Archive for the ‘เกี่ยวกับสำนักฯ’ Category

๐ ระเบียบ ข้อบังคับ

๐ ขั้นตอนการให้บริการ

            

 

              สำหรับนักศึกษา

 

              สำหรับคณาจารย์

            

๐ เกี่ยวกับทะเบียนฯ

สำนักทะเบียนและประมวลผล

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

         สำนักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้ดำเนินการจัดตั้งขึ้นพร้อมกับการสถาปนามหาวิทยาลัย   เมื่อปีพุทธศักราช  2531 ซึ่งในขณะนั้นยังมีสถานภาพเป็นฝ่ายทะเบียนและประมวลผล  วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ มีภาระรับผิดชอบในการให้บริการแก่นักศึกษาในด้านการลงทะเบียน เอกสารการศึกษาและงานให้บริการด้านอื่นๆ  อยู่ในความรับผิดชอบของรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ  และเมื่อปีพุทธศักราช  2542 วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นประเภทสถานศึกษาเป็น  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล  จึงได้เปลี่ยนเป็น สำนักทะเบียนและประมวลผล สังกัดรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบงานบริการแก่นักศึกษาเหมือนเดิมและปริมาณงานเพิ่มมากขึ้นตามความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย

ปรัชญา (Philosophy)

บริการด้วยไมตรี  เทคโนโลยีก้าวหน้า  ส่งมอบงานตรงเวลา  รักษาคุณภาพงาน

วิสัยทัศน์ (Vision)

 • มุ่งสู่ความเป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพ ในระดับมาตรฐานสากล
 • เป็นหน่วยงานที่ให้บริการอย่างเป็นระบบด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 • มีการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก
 • บุคลากรมีความรู้ และความสามารถในงานที่รับผิดชอบ

พันธกิจ (Mission)

 • พัฒนาระบบบริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็นมาตรฐานในระดับสากล
 • ดำเนินการให้มีการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการที่ได้มาตรฐานเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ
 • พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเครือข่ายการใช้ข้อมูลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 • ส่งเสริมบุคลากรให้ศึกษาต่อและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์(Objective)

      สำนักทะเบียนและประมวลผลมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานดังต่อไปนี้

 • ดำเนินการด้านข้อมูลทะเบียนประวัติและสถิติการศึกษาของนักศึกษาเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
 • ดำเนินงานจัดทำตารางสอนตารางสอบของมหาวิทยาลัย
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการลงทะเบียนวิชาเรียนของนักศึกษา –ดำเนินการประมวลผลการเรียนของนักศึกษา
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาและตรวจสอบคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษา
 • ดำเนินการประสานงานด้านทะเบียนนักศึกษาระหว่างคณะต่าง ๆ
 • เป็นศูนย์กลางข้อมูล เพื่อให้บริการการเรียนการสอน  การบริหารของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
 • ดำเนินการด้านอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

 

รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล  มีดังต่อไปนี้

1. นายวีรวงษ์   สอนอ้น                                          พ.ศ. 2531-2534

2. นางอ้อมทิพย์     สินอยู่                                      พ.ศ. 2535- 2536

3. นายปรัชญา พรมสาขา ณ สกลนคร                       พ.ศ. 2537-2538

4. นางจริญญา  สายหยุด                                       พ.ศ. 2539-2539 (รักษาการ )

5. นางเสาวลักษณ์   ชาญปรีชารัตน์                          พ.ศ. 2540-2542

6. นายเจษฏา         ทรงมิตร                                   พ.ศ. 2543-2543

7. ดร.รัชนิวรรณ อนุตระกูลชัย                                 พ.ศ. 2544-2544

8. ดร.สุบัน   มุขธระโกษา                                      พ.ศ.2545- ปัจจุบัน

ภาระงานของบุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผล

1.กลุ่มงานธุรการ (ผู้รับผิดชอบ : นางสาวศิริพร จันทร์เพ็ง) 

มีหน้าที่รับผิดชอบและขอบข่ายงานดังนี้

 • งานรับคำร้องทั่วไป
 • งานบริการข้อมูล
 • งานรับหนังสือเข้า – ส่งหนังสือออก
 • งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • งานจัดทำรายงานประจำปี
 • งานพัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน
 • งานออกหนังสือรับรอง
 • งานตรวจสอบและออกใบแสดงผลการเรียน
 • งานตรวจสอบและออกใบรับรองเป็นนักศึกษา
 • งานตรวจสอบและออกใบแสดงผลการเรียนฉบับไม่สมบูรณ์
 • งานตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาใหม่
 • งานจัดทำบัตรนักศึกษา
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

2.กลุ่มงานทะเบียนนักศึกษา (ผู้รับผิดชอบ : นางศิวาพร กิตติลาภ)

มีหน้าที่รับผิดชอบและขอบข่ายงานดังนี้

 • งานลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา
 • งานขอลาพักการศึกษา
 • งานจัดทำคู่มือลงทะเบียน
 • งานตรวจสอบ แก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา
 • งานปรับข้อมูลสถานภาพนักศึกษา
 • งานปรับเปลี่ยนรหัสนักศึกษา
 • งานรับสมัครนักศึกษาใหม่และนักศึกษาเทียบโอนต่างสถาบัน
 • งานจัดทำสถิติการรับนักศึกษาใหม่
 • งานบันทึกและจัดเก็บข้อมูลประวัตินักศึกษาใหม่
 • งานตรวจสอบ แก้ไขข้อมูลประวัติของนักศึกษา
 • งานเทียบเคียงรายวิชา
 • งานส่งรายชื่อนักศึกษาทำประกันอุบัติเหตุ
 • งานตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา Drop W
 • งานโอนย้ายสถานศึกษา / โอนย้ายหลักสูตร/โอนย้ายสาขาวิชา
 • งานจัดทำและส่ง ข้อมูล ส.ก.อ. ข้อมูลรายบุคคลและรายด้านของนักศึกษา
 • งานจัดทำและส่งข้อมูลให้ ส.ก.อ. สำหรับนักศึกษาต่างชาติ
 • งานจัดทำข้อมูลรายบุคคล ด้านนักศึกษา ส่งส.ก.อ.
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

3.กลุ่มงานระเบียบการศึกษา (ผู้รับผิดชอบ : นางณัชชาภัทร เวียงแสง)

มีหน้าที่รับผิดชอบและขอบข่ายงานดังนี้

 • งานแจ้งขอสำเร็จการศึกษา
 • งานตรวจสอบประวัติและเอกสารนักศึกษาที่ขอสำเร็จการศึกษา
 • งานจัดทำใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Transcript Record)
 • งานจัดทำใบรับรองการสำเร็จการศึกษา
 • งานตรวจสอบและจัดทำรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเสนอสภา
 • งานจัดทำใบปริญญาบัตร
 • งานจัดทำสูจิบัตรพิธีประทานปริญญาบัตร
 • งานจัดเก็บต้นฉบับเอกสารทางการศึกษา
 • งานตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
 • งานจัดทำสถิติผู้สำเร็จการศึกษา
 • งานจัดส่งเอกสารการสำเร็จการศึกษา
 • งานจัดทำข้อมูลส่งกรมการจัดหางาน
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

4.กลุ่มงานตารางเรียน/ตารางสอบ (ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุมิตตา จันทร์ขำ) 

มีหน้าที่รับผิดชอบและขอบข่ายงานดังนี้

 • งานจัดทำแผนการศึกษาทุกระดับ
 • งานประมวลผลข้อมูลรายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียน
 • งานประมวลผลข้อมูลรายวิชาปิด – ยุบกลุ่มเรียน – ปิดรายวิชา
 • งานจัดทำตารางเรียน
 • งานจัดทำตารางสอบกลางภาคและปลายภาค
 • งานจัดทำตารางคุมสอบกลางภาคและปลายภาค
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

5.กลุ่มงานผลการเรียน (ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์ปรัชญา พรหมสาขา ณ สกลนคร) 

มีหน้าที่รับผิดชอบและขอบข่ายงานดังนี้

 • งานประมวลผลข้อมูลการตัดเกรด
 • งานประมวลผลการเรียนในแต่ละภาคการศึกษา
 • งานจัดทำผลการเทียบโอนต่างสถาบันในแต่ละภาคการศึกษา
 • งานจัดเก็บเอกสารรายงานผลการเรียนในแต่ละภาคการศึกษา
 • งานแจ้งผลการเรียนในแต่ละภาคการศึกษา
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

6.กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีหน้าที่รับผิดชอบและขอบข่ายงานดังนี้

 • ดูแล บำรุงรักษา ระบบ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักทะเบียนฯ
 • พัฒนาโปรแกรมสำหรับใช้งานของสำนักทะเบียนฯ
 • ดูและและพัฒนา web Site ของสำนักทะเบียนฯ
 • ดูแลระบบฐานข้อมูลของสำนักทะเบียนฯ
 • งานจัดทำข้อมูลสารสนเทศของสำนักทะเบียนและประมวลผล
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

ติดต่อสำนักทะเบียนและประมวลผล

เบอร์โทรศัพท์ 043 – 222959 – 61 ต่อ 119 และ 120

เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) 098 – 3355406

………………………………………………………….

1.ดร.สุบัน   มุขธระโกษา (ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล)

เบอร์โทรศัพท์ : 087 – 4216548

E – Mail : suban.muk@neu.ac.th

 

2.อาจารย์ปรัชญา   พรหมสาขา ณ สกลนคร (รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล)

เบอร์โทรศัพท์ : 063 – 8709135

E – Mail : puchaya.pcy@neu.ac.th

 

3.นางสาวสุมิตตา จันทร์ขำ (เจ้าหน้าที่ทะเบียน)

E – Mail : sumitta.jan@neu.ac.th

 

4.นางณัชชาภัทร  เวียงแสง (เจ้าหน้าที่ทะเบียน)

E – Mail : natchaphat.wie@neu.ac.th

 

5.นางศิวาพร  กิตติลาภ (เจ้าหน้าที่ทะเบียน)

E – Mail : siwaphon.kit@neu.ac.th

 

6.นางสาวศิริพร  จันทร์เพ็ง (เจ้าหน้าที่ทะเบียน)

E – Mail : siriporn.jun@neu.ac.th

 

Plugin from the creators ofBrindes Personalizados :: More at PlulzWordpress Plugins