Archive for the ‘ประชาสัมพันธ์’ Category

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่องการลงทะเบียนเรียน  ภาคเรียนที่ 2/2561

ปฏิทินการลงทะเบียน ลงทะเบียนเรียนคลิกที่นี่
  • วันที่ 22 – 27 ธ.ค.2561 ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
  • วันที่ 23 – 25 ธ.ค.2561  ลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต
  • วันที่ 26 – 28 ธ.ค.2561  เพิ่ม – ถอนรายวิชาทางอินเตอร์เน็ต
  • วันที่ 26 – 28 ธ.ค.2561  ลงทะเบียนเรียนล่าช้า 
  • วันที่ 15 ม.ค.2562 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับเงินคืน
  • วันที่ 22 ม.ค.2562 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์  W
  • ระบบเปิดทำการ 09.00 น. – 24.00 น. ตามวันเวลาที่กำหนด
ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน คลิกที่นี่
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน
1.นักศึกษาเข้าสู่ระบบของสำนักทะเบียนและประมวลผล (www.reg.neu.ac.th)
2.นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาที่เปิดเรียน ตารางเรียน ตารางสอบ
3.ติดต่อพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบแผนการเรียนและผลการเรียน
4.นักศึกษาเลือกรายวิชาและลงทะเบียนเรียน โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ คือ
4.1 ป้อนรหัสวิชาที่ต้องการลงในช่องรหัสวิชา แล้ว กดปุ่ม ตกลง เพื่อเลือกรายวิชาที่ลงทะเบียน
4.2 คลิก เลือก เพื่อเลือก Section ที่ต้องการลงทะเบียน กดปุ่ม ตกลง เพื่อบันทึกรายวิชาในฐานข้อมูล หรือกดปุ่ม เคลียร์ เมื่อต้องการยกเลิก
4.3 ถ้านักศึกษาต้องการลงรายวิชาใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนที่ 1-2
4.4 นักศึกษากดขออนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา
4.5 เมื่อได้รับอนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ให้นักศึกษากด ยืนยันการลงทะเบียนเรียน ถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ (ในกรณีที่ไม่ได้รับการอนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา)
4.6 พิมพ์ใบลงทะเบียน/ใบนำฝาก
ประกาศเมื่อ วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2561

 

ประกาศ เรื่องการสอบปลายภาค  ภาคเรียนที่ 1/2561

กำหนดวันสอบปลายภาค
  • วันที่ 27 พ.ย. – 2 ธ.ค.2561 วันสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2561
  • วันที่ 4 ธ.ค.2561 วันปิดภาคเรียนที่ 1/2561
  • วันที่ 12 ธ.ค.2561 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561
ตรวจสอบตารางสอบ คลิกที่นี่

**อย่าลืม!!! นำบัตรนักศึกษาเข้าห้องสอบ**

ระเบียบและข้อปฏิบัติในการเข้าห้องสอบ คลิกที่นี่
ข้อ  1  นักศึกษาที่มีสิทธ์เข้าสอบจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1  เป็นผู้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้น  และต้องเป็นผู้ที่ไม่ต้องถูกตัดสิทธ์การเข้าสอบในรายวิชานั้นด้วย
1.2  มีเวลาเรียนในรายวิชานั้น ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และ/หรือ ฝึกงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ของเวลาเรียน
ข้อ  2  นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตัวในการเข้าห้องสอบ  ดังนี้
2.1  แต่งกายสุภาพเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ว่าด้วย เครื่องแต่งกายนักศึกษา
2.2  ต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษามาแสดงในการสอบทุกครั้ง
2.3  ในกรณีนักศึกษาไม่มีชื่อเข้าสอบในรายวิชาใด  นักศึกษาอาจแสดงใบเสร็จรับเงินที่ลงทะเบียนในรายวิชานั้นเพื่อขอเพิ่มรายชื่อเข้าสอบและทำการตรวจสอบเพื่อความถูกต้องต่อไป หรือขอใบอนุญาตเข้าสอบจากสำนักทะเบียนและประมวลผล
2.4  ห้ามเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบ  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากกรรมการผู้ควบคุมการสอบประจำห้อง นักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธ์การเข้าสอบในรายวิชานั้น
2.5  เมื่อการสอบผ่านไปแล้ว  30  นาที  นักศึกษาผู้ใดที่ยังไม่ได้เข้าห้องสอบจะถูกตัดสิทธ์ในการเข้าสอบครั้งนั้น เว้นแต่ประธานควบคุมการสอบจะพิจารณาอนุญาตเฉพราะกรณี
2.6  ห้ามนำเอกสาร  เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ใด ๆเข้าห้องสอบ  เว้นแต่เครื่องใช้ที่กรรมการผู้ออกข้อสอบกำหนดไว้ในคำสั่ง
2.7  ต้องนั่งตามที่ที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ ห้ามเคลื่อนย้ายที่นั่งออกจากที่ที่จัดไว้ให้
ข้อ  3  การปฏิบัติในระหว่างการสอบ
3.1  ห้ามนักศึกษาออกจากห้องสอบจนกว่าการสอบจะผ่านไปแล้ว  45  นาที
3.2  นักศึกษาต้องลงรายชื่อการเข้าสอบในรายชื่อเข้าห้องสอบของแต่ละรายวิชาเพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าสอบ
3.3  กรรมการผู้ควบคุมการสอบมีอำนาจตรวจค้นนักศึกษาผู้มีเหตุอันสมควรสงสัยว่าทุจริตในการสอบ
3.4  ห้ามนำข้อสอบหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบออกห้องสอบ
ประกาศเมื่อ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

 

การขอใบแสดงผลการเรียน

1. การขอใบแสดงผลการเรียน (Transcript) หรือใบรับรองการเป็นนักศึกษา
1.1. ชำระเงินค่าธรรมเนียม ตามเอกสารการศึกษาที่ยื่นขอ ที่ฝ่ายการเงิน
1.2. นำใบเสร็จรับเงินพร้อมพร้อมรูปถ่ายชุดนักศึกษา หรือรูปสวมชุดครุย ขนาด 1นิ้ว จำนวน 1รูปต่อ 1ใบ
แสดงผลการเรียน ยื่นที่สำนักทะเบียนและประมวลผล
1.3. สำนักทะเบียนและประมวลผล จะออกเอกสารให้หลังจากวันที่นักศึกษายื่นคำร้อง 1 สัปดาห์
1.4. นักศึกษาที่ไม่มารับเอกสารในวันที่สำนักทะเบียนและประมวลผลกำหนดไว้ คำร้องจะถูกยกเลิกและ ทำลาย
ใบแสดงผลการเรียนที่ยื่นขอไว้ นักศึกษาจะต้องยื่นคำร้องและชำระค่าธรรมเนียมใบแสดงผลการเรียน/ใบรับ
ร้องการเป็นนักศึกษา
1.5. ในกรณีสูญหาย ต้องแนบรูปถ่าย พร้อมใบแจ้งความจากสถานีตำรวจมาด้วย
1.6. ในกรณีที่เป็นนักศึกษาจบการศึกษาไปแล้ว ต้องการเปลี่ยนให้เป็นชื่อมหาวิทยาลัย ต้องแนบรูปถ่าย และ
ใบแสดงผลการเรียนตัวเดิมเสนอด้วย
ถ้าต้องการให้จัดส่งใบรับรอง, ใบแสดงผลการเรียนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้ซื้อซองจดหมายที่ร้านค้า สวัสดิการมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และแนบมาพร้อมกับคำร้อง

Plugin from the creators ofBrindes Personalizados :: More at PlulzWordpress Plugins