Archive for the ‘ประชาสัมพันธ์’ Category

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่องการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562

ปฏิทินการลงทะเบียน 
 • วันที่ 16 –  21 ก.ค.2562 นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาการลงทะเบียนเรียน (ที่คณะ/สาขาที่สังกัด)
 • วันที่ 16 – 18 ก.ค.2562  ลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต
 • วันที่ 19 – 21 ก.ค.2562  เพิ่ม – ถอนรายวิชาทางอินเตอร์เน็ต
 • วันที่ 30 ก.ค.2562 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับเงินคืน
 • วันที่ 6 ส.ค.2562 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์  W
 • วันที่ 17 ก.ย. – 3 พ.ย.2562 ถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์  W
 • ระบบเปิดทำการ 09.00 น. – 24.00 น. ตามวันเวลาที่กำหนด
ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน คลิกที่นี่
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน
1.นักศึกษาเข้าสู่ระบบของสำนักทะเบียนและประมวลผล (www.reg.neu.ac.th)
2.นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาที่เปิดเรียน ตารางเรียน ตารางสอบ
3.ติดต่อพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบแผนการเรียนและผลการเรียน
4.นักศึกษาเลือกรายวิชาและลงทะเบียนเรียน โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ คือ
4.1 ป้อนรหัสวิชาที่ต้องการลงในช่องรหัสวิชา แล้ว กดปุ่ม ตกลง เพื่อเลือกรายวิชาที่ลงทะเบียน
4.2 คลิก เลือก เพื่อเลือก Section ที่ต้องการลงทะเบียน กดปุ่ม ตกลง เพื่อบันทึกรายวิชาในฐานข้อมูล หรือกดปุ่ม เคลียร์ เมื่อต้องการยกเลิก
4.3 ถ้านักศึกษาต้องการลงรายวิชาใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนที่ 1-2
4.4 นักศึกษากดขออนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา
4.5 เมื่อได้รับอนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ให้นักศึกษากด ยืนยันการลงทะเบียนเรียน ถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ (ในกรณีที่ไม่ได้รับการอนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา)
4.6 พิมพ์ใบลงทะเบียน/ใบนำฝาก
ประกาศเมื่อ วันที่ 14 ก.ค. 2562

 

ประกาศ เรื่องยื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษา  ภาคเรียนที่ 3/2561

นักศึกษาที่มีความประสงค์ยื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ ภาคเรียนที่ 3/2561  (คาดว่าจะจบการศึกษา)
สามารถดำเนินการได้ภายในวันที่ 2 – 11 กรกฎาคม พ.ศ.2562
โดยยื่นเอกสารและชำระเงินที่ฝ่ายการเงิน
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการเสนอผู้สำเร็จการศึกษา 
ขั้นตอนที่ 1. นักศึกษาเตรียมเอกสารประกอบการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา  ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 2.  นักศึกษาขอแบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษา ที่สำนักทะเบียน ฯ
ขั้นตอนที่ 3.  นักศึกษายื่นแบบฟอร์ม (กรอกข้อความให้สมบูรณ์) พร้อมเอกสารประกอบ  เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษา , หัวหน้าสาขาวิชาและคณบดีลงนามตามลำดับ
ขั้นตอนที่ 4.  นักศึกษานำแบบฟอร์มใน ข้อ 3 ไปให้ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและฝ่ายกองทุนกู้ยืมเพื่อตรวจสอบการกู้ยืมเงิน
ขั้นตอนที่ 5. นักศึกษานำเอกสารจากข้อ 4 ไปที่ฝ่ายการเงินเพื่อชำระเงิน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ายการ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ป.บัณฑิต
5.1 ค่าปัจฉิมนิเทศ 500
5.2 ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 3,600 4,500 6,000 5,000
5.3 ค่าเอกสารการศึกษา (Transcript) ฉบับภาษาไทย 100 100 100 100
5.4 ค่าเอกสารการศึกษา (Transcript) ฉบับภาษาอังกฤษ 100 100 100 100
5.5 ค่าใบรับรองการสำเร็จการศึกษา ฉบับภาษาไทย 100 100 100 100
5.6 ค่าใบรับรองการสำเร็จการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ 100 100 100 100
5.7 ค่าเข็มวิทยฐานะ 150 150 150 150
5.8 ค่าใบปริญญาบัตร 500 500 500 500
5.9 ค่าหนังสืออนุสรณ์บัณฑิต 250 250 250 250
5.10 ซองเอกสารพร้อมค่าจัดส่ง 35 35 35 35
รวม 5,435 5,835 7,335 6,335
ขั้นตอนที่ 6.  ฝ่ายการเงินส่งเอกสารไปที่ฝ่ายบัญชีเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและลงบัญชี
ขั้นตอนที่ 7.  ฝ่ายบัญชีส่งเอกสารทุกอย่างไปที่สำนักทะเบียน ฯ เพื่อตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
ขั้นตอนที่ 8.  สำนักทะเบียน ฯ จัดทำรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาส่งให้สาขาวิชาในแต่ละคณะตรวจสอบความถูกต้อง
ขั้นตอนที่ 9.  สาขาวิชาแต่ละคณะส่งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาคืนสำนักทะเบียน ฯ
ขั้นตอนที่ 10. สำนักทะเบียน ฯ ตรวจสอบและจัดทำรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเสนอที่ประชุมกรรมการวิชาการ
ขั้นตอนที่ 11. สำนักทะเบียน ฯ จัดทำรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ผ่านการเห็นชอบจากกรรมการวิชาการเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
**หมายเหตุ**
 • เมื่อฝ่ายการเงินและบัญชีตรวจสอบหากพบว่า นศ. มียอดค้างชำระจะคืนเอกสารแจ้งจบให้กับ นศ. (**สามารถชำระค่าแจ้งจบได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดให้มีการแจ้งจบ เพื่อไม่ให้โดนค่าปรับแจ้งจบล่าช้า**)
 • นศ. จะต้องนำเอกสารไปยื่นที่สำนักทะเบียนเอง เมื่อชำระยอดค้างที่เหลือทั้งหมดจึงถือว่า นศ.ได้ทำการแจ้งจบ
 • นักศึกษาที่เคยทำการแจ้งจบมาแล้ว แต่ไม่สำเร็จการศึกษา จะต้องทำการแจ้งจบใหม่
 • หากนักศึกษายื่นเอกสารขอแจ้งจบล่าช้ากว่ากำหนด จะต้องเสียค่าปรับล่าช้า วันละ 100 บาท
ประกาศเมื่อ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2562

 

ประกาศ เรื่องการลงทะเบียนเรียน  ภาคเรียนฤดูร้อน / 2561

ปฏิทินการลงทะเบียน 
 • วันที่ 16 – 26 พ.ค.2562 นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาการลงทะเบียนเรียน (ที่คณะ/สาขาที่สังกัด)
 • วันที่ 21 – 23 พ.ค.2562  ลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต
 • วันที่ 24 – 26 พ.ค.2562  เพิ่ม – ถอนรายวิชาทางอินเตอร์เน็ต
 • วันที่ 1 มิ.ย.2562 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับเงินคืน
 • วันที่4 มิ.ย.2562 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์  W
 • ระบบเปิดทำการ 09.00 น. – 24.00 น. ตามวันเวลาที่กำหนด
 • วันที่ 11 – 23 มิ.ย.2562 ถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์  W (คลิกที่นี่)
ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน คลิกที่นี่
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน
1.นักศึกษาเข้าสู่ระบบของสำนักทะเบียนและประมวลผล (www.reg.neu.ac.th)
2.นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาที่เปิดเรียน ตารางเรียน ตารางสอบ
3.ติดต่อพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบแผนการเรียนและผลการเรียน
4.นักศึกษาเลือกรายวิชาและลงทะเบียนเรียน โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ คือ
4.1 ป้อนรหัสวิชาที่ต้องการลงในช่องรหัสวิชา แล้ว กดปุ่ม ตกลง เพื่อเลือกรายวิชาที่ลงทะเบียน
4.2 คลิก เลือก เพื่อเลือก Section ที่ต้องการลงทะเบียน กดปุ่ม ตกลง เพื่อบันทึกรายวิชาในฐานข้อมูล หรือกดปุ่ม เคลียร์ เมื่อต้องการยกเลิก
4.3 ถ้านักศึกษาต้องการลงรายวิชาใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนที่ 1-2
4.4 นักศึกษากดขออนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา
4.5 เมื่อได้รับอนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ให้นักศึกษากด ยืนยันการลงทะเบียนเรียน ถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ (ในกรณีที่ไม่ได้รับการอนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา)
4.6 พิมพ์ใบลงทะเบียน/ใบนำฝาก
ประกาศเมื่อ วันที่ 21 พ.ค.2562

 

ประกาศ เรื่องการสอบปลายภาค  ภาคเรียนที่ 2/2561

กำหนดวันสอบปลายภาค
 • วันที่ 27 เมษายน – 5 พฤษภาคม พ.ศ.2562 วันสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561
ตรวจสอบตารางสอบ คลิกที่นี่

**อย่าลืม!!! นำบัตรนักศึกษาเข้าห้องสอบ**

ระเบียบและข้อปฏิบัติในการเข้าห้องสอบ คลิกที่นี่
ข้อ  1  นักศึกษาที่มีสิทธ์เข้าสอบจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1  เป็นผู้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้น  และต้องเป็นผู้ที่ไม่ต้องถูกตัดสิทธ์การเข้าสอบในรายวิชานั้นด้วย
1.2  มีเวลาเรียนในรายวิชานั้น ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และ/หรือ ฝึกงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ของเวลาเรียน
ข้อ  2  นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตัวในการเข้าห้องสอบ  ดังนี้
2.1  แต่งกายสุภาพเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ว่าด้วย เครื่องแต่งกายนักศึกษา
2.2  ต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษามาแสดงในการสอบทุกครั้ง
2.3  ในกรณีนักศึกษาไม่มีชื่อเข้าสอบในรายวิชาใด  นักศึกษาอาจแสดงใบเสร็จรับเงินที่ลงทะเบียนในรายวิชานั้นเพื่อขอเพิ่มรายชื่อเข้าสอบและทำการตรวจสอบเพื่อความถูกต้องต่อไป หรือขอใบอนุญาตเข้าสอบจากสำนักทะเบียนและประมวลผล
2.4  ห้ามเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบ  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากกรรมการผู้ควบคุมการสอบประจำห้อง นักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธ์การเข้าสอบในรายวิชานั้น
2.5  เมื่อการสอบผ่านไปแล้ว  30  นาที  นักศึกษาผู้ใดที่ยังไม่ได้เข้าห้องสอบจะถูกตัดสิทธ์ในการเข้าสอบครั้งนั้น เว้นแต่ประธานควบคุมการสอบจะพิจารณาอนุญาตเฉพราะกรณี
2.6  ห้ามนำเอกสาร  เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ใด ๆเข้าห้องสอบ  เว้นแต่เครื่องใช้ที่กรรมการผู้ออกข้อสอบกำหนดไว้ในคำสั่ง
2.7  ต้องนั่งตามที่ที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ ห้ามเคลื่อนย้ายที่นั่งออกจากที่ที่จัดไว้ให้
ข้อ  3  การปฏิบัติในระหว่างการสอบ
3.1  ห้ามนักศึกษาออกจากห้องสอบจนกว่าการสอบจะผ่านไปแล้ว  45  นาที
3.2  นักศึกษาต้องลงรายชื่อการเข้าสอบในรายชื่อเข้าห้องสอบของแต่ละรายวิชาเพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าสอบ
3.3  กรรมการผู้ควบคุมการสอบมีอำนาจตรวจค้นนักศึกษาผู้มีเหตุอันสมควรสงสัยว่าทุจริตในการสอบ
3.4  ห้ามนำข้อสอบหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบออกห้องสอบ
ประกาศเมื่อ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2562

ประกาศ เรื่องการลงทะเบียนเรียน  ภาคเรียนที่ 2/2561

ปฏิทินการลงทะเบียน ลงทะเบียนเรียนคลิกที่นี่
 • วันที่ 22 – 27 ธ.ค.2561 ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • วันที่ 23 – 25 ธ.ค.2561  ลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต
 • วันที่ 26 – 28 ธ.ค.2561  เพิ่ม – ถอนรายวิชาทางอินเตอร์เน็ต
 • วันที่ 26 – 28 ธ.ค.2561  ลงทะเบียนเรียนล่าช้า 
 • วันที่ 15 ม.ค.2562 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับเงินคืน
 • วันที่ 22 ม.ค.2562 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์  W
 • ระบบเปิดทำการ 09.00 น. – 24.00 น. ตามวันเวลาที่กำหนด
ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน คลิกที่นี่
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน
1.นักศึกษาเข้าสู่ระบบของสำนักทะเบียนและประมวลผล (www.reg.neu.ac.th)
2.นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาที่เปิดเรียน ตารางเรียน ตารางสอบ
3.ติดต่อพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบแผนการเรียนและผลการเรียน
4.นักศึกษาเลือกรายวิชาและลงทะเบียนเรียน โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ คือ
4.1 ป้อนรหัสวิชาที่ต้องการลงในช่องรหัสวิชา แล้ว กดปุ่ม ตกลง เพื่อเลือกรายวิชาที่ลงทะเบียน
4.2 คลิก เลือก เพื่อเลือก Section ที่ต้องการลงทะเบียน กดปุ่ม ตกลง เพื่อบันทึกรายวิชาในฐานข้อมูล หรือกดปุ่ม เคลียร์ เมื่อต้องการยกเลิก
4.3 ถ้านักศึกษาต้องการลงรายวิชาใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนที่ 1-2
4.4 นักศึกษากดขออนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา
4.5 เมื่อได้รับอนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ให้นักศึกษากด ยืนยันการลงทะเบียนเรียน ถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ (ในกรณีที่ไม่ได้รับการอนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา)
4.6 พิมพ์ใบลงทะเบียน/ใบนำฝาก
ประกาศเมื่อ วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2561

ประกาศ เรื่องยื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษา  ภาคเรียนที่ 2/2561

นักศึกษาที่มีความประสงค์ยื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ ภาคเรียนที่ 2/2561  (คาดว่าจะจบการศึกษา)
สามารถดำเนินการได้ภายในวันที่ 12 – 26 มีนาคม พ.ศ.2562
โดยยื่นเอกสารและชำระเงินที่ฝ่ายการเงิน
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการเสนอผู้สำเร็จการศึกษา 
ขั้นตอนที่ 1. นักศึกษาเตรียมเอกสารประกอบการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา  ดังต่อไปนี้
                 1.1  ภาพถ่ายสีสวมชุดครุยวิทยฐานะ  ขนาด   1  นิ้ว จำนวน   6  แผ่น
                 1.2  ไปรษณียบัตร  จำนวน    1  แผ่น
                 1.3  ใบแสดงผลการเรียน (ออกโดยสำนักทะเบียน ฯ)  จำนวน   1  แผ่น
                 1.4  ซองสำหรับจัดส่งเอกสารการศึกษา  ขนาด   9 *10  นิ้ว จำนวน  1  ซอง 
ขั้นตอนที่ 2.  นักศึกษาขอแบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษา ( สทป.08 ) ที่สำนักทะเบียน ฯ
ขั้นตอนที่ 3.  นักศึกษายื่นแบบฟอร์ม (กรอกข้อความให้สมบูรณ์) พร้อมเอกสารประกอบ  เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษา , หัวหน้าสาขาวิชาและคณบดีลงนามตามลำดับ
ขั้นตอนที่ 4.  นักศึกษานำแบบฟอร์มใน ข้อ 3 ไปให้ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและฝ่ายกองทุนกู้ยืมเพื่อตรวจสอบการกู้ยืมเงิน
ขั้นตอนที่ 5. นักศึกษานำเอกสารจากข้อ 4 ไปให้ฝ่ายการเงินจะออกใบเสร็จรวมเป็นจำนวนเงิน  5,400  บ.ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
5.1  ค่าปัจฉิมนิเทศ 500 บาท
5.2  ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต  4,000   บาท (หักจากค่าประกันของเสียหาย  400  บาทและจ่ายเพิ่ม 3,600  บาท)
5.3   ค่าเอกสารการศึกษา (Transcript) ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  200 บาท
5.4   ค่าใบรับรองการสำเร็จการศึกษา ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 200 บาท
5.5   ค่าเข็มวิทยฐานะ  150 บาท
5.6   ค่าใบปริญญาบัตร 500 บาท
5.7   ค่าหนังสืออนุสรณ์บัณฑิต 250 บาท
ขั้นตอนที่ 6.  ฝ่ายการเงินส่งเอกสารไปที่ฝ่ายบัญชีเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและลงบัญชี
ขั้นตอนที่ 7.  ฝ่ายบัญชีส่งเอกสารทุกอย่างไปที่สำนักทะเบียน ฯ เพื่อตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
ขั้นตอนที่ 8.  สำนักทะเบียน ฯ จัดทำรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาส่งให้สาขาวิชาในแต่ละคณะตรวจสอบความถูกต้อง
ขั้นตอนที่ 9.  สาขาวิชาแต่ละคณะส่งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาคืนสำนักทะเบียน ฯ
ขั้นตอนที่ 10. สำนักทะเบียน ฯ ตรวจสอบและจัดทำรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเสนอที่ประชุมกรรมการวิชาการ
ขั้นตอนที่ 11. สำนักทะเบียน ฯ จัดทำรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ผ่านการเห็นชอบจากกรรมการวิชาการเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
**หมายเหตุ**
 • เมื่อฝ่ายการเงินและบัญชีตรวจสอบหากพบว่า นศ. มียอดค้างชำระจะคืนเอกสารแจ้งจบให้กับ นศ. (**สามารถชำระค่าแจ้งจบได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดให้มีการแจ้งจบ เพื่อไม่ให้โดนค่าปรับแจ้งจบล่าช้า**)
 • นศ. จะต้องนำเอกสารไปยื่นที่สำนักทะเบียนเอง เมื่อชำระยอดค้างที่เหลือทั้งหมดจึงถือว่า นศ.ได้ทำการแจ้งจบ
 • นักศึกษาที่เคยทำการแจ้งจบมาแล้ว แต่ไม่สำเร็จการศึกษา จะต้องทำการแจ้งจบใหม่
 • หากนักศึกษายื่นเอกสารขอแจ้งจบล่าช้ากว่ากำหนด จะต้องเสียค่าปรับล่าช้า วันละ 100 บาท
ประกาศเมื่อ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2562

 

ประกาศ เรื่องการสอบกลางภาค  ภาคเรียนที่ 2/2561

กำหนดวันสอบปลายภาค
 • วันที่ 2 – 12 มีนาคม พ.ศ.2562 วันสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2561
ตรวจสอบตารางสอบ คลิกที่นี่

**อย่าลืม!!! นำบัตรนักศึกษาเข้าห้องสอบ**

ระเบียบและข้อปฏิบัติในการเข้าห้องสอบ คลิกที่นี่
ข้อ  1  นักศึกษาที่มีสิทธ์เข้าสอบจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1  เป็นผู้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้น  และต้องเป็นผู้ที่ไม่ต้องถูกตัดสิทธ์การเข้าสอบในรายวิชานั้นด้วย
1.2  มีเวลาเรียนในรายวิชานั้น ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และ/หรือ ฝึกงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ของเวลาเรียน
ข้อ  2  นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตัวในการเข้าห้องสอบ  ดังนี้
2.1  แต่งกายสุภาพเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ว่าด้วย เครื่องแต่งกายนักศึกษา
2.2  ต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษามาแสดงในการสอบทุกครั้ง
2.3  ในกรณีนักศึกษาไม่มีชื่อเข้าสอบในรายวิชาใด  นักศึกษาอาจแสดงใบเสร็จรับเงินที่ลงทะเบียนในรายวิชานั้นเพื่อขอเพิ่มรายชื่อเข้าสอบและทำการตรวจสอบเพื่อความถูกต้องต่อไป หรือขอใบอนุญาตเข้าสอบจากสำนักทะเบียนและประมวลผล
2.4  ห้ามเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบ  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากกรรมการผู้ควบคุมการสอบประจำห้อง นักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธ์การเข้าสอบในรายวิชานั้น
2.5  เมื่อการสอบผ่านไปแล้ว  30  นาที  นักศึกษาผู้ใดที่ยังไม่ได้เข้าห้องสอบจะถูกตัดสิทธ์ในการเข้าสอบครั้งนั้น เว้นแต่ประธานควบคุมการสอบจะพิจารณาอนุญาตเฉพราะกรณี
2.6  ห้ามนำเอกสาร  เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ใด ๆเข้าห้องสอบ  เว้นแต่เครื่องใช้ที่กรรมการผู้ออกข้อสอบกำหนดไว้ในคำสั่ง
2.7  ต้องนั่งตามที่ที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ ห้ามเคลื่อนย้ายที่นั่งออกจากที่ที่จัดไว้ให้
ข้อ  3  การปฏิบัติในระหว่างการสอบ
3.1  ห้ามนักศึกษาออกจากห้องสอบจนกว่าการสอบจะผ่านไปแล้ว  45  นาที
3.2  นักศึกษาต้องลงรายชื่อการเข้าสอบในรายชื่อเข้าห้องสอบของแต่ละรายวิชาเพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าสอบ
3.3  กรรมการผู้ควบคุมการสอบมีอำนาจตรวจค้นนักศึกษาผู้มีเหตุอันสมควรสงสัยว่าทุจริตในการสอบ
3.4  ห้ามนำข้อสอบหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบออกห้องสอบ
ประกาศเมื่อ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

 

ประกาศ เรื่องการลงทะเบียนเรียน  ภาคเรียนที่ 2/2561

ปฏิทินการลงทะเบียน ลงทะเบียนเรียนคลิกที่นี่
 • วันที่ 22 – 27 ธ.ค.2561 ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • วันที่ 23 – 25 ธ.ค.2561  ลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต
 • วันที่ 26 – 28 ธ.ค.2561  เพิ่ม – ถอนรายวิชาทางอินเตอร์เน็ต
 • วันที่ 26 – 28 ธ.ค.2561  ลงทะเบียนเรียนล่าช้า 
 • วันที่ 15 ม.ค.2562 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับเงินคืน
 • วันที่ 22 ม.ค.2562 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์  W
 • ระบบเปิดทำการ 09.00 น. – 24.00 น. ตามวันเวลาที่กำหนด
ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน คลิกที่นี่
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน
1.นักศึกษาเข้าสู่ระบบของสำนักทะเบียนและประมวลผล (www.reg.neu.ac.th)
2.นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาที่เปิดเรียน ตารางเรียน ตารางสอบ
3.ติดต่อพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบแผนการเรียนและผลการเรียน
4.นักศึกษาเลือกรายวิชาและลงทะเบียนเรียน โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ คือ
4.1 ป้อนรหัสวิชาที่ต้องการลงในช่องรหัสวิชา แล้ว กดปุ่ม ตกลง เพื่อเลือกรายวิชาที่ลงทะเบียน
4.2 คลิก เลือก เพื่อเลือก Section ที่ต้องการลงทะเบียน กดปุ่ม ตกลง เพื่อบันทึกรายวิชาในฐานข้อมูล หรือกดปุ่ม เคลียร์ เมื่อต้องการยกเลิก
4.3 ถ้านักศึกษาต้องการลงรายวิชาใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนที่ 1-2
4.4 นักศึกษากดขออนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา
4.5 เมื่อได้รับอนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ให้นักศึกษากด ยืนยันการลงทะเบียนเรียน ถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ (ในกรณีที่ไม่ได้รับการอนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา)
4.6 พิมพ์ใบลงทะเบียน/ใบนำฝาก
ประกาศเมื่อ วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2561

 

การขอใบแสดงผลการเรียน

1. การขอใบแสดงผลการเรียน (Transcript) หรือใบรับรองการเป็นนักศึกษา
1.1. ชำระเงินค่าธรรมเนียม ตามเอกสารการศึกษาที่ยื่นขอ ที่ฝ่ายการเงิน
1.2. นำใบเสร็จรับเงินพร้อมพร้อมรูปถ่ายชุดนักศึกษา หรือรูปสวมชุดครุย ขนาด 1นิ้ว จำนวน 1รูปต่อ 1ใบ
แสดงผลการเรียน ยื่นที่สำนักทะเบียนและประมวลผล
1.3. สำนักทะเบียนและประมวลผล จะออกเอกสารให้หลังจากวันที่นักศึกษายื่นคำร้อง 1 สัปดาห์
1.4. นักศึกษาที่ไม่มารับเอกสารในวันที่สำนักทะเบียนและประมวลผลกำหนดไว้ คำร้องจะถูกยกเลิกและ ทำลาย
ใบแสดงผลการเรียนที่ยื่นขอไว้ นักศึกษาจะต้องยื่นคำร้องและชำระค่าธรรมเนียมใบแสดงผลการเรียน/ใบรับ
ร้องการเป็นนักศึกษา
1.5. ในกรณีสูญหาย ต้องแนบรูปถ่าย พร้อมใบแจ้งความจากสถานีตำรวจมาด้วย
1.6. ในกรณีที่เป็นนักศึกษาจบการศึกษาไปแล้ว ต้องการเปลี่ยนให้เป็นชื่อมหาวิทยาลัย ต้องแนบรูปถ่าย และ
ใบแสดงผลการเรียนตัวเดิมเสนอด้วย
ถ้าต้องการให้จัดส่งใบรับรอง, ใบแสดงผลการเรียนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้ซื้อซองจดหมายที่ร้านค้า สวัสดิการมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และแนบมาพร้อมกับคำร้อง

Plugin from the creators ofBrindes Personalizados :: More at PlulzWordpress Plugins