๐สมัครเรียนเป็นรายวิชา

การรับสมัครเรียนเป็นรายวิชา
1. นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาที่เปิดเรียนในภาคเรียนนั้น ๆ สำหรับเทค กว. ที่ คณะ/สาขาวิชา
2. นักศึกษาซื้อคู่มือและระเบียบการสมัคร และศึกษารายละเอียดการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
3. กรอกใบสมัครและแนบหลักฐานการสมัคร คือ
– สำเนาแสดงผลการเรียนจากสถาบันเดิม ( ระดับปริญญาตรี )
– สำเนาทะเบียนบ้าน/รูปถ่าย/สำเนาบัตรประชาชน/ สำเนาทะเบียนบ้าน
– หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี )
4. ยื่นหลักฐานการสมัคร /ออกรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่ และลงทะเบียนเรียน
5. ชำระค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมที่ฝ่ายการเงิน�
หมายเหตุ ถ้าเป็นนักศึกษาที่จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะได้จ่ายเฉพาะค่าหน่วยกิตราย
วิชาที่ลงทะเบียนเท่านั้น

Comments are closed.

Plugin from the creators ofBrindes Personalizados :: More at PlulzWordpress Plugins