ประกาศ ประชาสัมพันธ์

ประกาศ ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นักศึกษาทที่มีวันเวลาสอบตรงกันรายวิชาหลักการจัดการ และ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศ

ในวันที่ 12 ตุลาคม 2557 เวลา 09:00 น. – 12:00 น. นั้น

ให้นักศึกษาเข้าสอบที่ห้อง 233 ตุลาคม 2557 เวลา 09:00 น.

*** ทั้งนี้ให้นักศึกษาเตรียมอาหารกลางวันมารับประทานด้วย ***

*** จะไม่อนุญาตให้นักศึกษาออกจากห้องสอบจนกว่าจะสอบเสร็จและส่งข้อสอบครบทุกรายวิชา ***

                     ————————————————————————————————————————–

ด่วน!! ประกาศนักศึกษาที่สอบรายวิชา 2001205 การแปรสภาพพลังงานไฟฟ้า, 2001203 เครื่องมือวัดและวัดทางไฟฟ้า

1. 2001205 การแปรสภาพพลังงานไฟฟ้า วันสอบ 19 ตุลาคม 2557 เวลา 13:00 น. – 16:00 น.  ห้อง 9108

2. 2001203 เครื่องมือวัดและวัดทางไฟฟ้า วันสอบ 19 ตุลาคม 2557 เวลา 09:00 น. – 12:00 น.  ห้อง 9108

รายละเอียดติดต่อ อาจารย์ธนัช เอกเอื้อกูล  Tel. 083 639 1038

               ————————————————————————————————————————————-

 

folder

 ประกาศ เรื่องการทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

นักศึกษาสามารถถ่ายบัตรประจำนักศึกษาได้ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล
ทุกวัน อังคาร – เสาร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. 

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

 • กรณีนักศึกษาสมัครใหม่ ประจำปีการศึกษา 1/2557
- นำใบลงทะเบียนและใบเสร็จชำระเงิน เพื่อติดต่อขอทำบัตรนักศึกษา
 • กรณีบัตรหาย บัตรชำรุดหรือต้องการทำบัตรนักศึกษาใหม่
- ชำระเงินที่ฝ่ายการเงิน 150 บาท และยื่นใบเสร็จเพื่อทำบัตรนักศึกษา
 • เครื่องแต่งการนักศึกษาชาย
กางเกงขายาวสีเข้ม (กรมท่า – ดำ) ทรงสุภาพ
- เสื้อเชิ้ตสีขาวไม่มีลวดลาย แขนสั้นหรือแขนยาว (ไม่พับแขน) สวมทับไว้ในกางเกงตลอดเวลา
- สวมเน็คไทที่มีเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย
- เข็มขัดหนังสีดำพร้อมหัวเข็มขัดสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
- ทรงผมสุภาพหรือรองทรง
 • เครื่องแต่งกายนักศึกษาหญิง
- กระโปรงสีเข้ม (กรมท่า – ดำ) ทรงสุภาพ มีจีบรอบตัวหรือเข้ารูปคลุมเข่า
- เสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่มีลวดลาย แขนสั้น มีสาบตรงกลางหลัง เวลาสวมทับชายเสื้อไว้ในกระโปรงตลอดเวลา
- เข็มขัดหนังสีดำประกอบกับหัวเข็มขัดสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
- ประดับเข็มเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยที่อกเสื้อเบื้องขวา
 • เครื่องแต่งกายสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย
- นักศึกษาชาย เสื้อเชิ้ตสีพื้นหรือสีสุภาพประกอบกับเน็คไทและสวมเสื้อสูทสีดำ
- นักศึกษาหญิง เสื้อเชิ้ตสีพื้นหรือสีสุภาพและสวมเสื้อสูทสีดำ
***********************************************************************************

folder

 ประกาศ เรื่องการลงทะเบียนเรียนปีการศึกษา 1/2557

** สำนักทะเบียนฯ ขยายระยะเวลาในการลงทะเบียนช่วงปกติ ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 57 โดยไม่เสียค่าปรับ และ ช่วงเพิ่ม-ถอน -ล่าช้า 13 – 18 ส.ค.57 **
 1. ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 1/2557

  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

  5 – 17 สิงหาคม 2557

  ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  (ที่คณะวิชาที่สังกัด)

  **5 – 18 สิงหาคม 2557**

  ลงทะเบียนทาง อินเตอร์เน็ต นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป

   **13 – 18 สิงหาคม 2557**

  ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน/ล่าช้า (ชำระค่าปรับ)

  16 สิงหาคม 2557

  ประชุม และ  ประกาศปิด / ยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชา ภาคเรียนที่ 1/2557

  18 สิงหาคม 2557

  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

  19 สิงหาคม 2557

  วันเปิดภาคเรียนที่  1/2557

  24 สิงหาคม 2557

  วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้เงินคืน

  31 สิงหาคม 2557

  วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์  W

  22 ตุลาคม 2557

  วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา

  29 พฤศจิกายน 2557

  วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์ W
 2.  ตรวจสอบรายวิชาเปิด คลิกที่นี
 3. ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน คลิกที่นี่
 4. ประกาศเพิ่มเติมจากสาขาวิชา
 • สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) สามารถลงทะเบียนเรียนได้ ตั้งแต่วันที่ 6 ส.ค.2557 เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อ อ.จตุรงค์ จิตติยพล (หัวหน้าสาขาวิชา)
 • นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ให้มาประชุมพร้อมกันทุกคน ในวันพุธที่ 20 ส.ค. 57 เวลา 15.00 น. ห้อง Lab_3(513)
***********************************************************************************

folder

 ประกาศเรื่องการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก คลิกที่นี่
 • ตรวจสอบผังห้องสอบ คลิกที่นี่
 • สถานที่สอบ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
***********************************************************************************

 

 

 

10318560_611093575644616_1620676085_n

 

 

10306985_611093552311285_1822900231_n

Plugin from the creators ofBrindes Personalizados :: More at PlulzWordpress Plugins