Author Archive

เรื่องการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560

เรื่องการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560

กำหนดการลงทะเบียนเรียน
 • 30 ก.ค. – 7 ส.ค. 2560  ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  
 • 1 – 3 ส.ค. 2560 ลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต นักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 4
 • 4 – 6 ส.ค. 2560 ลงทะเบียนเพิ่ม – ถอนรายวิชา / ลงทะเบียนล่าช้า
 • 8 ส.ค. 2560 วันเปิดภาคเรียน 1/2560
 • 15 ส.ค. 2560 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้เงินคืน
 • 22 ส.ค. 2560 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์  W
 • 23 ส.ค. – 7 พ.ย. 2560 ช่วงการถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์  W
 • ระบบลงทะเบียนเปิดเวลา 09.00 น. – 24.00 น.
** ข้อควรระวัง **
 • เมื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว นักศึกษาต้องทำการ ยืนยันการลงทะเบียน ถึงจะถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 • หลังจาก ยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้อีก และนักศึกษาต้องชำระเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ 26 ก.ค. 2560

เรื่อง ย้ายสาขาวิชา-คณะ / เปลี่ยนรหัสนักศึกษา 1/2560

นักศึกษาที่มีความประสงค์

ย้ายสาขาวิชา – ย้ายคณะ – เปลี่ยนรหัสนักศึกษา

ภาคเรียนที่ 1/2560

สามารถดำเนินการได้ ภายในวันที่ 30 ก.ค. – 3 ส.ค. 2560


1.ย้ายสาขา เตรียมเอกสารดังนี้

 • แบบฟอร์มการเทียบโอนรายวิชา (ภายในสถาบัน) (สทป.04)
 • ใบแสดงผลการเรียน (ชำระที่ฝ่ายการเงิน 10 บาท)

* หมายเหตุ : ผลการเรียนในสาขาวิชาเดิม จะถูกโอนไปสาขาวิชาใหม่ทุกรายวิชา *

 

2.เปลี่ยนรหัสนักศึกษาใหม่ (กรณีไม่มีรายวิชาเทียบโอน)   เตรียมเอกสารดังนี้

 • แบบฟอร์มใบลาออก (สทป.07)
 • ใบสมัครนักศึกษาใหม่ (ชำระที่ฝ่ายการเงิน 300 บาท)

* หมายเหตุ : ให้เตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 1.สำเนาบัตรประชาชน (1 ฉบับ)  

สำเนาทะเบียนบ้าน (1 ฉบับ) 3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (1 รูป) 4. สำเนาวุฒิการศึกษา (3 ฉบับ) *

 

3.เปลี่ยนรหัสนักศึกษาใหม่ (กรณีมีเฉพาะรายวิชาเทียบโอนภายในสถาบัน)   เตรียมเอกสารดังนี้

 • แบบฟอร์มใบลาออก (สทป.07)
 • แบบฟอร์มการเทียบโอนรายวิชา (ภายในสถาบัน) (สทป.04)
 • ใบสมัครนักศึกษาใหม่ (ชำระที่ฝ่ายการเงิน 300 บาท)
 • ใบแสดงผลการเรียน (ชำระที่ฝ่ายการเงิน 10 บาท)

 

4.เปลี่ยนรหัสนักศึกษาใหม่ (กรณีมีเทียบโอนรายวิชาภายในสถาบันและเทียบโอนรายวิชาต่างสถาบัน)   

     เตรียมเอกสารดังนี้

 • แบบฟอร์มใบลาออก (สทป.07)
 • แบบฟอร์มการเทียบโอนรายวิชา (ภายในสถาบัน) (สทป.04)
 • แบบฟอร์มการเทียบโอนรายวิชา (ต่างสถาบัน)(สทป.05)
 • ใบสมัครนักศึกษาใหม่ (ชำระที่ฝ่ายการเงิน 300 บาท)
 • ใบแสดงผลการเรียน (ชำระที่ฝ่ายการเงิน 10 บาท)

 

5.เปลี่ยนรหัสนักศึกษาใหม่ (กรณีมีเฉพาะรายวิชาเทียบโอนต่างสถาบัน)   เตรียมเอกสารดังนี้

 • แบบฟอร์มใบลาออก (สทป.07)
 • แบบฟอร์มการเทียบโอนรายวิชา (ต่างสถาบัน)(สทป.05)
 • ใบสมัครนักศึกษาใหม่ (ชำระที่ฝ่ายการเงิน 300 บาท)
 • ใบแสดงผลการเรียน (ชำระที่ฝ่ายการเงิน 10 บาท)

 


ประกาศ ณ วันที่ 21 ก.ค. 2560

เรื่อง การยื่นขอสำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2559

นักศึกษาที่มีความประสงค์ยื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษา

ประจำภาคเรียนที่ ภาคฤดูร้อน/2559

  (คาดว่าจะจบการศึกษา)

สามารถดำเนินการได้ภายในวันที่ 27 มิ.ย. – 9 ก.ค.2560

ขั้นตอนการยื่นขอสำเร็จการศึกษา
ขั้นตอนที่ 1. นักศึกษาเตรียมเอกสารประกอบการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา  ดังต่อไปนี้
1.1  ภาพถ่ายสีสวมชุดครุยวิทยฐานะ  ขนาด   1  นิ้ว จำนวน   7  แผ่น
1.2  ไปรษณียบัตร (พร้อมที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวกและรวดเร็วในกรณีที่มีปัญหา)  จำนวน    1  แผ่น
1.3  ใบแสดงผลการเรียน (ออกโดยสำนักทะเบียน ฯ) จำนวน   1  แผ่น
1.4  ซองสำหรับจัดส่งเอกสารการศึกษา  ขนาด   9 *10  นิ้ว จำนวน  1  ซอง
ขั้นตอนที่ 2.  นักศึกษาขอแบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษา ( สทป.08 ป.ตรี หรือ สทป.09 บัณฑิตศึกษา) และแบบฟอร์มสำหรับกรอกประวัติผู้ขอสำเร็จการศึกษา (สำหรับจัดทำหนังสืออนุสรณ์ฯ) ที่สำนักทะเบียน ฯ 
ขั้นตอนที่ 3.  นักศึกษายื่นแบบฟอร์ม (กรอกข้อความให้สมบูรณ์) พร้อมเอกสารประกอบ  เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษา , หัวหน้าสาขาวิชาและคณบดีลงนามตามลำดับ
ขั้นตอนที่ 4.  นักศึกษานำแบบฟอร์มใน ข้อ 3 ไปให้ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและฝ่ายกองทุนกู้ยืมเพื่อตรวจสอบการกู้ยืมเงิน
ขั้นตอนที่ 5. นักศึกษานำเอกสารจากข้อ 4 ไปให้ฝ่ายการเงินจะออกใบเสร็จรวมเป็นจำนวนเงิน  5,150  บ.ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
5.1  ค่าปัจฉิมนิเทศ 500 บาท
5.2  ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 4,000 บาท
(หักจากค่าประกันของเสียหาย  400  บาทและจ่ายเพิ่ม 3,600  บาท)
5.3   ค่าเอกสารการศึกษา (Transcript) ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 200 บาท
5.4   ค่าใบรับรองการสำเร็จการศึกษา ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 200 บาท
5.5   ค่าเข็มวิทยฐานะ 150 บาท
5.6   ค่าใบปริญญาบัตร 500 บาท
ขั้นตอนที่ 6.  ฝ่ายการเงินส่งเอกสารไปที่ฝ่ายบัญชีเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและลงบัญชี
ขั้นตอนที่ 7.  ฝ่ายบัญชีส่งเอกสารทุกอย่างไปที่สำนักทะเบียน ฯ เพื่อตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
ขั้นตอนที่ 8.  สำนักทะเบียน ฯ จัดทำรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาส่งให้สาขาวิชาในแต่ละคณะตรวจสอบความถูกต้อง
ขั้นตอนที่ 9.  สาขาวิชาแต่ละคณะส่งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาคืนสำนักทะเบียน ฯ
ขั้นตอนที่ 10. สำนักทะเบียน ฯ ตรวจสอบและจัดทำรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเสนอที่ประชุมกรรมการวิชาการ
ขั้นตอนที่ 11. สำนักทะเบียน ฯ จัดทำรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ผ่านการเห็นชอบจากกรรมการวิชาการเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
**หมายเหตุ**
 • เมื่อฝ่ายการเงินและบัญชีตรวจสอบหากพบว่า นศ. มียอดค้างชำระจะคืนเอกสารแจ้งจบให้กับ นศ. (**สามารถชำระค่าแจ้งจบได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดให้มีการแจ้งจบ เพื่อไม่ให้โดนค่าปรับแจ้งจบล่าช้า**)
 • นศ. จะต้องนำเอกสารไปยื่นที่สำนักทะเบียนเอง เมื่อชำระยอดค้างที่เหลือทั้งหมดจึงถือว่า นศ.ได้ทำการแจ้งจบ
 • นักศึกษาที่เคยทำการแจ้งจบมาแล้ว แต่ไม่สำเร็จการศึกษา จะต้องทำการแจ้งจบใหม่
 • หากนักศึกษายื่นเอกสารขอแจ้งจบล่าช้ากว่ากำหนด จะต้องเสียค่าปรับล่าช้า วันละ 100 บาท

 


ประกาศ ณ วันที่ 29 มิ.ย.2560

เรื่องการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน/2559

เรื่องการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน/2559

 • เข้าสู่ระบบลงทะเบียนเรียน คลิกที่นี่
 • ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน คลิกที่นี่
 • สามารถลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่ วันที่ 30 พ.ค. 2560 เวลา 13.00 น เป็นต้นไป
 • ขยายระยะเวลาลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต ถึงวันที่ 5 มิ.ย.2560
 • ลงทะเบียนเรียนล่าช้า จะมีค่าปรับตั้งแต่วันที่ 3 มิ.ย.2560 (วันละ 100 บาท แต่ไม่เกิน 500 บาท)
 • เพิ่มรายวิชาล่าช้า จะมีค่าปรับตั้งแต่วันที่ 6 มิ.ย.2560 (วันละ 100 บาท แต่ไม่เกิน 300 บาท)
กำหนดการลงทะเบียนเรียน
 • 26 พ.ค. – 4 มิ.ย.2560  ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  
 • 30 พ.ค. – 1 มิ.ย.2560 ลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต นักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 4
 • 2 – 4 มิ.ย.2560 ลงทะเบียนเพิ่ม – ถอนรายวิชา / ลงทะเบียนล่าช้า
 • 6 มิ.ย.2560  วันเปิดภาคเรียน 2/2559
 • 11 มิ.ย.2560 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้เงินคืน
 • 19 มิ.ย. – 16 ก.ค.2560 ช่วงการถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์  W
 • ระบบลงทะเบียนเปิดเวลา 09.00 น. – 24.00 น.

ประกาศ ณ วันที่ 29 พ.ค. 2560

ปฏิทินการศึกษา 2559

ปฏิทินปีการศึกษา 2559

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รับสมัครนักศึกษาใหม่  วันที่ 1 มี.ค.- 8 ส.ค. 2559
ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด   วันที่ 30 ก.ค.-7 ส.ค. 2559
ลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ตนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 วันที่ 2 – 4 ส.ค. 2559
ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน/ล่าช้า  วันที่ 5 – 7 ส.ค. 2559
วันเปิดภาคเรียน  และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 9 ส.ค. 2559
ประชุมและประกาศปิด/ยุบกลุ่มเรียน/ปิดรายวิชา วันที่ 13 ส.ค. 2559
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา  โดยได้เงินคืน  วันที่ 14 ส.ค. 2559
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา  โดยไม่ได้สัญลักษณ์  W  วันที่ 21 ส.ค. 2559
สอบกลางภาคเรียน วันที่ 1 – 9 ต.ค. 2559  (ยกเว้นจันทร์ที่ 3 ต.ค. 59) 
วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา  วันที่ 16 ต.ค. 2559
ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา *วันที่ 18 – 30 ต.ค. 2559
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา โดยได้รับสัญลักษณ์ W  วันที่ 13 พ.ย. 2559
สอบปลายภาคเรียน วันที่ 26 พ.ย. – 4 ธ.ค. 2559  (ยกเว้นจันทร์ที่ 28 พ.ย.2559)
วันปิดภาคเรียน วันที่ 7 ธ.ค. 2559
ประกาศผลการสอบประจำภาคเรียน วันที่ 14 ธ.ค. 2559
วันคล้ายวันจัดตั้งมหาวิทยาลัย วันที่ 8 มี.ค. 2559
วันคล้ายวันเปลี่ยนประเภทสถาบันเป็นมหาวิทยาลัย วันที่ 27 ธ.ค. 2559
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
รับสมัครนักศึกษาใหม่  วันที่ 1 ธ.ค.2559 -17 ม.ค. 2560
ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด   วันที่ 3 – 8 ม.ค. 2560
ลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ตนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 วันที่ 3 – 5 ม.ค. 2560
ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน/ล่าช้า  วันที่ 6 – 8  ม.ค. 2560
วันเปิดภาคเรียน  และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 10 ม.ค. 2560
ประชุมและประกาศปิด/ยุบกลุ่มเรียน/ปิดรายวิชา วันที่ 14 ม.ค. 2560
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา  โดยได้เงินคืน  วันที่ 15 ม.ค. 2560
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา  โดยไม่ได้สัญลักษณ์  W  วันที่ 22  ม.ค. 2560
สอบกลางภาคเรียน วันที่ 4 – 12 มี.ค. 2560  (ยกเว้นจันทร์ที่ 6 มี.ค. 59) 
วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา  วันที่ 19  มี.ค. 2560
ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา *วันที่ 21 มี.ค. – 2 เม.ย. 2560
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา โดยได้รับสัญลักษณ์ W  วันที่ 22 เม.ย. 2560
สอบปลายภาคเรียน วันที่ 6 – 14 พ.ค. 2560  (ยกเว้นจันทร์ที่ 8 พ.ค. 2559)
วันปิดภาคเรียน วันที่ 17 พ.ค. 2560
ประกาศผลการสอบประจำภาคเรียน วันที่ 24 พ.ค. 2560
ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด   วันที่ 26 พ.ค.-4 มิ.ย. 2560
ลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ตนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 วันที่ 30 พ.ค. – 1 มิ.ย. 2560
ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน/ล่าช้า  วันที่ 2 – 4 มิ.ย. 2560
วันเปิดภาคเรียน  วันที่ 6 มิ.ย. 2560
ประชุมและประกาศปิด/ยุบกลุ่มเรียน/ปิดรายวิชา วันที่ 10 มิ.ย. 2560
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา  โดยได้เงินคืน  วันที่ 11 มิ.ย. 2560
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา  โดยไม่ได้สัญลักษณ์  W  วันที่ 18 มิ.ย. 2560
ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา *วันที่ 27 มิ.ย.- 9 ก.ค. 2560
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา โดยได้รับสัญลักษณ์ W  วันที่ 16 ก.ค. 2560 
สอบปลายภาคเรียน วันที่ 21 – 23 ก.ค. 2560
วันปิดภาคเรียน วันที่ 26 ก.ค. 2560
ประกาศผลการสอบประจำภาคเรียน วันที่ 29 ก.ค. 2560
* วัน เวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
   
วันหยุดประจำปีการศึกษา 2559
วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559 วันปิยมหาราช
วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2559 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
วันเสาร์ที่ 10  ธันวาคม 2559 วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2559 วันสิ้นปี
วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2560 วันขึ้นปีใหม่
วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 วันมาฆบูชา
วันพฤหัสบดีที่ 6 เม.ย. 2560 วันจักรี 
วันที่ 13 – 15 เม.ย. 2560 วันสงกรานต์
วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 วันฉัตรมงคล
วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560 วันวิสาขบูชา
วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2560 วันอาสาฬหบูชา
วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม 2560 วันเข้าพรรษา
วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

ปฏิทินการศึกษา 2560

ปฏิทินการศึกษา 2560

(Downloadปฏิทินการศึกษา 2560)

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วันที่ 1 เมษายน – 7 สิงหาคม 2560 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2560
วันที่ 30 กรกฎาคม  – 7 สิงหาคม 2560 ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  (ที่คณะวิชาที่สังกัด)
วันที่  1-3  สิงหาคม 2560 ลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป
วันที่ 4 – 6  สิงหาคม 2560 ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน/ล่าช้า (ชำระค่าปรับ)
วันที่ 8  สิงหาคม  2560 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ / วันเปิดภาคเรียนที่ 1 /2560
วันที่ 11  สิงหาคม 2560 ประชุม และ  ประกาศปิด / ยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชา ภาคเรียนที่ 1/2560
วันที่ 15  สิงหาคม  2560 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้เงินคืน
วันที่ 22  สิงหาคม 2560 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์  W
วันที่ 30 กันยายน – 8 ตุลาคม 2560  สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 2 ต.ค. 2560)
วันที่  3 ตุลาคม 2560  วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา
วันที่ 10-24 ตุลาคม  2560  ** ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2560
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์ W
วันที่ 25 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 27 พ.ย. 2560)
วันที่ 6 ธันวาคม 2560 วันปิดภาคเรียนที่ 1/2560
วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ประกาศผลการสอบภาคเรียนที่ 1/2560
วันที่ 27 ธันวาคม 2560 วันคล้ายวันเปลี่ยนประเภทสถาบันเป็นมหาวิทยาลัย
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 – 8 มกราคม 2561 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2560
วันที่ 19-24 ธันวาคม  2560 ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  (ที่คณะวิชาที่สังกัด)
วันที่ 19 -21 ธันวาคม  2560 ลงทะเบียนทาง อินเตอร์เน็ต นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป
วันที่ 22-24 ธันวาคม  2560 ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน/ล่าช้า 
วันที่ 9 มกราคม  2561 วันเปิดภาคเรียนที่  2/2560
วันที่ 13 มกราคม 2561 ประชุม และ  ประกาศปิด / ยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2560
วันที่ 16  มกราคม 2561 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับเงินคืน
วันที่ 23 มกราคม 2561 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์  W
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2561 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 26 ก.พ.2561)
วันที่ 6 มีนาคม 2561 วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา
วันที่ 8 มีนาคม 2561 วันคล้ายวันครบรอบการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
วันที่ 25 มีนาคม – 7 เมษายน 2561 ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560
วันที่ 24  เมษายน 2561 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้สัญลักษณ์ W
วันที่ 12 – 20 พฤษภาคม 2561 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 14 พ.ค. 2561)
วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 วันปิดภาคเรียน 2/2560
วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ประกาศผลการสอบภาคเรียนที่ 2/2560
ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
เมษายน – สิงหาคม 2561 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2561
วันที่  26 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2561 ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  (ที่คณะวิชาที่สังกัด)
วันที่ 30 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2561 ลงทะเบียนทาง อินเตอร์เน็ต นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป
วันที่ 2 – 4 มิถุนายน 2561 ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน/ล่าช้า (ชำระค่าปรับ)
วันที่ 5  มิถุนายน 2561 วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
วันที่ 9 มิถุนายน 2561 ประชุม และ  ประกาศปิด / ยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชาภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
วันที่ 12 มิถุนายน 2561 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้เงินคืน
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์  W
วันที่ 26 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2561 ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์ W
วันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2561 สอบปลายภาค ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 
วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 วันปิดภาคเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

 

วันหยุดประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 12 สิงหาคม 2560 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
วันที่ 23 ตุลาคม 2560 วันปิยมหาราช
วันที่ 5 ธันวาคม 2560 วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร/ วันชาติ / วันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 10 ธันวาคม 2560 วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
วันที่ 1 มกราคม 2561  วันขึ้นปีใหม่
วันที่ 1 มีนาคม 2561 วันมาฆบูชา
วันที่ 6 เมษายน 2561  วันจักรี
วันที่ 13-15 เมษายน  2561 วันสงกรานต์
วันที่ 5 พฤษภาคม  2561 วันฉัตรมงคล
วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 วันวิสาขบูชา
วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 วันอาสาฬหบูชา
วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 วันเข้าพรรษา

ปฎิทินการศึกษา 2559

ปฏิทินปีการศึกษา 2559

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รับสมัครนักศึกษาใหม่  วันที่ 1 มี.ค.- 8 ส.ค. 2559
ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด   วันที่ 30 ก.ค.-7 ส.ค. 2559
ลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ตนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 วันที่ 2 – 4 ส.ค. 2559
ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน/ล่าช้า  วันที่ 5 – 7 ส.ค. 2559
วันเปิดภาคเรียน  และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 9 ส.ค. 2559
ประชุมและประกาศปิด/ยุบกลุ่มเรียน/ปิดรายวิชา วันที่ 13 ส.ค. 2559
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา  โดยได้เงินคืน  วันที่ 14 ส.ค. 2559
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา  โดยไม่ได้สัญลักษณ์  W  วันที่ 21 ส.ค. 2559
สอบกลางภาคเรียน วันที่ 1 – 9 ต.ค. 2559  (ยกเว้นจันทร์ที่ 3 ต.ค. 59) 
วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา  วันที่ 16 ต.ค. 2559
ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา *วันที่ 18 – 30 ต.ค. 2559
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา โดยได้รับสัญลักษณ์ W  วันที่ 13 พ.ย. 2559
สอบปลายภาคเรียน วันที่ 26 พ.ย. – 4 ธ.ค. 2559  (ยกเว้นจันทร์ที่ 28 พ.ย.2559)
วันปิดภาคเรียน วันที่ 7 ธ.ค. 2559
ประกาศผลการสอบประจำภาคเรียน วันที่ 14 ธ.ค. 2559
วันคล้ายวันจัดตั้งมหาวิทยาลัย วันที่ 8 มี.ค. 2559
วันคล้ายวันเปลี่ยนประเภทสถาบันเป็นมหาวิทยาลัย วันที่ 27 ธ.ค. 2559
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
รับสมัครนักศึกษาใหม่  วันที่ 1 ธ.ค.2559 -17 ม.ค. 2560
ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด   วันที่ 3 – 8 ม.ค. 2560
ลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ตนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 วันที่ 3 – 5 ม.ค. 2560
ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน/ล่าช้า  วันที่ 6 – 8  ม.ค. 2560
วันเปิดภาคเรียน  และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 10 ม.ค. 2560
ประชุมและประกาศปิด/ยุบกลุ่มเรียน/ปิดรายวิชา วันที่ 14 ม.ค. 2560
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา  โดยได้เงินคืน  วันที่ 15 ม.ค. 2560
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา  โดยไม่ได้สัญลักษณ์  W  วันที่ 22  ม.ค. 2560
สอบกลางภาคเรียน วันที่ 4 – 12 มี.ค. 2560  (ยกเว้นจันทร์ที่ 6 มี.ค. 59) 
วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา  วันที่ 19  มี.ค. 2560
ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา *วันที่ 21 มี.ค. – 2 เม.ย. 2560
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา โดยได้รับสัญลักษณ์ W  วันที่ 22 เม.ย. 2560
สอบปลายภาคเรียน วันที่ 6 – 14 พ.ค. 2560  (ยกเว้นจันทร์ที่ 8 พ.ค. 2559)
วันปิดภาคเรียน วันที่ 17 พ.ค. 2560
ประกาศผลการสอบประจำภาคเรียน วันที่ 24 พ.ค. 2560
ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด   วันที่ 26 พ.ค.-4 มิ.ย. 2560
ลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ตนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 วันที่ 30 พ.ค. – 1 มิ.ย. 2560
ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน/ล่าช้า  วันที่ 2 – 4 มิ.ย. 2560
วันเปิดภาคเรียน  และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 6 มิ.ย. 2560
ประชุมและประกาศปิด/ยุบกลุ่มเรียน/ปิดรายวิชา วันที่ 10 มิ.ย. 2560
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา  โดยได้เงินคืน  วันที่ 11 มิ.ย. 2560
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา  โดยไม่ได้สัญลักษณ์  W  วันที่ 18 มิ.ย. 2560
ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา *วันที่ 27 มิ.ย.- 9 ก.ค. 2560
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา โดยได้รับสัญลักษณ์ W  วันที่ 16 ก.ค. 2560 
สอบปลายภาคเรียน วันที่ 21 – 23 ก.ค. 2560
วันปิดภาคเรียน วันที่ 26 ก.ค. 2560
ประกาศผลการสอบประจำภาคเรียน วันที่ 29 ก.ค. 2560
* วัน เวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
   
วันหยุดประจำปีการศึกษา 2559
วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559 วันปิยมหาราช
วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2559 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
วันเสาร์ที่ 10  ธันวาคม 2559 วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2559 วันสิ้นปี
วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2560 วันขึ้นปีใหม่
วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 วันมาฆบูชา
วันพฤหัสบดีที่ 6 เม.ย. 2560 วันจักรี 
วันที่ 13 – 15 เม.ย. 2560 วันสงกรานต์
วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 วันฉัตรมงคล
วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560 วันวิสาขบูชา
วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2560 วันอาสาฬหบูชา
วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม 2560 วันเข้าพรรษา
วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

๐ ระเบียบ ข้อบังคับ

ปฎิทินการศึกษา 2558

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
เมษายน – 18 สิงหาคม 2558 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2558
5 – 14 สิงหาคม 2558 ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  (ที่คณะวิชาที่สังกัด)
5 – 8 สิงหาคม 2558 ลงทะเบียนทาง อินเตอร์เน็ต นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป
 9 – 14 สิงหาคม 2558 ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน/ล่าช้า (ชำระค่าปรับ)
16-ส.ค.-58 ประชุม และ  ประกาศปิด / ยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชา ภาคเรียนที่ 1/2558
17-ส.ค.-58 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
18-ส.ค.-58 วันเปิดภาคเรียนที่  1/2558
23-ส.ค.-58 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้เงินคืน
1-ก.ย.-58 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์  W
10 – 18 ตุลาคม 2558 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 12 ต.ค.2558)
10 – 20 ตุลาคม 2558 ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ
20-ต.ค.-58 วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา
** 3 – 15 พฤศจิกายน 2558 ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2558
4-ธ.ค.-58 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์ W
12 – 20 ธันวาคม 2558 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 (ยกเว้นวันที่ 14 ธ.ค.2558)
12 – 22 ธันวาคม 2558 ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ
23-ธ.ค.-58 วันปิดภาคเรียนที่ 1/2558
26-ธ.ค.-58 ประกาศผลการสอบภาคเรียนที่ 1/2558
27-ธ.ค.-58 วันคล้ายวันเปลี่ยนประเภทสถาบันเป็นมหาวิทยาลัย
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
1 ธันวาคม 2558 – 18 มกราคม 2559 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2558
5 – 15 มกราคม 2559 ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  (ที่คณะวิชาที่สังกัด)
6 – 9 มกราคม 2559 ลงทะเบียนทาง อินเตอร์เน็ต นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป
10 – 15 มกราคม 2559 ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน/ล่าช้า (ชำระค่าปรับ)
17-ม.ค.-59 ประชุม และ  ประกาศปิด / ยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2558
19-ม.ค.-59 วันเปิดภาคเรียนที่  2/2558
24-ม.ค.-59 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับเงินคืน
31-ม.ค.-59 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์  W
8-มี.ค.-59 วันคล้ายวันครบรอบการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
12 – 20 มีนาคม 2559 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 14 มี.ค.2559)
12 – 22 มีนาคม 2559 ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ
22-มี.ค.-59 วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา
25 มีนาคม – 7 เมษายน 2559 ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2558
30-เม.ย.-59 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้สัญลักษณ์ W
7 – 15 พฤษภาคม 2559 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 9 พ.ค.2559)
7 – 17 พฤษภาคม 2559 ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ
18-พ.ค.-59 วันปิดภาคเรียน 2/2558
25-พ.ค.-59 ประกาศผลการสอบภาคเรียนที่ 2/2558
ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
เมษายน – สิงหาคม 2559 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2559
28 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2559 ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  (ที่คณะวิชาที่สังกัด)
28 – 31 พฤษภาคม 2559 ลงทะเบียนทาง อินเตอร์เน็ต นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป
1 – 4 มิถุนายน 2559 ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน/ล่าช้า (ชำระค่าปรับ)
5-มิ.ย.-59 ประชุม และ  ประกาศปิด / ยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชาภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
7-มิ.ย.-59 วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
12-มิ.ย.-59 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้เงินคืน
19-มิ.ย.-59 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์  W
21 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2559 ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
15-ก.ค.-59 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์ W
22 – 24 กรกฎาคม 2559 สอบปลายภาค ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 
22 – 26 กรกฎาคม 2559 ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ
27-ก.ค.-59 วันปิดภาคเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2558
29-ก.ค.-59 ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
วันหยุดประจำปีการศึกษา 2558
วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2558 วันปิยมหาราช
วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2558 วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2558 วันสิ้นปี
วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2559 วันขึ้นปีใหม่
วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 วันมาฆบูชา
วันพุธที่ 6 เมษายน 2559 วันจักรี
วันที่ 13 – 15 เมษายน 2559 วันสงกรานต์
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2559 วันฉัตรมงคล
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559 วันวิสาขบูชา
วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2559 วันอาสาฬหบูชา
วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2559 วันเข้าพรรษา
วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2559 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
* วัน เวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลง
Plugin from the creators ofBrindes Personalizados :: More at PlulzWordpress Plugins