เรื่อง การยื่นขอสำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2559

นักศึกษาที่มีความประสงค์ยื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษา

ประจำภาคเรียนที่ ภาคฤดูร้อน/2559

  (คาดว่าจะจบการศึกษา)

สามารถดำเนินการได้ภายในวันที่ 27 มิ.ย. – 9 ก.ค.2560

ขั้นตอนการยื่นขอสำเร็จการศึกษา
ขั้นตอนที่ 1. นักศึกษาเตรียมเอกสารประกอบการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา  ดังต่อไปนี้
1.1  ภาพถ่ายสีสวมชุดครุยวิทยฐานะ  ขนาด   1  นิ้ว จำนวน   7  แผ่น
1.2  ไปรษณียบัตร (พร้อมที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวกและรวดเร็วในกรณีที่มีปัญหา)  จำนวน    1  แผ่น
1.3  ใบแสดงผลการเรียน (ออกโดยสำนักทะเบียน ฯ) จำนวน   1  แผ่น
1.4  ซองสำหรับจัดส่งเอกสารการศึกษา  ขนาด   9 *10  นิ้ว จำนวน  1  ซอง
ขั้นตอนที่ 2.  นักศึกษาขอแบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษา ( สทป.08 ป.ตรี หรือ สทป.09 บัณฑิตศึกษา) และแบบฟอร์มสำหรับกรอกประวัติผู้ขอสำเร็จการศึกษา (สำหรับจัดทำหนังสืออนุสรณ์ฯ) ที่สำนักทะเบียน ฯ 
ขั้นตอนที่ 3.  นักศึกษายื่นแบบฟอร์ม (กรอกข้อความให้สมบูรณ์) พร้อมเอกสารประกอบ  เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษา , หัวหน้าสาขาวิชาและคณบดีลงนามตามลำดับ
ขั้นตอนที่ 4.  นักศึกษานำแบบฟอร์มใน ข้อ 3 ไปให้ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและฝ่ายกองทุนกู้ยืมเพื่อตรวจสอบการกู้ยืมเงิน
ขั้นตอนที่ 5. นักศึกษานำเอกสารจากข้อ 4 ไปให้ฝ่ายการเงินจะออกใบเสร็จรวมเป็นจำนวนเงิน  5,150  บ.ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
5.1  ค่าปัจฉิมนิเทศ 500 บาท
5.2  ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 4,000 บาท
(หักจากค่าประกันของเสียหาย  400  บาทและจ่ายเพิ่ม 3,600  บาท)
5.3   ค่าเอกสารการศึกษา (Transcript) ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 200 บาท
5.4   ค่าใบรับรองการสำเร็จการศึกษา ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 200 บาท
5.5   ค่าเข็มวิทยฐานะ 150 บาท
5.6   ค่าใบปริญญาบัตร 500 บาท
ขั้นตอนที่ 6.  ฝ่ายการเงินส่งเอกสารไปที่ฝ่ายบัญชีเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและลงบัญชี
ขั้นตอนที่ 7.  ฝ่ายบัญชีส่งเอกสารทุกอย่างไปที่สำนักทะเบียน ฯ เพื่อตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
ขั้นตอนที่ 8.  สำนักทะเบียน ฯ จัดทำรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาส่งให้สาขาวิชาในแต่ละคณะตรวจสอบความถูกต้อง
ขั้นตอนที่ 9.  สาขาวิชาแต่ละคณะส่งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาคืนสำนักทะเบียน ฯ
ขั้นตอนที่ 10. สำนักทะเบียน ฯ ตรวจสอบและจัดทำรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเสนอที่ประชุมกรรมการวิชาการ
ขั้นตอนที่ 11. สำนักทะเบียน ฯ จัดทำรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ผ่านการเห็นชอบจากกรรมการวิชาการเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
**หมายเหตุ**
  • เมื่อฝ่ายการเงินและบัญชีตรวจสอบหากพบว่า นศ. มียอดค้างชำระจะคืนเอกสารแจ้งจบให้กับ นศ. (**สามารถชำระค่าแจ้งจบได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดให้มีการแจ้งจบ เพื่อไม่ให้โดนค่าปรับแจ้งจบล่าช้า**)
  • นศ. จะต้องนำเอกสารไปยื่นที่สำนักทะเบียนเอง เมื่อชำระยอดค้างที่เหลือทั้งหมดจึงถือว่า นศ.ได้ทำการแจ้งจบ
  • นักศึกษาที่เคยทำการแจ้งจบมาแล้ว แต่ไม่สำเร็จการศึกษา จะต้องทำการแจ้งจบใหม่
  • หากนักศึกษายื่นเอกสารขอแจ้งจบล่าช้ากว่ากำหนด จะต้องเสียค่าปรับล่าช้า วันละ 100 บาท

 


ประกาศ ณ วันที่ 29 มิ.ย.2560

Comments are closed.

Plugin from the creators ofBrindes Personalizados :: More at PlulzWordpress Plugins