Archive for the ‘ปฏิทินการศึกษา’ Category

ปฏิทินการศึกษา 2558

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2558

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
เมษายน – 18 สิงหาคม 2558 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2558
5 – 14 สิงหาคม 2558 ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  (ที่คณะวิชาที่สังกัด)
5 – 8 สิงหาคม 2558 ลงทะเบียนทาง อินเตอร์เน็ต นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป
 9 – 14 สิงหาคม 2558 ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน/ล่าช้า (ชำระค่าปรับ)
16 สิงหาคม 2558 ประชุม และ  ประกาศปิด / ยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชา ภาคเรียนที่ 1/2558
17 สิงหาคม 2558 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
18 สิงหาคม 2558 วันเปิดภาคเรียนที่  1/2558
23 สิงหาคม 2558 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้เงินคืน
1 กันยายน 2558 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์  W
10 – 18 ตุลาคม 2558 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 12 ต.ค.2558)
10 – 20 ตุลาคม 2558 ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ
20 ตุลาคม 2558 วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา
** 3 – 15 พฤศจิกายน 2558 ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2558
4 ธันวาคม 2558 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์ W
12 – 20 ธันวาคม 2558 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 (ยกเว้นวันที่ 14 ธ.ค.2558)
12 – 22 ธันวาคม 2558 ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ
23 ธันวาคม 2558 วันปิดภาคเรียนที่ 1/2558
26 ธันวาคม 2558 ประกาศผลการสอบภาคเรียนที่ 1/2558
27 ธันวาคม 2558 วันคล้ายวันเปลี่ยนประเภทสถาบันเป็นมหาวิทยาลัย
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
1 ธันวาคม 2558 – 18 มกราคม 2559 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2558
5 – 15 มกราคม 2559 ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  (ที่คณะวิชาที่สังกัด)
6 – 9 มกราคม 2559 ลงทะเบียนทาง อินเตอร์เน็ต นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป
10 – 15 มกราคม 2559 ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน/ล่าช้า (ชำระค่าปรับ)
17 มกราคม 2559 ประชุม และ  ประกาศปิด / ยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2558
19 มกราคม 2559 วันเปิดภาคเรียนที่  2/2558
24 มกราคม 2559 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับเงินคืน
31 มกราคม 2559 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์  W
8 มีนาคม 2559 วันคล้ายวันครบรอบการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
12 – 20 มีนาคม 2559 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 14 มี.ค.2559)
12 – 22 มีนาคม 2559 ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ
22 มีนาคม 2559 วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา
25 มีนาคม – 7 เมษายน 2559 ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2558
30 เมษายน 2559 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้สัญลักษณ์ W
7 – 15 พฤษภาคม 2559 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 9 พ.ค.2559)
7 – 17 พฤษภาคม 2559 ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ
18 พฤษภาคม 2559 วันปิดภาคเรียน 2/2558
25 พฤษภาคม 2559 ประกาศผลการสอบภาคเรียนที่ 2/2558
ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
เมษายน – สิงหาคม 2559 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2559
28 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2559 ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  (ที่คณะวิชาที่สังกัด)
28 – 31 พฤษภาคม 2559 ลงทะเบียนทาง อินเตอร์เน็ต นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป
1 – 4 มิถุนายน 2559 ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน/ล่าช้า (ชำระค่าปรับ)
5 มิถุนายน 2559 ประชุม และ  ประกาศปิด / ยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชาภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
7 มิถุนายน 2559 วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
12 มิถุนายน 2559 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้เงินคืน
19 มิถุนายน 2559 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์  W
21 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2559 ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
15 กรกฎาคม 2559 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์ W
22 – 24 กรกฎาคม 2559 สอบปลายภาค ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
22 – 26 กรกฎาคม 2559 ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ
27 กรกฎาคม 2559 วันปิดภาคเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2558
29 กรกฎาคม 2559 ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
* วัน เวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลง

 

วันหยุดประจำปีการศึกษา 2558

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2558 วันปิยมหาราช
วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2558 วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2558 วันสิ้นปี
วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2559 วันขึ้นปีใหม่
วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 วันมาฆบูชา
วันพุธที่ 6 เมษายน 2559 วันจักรี
วันที่ 13 – 15 เมษายน 2559 วันสงกรานต์
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2559 วันฉัตรมงคล
วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2559 วันวิสาขบูชา
วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2559 วันอาสาฬหบูชา
วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2559 วันเข้าพรรษา
วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2559 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

 

ปฏิทินการศึกษา 2557

 

ปฏิทินการศึกษา 2557

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

5 – 17 สิงหาคม 2557

ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  (ที่คณะวิชาที่สังกัด)

5 – 10 สิงหาคม 2557

ลงทะเบียนทาง อินเตอร์เน็ต นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป

 13 – 15 สิงหาคม 2557

ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน/ล่าช้า (ชำระค่าปรับ)

16 สิงหาคม 2557

ประชุม และ  ประกาศปิด / ยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชา ภาคเรียนที่ 1/2557

18 สิงหาคม 2557

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

19 สิงหาคม 2557

วันเปิดภาคเรียนที่  1/2557

24 สิงหาคม 2557

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้เงินคืน

31 สิงหาคม 2557

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์  W

11 – 19 ตุลาคม 2557

สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2557 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 13 ต.ค.2557)

11 – 21 ตุลาคม 2557

ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ

22 ตุลาคม 2557

วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา

** 2 – 15 พฤศจิกายน 2557

ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2557

29 พฤศจิกายน 2557

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์ W

6 – 16 ธันวาคม 2557

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557 (ยกเว้นวันที่ 8 ,10 และ 15 ธ.ค.2557)

6 – 17 ธันวาคม 2557

ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ

18 ธันวาคม 2557

วันปิดภาคเรียนที่ 1/2557

25 ธันวาคม 2557

ประกาศผลการสอบภาคเรียนที่ 1/2557

27 ธันวาคม 2557

วันคล้ายวันครบรอบการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

6 – 11 มกราคม 2558

ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  (ที่คณะวิชาที่สังกัด)

6 – 11 มกราคม 2558

ลงทะเบียนทาง อินเตอร์เน็ต นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป

12 – 16 มกราคม 2558

ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน/ล่าช้า (ชำระค่าปรับ)

17 มกราคม 2558

ประชุม และ  ประกาศปิด / ยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2557

20 มกราคม 2558

วันเปิดภาคเรียนที่  2/2557

25 มกราคม 2558

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับเงินคืน

1 กุมภาพันธ์ 2558

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์  W

7 – 15 มีนาคม 2558

สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 9 มี.ค.2558)

7 – 17 มีนาคม 2558

ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ

19 มีนาคม 2558

วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา

*24 มีนาคม – 5 เมษายน 2558

ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557

25 เมษายน 2558

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้สัญลักษณ์ W

2 – 10 พฤษภาคม 2558

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 4 พ.ค.2558)

2 – 13 พฤษภาคม 2558

ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ

14 พฤษภาคม 2558

วันปิดภาคเรียน 2/2557

21 พฤษภาคม 2558

ประกาศผลการสอบภาคเรียนที่ 2/2557
ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

27 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2558

ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  (ที่คณะวิชาที่สังกัด)

27 – 31 พฤษภาคม 2558

ลงทะเบียนทาง อินเตอร์เน็ต นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป

2 – 6 มิถุนายน 2558

ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน/ล่าช้า (ชำระค่าปรับ)

7 มิถุนายน 2558

ประชุม และ  ประกาศปิด / ยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชาภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

9 มิถุนายน 2558

วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

14 มิถุนายน 2558

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้เงินคืน

21 มิถุนายน 2558

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์  W

21 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2558

ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

11 กรกฎาคม 2558

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์ W

18 – 21 กรกฎาคม 2558

สอบปลายภาค ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 20 ก.ค.2558)

18 – 22 กรกฎาคม 2558

ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ

23 กรกฎาคม 2558

วันปิดภาคเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2557

29 กรกฎาคม 2558

ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
* วัน เวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ปฎิทินการศึกษา 2556

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2556

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

1 มีนาคม – 11 มิถุนายน 2556

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556

1 – 3 มิถุนายน 2556

ลงทะเบียนทาง Internet นักศึกษาชั้นปี ที่ 2 – 4

4 – 9 มิถุนายน 2556

ลงทะเบียนเพิ่ม – ถอนรายวิชา – ลงทะ เบียนล่าช้าทาง Internet

10 มิถุนายน 2556

ประชุม และ ประกาศปิด / ยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชา ภาคเรียนที่ 1/2556

11 มิถุนายน 2556

วันเปิดภาคเรียน  1/2556และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

18 มิถุนายน 2556

วันสุดท้ายถอนรายวิชาและได้เงินคืน

25 มิถุนายน 2556

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์  W

11 กรกฎาคม 2556

พิธีไหว้ครู

3 – 11 สิงหาคม 2556

สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2556

3 – 13 สิงหาคม 2556

ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ

13 สิงหาคม 2556

วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา

3 – 14 กันยายน 2556

ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2556

21 กันยายน 2556

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์ W

28 กันยายน – 6 ตุลาคม 2556

สอบภาคปลายเรียนที่ 1/2556

28 กันยายน – 8 ตุลาคม 2556

ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ

9 ตุลาคม 2556

วันปิดภาคเรียน 1/2556

15 ตุลาคม 2556

ประกาศผลการสอบภาคเรียนที่ 1/2556
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

1 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2556

รับสมัครนักศึกษา ใหม่ภาคเรียนที่ 2/2556

16 – 31 ตุลาคม 2556

ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  (ที่คณะวิชาที่สังกัด)

22 – 26 ตุลาคม 2556

ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2556(ทาง Internet)

27 – 31 ตุลาคม 2556

ลงทะเบียนเพิ่ม – ถอน – ล่าช้า (ทาง Internet)

3 พฤศจิกายน 2556

วันประชุม และประกาศปิด / ยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2556

5 พฤศจิกายน 2556

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2556

12 พฤศจิกายน 2556

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับเงินคืน

19 พฤศจิกายน 2556

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้รับสัญลักษณ์ W

21 – 29 ธันวาคม 2556

สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2556

21 ธันวาคม 2556 – 4 มกราคม 2557

ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ

27 ธันวาคม 2556

วันคล้ายวันเปลี่ยนประเภทสถาบันเป็นมหาวิทยาลัย

14 – 24 มกราคม 2557

ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2556

15 กุมภาพันธ์ 2557

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้สัญลักษณ์ W

18 กุมภาพันธ์ 2557

วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา

8 มีนาคม 2557

วันคล้ายวันครบรอบการจัดตั้งมหาวิทยาลัย

1 – 9 มีนาคม 2557

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556

1 – 11 มีนาคม 2557

ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้า

12 มีนาคม 2557

วันปิดภาคเรียน 2/2556

20 มีนาคม 2557

ประกาศผลการสอบภาคเรียนที่ 2/2556
ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

1 มีนาคม – 10 มิถุนายน 2557

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557

21 – 28 มีนาคม 2557

ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

25 – 26 มีนาคม 2557

ลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา 2556 (ทาง Internet)

27 – 28 มีนาคม 2557

ลงทะเบียนเพิ่ม – ถอน – ล่าช้า (ทาง Internet)

29 มีนาคม 2557

ประชุม และประกาศปิด / ยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชาภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2556

1 เมษายน 2557

เปิดภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา 2556

8 เมษายน 2557

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาได้รับเงินคืน

17 เมษายน 2557

วันสุดท้ายของถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์ W

17 – 24 เมษายน 2557

ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

10 พฤษภาคม 2557

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์ W

17 – 20 พฤษภาคม 2557

สอบปลายภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา 2556

17 – 22 พฤษภาคม 2557

ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้า

23 พฤษภาคม 2557

วันปิดภาคเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

28 พฤษภาคม 2557

ประกาศผลการสอบภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา 2556
* วัน เวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลง

 

ปฎิทินการศึกษา 2555

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
วันที่ 1 มีนาคม  – 11 มิถุนายน  2555 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555
วันที่ 29 พฤษภาคม 2555 – 1 มิถุนายน 2555 ลงทะเบียนทาง Internet นักศึกษาชั้นปี ที่ 2 – 4
วันที่ 2 – 8 มิถุนายน 2555 ลงทะเบียนเพิ่ม – ถอนรายวิชา – ลงทะ เบียนล่าช้าทาง Internet
วันที่ 8 มิถุนายน 2555 วันสุดท้ายถอนรายวิชาและได้เงินคืน
วันที่ 9 มิถุนายน  2555 ประชุม และ ประกาศปิด / ยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชา ภาคเรียนที่ 1/2555
วันที่ 12 มิถุนายน  2555 วันเปิดภาคเรียน  1/2555 และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
วันที่ 26 มิถุนายน   2555 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์  W 
วันที่ 12 กรกฎาคม  2555 พิธีไหว้ครู
วันที่ 28 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2555 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2555 (ยกเว้นวันที่ 30 กรกฎาคม และ 2 – 3 , 6 สิงหาคม 2555)
วันที่ 28 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2555 ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ
วันที่ 14 สิงหาคม 2555 วันสุดท้ายของการยื่นคําร้องขอลาพักการศึกษา
วันที่ 14 – 21 สิงหาคม 2555 ยื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษาประจําภาคเรียนที่ 1/2555
วันที่ 22 กันยายน  2555 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์ W
วันที่ 6 – 14  ตุลาคม 2555 สอบภาคปลายเรียนที่ 1/2555 (ยกเว้น วันที่ 8 ตุลาคม 2555)
วันที่ 6 – 16  ตุลาคม 2555 ยื่นคําร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ
วันที่ 17 ตุลาคม 2555 วันปิดภาคเรียน 1/2555
วันที่ 24 ตุลาคม 2555 ประกาศผลการสอบภาคเรียนที่ 1/2555
 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
วันที่ 1 ตุลาคม 2555 –12 พฤศจิกายน2555 รับสมัครนักศึกษา ใหม่ภาคเรียนที่ 2/2555
วันที่ 25 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2555 ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด (ที่คณะวิชาที่สังกัด)
วันที่ 27 – 30  ตุลาคม  2555 ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2555 (ทาง Internet)
วันที่ 31 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2555 ลงทะเบียนเพิ่ม – ถอน – ล่าช้า (ทาง Internet)
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับเงินคืน
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2555 ประชุม และ ประกาศปิด / ยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2555
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 วันเปิดภาคเรียน  2/2555
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้รับสัญลักษณ์ W
วันที่ 8 มกราคม 2556 วันสุดท้ายของการยื่นคําร้องขอลาพักการศึกษา
วันที่ 5 – 13 มกราคม 2556 สอบกลางภาคเรียน 2/2555 (ยกเว้น วันที่ 7 มกราคม 2556)
วันที่ 5 – 15 มกราคม 2556 ยื่นคําร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ
วันที่ 15 – 22 มกราคม 2556 ยื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษาประจําภาคเรียนที่ 2/2555
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์ W
วันที่ 2 – 10 มีนาคม 2556 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2554
วันที่ 2 – 12 มีนาคม 2556 ยื่นคําร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ
วันที่ 13 มีนาคม 2556 วันปิดภาคเรียน 2/2554
วันที่ 19 มีนาคม 2556 ประกาศผลการสอบภาคเรียนที่ 2/2555
 
ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555
วันที่ 1 มีนาคม  – 10 มิถุนายน  2556 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556
วันที่ 19 –  28 มีนาคม 2556 ยื่นคําร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด
วันที่ 21 – 22 มีนาคม 2556 ลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา 2555 (ทาง Internet)
วันที่ 23 – 28  มีนาคม 2556 ลงทะเบียนเพิ่ม – ถอน – ล่าช้า (ทาง Internet)
วันที่ 28 มีนาคม 2556 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาได้รับเงินคืน
วันที่ 29 มีนาคม 2556 ประชุม และประกาศปิด / ยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชาภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2555
วันที่ 2 เมษายน 2556 เปิดภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา 2555
วันที่ 9 เมษายน  2556 วันสุดท้ายของถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์ W
วันที่ 16 – 23 เมษายน 2556 ยื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555
วันที่ 14 พฤษภาคม 2556 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์ W
วันที่ 23 – 26 พฤษภาคม 2556 สอบปลายภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา 2555
วันที่ 23 – 28 พฤษภาคม 2556 ยื่นคําร้องขอสอบล่าช้า
วันที่ 29 พฤษภาคม 2556 วันปิดภาคเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555
วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ประกาศผลการสอบภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา 2555
* วัน เวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลง   

วันหยุดประจำปีการศึกษา 2555

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2555 วันอาสาฬหบูชา
วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2555 วันเข้าพรรษา
วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2555 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2555 วันปิยมหาราช
วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2555 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2555 วันรัฐธรรมนูญ
วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2555 วันสิ้นปี
วันอังคารที่ 1 มกราคม 2556 วันขึ้นปีใหม่
วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 วันมาฆบูชา
วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2556 วันจักรี
วันที่ 13 – 15 เมษายน 2556 วันสงกรานต์
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2556 วันฉัตรมงคล
วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2556 วันวิสาขบูชา
Plugin from the creators ofBrindes Personalizados :: More at PlulzWordpress Plugins