๐เปลี่ยนรหัส

14. การเปลี่ยนรหัสนักศึกษาใหม่

14.1. นักศึกษาตรวจสอบผลการเรียน ภาคเรียนสุดท้ายก่อนที่จะลงทะเบียนภาคต่อไป
14.2. นักศึกษาติดต่อขอรับแบบฟอร์มเทียบโอน ( สปท.03) แบบฟอร์มลาออกจากการเป็นนักศึกษา
(สปท. 08) ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล
14.3. Print ใบแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ชุด และซื้อคู่มือนักศึกษาใหม่และระเบียบการสมัคร โดยชำระ�
ค่าธรรมเนียมที่ฝ่ายการเงิน
14.4. กรอกรายละเอียดใบสมัครใหม่ และหลักฐานการสมัครประกอบ
14.5. กรอกรายวิชาเทียบโอน โดยผลการเรียนจะต้องได้เกรด C ขึ้นไป
14.6. ยื่นแบบฟอร์มการอนุมัติลาออก และแบบฟอร์มการอนุมัติเทียบโอนเกรดที่สำนักทะเบียน ฯ
14.7. สำนักทะเบียน ฯ ออกรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่ให้กับนักศึกษา
14.8. นักศึกษาลงทะเบียนใหม่ ตามคณะ/สาขาวิชาที่ศึกษา

Comments are closed.

Plugin from the creators ofBrindes Personalizados :: More at PlulzWordpress Plugins