๐สมัครใหม่ เทียบโอน

15. การรับสมัครนักศึกษาใหม่ เทียบโอนต่างสถาบัน
15.1. นักศึกษาซื้อคู่มือและระเบียบการสมัคร และศึกษารายละเอียดการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
15.2. กรอกใบสมัครและแนบหลักฐานการสมัคร เช่น
– สำเนาแสดงผลการเรียนจากสถาบันเดิม(ม.6/ปวช./ปวส.และ ผลการเรียนจากสถาบันเดิม
(ระดับปริญญาตรี –โท )
– คู่มือนักศึกษาหรือรายละเอียดการสมัครเข้าเรียนจากสถาบันเดิม ( ระดับปริญญาตรี –โท )
– สำเนาทะเบียนบ้าน/รูปถ่าย/สำเนาบัตรประชาชน/ สำเนาทะเบียนบ้าน
– หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี )
15.3. นักศึกษายืนเอกสารการสมัครและหลักฐานการสมัครที่สำนักทะเบียน ฯ
15.4. สำนักทะเบียน ฯ ออกรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่ให้
15.5. ชำระค่าธรรมเนียม ที่ฝ่ายการเงิน
15.6. สำนักทะเบียน ฯ แจ้งกำหนดเวลาการลงทะเบียนให้นักศึกษาทราบ
15.7. สำนักทะเบียน ฯ ทำหนังสือถึงคณะ/สาขาวิชาที่นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ เพื่อขอทราบรายละเอียดรายวิชา�
ตารางเรียน ของนักศึกษาที่จะลงทะเบียน และรอหนังสือตอบรับ
15.8. นักศึกษาลงทะเบียนตามรายละเอียดที่คณะ/สาขาวิชาแจ้งมา
15.9. ชำระค่าลงทะเบียนและที่ฝ่ายการเงิน

๐เปลี่ยนรหัส

14. การเปลี่ยนรหัสนักศึกษาใหม่

14.1. นักศึกษาตรวจสอบผลการเรียน ภาคเรียนสุดท้ายก่อนที่จะลงทะเบียนภาคต่อไป
14.2. นักศึกษาติดต่อขอรับแบบฟอร์มเทียบโอน ( สปท.03) แบบฟอร์มลาออกจากการเป็นนักศึกษา
(สปท. 08) ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล
14.3. Print ใบแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ชุด และซื้อคู่มือนักศึกษาใหม่และระเบียบการสมัคร โดยชำระ�
ค่าธรรมเนียมที่ฝ่ายการเงิน
14.4. กรอกรายละเอียดใบสมัครใหม่ และหลักฐานการสมัครประกอบ
14.5. กรอกรายวิชาเทียบโอน โดยผลการเรียนจะต้องได้เกรด C ขึ้นไป
14.6. ยื่นแบบฟอร์มการอนุมัติลาออก และแบบฟอร์มการอนุมัติเทียบโอนเกรดที่สำนักทะเบียน ฯ
14.7. สำนักทะเบียน ฯ ออกรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่ให้กับนักศึกษา
14.8. นักศึกษาลงทะเบียนใหม่ ตามคณะ/สาขาวิชาที่ศึกษา

การขอใบแสดงผลการเรียน

1. การขอใบแสดงผลการเรียน (Transcript) หรือใบรับรองการเป็นนักศึกษา
1.1. ชำระเงินค่าธรรมเนียม ตามเอกสารการศึกษาที่ยื่นขอ ที่ฝ่ายการเงิน
1.2. นำใบเสร็จรับเงินพร้อมพร้อมรูปถ่ายชุดนักศึกษา หรือรูปสวมชุดครุย ขนาด 1นิ้ว จำนวน 1รูปต่อ 1ใบ
แสดงผลการเรียน ยื่นที่สำนักทะเบียนและประมวลผล
1.3. สำนักทะเบียนและประมวลผล จะออกเอกสารให้หลังจากวันที่นักศึกษายื่นคำร้อง 1 สัปดาห์
1.4. นักศึกษาที่ไม่มารับเอกสารในวันที่สำนักทะเบียนและประมวลผลกำหนดไว้ คำร้องจะถูกยกเลิกและ ทำลาย
ใบแสดงผลการเรียนที่ยื่นขอไว้ นักศึกษาจะต้องยื่นคำร้องและชำระค่าธรรมเนียมใบแสดงผลการเรียน/ใบรับ
ร้องการเป็นนักศึกษา
1.5. ในกรณีสูญหาย ต้องแนบรูปถ่าย พร้อมใบแจ้งความจากสถานีตำรวจมาด้วย
1.6. ในกรณีที่เป็นนักศึกษาจบการศึกษาไปแล้ว ต้องการเปลี่ยนให้เป็นชื่อมหาวิทยาลัย ต้องแนบรูปถ่าย และ
ใบแสดงผลการเรียนตัวเดิมเสนอด้วย
ถ้าต้องการให้จัดส่งใบรับรอง, ใบแสดงผลการเรียนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้ซื้อซองจดหมายที่ร้านค้า สวัสดิการมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และแนบมาพร้อมกับคำร้อง

๐ทำบัตรนักศึกษา

10. การขอทำบัตรนักศึกษา
10.1. ชำระเงินค่าทำบัตร 150 บาทที่ฝ่ายการเงิน
10.2. ยื่นเอกสารใบเสร็จค่าทำบัตรใหม่ ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล
10.3. รับเอกสารเพื่อยื่นทำบัตรใหม่ที่สำนักเทคโนโลยีและสารสนเทศ

๐ใบรับรองผลการเรียน

การขอใบรับรอง ใบรายงานผลการเรียน
1. ชำระเงินค่าธรรมเนียม 20 บาทต่อใบรายงานผลการเรียน/ใบรับรองการเป็นนักศึกษา 1ฉบับที่ฝ่ายการเงิน
2. นำใบเสร็จรับเงินพร้อมใบคำร้องและรูปถ่าย ยื่นที่สำนักทะเบียน ฯ
– ใบรับรอง ใช้รูปถ่ายชุดนักศึกษาขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ต่อ 1 ฉบับ (รูปสี )
– ใบรายงานผลการเรียนฉบับไม่สมบูรณ์ ใช้รูปถ่ายชุดนักศึกษาขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูปต่อ
1 ฉบับ (รูปสี )
– ใบรายงานผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ ใช้รูปถ่ายชุดครุยวิทยฐานะ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ต่อ
1 ฉบับ (รูปสี )
ใบนัดกำหนดวันรับใบรับรอง/ใบรายงานผลการเรียน

๐แก้ไขประวัติ

การแก้ไขประวัตินักศึกษา
1. นักศึกษารับแบบฟอร์มขอแก้ไขประวัติ(สทป.10)ที่สำนักทะเบียนฯ
2. ยื่นคำร้องต่อผู้อำนวยการสำนักทะเบียน ฯ ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมเอกสารการขอเปลี่ยนชื่อ – สกุล /
สำเนาทะเบียน /อื่นๆ ถ้ามี

๐ลาออก

การลาออกจากการเป็นนักศึกษา
1. นักศึกษานำบัตรนักศึกษาติดต่อรับแบบฟอร์มการลาออก (สทป.09 )ที่สำนักทะเบียน ฯ
2. ยื่นคำร้องต่อผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯโดยผ่านความเห็นชอบจากผู้ปกครอง อาจารย์ที่ปรึกษา คณบดี
ฝ่ายตรวจสอบอุปกรณ์ของคณะ สำนักวิทยบริการ กองทุนกู้ยืม ฝ่ายบัญชี อธิการบดี
3. รับเอกสาร ยื่นที่ฝ่ายการเงิน เพื่อรับเงินค่าประกันคืน

๐ลาพักการศึกษา

การขอลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสถานภาพ
        การลาพักการศึกษาให้คณบดีอนุมัติได้ครั้งละหนึ่งภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกินสองภาคการศึกษาติดต่อกัน
หากมีความจำเป็นที่จะลาพักต่อไปอีกให้ขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากอธิการบดีหรือผู้ได้รับมอบหมายหากนักศึกษา
มีความประสงค์จะกลับเข้าศึกษาต้องยื่นคำร้องขอกลับเข้าศึกษาก่อนการลงทะเบียนเรียน
       การลาพักการศึกษามีขั้นตอนดังนี้
         
1. ขอแบบฟอร์มการขอลาพักการศึกษา (สทป.07) ที่สำนักทะเบียน ฯ และกรอกแบบฟอร์มให้สมบูรณ์
          2. ชำระเงินค่ารักษาสถานภาพที่ฝ่ายการเงิน
          3. ยื่นแบบฟอร์มการขอลาพักการศึกษาที่สำนักทะเบียน ฯ ที่ผ่านความเห็นชอบจาก อาจารย์ที่ปรึกษา คณบดี ฝ่ายตรวจ
               สอบอุปกรณ์ของคณะ สำนักวิทยบริการ กองทุนกู้ยืม ฝ่ายบัญชี และผ่านการอนุมัติอธิการบดี

การขอสับเปลี่ยนรายวิชาที่ลงทะเบียน

การขอสับเปลี่ยนรายวิชาที่ลงทะเบียน
1. สามารถกระทำได้ในกรณีความผิดพลาดเกิดจากการโอนข้อมูลของสำนักทะเบียนฯ เท่านั้น
2. นักศึกษานำบัตรนักศึกษามาติดต่อขอแบบฟอร์มสับเปลี่ยนรายวิชาลงทะเบียน (สทป. 02 )
ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล
3. ยื่นคำร้องต่อผู้อำนวยการสำนักทะเบียน ฯโดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา คณบดี
รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ
4. ชำระค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนรายวิชา 200 บาท ที่ฝ่ายการเงิน
5. ยื่นคำร้องที่ฝ่ายสำนักทะเบียน ฯ และรอฟังผลรับหลักฐาน

Plugin from the creators ofBrindes Personalizados :: More at PlulzWordpress Plugins