เรื่อง ย้ายสาขาวิชา-คณะ / เปลี่ยนรหัสนักศึกษา 1/2560

นักศึกษาที่มีความประสงค์

ย้ายสาขาวิชา – ย้ายคณะ – เปลี่ยนรหัสนักศึกษา

ภาคเรียนที่ 1/2560

สามารถดำเนินการได้ ภายในวันที่ 30 ก.ค. – 3 ส.ค. 2560


1.ย้ายสาขา เตรียมเอกสารดังนี้

 • แบบฟอร์มการเทียบโอนรายวิชา (ภายในสถาบัน) (สทป.04)
 • ใบแสดงผลการเรียน (ชำระที่ฝ่ายการเงิน 10 บาท)

* หมายเหตุ : ผลการเรียนในสาขาวิชาเดิม จะถูกโอนไปสาขาวิชาใหม่ทุกรายวิชา *

 

2.เปลี่ยนรหัสนักศึกษาใหม่ (กรณีไม่มีรายวิชาเทียบโอน)   เตรียมเอกสารดังนี้

 • แบบฟอร์มใบลาออก (สทป.07)
 • ใบสมัครนักศึกษาใหม่ (ชำระที่ฝ่ายการเงิน 300 บาท)

* หมายเหตุ : ให้เตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 1.สำเนาบัตรประชาชน (1 ฉบับ)  

สำเนาทะเบียนบ้าน (1 ฉบับ) 3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (1 รูป) 4. สำเนาวุฒิการศึกษา (3 ฉบับ) *

 

3.เปลี่ยนรหัสนักศึกษาใหม่ (กรณีมีเฉพาะรายวิชาเทียบโอนภายในสถาบัน)   เตรียมเอกสารดังนี้

 • แบบฟอร์มใบลาออก (สทป.07)
 • แบบฟอร์มการเทียบโอนรายวิชา (ภายในสถาบัน) (สทป.04)
 • ใบสมัครนักศึกษาใหม่ (ชำระที่ฝ่ายการเงิน 300 บาท)
 • ใบแสดงผลการเรียน (ชำระที่ฝ่ายการเงิน 10 บาท)

 

4.เปลี่ยนรหัสนักศึกษาใหม่ (กรณีมีเทียบโอนรายวิชาภายในสถาบันและเทียบโอนรายวิชาต่างสถาบัน)   

     เตรียมเอกสารดังนี้

 • แบบฟอร์มใบลาออก (สทป.07)
 • แบบฟอร์มการเทียบโอนรายวิชา (ภายในสถาบัน) (สทป.04)
 • แบบฟอร์มการเทียบโอนรายวิชา (ต่างสถาบัน)(สทป.05)
 • ใบสมัครนักศึกษาใหม่ (ชำระที่ฝ่ายการเงิน 300 บาท)
 • ใบแสดงผลการเรียน (ชำระที่ฝ่ายการเงิน 10 บาท)

 

5.เปลี่ยนรหัสนักศึกษาใหม่ (กรณีมีเฉพาะรายวิชาเทียบโอนต่างสถาบัน)   เตรียมเอกสารดังนี้

 • แบบฟอร์มใบลาออก (สทป.07)
 • แบบฟอร์มการเทียบโอนรายวิชา (ต่างสถาบัน)(สทป.05)
 • ใบสมัครนักศึกษาใหม่ (ชำระที่ฝ่ายการเงิน 300 บาท)
 • ใบแสดงผลการเรียน (ชำระที่ฝ่ายการเงิน 10 บาท)

 


ประกาศ ณ วันที่ 21 ก.ค. 2560

Comments are closed.

Plugin from the creators ofBrindes Personalizados :: More at PlulzWordpress Plugins