเพิ่ม 1,600  บาท
7.2 ค่าปัจฉิมนิเทศ 300 บาท
7.3 ค่าเข็มวิทยฐานะ 150 บาท
7.4 ค่าเอกสารใบรับรองสำเร็จการศึกษา ฉบับไทย – อังกฤษ (2*100) 200  บาท
7.5 ค่าเอกสารใบแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ (Transcript) ฉบับไทย – อังกฤษ 200  บาท
**หมายเหตุ**
 • เมื่อฝ่ายการเงินและบัญชีตรวจสอบหากพบว่า นศ. มียอดค้างชำระจะคืนเอกสารแจ้งจบให้กับ นศ. (**สามารถชำระค่าแจ้งจบได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดให้มีการแจ้งจบ เพื่อไม่ให้โดนค่าปรับแจ้งจบล่าช้า**)
 • นศ. จะต้องนำเอกสารไปยื่นที่สำนักทะเบียนเอง เมื่อชำระยอดค้างที่เหลือทั้งหมดจึงถือว่า นศ.ได้ทำการแจ้งจบ
 • หากนักศึกษายื่นเอกสารขอแจ้งจบล่าช้ากว่ากำหนด จะต้องเสียค่าปรับล่าช้า วันละ 100 บาท (แต่ไม่เกิน 500 บาท)

***********************************************************

ประกาศเรื่องการชำระค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 1/2558

การชำระเงินลงทะเบียน โดยแยกเป็น 2 กรณี คือ

กรณีที่ 1 เป็นนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา ให้ปฏิบัติดังนี้

 • นักศึกษาเก็บใบลงทะเบียนและใบนำฝากเพื่อรอเงินกองทุนฯ ส่วนที่เป็นค่าลงทะเบียนเรียนโดยผ่านทางบัญชีของมหาวิทยาลัย
 • นักศึกษานำใบลงทะเบียนและใบนำฝากติดต่อที่ฝ่ายการเงินหรือฝ่ายกองทุนกู้ยืม เพื่อตรวจสอบ รายชื่อ และวงเงินกู้ยืม
 • กรณีนักศึกษามียอดเงินลงทะเบียนค่าลงทะเบียนเกินกว่าวงเงินกู้ยืม นักศึกษาต้องชำระเงินใน ส่วนที่เกินที่ฝ่ายการเงิน กรณียอดเงินกู้ยืมเกินจากลงทะเบียน จะส่งคืนกองทุนกู้ยืมต่อไป

กรณีที่ 2 ไม่ได้กู้ยืม

 • นักศึกษาชำระผ่านเคาน์เตอร์ที่ ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ โดย ชำระเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือชำระที่ฝ่ายการเงิน ตึกสำนัก งานอธิการบดี อาคาร 1 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หมายเหตุ หลังจากนักศึกษายืนยันการลงทะเบียนแล้ว จะต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียนภายใน 1 สัปดาห์หลังจากวันที่ลงทะเบียน มิฉะนั้น จะต้องจ่ายค่าปรับวันละ 100 บาท

*****************************************************

ประกาศเรื่องการสอบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ภาคเรียนที่ 1/2558

ปฏิทินการสอบเทียบโอนความรู้และประสอบการณ์ ดาว์นโหลด

วันที่ การดำเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ
5 – 23 ส.ค.58 คณะ/สาขาวิชา แจ้งให้นักศึกษาที่มีความประสงค์จะสอบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ทราบ   คณะ/สาขาวิชา
และให้นักศึกษาติดต่อคณะ/สาขาวิชา เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบรายวิชาที่นักศึกษาจะขอสอบ
5 – 25 ส.ค.58 นักศึกษาลงทะเบียน และ ชำระเงินค่าสอบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  คณะ/สาขาวิชา, การเงิน
26 – 28 ส.ค.58 คณะสาขาส่งจำนวนรายชื่อและรายวิชาสอบมายังฝ่ายวิชาการ คณะ/สาขาวิชา
30 ส.ค.58 ประกาศรายวิชาสอบ  และวันเวลาสอบ ฝ่ายวิชาการ 
1 – 5 ก.ย.58 นักศึกษาติดต่อรับแนวข้อสอบที่ห้องคณะ/สาขา/สำนักศึกษาทั่วไป คณะ/สาขาวิชา/สำนักศึกษาทั่วไป
5 – 6 ก.ย.58 สอบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  ฝ่ายวิชาการ/คณะกรรมการคุมสอบ
15 – 20 ก.ย.58 คณะ/สาขา ส่งเอกสารผลการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์มายังฝ่ายวิชาการ(และส่งไฟล์ข้อมูลมาที่ E-mail : natsara.sri@neu.ac.th คณะ/สาขาวิชา
15 – 23 ก.ย.58 สำนักทะเบียน print out  ให้คณะมารับไปตรวจสอบ และคณะยืนยันผลระดับคะแนน สำนักทะเบียนฯ
25 ก.ย.58 ประกาศผลการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ทาง Internet สำนักทะเบียนฯ
**วันเวลาสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**
**ประกาศจากฝ่ายวิชาการ วันที่ 5 ส.ค.2558**

**************************************************

ประกาศเรื่องการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558

เข้าสู่ระบบลงทะเบียนเรียน คลิกที่นี่

ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน

 • 5 – 14 ส.ค. 2558    ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • 5 – 8 ส.ค. 2558      ลงทะเบียนเรียนทาง Internet
 • 9 – 14 ส.ค. 2558    ลงทะเบียนเพิ่ม – ถอนรายวิชา / ลงทะเบียนล่าช้า
 • 18 ส.ค. 2558         วันเปิดภาคเรียน 1/2558
 • 23 ส.ค. 2558          วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับเงินคืน
 • 1 ก.ย. 2558             วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์  W
 • ระบบลงทะเบียนจะเปิดเวลา 06.00 – 24.00 ของทุกวัน (ตามปฏิทินการลงทะเบียนเรียน)
 • ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน คลิกเข้าสู่ระบบงานทะเบียน

**************************************************

นักศึกษารหัส 57 ติดต่อรับคู่มือนักศึกษา

ได้ที่สำนักทะเบียนฯ (โดยแสดงบัตรนักศึกษา)

ตั้งแต่ 13 ส.ค. 2558 เป็นต้นไป

**************************************************

 ประกาศนักศึกษาที่มีความประสงค์ย้ายสาขา/คณะ
ในภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา  2558
สามารถดำเนินการได้ภายในวันที่ 5 – 14  ส.ค. 2558

1.ย้ายสาขา เตรียมเอกสารดังนี้

 1. แบบฟอร์มการเทียบโอนย้ายสาขา
 2. ใบแสดงผลการเรียน (ชำระที่ฝ่ายการเงิน 10 บาท)

* หมายเหตุ : ผลการเรียนในสาขาวิชาเดิม จะถูกโอนไปสาขาวิชาใหม่ทุกรายวิชา *

2.เปลี่ยนรหัสนักศึกษาใหม่ (กรณีไม่มีรายวิชาเทียบโอน)   เตรียมเอกสารดังนี้

 1. แบบฟอร์มใบลาออก
 2. ใบสมัครนักศึกษาใหม่ (ชำระที่ฝ่ายการเงิน 300 บาท)

* หมายเหตุ : ให้เตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 1. สำเนาบัตรประชาชน (1 ฉบับ)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน (1 ฉบับ)
 3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (1 รูป)
 4. สำเนาวุฒิการศึกษา (3 ฉบับ)

3.เปลี่ยนรหัสนักศึกษาใหม่ (กรณีมีรายวิชาเทียบโอนภายในสถาบัน)   เตรียมเอกสารดังนี้

 1. แบบฟอร์มใบลาออก
 2. แบบฟอร์มการเทียบโอนรายวิชา (ภายในสถาบัน)
 3. ใบสมัครนักศึกษาใหม่ (ชำระที่ฝ่ายการเงิน 300 บาท)
 4. ใบแสดงผลการเรียน (ชำระที่ฝ่ายการเงิน 10 บาท)

4.เปลี่ยนรหัสนักศึกษาใหม่ (กรณีมีเทียบโอนรายวิชาภายในสถาบันและเทียบโอนรายวิชาต่างสถาบัน)   เตรียมเอกสารดังนี้

 1. แบบฟอร์มใบลาออก
 2. แบบฟอร์มการเทียบโอนรายวิชา (ภายในสถาบัน)
 3. แบบฟอร์มการเทียบโอนรายวิชา (ต่างสถาบัน)
 4. ใบสมัครนักศึกษาใหม่ (ชำระที่ฝ่ายการเงิน 300 บาท)
 5. ใบแสดงผลการเรียน (ชำระที่ฝ่ายการเงิน 10 บาท)

5.เปลี่ยนรหัสนักศึกษาใหม่ (กรณีมีรายวิชาเทียบโอนต่างสถาบัน)   เตรียมเอกสารดังนี้

 1. แบบฟอร์มใบลาออก
 2. แบบฟอร์มการเทียบโอนรายวิชา (ต่างสถาบัน)
 3. ใบสมัครนักศึกษาใหม่ (ชำระที่ฝ่ายการเงิน 300 บาท)
 4. ใบแสดงผลการเรียน (ชำระที่ฝ่ายการเงิน 10 บาท)

**************************************************

 

ปฏิทินการศึกษา 2557

 

ปฏิทินการศึกษา 2557

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

5 – 17 สิงหาคม 2557

ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  (ที่คณะวิชาที่สังกัด)

5 – 10 สิงหาคม 2557

ลงทะเบียนทาง อินเตอร์เน็ต นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป

 13 – 15 สิงหาคม 2557

ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน/ล่าช้า (ชำระค่าปรับ)

16 สิงหาคม 2557

ประชุม และ  ประกาศปิด / ยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชา ภาคเรียนที่ 1/2557

18 สิงหาคม 2557

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

19 สิงหาคม 2557

วันเปิดภาคเรียนที่  1/2557

24 สิงหาคม 2557

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้เงินคืน

31 สิงหาคม 2557

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์  W

11 – 19 ตุลาคม 2557

สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2557 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 13 ต.ค.2557)

11 – 21 ตุลาคม 2557

ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ

22 ตุลาคม 2557

วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา

** 2 – 15 พฤศจิกายน 2557

ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2557

29 พฤศจิกายน 2557

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์ W

6 – 16 ธันวาคม 2557

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557 (ยกเว้นวันที่ 8 ,10 และ 15 ธ.ค.2557)

6 – 17 ธันวาคม 2557

ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ

18 ธันวาคม 2557

วันปิดภาคเรียนที่ 1/2557

25 ธันวาคม 2557

ประกาศผลการสอบภาคเรียนที่ 1/2557

27 ธันวาคม 2557

วันคล้ายวันครบรอบการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

6 – 11 มกราคม 2558

ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  (ที่คณะวิชาที่สังกัด)

6 – 11 มกราคม 2558

ลงทะเบียนทาง อินเตอร์เน็ต นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป

12 – 16 มกราคม 2558

ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน/ล่าช้า (ชำระค่าปรับ)

17 มกราคม 2558

ประชุม และ  ประกาศปิด / ยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2557

20 มกราคม 2558

วันเปิดภาคเรียนที่  2/2557

25 มกราคม 2558

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับเงินคืน

1 กุมภาพันธ์ 2558

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์  W

7 – 15 มีนาคม 2558

สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 9 มี.ค.2558)

7 – 17 มีนาคม 2558

ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ

19 มีนาคม 2558

วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา

*24 มีนาคม – 5 เมษายน 2558

ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557

25 เมษายน 2558

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้สัญลักษณ์ W

2 – 10 พฤษภาคม 2558

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 4 พ.ค.2558)

2 – 13 พฤษภาคม 2558

ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ

14 พฤษภาคม 2558

วันปิดภาคเรียน 2/2557

21 พฤษภาคม 2558

ประกาศผลการสอบภาคเรียนที่ 2/2557
ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

27 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2558

ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  (ที่คณะวิชาที่สังกัด)

27 – 31 พฤษภาคม 2558

ลงทะเบียนทาง อินเตอร์เน็ต นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป

2 – 6 มิถุนายน 2558

ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน/ล่าช้า (ชำระค่าปรับ)

7 มิถุนายน 2558

ประชุม และ  ประกาศปิด / ยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชาภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

9 มิถุนายน 2558

วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

14 มิถุนายน 2558

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้เงินคืน

21 มิถุนายน 2558

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์  W

21 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2558

ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

11 กรกฎาคม 2558

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์ W

18 – 21 กรกฎาคม 2558

สอบปลายภาค ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 20 ก.ค.2558)

18 – 22 กรกฎาคม 2558

ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ

23 กรกฎาคม 2558

วันปิดภาคเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2557

29 กรกฎาคม 2558

ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
* วัน เวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ปฎิทินการศึกษา 2556

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2556

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

1 มีนาคม – 11 มิถุนายน 2556

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556

1 – 3 มิถุนายน 2556

ลงทะเบียนทาง Internet นักศึกษาชั้นปี ที่ 2 – 4

4 – 9 มิถุนายน 2556

ลงทะเบียนเพิ่ม – ถอนรายวิชา – ลงทะ เบียนล่าช้าทาง Internet

10 มิถุนายน 2556

ประชุม และ ประกาศปิด / ยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชา ภาคเรียนที่ 1/2556

11 มิถุนายน 2556

วันเปิดภาคเรียน  1/2556และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

18 มิถุนายน 2556

วันสุดท้ายถอนรายวิชาและได้เงินคืน

25 มิถุนายน 2556

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์  W

11 กรกฎาคม 2556

พิธีไหว้ครู

3 – 11 สิงหาคม 2556

สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2556

3 – 13 สิงหาคม 2556

ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ

13 สิงหาคม 2556

วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา

3 – 14 กันยายน 2556

ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2556

21 กันยายน 2556

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์ W

28 กันยายน – 6 ตุลาคม 2556

สอบภาคปลายเรียนที่ 1/2556

28 กันยายน – 8 ตุลาคม 2556

ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ

9 ตุลาคม 2556

วันปิดภาคเรียน 1/2556

15 ตุลาคม 2556

ประกาศผลการสอบภาคเรียนที่ 1/2556
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

1 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2556

รับสมัครนักศึกษา ใหม่ภาคเรียนที่ 2/2556

16 – 31 ตุลาคม 2556

ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  (ที่คณะวิชาที่สังกัด)

22 – 26 ตุลาคม 2556

ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2556(ทาง Internet)

27 – 31 ตุลาคม 2556

ลงทะเบียนเพิ่ม – ถอน – ล่าช้า (ทาง Internet)

3 พฤศจิกายน 2556

วันประชุม และประกาศปิด / ยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2556

5 พฤศจิกายน 2556

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2556

12 พฤศจิกายน 2556

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับเงินคืน

19 พฤศจิกายน 2556

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้รับสัญลักษณ์ W

21 – 29 ธันวาคม 2556

สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2556

21 ธันวาคม 2556 – 4 มกราคม 2557

ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ

27 ธันวาคม 2556

วันคล้ายวันเปลี่ยนประเภทสถาบันเป็นมหาวิทยาลัย

14 – 24 มกราคม 2557

ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2556

15 กุมภาพันธ์ 2557

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้สัญลักษณ์ W

18 กุมภาพันธ์ 2557

วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา

8 มีนาคม 2557

วันคล้ายวันครบรอบการจัดตั้งมหาวิทยาลัย

1 – 9 มีนาคม 2557

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556

1 – 11 มีนาคม 2557

ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้า

12 มีนาคม 2557

วันปิดภาคเรียน 2/2556

20 มีนาคม 2557

ประกาศผลการสอบภาคเรียนที่ 2/2556
ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

1 มีนาคม – 10 มิถุนายน 2557

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557

21 – 28 มีนาคม 2557

ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

25 – 26 มีนาคม 2557

ลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา 2556 (ทาง Internet)

27 – 28 มีนาคม 2557

ลงทะเบียนเพิ่ม – ถอน – ล่าช้า (ทาง Internet)

29 มีนาคม 2557

ประชุม และประกาศปิด / ยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชาภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2556

1 เมษายน 2557

เปิดภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา 2556

8 เมษายน 2557

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาได้รับเงินคืน

17 เมษายน 2557

วันสุดท้ายของถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์ W

17 – 24 เมษายน 2557

ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

10 พฤษภาคม 2557

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์ W

17 – 20 พฤษภาคม 2557

สอบปลายภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา 2556

17 – 22 พฤษภาคม 2557

ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้า

23 พฤษภาคม 2557

วันปิดภาคเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

28 พฤษภาคม 2557

ประกาศผลการสอบภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา 2556
* วัน เวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลง

 

๐ ติดต่อทะเบียนฯ

สำนักทะเบียนและประมวลผลยินดีให้บริการทุกท่าน  ท่านสามารถติดต่อสำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ตามช่องทางต่อไปนี้

1. ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

 • ดร.สุบัน  มุขธระโกษา
 • โทรศัพท์  043 222959-61
 • โทรศัพท์ มือถือ 0874216548
 • E mail    subanmuk@hotmail.com   or   suban.muk@neu.ac.th

2.รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

 • น.ส.สุมิตตา จันทร์ขำ
 • โทรศัพท์ 0983355046
 • E mail   sumitta.jan@neu.ac.th

3. เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนและประมวลผล

 • โทรศัพท์  043 222959-61  ต่อ  114
 • 3.1 กลุ่มงานธุรการ

นางสาวศิริพร จันทร์เพ็ง   โทรศัพท์………………….Email  siriporn.jun@neu.ac.th

 • 3.2 กลุ่มงานทะเบียนนักศึกษา

นางศิวาพร กิตติลาภ        โทรศัพท์ 0878668067 Email  Siwaphon.kit@neu.ac.th

 • 3.3 กลุ่มงานระเบียบการศึกษา

นางณัชชาภัทร เวียงแสง  โทรศัพท์ 0862225913  Email   natchaphat.wie@neu.ac.th

 • 3.4 กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายเกรียงศักดิ์ โซ่เชียงคำ  โทรศัพท์ 0832855046 Email  kriangsak.sos(at)neu.ac.th

 • 3.5 กลุ่มงานตารางเรียน/ตารางสอบและประมวลผลข้อมูล

น.ส.สุมิตตา จันทร์ขำ      โทรศัพท์  0983355046    Email   sumitta.jan@neu.ac.th

รายชื่อนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี (เทียบเรียน)

 

รายชื่อนักศึกษา หลักสูตร 4 ปี (เทียบเรียน)

ที่ผ่านการตรวจสอบรายวิชาเทียบโอนจากทาง คณะ/สาขาวิชาแล้ว

ให้มาติดต่อลงทะเบียนเรียนได้ที่สำนักทะเบียนฯ

ภายในวันนี้ – 11 มิ.ย.2555 เวลา 09.00 – 16.30 น.

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี (เทียบเรียน)
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล
1 5561210001 นายวัชระ   วงษ์สา
2 5561210002 นางสาวอลิษา   นารีรักษ์
3 5561210004 นางสาวจุฑาทิพย์   สุดชา
4 5561210005 นายสิทธิพร   ตุ่นเส็ง
5 5561210006 นางสาวปิยพร   คุณสุข
6 5561210007 นางสาวปนิดา   เกตกูล
7 5561210008 นายโรจน์ศักดิ์   ทำพล
8 5561210009 นางสาวปิยะวัน   ขามก้อน
9 5561210011 นางสาวหนึ่งฤทัย   มนัสไธสง
10 5561210012 นางสาวสุชาดา   วรดิษฐ์วงษ์
11 5561210015 นางสาวอรชา   สิงขรอาจ
12 5561210016 นางสาวสุภาภรณ์   อภัยพอก
13 5561210017 นายภิญโญ   สิงห์ศักดา
14 5561210018 นางสาวปิยะมาศ   กำหมู
15 5561210019 นายวสันต์   เหลืองงาม
16 5561210020 นางสาวภคอร   แก้วลือ

เรื่องการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาสมัครใหม่ 2555

คณะ/สาขาวิชา ที่สามารถลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ ได้แล้ว มีดังนี้*

       1.คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 4 ปี  – รหัสนักศึกษา 551111xxxx
       2.คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 4 ปี  – รหัสนักศึกษา 551311xxxx
       3.คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 4 ปี – รหัสนักศึกษา 552311xxx
          และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 4 ปี (เทียบเรียน) – รหัสนักศึกษา 552321xxxx
       4.คณะนิเทศศาสตร์ 4 ปี – รหัสนักศึกษา 553001xxxx
       5.คณะนิติศาสตร์ 4 ปี – รหัสนักศึกษา 554111xxxx
       6.คณะเศรษฐศาสตร์ 4 ปี – รหัสนักศึกษา 555111xxxx
       7.คณะคอมพิวเตอร์ฯ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี – รหัสนักศึกษา 556111xxxx
       8.คณะคอมพิวเตอร์ฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี – รหัสนักศึกษา 556211xxxx
       9.คณะสังคมศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี – รหัสนักศึกษา 557211xxxx
 หมายเหตุ * ให้นักศึกษามาติดต่อลงทะเบียนเรียนได้ที่สำนักทะเบียนฯ โดยนำบัตรนักศึกษา
และใบเสร็จค่าธรรมเนียมนักศึกษา มาติดต่อที่สำนักทะเบียนและประมวลผล
ได้ตั้งแต่วันนี้ – 11 มิ.ย.2555 เวลา 09.00 น. – 16.30 น.

 

** สำหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนหลักสูตร 4 ปี เทียบเรียน (จบวุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า) ,
หลักสูตรเสาร์ – อาทิตย์ (ทั้งหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรเทียบเรียน)
และนักศึกษาเทียบโอนต่างสถาบัน /ปริญญาใบที่ 2
ทางคณะ/สาขาวิชา กำลังดำเนินการตรวจสอบรายวิชาที่สามารถเทียบโอนได้
ให้นักศึกษามาติดต่อลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่ 1 – 11 มิ.ย.2555
ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่สามารถลงทะเบียนเรียนได้แล้ว

 

การรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี โท เอก

การรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี โท เอก

หลักฐานการรับสมัคร
1.  สำเนาใบแสดงผลการศึกษา จำนวน 3 แผ่น
2.  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 แผ่น
3.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 แผ่น
4.  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วหรือ 2 นิ้ว จำนวน 4 แผ่น
5. ใบรับรองจากสถานศึกษา (กรณีมีความสามารถพิเศษด้านใด)
6. ใบเกียรติบัตร/ใบเกียรติคุณ
7. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)
สถานที่รับสมัคร / ยื่นหลักฐานการสมัครได้ที่
สำนักทะเบียนและประมวลผล ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
199/19 ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทร.043-222959 -61 ต่อ 114 และ 555

…………………………………

การสมัครเรียน หลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู (โครงการ 2)

การสมัครเรียน หลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู (โครงการ 2)

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเรียน หลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู (โครงการ 2)
ให้ส่งเอกสารหลักฐานการสมัครภายในวันที่ 18-19 เมษายน 2555 เท่านั้น
ยื่นเอกสารได้ที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
199/19 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-43-222-959-61 ต่อ 114
หลักฐานการสมัคร ดังนี้
1.สำเนาหนังสือแต่งตั้งแต่ละตำแหน่ง
2.สำเนาสัญญาจ้างแต่ละตำแหน่ง
3.สำเนาหนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอน หรือ สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
(กรณีไม่มีคุณวุฒิครู) ที่ยังไม่หมดอายุโดยสำนักงานคุรุสภาเป็นผู้ออกให้
4.สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาตรี)
5.สำเนาบัตรประชาชน
6.สำเนาทะเบียนบ้าน
7.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล
8. รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 แผ่น เป็นต้น หรือ ตามที่คุรุสภาและ สช. กำหนด
หมายเหตุ : ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คุรุสภาและ สช. ประกาศ เท่านั้นจึงจะมีสิทธิเรียน

…………………………………

๐ ระเบียบ ข้อบังคับ

Plugin from the creators ofBrindes Personalizados :: More at PlulzWordpress Plugins