Archive for the ‘สารสนเทศนักศึกษา’ Category

การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563

เรื่อง การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563

ปฏิทินการลงทะเบียน (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 -4)
  • วันที่ 9 – 28 มิ.ย.2563 นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา (ทางออนไลน์หรือวิธีอื่นๆขึ้นกับอาจารย์ที่ปรึกษา) เพื่อปรึกษาการลงทะเบียนเรียน (ที่คณะ/สาขาที่สังกัด)
  • วันที่ 23 – 25 มิ.ย.2563 ลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต คลิกที่นี่
  • วันที่ 26 – 28 มิ.ย.2563  เพิ่ม – ถอนรายวิชาทางอินเตอร์เน็ต
  • วันที่ 26 – 30 มิ.ย.2563  ลงทะเบียนเรียนล่าช้าทางอินเตอร์เน็ต
  • วันที่ 1 – 31 ก.ค.2563 ช่วงยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2563 (กรณีไม่ลงทะเบียนเรียน)
  • วันที่ 7 ก.ค.2563 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับเงินคืน
  •  วันที่ 14 ก.ค.2563 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้รับเงินคืน
  • วันที่ 1 ก.ย. – 11 ต.ค.2563 ช่วงการถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์  W
  • ระบบเปิดทำการ 09.00 น. – 24.00 น. ตามวันเวลาที่กำหนด
ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน คลิกที่นี่
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนและวิธีการชำระค่าลงทะเบียน
1.นักศึกษาเข้าสู่ระบบของสำนักทะเบียนและประมวลผล (www.reg.neu.ac.th)
2.นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาที่เปิดเรียน ตารางเรียน ตารางสอบ
3.ติดต่อพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบแผนการเรียนและผลการเรียน
4.นักศึกษาเลือกรายวิชาและลงทะเบียนเรียน โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ คือ
4.1 ป้อนรหัสวิชาที่ต้องการลงในช่องรหัสวิชา แล้ว กดปุ่ม ตกลง เพื่อเลือกรายวิชาที่ลงทะเบียน
4.2 คลิก เลือก เพื่อเลือก Section ที่ต้องการลงทะเบียน กดปุ่ม ตกลง เพื่อบันทึกรายวิชาในฐานข้อมูล หรือกดปุ่ม เคลียร์ เมื่อต้องการยกเลิก
4.3 ถ้านักศึกษาต้องการลงรายวิชาใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนที่ 1-2
4.4 นักศึกษากดขออนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา
4.5 เมื่อได้รับอนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ให้นักศึกษากด พิมพ์ใบลงทะเบียนเรียน ถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ (ในกรณีที่ไม่ได้รับการอนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา)
4.6 ชำระค่าลงทะเบียนเรียนภายใน 7 วัน หลังจากมีการลงทะเบียนเรียน (หรือตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนด)
วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ค่าสมัครเรียน ผ่านระบบออนไลน์
ชำระผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 425-6-026827 หรือ SCAN QR CODE หลังนักศึกษาชำระเงิน เรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งชื่อ–นามสกุล รหัสนักศึกษา ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ Email : finance@neu.ac.th

neu_pay_1

 

neu_pay_2

ประกาศเมื่อ วันที่ 12 มิถุนายน 2563

 

การยื่นขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน/2562

ประกาศ เรื่องยื่นขอสำเร็จการศึกษา  ภาคเรียนฤดูร้อน/2562

วันที่ 26 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน พ.ศ.2563

ทางอินเตอร์เน็ตผ่าน Web Site ของมหาวิทยาลัย

กำหนดการยื่นขอผู้สำเร็จการศึกษา ยื่นขอสำเร็จการศึกษาคลิกที่นี่ 
1.วันที่ 26 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2563   เปิดรับยื่นขอสำเร็จการศึกษาทางเว็บไซต์  อ่านขั้นตอนการยื่นขอสำเร็จการศึกษา
2.วันที่ 26 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2563  ชำระค่าขอสำเร็จการศึกษาผ่านบัญชีธนาคาร วิธีการชำระเงิน
3.จัดส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา (Print จากระบบฯ) พร้อมแนบหลักฐานทั้งหมดและรูปชุดครุยวิทยฐานะ (จำนวน6รูป) ส่งทางไปรษณีย์มายังมหาวิทยาลัย ก่อนวันที่ 10 มิถุนายน 2563   
ส่งมาได้ที่>>>สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 199/19 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 (วงเล็บมุมซองว่า “ส่งเอกสารขอสำเร็จการศึกษา 3/2562”)
หรือ ส่งด้วยตนเอง ที่มหาวิทยาลัย สำนักทะเบียนฯ เปิดให้บริการทุกวันพุธและวันศุกร์ เวลา 09.30 – 16.3o น. เท่านั้นค่ะ
4.สำนักทะเบียนฯ ตรวจสอบข้อมูลการยื่นขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาและส่งข้อมูลไปยัง สาขาวิชา/คณะ สำนักวิทยบริการ งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ฝ่ายการเงิน และฝ่ายบัญชี เพื่อตรวจสอบตามลำดับ
5.นักศึกษาสามารถตรวจสอบสถานะการยื่นขอสำเร็จการศึกษาทางเว็บไซต์ (เมนูตรวจสอบสถานะการยื่นจบการศึกษา)
ประกาศเมื่อ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2563

 

ประกาศจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชาการภาษีอากร

ประกาศจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชาการภาษีอากร

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน/2562
รายวิชา 9011351 การภาษีอากร
ให้เข้าร่วมในกลุ่ม line ของวิชา ได้ตาม QR CODE ดังนี้

Line9011351

ประกาศจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ

ประกาศจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน/2562
รายวิชา BU15104การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
ให้เข้าร่วมในกลุ่ม line ของวิชา ได้ตาม QR CODE ดังนี้

LineBU15104

ประกาศจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชากฎหมายอาญา 1

ประกาศจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชากฎหมายอาญา 1

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน/2562
รายวิชา 4001103 กฎหมายอาญา 1
ให้เข้าร่วมในกลุ่ม line ของวิชา ได้ตาม QR CODE ดังนี้

Line4001103

ประกาศจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น

ประกาศจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน/2562
รายวิชา GE10303 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
ให้เข้าร่วมในกลุ่ม line ของวิชา ได้ตาม QR CODE ดังนี้

LineGE10303

ประกาศจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ

ประกาศจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน/2562
รายวิชา GE10305 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ Sec.02 และ 0002202 ภาษาอังกฤษ 4
ให้เข้าร่วมในกลุ่ม line ของวิชา ได้ตาม QR CODE ดังนี้

Line0002202

ประกาศจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชาวรรณกรรมไทยสมัยปัจจุบัน

ประกาศจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชา GE10203 วรรณกรรมไทยสมัยปัจจุบัน

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน/2562
รายวิชา GE10203 วรรณกรรมไทยสมัยปัจจุบัน
ให้เข้าร่วมในกลุ่ม line ของวิชา ได้ตาม QR CODE ดังนี้

LineGE10203

ประกาศจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค

ประกาศจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชา BU15108 เศรษฐศาสตร์มหภาค

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน/2562
รายวิชา BU15108 เศรษฐศาสตร์มหภาค
ให้เข้าร่วมในกลุ่ม line ของวิชา ได้ตาม QR CODE ดังนี้

LineBU15108

Plugin from the creators ofBrindes Personalizados :: More at PlulzWordpress Plugins