๐พ้นสภาพนักศึกษา

 

  การพ้นสภาพนักศึกษา
                1. การพ้นสภาพนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี เป็นไปตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีต่อไปนี้

                      1.1 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.50 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ยกเว้นนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาเป็นภาคแรก

                      1.2 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.75 ในสองภาคการศึกษาติดต่อกันยกเว้นเป็นนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีแรก

                       1.3 ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่ง โดยไม่รักษาสภาพนักศึกษาหรือลาพักการ ศึกษา ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

                       1.4 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปีไม่สามารถเรียนสำเร็จได้ภายใน๑๖ภาคการศึกษาและนักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่องไม่สามารถเรียนสำเร็จได้ภายใน 8 ภาคการศึกษานับตั้งแต่ภาคแรกที่ลงทะเบียนเรียนในคณะวิชานั้นๆ

                       1.5 มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพด้วยสาเหตุกระทำผิดวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรงหรือต้องคำพิพากษาให้จำคุกในคดีที่มิใช่ลหุโทษหรือคดีที่กระทำโดยประมาท

                        1.6 เรียนจบตามหลักสูตร

                         1.7 ลาออก

                         1.8 ตาย

๐ แบบฟอร์มต่าง ๆ

  • แบบฟอร์มส่งผลสอบเทียบความรู้และประสบการณ์ Download
  • แบบฟอร์มส่งผลสอบเทียบความรู้และประสบการณ์กรณีนักศึกษาชำระเงินแล้ว Download
  • แบบฟอร์มตารางสอนปริญญาตรี  Download
  • แบบฟอร์มตารางสอนบัณฑิตศึกษา  Download

๐ ขั้นตอนการให้บริการ

            

 

              สำหรับนักศึกษา

 

              สำหรับคณาจารย์

            

๐ Downloadโปรแกรม

**โปรแกรมตัดเกรด

**โปรแกรมเปิดรายวิชา

 

**กรณีเปิดรายงานดูไม่ได้

32 บิต  CRforVS_redist_install_32bit_13_0_5

64 บิต CRforVS_redist_install_64bit_13_0_5

TQF

๐เทียบวุฒิการศึกษา

๐สมัครเรียนเป็นรายวิชา

การรับสมัครเรียนเป็นรายวิชา
1. นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาที่เปิดเรียนในภาคเรียนนั้น ๆ สำหรับเทค กว. ที่ คณะ/สาขาวิชา
2. นักศึกษาซื้อคู่มือและระเบียบการสมัคร และศึกษารายละเอียดการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
3. กรอกใบสมัครและแนบหลักฐานการสมัคร คือ
– สำเนาแสดงผลการเรียนจากสถาบันเดิม ( ระดับปริญญาตรี )
– สำเนาทะเบียนบ้าน/รูปถ่าย/สำเนาบัตรประชาชน/ สำเนาทะเบียนบ้าน
– หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี )
4. ยื่นหลักฐานการสมัคร /ออกรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่ และลงทะเบียนเรียน
5. ชำระค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมที่ฝ่ายการเงิน�
หมายเหตุ ถ้าเป็นนักศึกษาที่จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะได้จ่ายเฉพาะค่าหน่วยกิตราย
วิชาที่ลงทะเบียนเท่านั้น

๐สมัครใหม่ เทียบโอน

15. การรับสมัครนักศึกษาใหม่ เทียบโอนต่างสถาบัน
15.1. นักศึกษาซื้อคู่มือและระเบียบการสมัคร และศึกษารายละเอียดการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
15.2. กรอกใบสมัครและแนบหลักฐานการสมัคร เช่น
– สำเนาแสดงผลการเรียนจากสถาบันเดิม(ม.6/ปวช./ปวส.และ ผลการเรียนจากสถาบันเดิม
(ระดับปริญญาตรี –โท )
– คู่มือนักศึกษาหรือรายละเอียดการสมัครเข้าเรียนจากสถาบันเดิม ( ระดับปริญญาตรี –โท )
– สำเนาทะเบียนบ้าน/รูปถ่าย/สำเนาบัตรประชาชน/ สำเนาทะเบียนบ้าน
– หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี )
15.3. นักศึกษายืนเอกสารการสมัครและหลักฐานการสมัครที่สำนักทะเบียน ฯ
15.4. สำนักทะเบียน ฯ ออกรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่ให้
15.5. ชำระค่าธรรมเนียม ที่ฝ่ายการเงิน
15.6. สำนักทะเบียน ฯ แจ้งกำหนดเวลาการลงทะเบียนให้นักศึกษาทราบ
15.7. สำนักทะเบียน ฯ ทำหนังสือถึงคณะ/สาขาวิชาที่นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ เพื่อขอทราบรายละเอียดรายวิชา�
ตารางเรียน ของนักศึกษาที่จะลงทะเบียน และรอหนังสือตอบรับ
15.8. นักศึกษาลงทะเบียนตามรายละเอียดที่คณะ/สาขาวิชาแจ้งมา
15.9. ชำระค่าลงทะเบียนและที่ฝ่ายการเงิน

๐เปลี่ยนรหัส

14. การเปลี่ยนรหัสนักศึกษาใหม่

14.1. นักศึกษาตรวจสอบผลการเรียน ภาคเรียนสุดท้ายก่อนที่จะลงทะเบียนภาคต่อไป
14.2. นักศึกษาติดต่อขอรับแบบฟอร์มเทียบโอน ( สปท.03) แบบฟอร์มลาออกจากการเป็นนักศึกษา
(สปท. 08) ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล
14.3. Print ใบแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ชุด และซื้อคู่มือนักศึกษาใหม่และระเบียบการสมัคร โดยชำระ�
ค่าธรรมเนียมที่ฝ่ายการเงิน
14.4. กรอกรายละเอียดใบสมัครใหม่ และหลักฐานการสมัครประกอบ
14.5. กรอกรายวิชาเทียบโอน โดยผลการเรียนจะต้องได้เกรด C ขึ้นไป
14.6. ยื่นแบบฟอร์มการอนุมัติลาออก และแบบฟอร์มการอนุมัติเทียบโอนเกรดที่สำนักทะเบียน ฯ
14.7. สำนักทะเบียน ฯ ออกรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่ให้กับนักศึกษา
14.8. นักศึกษาลงทะเบียนใหม่ ตามคณะ/สาขาวิชาที่ศึกษา

Plugin from the creators ofBrindes Personalizados :: More at PlulzWordpress Plugins