การถอนรายวิชา โดยได้รับเงินคืน

3. การถอนรายวิชา โดยได้รับเงินคืน
3.1. นักศึกษาติดต่อพบอาจารย์ที่ปรึกษา
3.2. นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน ผ่าน website สำนักทะเบียน ฯ
เพื่อตรวจสอบรายวิชาที่จะถอน โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ คือ
– นักศึกษาเข้าเมนู การถอนรายวิชา
– คลิกรายวิชาที่จะถอน
– กดปุ่มตกลง เพื่อบันทึกรายวิชาที่จะถอนลงในฐานข้อมูล ( กรณีถอนมากกว่า 1 วิชา จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่กล่าวมา )
– ยืนยันการถอนรายวิชา
– นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลการถอนรายวิชา / พิมพ์ใบถอนวิชา ( ใช้กระดาษ เอ 4 )
3.3. นักศึกษานำใบเครดิตค่าลงทะเบียน ยื่นต่อฝ่ายการเงิน เพื่อลงนามกำกับและประทับตรามหาวิทยาลัย ถ้า
ไม่มีการลงนามเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน จะถือว่าใบเครดิตค่าลงทะเบียนไม่สมบูรณ์
หมายเหตุ �
1. ในกรณีการปิดรายวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัย นักศึกษาถอนรายวิชาได้เงินคืนด้วย
2. การถอนรายวิชา โดยได้รับเงินคืน ต้องดำเนินการตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้เท่านั้น

Comments are closed.

Plugin from the creators ofBrindes Personalizados :: More at PlulzWordpress Plugins