ปฏิทินการศึกษา 2562

ปฏิทินการศึกษา 2562

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 1 มีนาคม – 6 สิงหาคม 2562 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2562
วันที่ 30 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2562 นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาการลงทะเบียนเรียน (ที่คณะ/สาขาที่สังกัด)
วันที่ 30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2562 ลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต  (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป)
วันที่ 2 – 4  สิงหาคม 2562 ลงทะเบียนเรียนล่าช้า และเพิ่ม – ถอนรายวิชา ทางอินเตอร์เน็ต  (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป)
วันที่ 6 สิงหาคม  2562 วันเปิดภาคเรียน และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
วันที่ 13  สิงหาคม  2562 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา โดยได้รับเงินคืน
วันที่ 20 สิงหาคม 2562 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา โดยไม่ได้รับสัญลักษณ์  W
วันที่ 21  สิงหาคม 2562 ประชุมยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
วันที่ 8 กันยายน 2562  วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
วันที่ 24 กันยายน – 6 ตุลาคม 2562 ช่วงสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562  (ยกเว้น วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562)
วันที่ 8 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2562 ช่วงถอนรายวิชา โดยได้รับสัญลักษณ์  W
วันที่ 19 พฤศจิกายน – 22 ธันวาคม 2562 ช่วงยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
วันที่ 3 – 15 ธันวาคม 2562 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562  (ยกเว้น วันจันทร์ ที่ 9 ธันวาคม 2562)
วันที่ 17 ธันวาคม 2562 วันปิดภาคเรียนที่ 1/2562
วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ประกาศผลการสอบ ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 วันคล้ายวันเปลี่ยนประเภทสถาบันเป็นมหาวิทยาลัย
วันที่ 12 มกราคม 2563 วันสุดท้ายของการได้รับสัญลักษณ์ I  ภาคเรียนที่ 1/2562

 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 7 มกราคม 2563 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2562
วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 5 มกราคม  2563 นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาการลงทะเบียนเรียน (ที่คณะ/สาขาที่สังกัด)
วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม  2563 ลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต  (นักศึกษาทุกระดับชั้น) (ยกเว้นนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2562) 
วันที่ 3 – 5 มกราคม  2563 ลงทะเบียนเรียนล่าช้า และเพิ่ม – ถอนรายวิชา ทางอินเตอร์เน็ต  
วันที่ 7 มกราคม 2563 วันเปิดภาคเรียนที่  2/2562 และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
วันที่ 14 มกราคม 2563 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา โดยได้รับเงินคืน
วันที่ 21 มกราคม 2563 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา โดยไม่ได้รับสัญลักษณ์  W
วันที่ 22 มกราคม 2563 ประชุม ยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
วันที่ 11 กุมภาพันธ์  2563 วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา ประจำภาคภาคเรียนที่ 2 /2562
วันที่ 3 – 15 มีนาคม 2563 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562 (ยกเว้น วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 และ วันจันทร์ ที่ 9 มี.ค. 2563)
วันที่ 8 มีนาคม 2563 วันคล้ายวันครบรอบการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
วันที่ 17 มีนาคม – 19 เมษายน 2563 ช่วงถอนรายวิชา โดยได้รับสัญลักษณ์ W
วันที่ 21 เมษายน – 24 พฤษภาคม 2563 ช่วงยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
วันที่ 7 – 17 พฤษภาคม 2563 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 (ยกเว้น วันจันทร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2563)
วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 วันปิดภาคเรียน 2/2562
วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ประกาศผลการสอบ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
วันที่ 9 มิถุนายน 2563 วันสุดท้ายของการได้รับสัญลักษณ์ I  ภาคเรียนที่ 2/2562

 

ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

1 มีนาคม – สิงหาคม 2563 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
วันที่ 27 – 31 พฤษภาคม 2563 นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาการลงทะเบียนเรียน (ที่คณะ/สาขาที่สังกัด)
วันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2563 ลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต 
วันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2563 เพิ่ม – ถอนรายวิชา / ลงทะเบียนล่าช้า (ชำระค่าปรับ)
วันที่ 2 มิถุนายน 2563 วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
วันที่ 7 มิถุนายน 2563 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้เงินคืน
วันที่ 14 มิถุนายน 2563 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา โดยไม่ได้สัญลักษณ์  W
วันที่ 16 มิถุนายน 2563 ประชุม ยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชาภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
วันที่ 23 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2563 ช่วงการถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์  W
วันที่ 14 – 30 กรกฎาคม 2563 ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
วันที่ 21 – 26 กรกฎาคม 2563 สอบปลายภาค ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 วันปิดภาคเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
วันที่ 18 สิงหาคม 2563 วันสุดท้ายของการได้รับสัญลักษณ์  I  ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

 

วันหยุดประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
วันที่ 13 ตุลาคม 2562 วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
วันที่ 23 ตุลาคม 2562 วันปิยมหาราช
วันที่ 5 ธันวาคม 2562 วันชาติ / วันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 10 ธันวาคม 2562 วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 วันสิ้นปี
วันที่ 1 มกราคม 2563  วันขึ้นปีใหม่
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 วันมาฆบูชา
วันที่ 6 เมษายน 2563  วันจักรี
วันที่ 13-15 เมษายน 2563 วันสงกรานต์
วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 วันวิสาขบูชา
วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 วันอาสาฬหบูชา
วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 วันเข้าพรรษา
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

* วัน เวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลง

Comments are closed.

Plugin from the creators ofBrindes Personalizados :: More at PlulzWordpress Plugins