Archive for the ‘สารสนเทศนักศึกษา’ Category

๐ลาออก

การลาออกจากการเป็นนักศึกษา
1. นักศึกษานำบัตรนักศึกษาติดต่อรับแบบฟอร์มการลาออก (สทป.09 )ที่สำนักทะเบียน ฯ
2. ยื่นคำร้องต่อผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯโดยผ่านความเห็นชอบจากผู้ปกครอง อาจารย์ที่ปรึกษา คณบดี
ฝ่ายตรวจสอบอุปกรณ์ของคณะ สำนักวิทยบริการ กองทุนกู้ยืม ฝ่ายบัญชี อธิการบดี
3. รับเอกสาร ยื่นที่ฝ่ายการเงิน เพื่อรับเงินค่าประกันคืน

๐ลาพักการศึกษา

การขอลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสถานภาพ
        การลาพักการศึกษาให้คณบดีอนุมัติได้ครั้งละหนึ่งภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกินสองภาคการศึกษาติดต่อกัน
หากมีความจำเป็นที่จะลาพักต่อไปอีกให้ขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากอธิการบดีหรือผู้ได้รับมอบหมายหากนักศึกษา
มีความประสงค์จะกลับเข้าศึกษาต้องยื่นคำร้องขอกลับเข้าศึกษาก่อนการลงทะเบียนเรียน
       การลาพักการศึกษามีขั้นตอนดังนี้
         
1. ขอแบบฟอร์มการขอลาพักการศึกษา (สทป.07) ที่สำนักทะเบียน ฯ และกรอกแบบฟอร์มให้สมบูรณ์
          2. ชำระเงินค่ารักษาสถานภาพที่ฝ่ายการเงิน
          3. ยื่นแบบฟอร์มการขอลาพักการศึกษาที่สำนักทะเบียน ฯ ที่ผ่านความเห็นชอบจาก อาจารย์ที่ปรึกษา คณบดี ฝ่ายตรวจ
               สอบอุปกรณ์ของคณะ สำนักวิทยบริการ กองทุนกู้ยืม ฝ่ายบัญชี และผ่านการอนุมัติอธิการบดี

การขอสับเปลี่ยนรายวิชาที่ลงทะเบียน

การขอสับเปลี่ยนรายวิชาที่ลงทะเบียน
1. สามารถกระทำได้ในกรณีความผิดพลาดเกิดจากการโอนข้อมูลของสำนักทะเบียนฯ เท่านั้น
2. นักศึกษานำบัตรนักศึกษามาติดต่อขอแบบฟอร์มสับเปลี่ยนรายวิชาลงทะเบียน (สทป. 02 )
ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล
3. ยื่นคำร้องต่อผู้อำนวยการสำนักทะเบียน ฯโดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา คณบดี
รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ
4. ชำระค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนรายวิชา 200 บาท ที่ฝ่ายการเงิน
5. ยื่นคำร้องที่ฝ่ายสำนักทะเบียน ฯ และรอฟังผลรับหลักฐาน

การถอนรายวิชา โดยได้รับเงินคืน

3. การถอนรายวิชา โดยได้รับเงินคืน
3.1. นักศึกษาติดต่อพบอาจารย์ที่ปรึกษา
3.2. นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน ผ่าน website สำนักทะเบียน ฯ
เพื่อตรวจสอบรายวิชาที่จะถอน โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ คือ
– นักศึกษาเข้าเมนู การถอนรายวิชา
– คลิกรายวิชาที่จะถอน
– กดปุ่มตกลง เพื่อบันทึกรายวิชาที่จะถอนลงในฐานข้อมูล ( กรณีถอนมากกว่า 1 วิชา จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่กล่าวมา )
– ยืนยันการถอนรายวิชา
– นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลการถอนรายวิชา / พิมพ์ใบถอนวิชา ( ใช้กระดาษ เอ 4 )
3.3. นักศึกษานำใบเครดิตค่าลงทะเบียน ยื่นต่อฝ่ายการเงิน เพื่อลงนามกำกับและประทับตรามหาวิทยาลัย ถ้า
ไม่มีการลงนามเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน จะถือว่าใบเครดิตค่าลงทะเบียนไม่สมบูรณ์
หมายเหตุ �
1. ในกรณีการปิดรายวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัย นักศึกษาถอนรายวิชาได้เงินคืนด้วย
2. การถอนรายวิชา โดยได้รับเงินคืน ต้องดำเนินการตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้เท่านั้น

การลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต

1. การลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต
1.1. นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนผ่านระบบเครือข่าย Internet ที่ http: www. Regis.neu.ac.th เพื่อตรวจสอบรายวิชาที่เปิดเรียน ตารางเรียน ตารางสอบ และอื่น ๆ
1.2. นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อรับทราบและเห็นชอบรายวิชาที่จะลงทะเบียน
1.3. นักศึกษาเข้าลงทะเบียนผ่าน website สำนักทะเบียนฯ มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้ คือ
– ขั้นที่ 1 ป้อนรหัสวิชาที่ต้องการลงในช่องรหัสวิชา พร้อมกับเลือกอาจารย์ที่ปรึกษา
– ขั้นที่ 2 กดปุ่ม ตกลง เพื่อเลือกรายวิชาที่ลงทะเบียน
– ขั้นที่ 3 คลิก เลือก เพื่อเลือก Section ที่ต้องการลงทะเบียน
– ขั้นที่ 4 กดปุ่ม ตกลง เพื่อบันทึกรายวิชาในฐานข้อมูล หรือกดปุ่ม เคลียร์ เมื่อต้องการยกเลิก
– ขั้นที่ 5 ทำตามขั้นตอนที่ 1-4 ถ้านักศึกษาต้องการลงรายวิชาใหม่
– ขั้นที่ 6 นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาอีกครั้ง และยืนยันการลงทะเบียน
2.4. นักศึกษา พิมพ์ใบลงทะเบียน/ใบนำฝาก
2.5. ชำระเงินลงทะเบียน โดยแยกเป็น 2 กรณี คือ
กรณีที่ 1 เป็นนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา ให้ปฏิบัติดังนี้
– นักศึกษาเก็บใบลงทะเบียน-ใบนำฝากเพื่อรอเงินกองทุน ฯ ส่วนที่เป็นค่าลงทะเบียนเรียนโดยผ่าน
ทางบัญชีของมหาวิทยาลัย
– นักศึกษานำใบลงทะเบียน – ใบนำฝากติดต่อที่ฝ่ายการเงินหรือฝ่ายกองทุนกู้ยืม เพื่อตรวจสอบ
รายชื่อ และวงเงินกู้ยืม
– กรณีนักศึกษามียอดเงินลงทะเบียนค่าลงทะเบียนเกินกว่าวงเงินกู้ยืม นักศึกษาต้องชำระเงินใน
ส่วนที่เกินที่ฝ่ายการเงิน ถ้ายอดเงินกู้ยืมเกินจากลงทะเบียน จะส่งคืนกองทุนกู้ยืมต่อไป
กรณีที่ 2 ไม่ได้กู้ยืม
– นักศึกษาชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ
โดย ชำระเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือชำระที่ฝ่ายการเงิน อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หมายเหตุ หลังจากนักศึกษายืนยันการลงทะเบียนแล้ว จะต้องชำระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กำหนดไว้ในใบนำฝากเท่านั้น มิฉะนั้น จะต้องจ่ายค่าปรับวันละ 100 บาท

แนะนำการลงทะเบียนผ่านทาง Internet

Plugin from the creators ofBrindes Personalizados :: More at PlulzWordpress Plugins