๐สมัครใหม่ เทียบโอน

15. การรับสมัครนักศึกษาใหม่ เทียบโอนต่างสถาบัน
15.1. นักศึกษาซื้อคู่มือและระเบียบการสมัคร และศึกษารายละเอียดการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
15.2. กรอกใบสมัครและแนบหลักฐานการสมัคร เช่น
– สำเนาแสดงผลการเรียนจากสถาบันเดิม(ม.6/ปวช./ปวส.และ ผลการเรียนจากสถาบันเดิม
(ระดับปริญญาตรี –โท )
– คู่มือนักศึกษาหรือรายละเอียดการสมัครเข้าเรียนจากสถาบันเดิม ( ระดับปริญญาตรี –โท )
– สำเนาทะเบียนบ้าน/รูปถ่าย/สำเนาบัตรประชาชน/ สำเนาทะเบียนบ้าน
– หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี )
15.3. นักศึกษายืนเอกสารการสมัครและหลักฐานการสมัครที่สำนักทะเบียน ฯ
15.4. สำนักทะเบียน ฯ ออกรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่ให้
15.5. ชำระค่าธรรมเนียม ที่ฝ่ายการเงิน
15.6. สำนักทะเบียน ฯ แจ้งกำหนดเวลาการลงทะเบียนให้นักศึกษาทราบ
15.7. สำนักทะเบียน ฯ ทำหนังสือถึงคณะ/สาขาวิชาที่นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ เพื่อขอทราบรายละเอียดรายวิชา�
ตารางเรียน ของนักศึกษาที่จะลงทะเบียน และรอหนังสือตอบรับ
15.8. นักศึกษาลงทะเบียนตามรายละเอียดที่คณะ/สาขาวิชาแจ้งมา
15.9. ชำระค่าลงทะเบียนและที่ฝ่ายการเงิน

Comments are closed.

Plugin from the creators ofBrindes Personalizados :: More at PlulzWordpress Plugins