เรื่องการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561

เรื่อง การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561

กำหนดการลงทะเบียนเรียน
  • 1 – 6 ส.ค.2561  ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  
  • 1 – 3 ส.ค.2561 ลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต www.reg.neu.ac.th
  • 4 – 6 ส.ค.2561 ลงทะเบียนเพิ่ม – ถอนรายวิชา / ลงทะเบียนล่าช้า (ชำระค่าปรับล่าช้า)
  • 7 ส.ค.2561 วันเปิดภาคเรียน 1/2561
  • 14 ส.ค.2561 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้เงินคืน
  • 21 ส.ค.2561  วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์  W
  • 8 ต.ค. – 8 พ.ย.2561 ช่วงการถอนรายวิชาโดยได้สัญลักษณ์  W
  • ระบบลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต เปิดเวลา 07.00 น. – 24.00 น.
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน
1.นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาที่เปิดเรียน ตารางเรียน ตารางสอบและรายวิชาบังคับก่อน (www.reg.neu.ac.th)
2.นักศึกษาติดต่อพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อวางแผนการลงทะเบียนเรียน
3.นักศึกษาเข้าสู่ระบบของสำนักทะเบียนและประมวลผล (www.reg.neu.ac.th)
4.นักศึกษาเลือก ลงทะเบียนเรียน โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
4.1 กรอกรหัสวิชาที่ต้องการลงทะเบียนแล้วกดปุ่ม “ตกลง” เพื่อเลือกรายวิชาที่ลงทะเบียน
4.2 เลือก Section ที่ต้องการลงทะเบียน กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อบันทึกรายวิชาในฐานข้อมูล หรือกดปุ่ม “เคลียร์” เมื่อต้องการยกเลิก
4.3 ถ้านักศึกษาต้องการลงรายวิชาใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนที่ 4.1 และ 4.2
4.4 นักศึกษา กดขออนุมัติ การลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา
4.5 เมื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว นักศึกษาต้องทำการ ยืนยันการลงทะเบียน ถึงจะถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
4.6 ในกรณีที่ไม่ได้รับการอนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา
4.7 พิมพ์ใบลงทะเบียน/ใบนำฝาก เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน กรณีความผิดพลาดใดๆที่อาจเกิดขึ้น 
5.นักศึกษาเลือก เพิ่มรายวิชา โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการลงทะเบียน 4.1 – 4.7
6.นักศึกษาเลือก ถอนรายวิชา โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการลงทะเบียน 4.1 – 4.7

Comments are closed.

Plugin from the creators ofBrindes Personalizados :: More at PlulzWordpress Plugins