การลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต

1. การลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต
1.1. นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนผ่านระบบเครือข่าย Internet ที่ http: www. Regis.neu.ac.th เพื่อตรวจสอบรายวิชาที่เปิดเรียน ตารางเรียน ตารางสอบ และอื่น ๆ
1.2. นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อรับทราบและเห็นชอบรายวิชาที่จะลงทะเบียน
1.3. นักศึกษาเข้าลงทะเบียนผ่าน website สำนักทะเบียนฯ มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้ คือ
– ขั้นที่ 1 ป้อนรหัสวิชาที่ต้องการลงในช่องรหัสวิชา พร้อมกับเลือกอาจารย์ที่ปรึกษา
– ขั้นที่ 2 กดปุ่ม ตกลง เพื่อเลือกรายวิชาที่ลงทะเบียน
– ขั้นที่ 3 คลิก เลือก เพื่อเลือก Section ที่ต้องการลงทะเบียน
– ขั้นที่ 4 กดปุ่ม ตกลง เพื่อบันทึกรายวิชาในฐานข้อมูล หรือกดปุ่ม เคลียร์ เมื่อต้องการยกเลิก
– ขั้นที่ 5 ทำตามขั้นตอนที่ 1-4 ถ้านักศึกษาต้องการลงรายวิชาใหม่
– ขั้นที่ 6 นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาอีกครั้ง และยืนยันการลงทะเบียน
2.4. นักศึกษา พิมพ์ใบลงทะเบียน/ใบนำฝาก
2.5. ชำระเงินลงทะเบียน โดยแยกเป็น 2 กรณี คือ
กรณีที่ 1 เป็นนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา ให้ปฏิบัติดังนี้
– นักศึกษาเก็บใบลงทะเบียน-ใบนำฝากเพื่อรอเงินกองทุน ฯ ส่วนที่เป็นค่าลงทะเบียนเรียนโดยผ่าน
ทางบัญชีของมหาวิทยาลัย
– นักศึกษานำใบลงทะเบียน – ใบนำฝากติดต่อที่ฝ่ายการเงินหรือฝ่ายกองทุนกู้ยืม เพื่อตรวจสอบ
รายชื่อ และวงเงินกู้ยืม
– กรณีนักศึกษามียอดเงินลงทะเบียนค่าลงทะเบียนเกินกว่าวงเงินกู้ยืม นักศึกษาต้องชำระเงินใน
ส่วนที่เกินที่ฝ่ายการเงิน ถ้ายอดเงินกู้ยืมเกินจากลงทะเบียน จะส่งคืนกองทุนกู้ยืมต่อไป
กรณีที่ 2 ไม่ได้กู้ยืม
– นักศึกษาชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ
โดย ชำระเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือชำระที่ฝ่ายการเงิน อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หมายเหตุ หลังจากนักศึกษายืนยันการลงทะเบียนแล้ว จะต้องชำระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กำหนดไว้ในใบนำฝากเท่านั้น มิฉะนั้น จะต้องจ่ายค่าปรับวันละ 100 บาท

Comments are closed.

Plugin from the creators ofBrindes Personalizados :: More at PlulzWordpress Plugins