Author Archive

๐ ติดต่อทะเบียนฯ

สำนักทะเบียนและประมวลผลยินดีให้บริการทุกท่าน  ท่านสามารถติดต่อสำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ตามช่องทางต่อไปนี้

1. ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

น.ส.สุมิตตา จันทร์ขำ

Email   sumitta.jan@neu.ac.th

2. เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนและประมวลผล

2.1 กลุ่มงานธุรการ

นางสาวนภัสสรณ์  หาญวงษา

Email  naphatson.han@neu.ac.th

2.2 กลุ่มงานทะเบียนนักศึกษา

นางสาวณัจภ์สราภร  ศรีหาพันธ์รูป

Email  natsara.sri@neu.ac.th

2.3 กลุ่มงานระเบียบการศึกษา

นางณัชชาภัทร เวียงแสง

Email   natchaphat.wie@neu.ac.th

2.4 กลุ่มงานตารางเรียน/ตารางสอบและประมวลผลข้อมูล

น.ส.สุมิตตา จันทร์ขำ

Email   sumitta.jan@neu.ac.th

๐พ้นสภาพนักศึกษา

 

  การพ้นสภาพนักศึกษา
                1. การพ้นสภาพนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี เป็นไปตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีต่อไปนี้

                      1.1 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.50 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ยกเว้นนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาเป็นภาคแรก

                      1.2 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.75 ในสองภาคการศึกษาติดต่อกันยกเว้นเป็นนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีแรก

                       1.3 ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่ง โดยไม่รักษาสภาพนักศึกษาหรือลาพักการ ศึกษา ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

                       1.4 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปีไม่สามารถเรียนสำเร็จได้ภายใน๑๖ภาคการศึกษาและนักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่องไม่สามารถเรียนสำเร็จได้ภายใน 8 ภาคการศึกษานับตั้งแต่ภาคแรกที่ลงทะเบียนเรียนในคณะวิชานั้นๆ

                       1.5 มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพด้วยสาเหตุกระทำผิดวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรงหรือต้องคำพิพากษาให้จำคุกในคดีที่มิใช่ลหุโทษหรือคดีที่กระทำโดยประมาท

                        1.6 เรียนจบตามหลักสูตร

                         1.7 ลาออก

                         1.8 ตาย

๐ แบบฟอร์มต่าง ๆ

  • แบบฟอร์มส่งผลสอบเทียบความรู้และประสบการณ์ Download
  • แบบฟอร์มส่งผลสอบเทียบความรู้และประสบการณ์กรณีนักศึกษาชำระเงินแล้ว Download
  • แบบฟอร์มตารางสอนปริญญาตรี  Download
  • แบบฟอร์มตารางสอนบัณฑิตศึกษา  Download

๐ ขั้นตอนการให้บริการ

            

 

              สำหรับนักศึกษา

 

              สำหรับคณาจารย์

            

๐ Downloadโปรแกรม

  • โปรแกรมเปิดรายวิชา(สำหรับหัวหน้าสาขาวิชาและคณบดี) Download 
  • โปรแกรมตัดเกรด Download

 

TQF

๐เทียบวุฒิการศึกษา

๐สมัครเรียนเป็นรายวิชา

การรับสมัครเรียนเป็นรายวิชา
1. นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาที่เปิดเรียนในภาคเรียนนั้น ๆ สำหรับเทค กว. ที่ คณะ/สาขาวิชา
2. นักศึกษาซื้อคู่มือและระเบียบการสมัคร และศึกษารายละเอียดการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
3. กรอกใบสมัครและแนบหลักฐานการสมัคร คือ
– สำเนาแสดงผลการเรียนจากสถาบันเดิม ( ระดับปริญญาตรี )
– สำเนาทะเบียนบ้าน/รูปถ่าย/สำเนาบัตรประชาชน/ สำเนาทะเบียนบ้าน
– หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี )
4. ยื่นหลักฐานการสมัคร /ออกรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่ และลงทะเบียนเรียน
5. ชำระค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมที่ฝ่ายการเงิน�
หมายเหตุ ถ้าเป็นนักศึกษาที่จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะได้จ่ายเฉพาะค่าหน่วยกิตราย
วิชาที่ลงทะเบียนเท่านั้น

๐สมัครใหม่ เทียบโอน

15. การรับสมัครนักศึกษาใหม่ เทียบโอนต่างสถาบัน
15.1. นักศึกษาซื้อคู่มือและระเบียบการสมัคร และศึกษารายละเอียดการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
15.2. กรอกใบสมัครและแนบหลักฐานการสมัคร เช่น
– สำเนาแสดงผลการเรียนจากสถาบันเดิม(ม.6/ปวช./ปวส.และ ผลการเรียนจากสถาบันเดิม
(ระดับปริญญาตรี –โท )
– คู่มือนักศึกษาหรือรายละเอียดการสมัครเข้าเรียนจากสถาบันเดิม ( ระดับปริญญาตรี –โท )
– สำเนาทะเบียนบ้าน/รูปถ่าย/สำเนาบัตรประชาชน/ สำเนาทะเบียนบ้าน
– หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี )
15.3. นักศึกษายืนเอกสารการสมัครและหลักฐานการสมัครที่สำนักทะเบียน ฯ
15.4. สำนักทะเบียน ฯ ออกรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่ให้
15.5. ชำระค่าธรรมเนียม ที่ฝ่ายการเงิน
15.6. สำนักทะเบียน ฯ แจ้งกำหนดเวลาการลงทะเบียนให้นักศึกษาทราบ
15.7. สำนักทะเบียน ฯ ทำหนังสือถึงคณะ/สาขาวิชาที่นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ เพื่อขอทราบรายละเอียดรายวิชา�
ตารางเรียน ของนักศึกษาที่จะลงทะเบียน และรอหนังสือตอบรับ
15.8. นักศึกษาลงทะเบียนตามรายละเอียดที่คณะ/สาขาวิชาแจ้งมา
15.9. ชำระค่าลงทะเบียนและที่ฝ่ายการเงิน

Plugin from the creators ofBrindes Personalizados :: More at PlulzWordpress Plugins