Archive for the ‘สารสนเทศนักศึกษา’ Category

ปฏิทินการศึกษา 2557

 

ปฏิทินการศึกษา 2557

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

5 – 17 สิงหาคม 2557

ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  (ที่คณะวิชาที่สังกัด)

5 – 10 สิงหาคม 2557

ลงทะเบียนทาง อินเตอร์เน็ต นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป

 13 – 15 สิงหาคม 2557

ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน/ล่าช้า (ชำระค่าปรับ)

16 สิงหาคม 2557

ประชุม และ  ประกาศปิด / ยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชา ภาคเรียนที่ 1/2557

18 สิงหาคม 2557

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

19 สิงหาคม 2557

วันเปิดภาคเรียนที่  1/2557

24 สิงหาคม 2557

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้เงินคืน

31 สิงหาคม 2557

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์  W

11 – 19 ตุลาคม 2557

สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2557 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 13 ต.ค.2557)

11 – 21 ตุลาคม 2557

ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ

22 ตุลาคม 2557

วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา

** 2 – 15 พฤศจิกายน 2557

ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2557

29 พฤศจิกายน 2557

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์ W

6 – 16 ธันวาคม 2557

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557 (ยกเว้นวันที่ 8 ,10 และ 15 ธ.ค.2557)

6 – 17 ธันวาคม 2557

ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ

18 ธันวาคม 2557

วันปิดภาคเรียนที่ 1/2557

25 ธันวาคม 2557

ประกาศผลการสอบภาคเรียนที่ 1/2557

27 ธันวาคม 2557

วันคล้ายวันครบรอบการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

6 – 11 มกราคม 2558

ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  (ที่คณะวิชาที่สังกัด)

6 – 11 มกราคม 2558

ลงทะเบียนทาง อินเตอร์เน็ต นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป

12 – 16 มกราคม 2558

ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน/ล่าช้า (ชำระค่าปรับ)

17 มกราคม 2558

ประชุม และ  ประกาศปิด / ยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2557

20 มกราคม 2558

วันเปิดภาคเรียนที่  2/2557

25 มกราคม 2558

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับเงินคืน

1 กุมภาพันธ์ 2558

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์  W

7 – 15 มีนาคม 2558

สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 9 มี.ค.2558)

7 – 17 มีนาคม 2558

ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ

19 มีนาคม 2558

วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา

*24 มีนาคม – 5 เมษายน 2558

ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557

25 เมษายน 2558

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้สัญลักษณ์ W

2 – 10 พฤษภาคม 2558

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 4 พ.ค.2558)

2 – 13 พฤษภาคม 2558

ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ

14 พฤษภาคม 2558

วันปิดภาคเรียน 2/2557

21 พฤษภาคม 2558

ประกาศผลการสอบภาคเรียนที่ 2/2557
ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

27 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2558

ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  (ที่คณะวิชาที่สังกัด)

27 – 31 พฤษภาคม 2558

ลงทะเบียนทาง อินเตอร์เน็ต นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป

2 – 6 มิถุนายน 2558

ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน/ล่าช้า (ชำระค่าปรับ)

7 มิถุนายน 2558

ประชุม และ  ประกาศปิด / ยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชาภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

9 มิถุนายน 2558

วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

14 มิถุนายน 2558

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้เงินคืน

21 มิถุนายน 2558

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์  W

21 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2558

ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

11 กรกฎาคม 2558

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์ W

18 – 21 กรกฎาคม 2558

สอบปลายภาค ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 20 ก.ค.2558)

18 – 22 กรกฎาคม 2558

ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ

23 กรกฎาคม 2558

วันปิดภาคเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2557

29 กรกฎาคม 2558

ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
* วัน เวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลง

๐พ้นสภาพนักศึกษา

 

  การพ้นสภาพนักศึกษา
                1. การพ้นสภาพนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี เป็นไปตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีต่อไปนี้

                      1.1 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.50 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ยกเว้นนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาเป็นภาคแรก

                      1.2 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.75 ในสองภาคการศึกษาติดต่อกันยกเว้นเป็นนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีแรก

                       1.3 ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่ง โดยไม่รักษาสภาพนักศึกษาหรือลาพักการ ศึกษา ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

                       1.4 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปีไม่สามารถเรียนสำเร็จได้ภายใน๑๖ภาคการศึกษาและนักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่องไม่สามารถเรียนสำเร็จได้ภายใน 8 ภาคการศึกษานับตั้งแต่ภาคแรกที่ลงทะเบียนเรียนในคณะวิชานั้นๆ

                       1.5 มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพด้วยสาเหตุกระทำผิดวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรงหรือต้องคำพิพากษาให้จำคุกในคดีที่มิใช่ลหุโทษหรือคดีที่กระทำโดยประมาท

                        1.6 เรียนจบตามหลักสูตร

                         1.7 ลาออก

                         1.8 ตาย

๐สมัครเรียนเป็นรายวิชา

การรับสมัครเรียนเป็นรายวิชา
1. นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาที่เปิดเรียนในภาคเรียนนั้น ๆ สำหรับเทค กว. ที่ คณะ/สาขาวิชา
2. นักศึกษาซื้อคู่มือและระเบียบการสมัคร และศึกษารายละเอียดการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
3. กรอกใบสมัครและแนบหลักฐานการสมัคร คือ
– สำเนาแสดงผลการเรียนจากสถาบันเดิม ( ระดับปริญญาตรี )
– สำเนาทะเบียนบ้าน/รูปถ่าย/สำเนาบัตรประชาชน/ สำเนาทะเบียนบ้าน
– หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี )
4. ยื่นหลักฐานการสมัคร /ออกรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่ และลงทะเบียนเรียน
5. ชำระค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมที่ฝ่ายการเงิน�
หมายเหตุ ถ้าเป็นนักศึกษาที่จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะได้จ่ายเฉพาะค่าหน่วยกิตราย
วิชาที่ลงทะเบียนเท่านั้น

๐สมัครใหม่ เทียบโอน

15. การรับสมัครนักศึกษาใหม่ เทียบโอนต่างสถาบัน
15.1. นักศึกษาซื้อคู่มือและระเบียบการสมัคร และศึกษารายละเอียดการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
15.2. กรอกใบสมัครและแนบหลักฐานการสมัคร เช่น
– สำเนาแสดงผลการเรียนจากสถาบันเดิม(ม.6/ปวช./ปวส.และ ผลการเรียนจากสถาบันเดิม
(ระดับปริญญาตรี –โท )
– คู่มือนักศึกษาหรือรายละเอียดการสมัครเข้าเรียนจากสถาบันเดิม ( ระดับปริญญาตรี –โท )
– สำเนาทะเบียนบ้าน/รูปถ่าย/สำเนาบัตรประชาชน/ สำเนาทะเบียนบ้าน
– หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี )
15.3. นักศึกษายืนเอกสารการสมัครและหลักฐานการสมัครที่สำนักทะเบียน ฯ
15.4. สำนักทะเบียน ฯ ออกรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่ให้
15.5. ชำระค่าธรรมเนียม ที่ฝ่ายการเงิน
15.6. สำนักทะเบียน ฯ แจ้งกำหนดเวลาการลงทะเบียนให้นักศึกษาทราบ
15.7. สำนักทะเบียน ฯ ทำหนังสือถึงคณะ/สาขาวิชาที่นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ เพื่อขอทราบรายละเอียดรายวิชา�
ตารางเรียน ของนักศึกษาที่จะลงทะเบียน และรอหนังสือตอบรับ
15.8. นักศึกษาลงทะเบียนตามรายละเอียดที่คณะ/สาขาวิชาแจ้งมา
15.9. ชำระค่าลงทะเบียนและที่ฝ่ายการเงิน

๐เปลี่ยนรหัส

14. การเปลี่ยนรหัสนักศึกษาใหม่

14.1. นักศึกษาตรวจสอบผลการเรียน ภาคเรียนสุดท้ายก่อนที่จะลงทะเบียนภาคต่อไป
14.2. นักศึกษาติดต่อขอรับแบบฟอร์มเทียบโอน ( สปท.03) แบบฟอร์มลาออกจากการเป็นนักศึกษา
(สปท. 08) ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล
14.3. Print ใบแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ชุด และซื้อคู่มือนักศึกษาใหม่และระเบียบการสมัคร โดยชำระ�
ค่าธรรมเนียมที่ฝ่ายการเงิน
14.4. กรอกรายละเอียดใบสมัครใหม่ และหลักฐานการสมัครประกอบ
14.5. กรอกรายวิชาเทียบโอน โดยผลการเรียนจะต้องได้เกรด C ขึ้นไป
14.6. ยื่นแบบฟอร์มการอนุมัติลาออก และแบบฟอร์มการอนุมัติเทียบโอนเกรดที่สำนักทะเบียน ฯ
14.7. สำนักทะเบียน ฯ ออกรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่ให้กับนักศึกษา
14.8. นักศึกษาลงทะเบียนใหม่ ตามคณะ/สาขาวิชาที่ศึกษา

๐ทำบัตรนักศึกษา

10. การขอทำบัตรนักศึกษา
10.1. ชำระเงินค่าทำบัตร 150 บาทที่ฝ่ายการเงิน
10.2. ยื่นเอกสารใบเสร็จค่าทำบัตรใหม่ ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล
10.3. รับเอกสารเพื่อยื่นทำบัตรใหม่ที่สำนักเทคโนโลยีและสารสนเทศ

๐ใบรับรองผลการเรียน

การขอใบรับรอง ใบรายงานผลการเรียน
1. ชำระเงินค่าธรรมเนียม 20 บาทต่อใบรายงานผลการเรียน/ใบรับรองการเป็นนักศึกษา 1ฉบับที่ฝ่ายการเงิน
2. นำใบเสร็จรับเงินพร้อมใบคำร้องและรูปถ่าย ยื่นที่สำนักทะเบียน ฯ
– ใบรับรอง ใช้รูปถ่ายชุดนักศึกษาขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ต่อ 1 ฉบับ (รูปสี )
– ใบรายงานผลการเรียนฉบับไม่สมบูรณ์ ใช้รูปถ่ายชุดนักศึกษาขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูปต่อ
1 ฉบับ (รูปสี )
– ใบรายงานผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ ใช้รูปถ่ายชุดครุยวิทยฐานะ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ต่อ
1 ฉบับ (รูปสี )
ใบนัดกำหนดวันรับใบรับรอง/ใบรายงานผลการเรียน

๐แก้ไขประวัติ

การแก้ไขประวัตินักศึกษา
1. นักศึกษารับแบบฟอร์มขอแก้ไขประวัติ(สทป.10)ที่สำนักทะเบียนฯ
2. ยื่นคำร้องต่อผู้อำนวยการสำนักทะเบียน ฯ ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมเอกสารการขอเปลี่ยนชื่อ – สกุล /
สำเนาทะเบียน /อื่นๆ ถ้ามี

๐ลาออก

การลาออกจากการเป็นนักศึกษา
1. นักศึกษานำบัตรนักศึกษาติดต่อรับแบบฟอร์มการลาออก (สทป.09 )ที่สำนักทะเบียน ฯ
2. ยื่นคำร้องต่อผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯโดยผ่านความเห็นชอบจากผู้ปกครอง อาจารย์ที่ปรึกษา คณบดี
ฝ่ายตรวจสอบอุปกรณ์ของคณะ สำนักวิทยบริการ กองทุนกู้ยืม ฝ่ายบัญชี อธิการบดี
3. รับเอกสาร ยื่นที่ฝ่ายการเงิน เพื่อรับเงินค่าประกันคืน

Plugin from the creators ofBrindes Personalizados :: More at PlulzWordpress Plugins