Author Archive

ติดต่อทะเบียนฯ

สำนักทะเบียนและประมวลผลยินดีให้บริการทุกท่าน  ท่านสามารถติดต่อสำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ตามช่องทางต่อไปนี้

1. ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

น.ส.สุมิตตา จันทร์ขำ

Email   sumitta.jan@neu.ac.th

2. เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนและประมวลผล

2.1 กลุ่มงานธุรการ

นางสาวนภัสสรณ์  หาญวงษา

Email  naphatson.han@neu.ac.th

2.2 กลุ่มงานทะเบียนนักศึกษา

นางสาวณัจภ์สราภร  ศรีหาพันธ์รูป

Email  natsara.sri@neu.ac.th

2.3 กลุ่มงานระเบียบการศึกษา

นางณัชชาภัทร เวียงแสง

Email   natchaphat.wie@neu.ac.th

2.4 กลุ่มงานตารางเรียน/ตารางสอบและประมวลผลข้อมูล

น.ส.สุมิตตา จันทร์ขำ

Email   sumitta.jan@neu.ac.th

๐พ้นสภาพนักศึกษา

 

  การพ้นสภาพนักศึกษา
                1. การพ้นสภาพนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี เป็นไปตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีต่อไปนี้

                      1.1 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.50 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ยกเว้นนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาเป็นภาคแรก

                      1.2 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.75 ในสองภาคการศึกษาติดต่อกันยกเว้นเป็นนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีแรก

                       1.3 ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่ง โดยไม่รักษาสภาพนักศึกษาหรือลาพักการ ศึกษา ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

                       1.4 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปีไม่สามารถเรียนสำเร็จได้ภายใน๑๖ภาคการศึกษาและนักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่องไม่สามารถเรียนสำเร็จได้ภายใน 8 ภาคการศึกษานับตั้งแต่ภาคแรกที่ลงทะเบียนเรียนในคณะวิชานั้นๆ

                       1.5 มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพด้วยสาเหตุกระทำผิดวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรงหรือต้องคำพิพากษาให้จำคุกในคดีที่มิใช่ลหุโทษหรือคดีที่กระทำโดยประมาท

                        1.6 เรียนจบตามหลักสูตร

                         1.7 ลาออก

                         1.8 ตาย

๐ แบบฟอร์มต่าง ๆ

  • แบบฟอร์มส่งผลสอบเทียบความรู้และประสบการณ์ Download
  • แบบฟอร์มส่งผลสอบเทียบความรู้และประสบการณ์กรณีนักศึกษาชำระเงินแล้ว Download
  • แบบฟอร์มตารางสอนปริญญาตรี  Download
  • แบบฟอร์มตารางสอนบัณฑิตศึกษา  Download

ขั้นตอนการให้บริการ

สำหรับนักศึกษา

 

สำหรับคณาจารย์

            

TQF

๐เทียบวุฒิการศึกษา

๐ การรับสมัครนักศึกษาใหม่

1.ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาใหม่

สำนักทะเบียนและประมวลผลได้รับมอบหมายในส่วนการรับนักศึกษาใหม่ร่วมกับฝ่ายอื่นๆ สถานที่ที่ใช้ในการรับสมัครนักศึกษาใหม่คืออาคารสำนักอธิการบดีชั้น 1 มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.1 พบฝ่ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทราบขั้นตอนและการเลือกคณะ/สาขา ที่จะเรียน
1.2 นักศึกษาซื้อคู่มือนักศึกษาและระเบียบการสมัคร
1.3 นักศึกษากรอกใบสมัครและแนบหลักฐานการสมัครที่สำนักทะเบียนฯ
1.4 สำนักทะเบียนฯออกรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่และลงทะเบียนเรียน
1.5 นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนและค่าอุปกรณ์นักศึกษา ที่ฝ่ายการเงิน
1.6 นักศึกษาพบฝ่ายกองทุนกรณีกู้ยืมทุนเพื่อการศึกษา
1.7 ออกบัตรประจำตัวนักศึกษา
1.8 ปฐมนิเทศเบื้องต้น
หลักฐานการสมัครเรียน           
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3.สำเนาใบ รบ. (ใบแสดงผลการเรียน) จำนวน 3 ฉบับ
4.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 แผ่น
5.ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ
หมายเหตุ ให้ผู้ที่สมัครจะต้องลงสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

2.ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ (กรณีเทียบโอนต่างสถาบัน)

2.1 นักศึกษาซื้อคู่มือนักศึกษาและระเบียบการสมัครและศึกษารายละเอียดการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
2.2 นักศึกษากรอกใบสมัครและแนบหลักฐานการสมัครที่สำนักทะเบียนฯ
2.3 สำนักทะเบียนฯออกรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่
2.4 นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียม และค่าอุปกรณ์นักศึกษา ที่ฝ่ายการเงิน
2.5 สำนักทะเบียนฯ แจ้งกำหนดเวลาการลงทะเบียนให้นักศึกษาทราบ
2.6 สำนักทะเบียนฯ ทำหนังสือถึงคณะ/สาขาวิชาที่นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ เพื่อขอทราบรายละเอียดรายวิชาตารางเรียน ของนักศึกษาที่จะลงทะเบียน และรอหนังสือตอบรับ
2.7 นักศึกษาลงทะเบียนตามรายละเอียดที่คณะ/สาขาวิชาแจ้งมา
2.8 ชำระค่าลงทะเบียนและที่ฝ่ายการเงิน
2.9 ออกบัตรประจำตัวนักศึกษา
หลักฐานการสมัครเรียน           
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 แผ่น
2.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 แผ่น
3.สำเนาใบแสดงผลการเรียน จำนวน 3 แผ่น
4.สำเนาใบแสดงผลการเรียนจากสถาบันที่ขอเทียบโอนฯ จำนวน 3 แผ่น
5.คำอธิบายรายวิชาจากสถาบันเดิม จำนวน 1 ฉบับ
6.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 แผ่น
7.ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ
หมายเหตุ ให้ผู้ที่สมัครจะต้องลงสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

3.ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษา (กรณีเรียนเป็นรายวิชา)

3.1 นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาที่เปิดเรียนในภาคเรียนนั้นๆ สำหรับขอใบ กว. ที่ คณะ /สาขาวิชา
3.2 นักศึกษาซื้อคู่มือและระเบียบการสมัคร และศึกษารายละเอียดการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
3.3 กรอกใบสมัครและแนบหลักฐานการสมัคร
3.4 ยื่นหลักฐานการสมัคร /ออกรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่ และลงทะเบียนเรียน
3.5 ชำระค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมที่ฝ่ายการเงิน
หลักฐานการสมัครเรียน
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 แผ่น
2.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 แผ่น
3.สำเนาแสดงผลการเรียนจากสถาบันเดิม จำนวน 3 แผ่น
4.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 แผ่น
5.ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ
หมายเหตุ ถ้าเป็นนักศึกษาที่จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะได้จ่ายเฉพาะค่าหน่วยกิต รายวิชาที่ลงทะเบียนเท่านั้น

4.ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษา (กรณีปริญญาตรีใบที่ 2)

4.1 นักศึกษาซื้อคู่มือและระเบียบการสมัคร และศึกษารายละเอียดการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
4.2  นักศึกษาติดต่อคณะ/สาขาวิชาเพื่อทราบรายละเอียดรายวิชาเทียบโอนและรายวิชาที่จะลงทะเบียน
4.3 กรอกใบสมัครและแนบหลักฐานการสมัคร
4.4  นักศึกษายืนเอกสารการสมัครและหลักฐานการสมัครที่สำนักทะเบียนฯ
4.5  สำนักทะเบียนฯ ออกรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่ให้
4.6 ลงทะเบียนตามรายวิชาที่คณะ/สาขาวิชากำหนดให้
4.7 ชำระค่าลงทะเบียนและที่ฝ่ายการเงิน
หลักฐานการสมัครเรียน           
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 แผ่น
2.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 แผ่น
3.สำเนาแสดงผลการเรียนจากสถาบันเดิม จำนวน 3 แผ่น
4.คู่มือนักศึกษาหรือรายละเอียดการสมัครเข้าเรียนจากสถาบันเดิม จำนวน 1 ฉบับ
5.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 แผ่น
6.ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ

 

 

๐สมัครใหม่ เทียบโอน

15. การรับสมัครนักศึกษาใหม่ เทียบโอนต่างสถาบัน
15.1. นักศึกษาซื้อคู่มือและระเบียบการสมัคร และศึกษารายละเอียดการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
15.2. กรอกใบสมัครและแนบหลักฐานการสมัคร เช่น
– สำเนาแสดงผลการเรียนจากสถาบันเดิม(ม.6/ปวช./ปวส.และ ผลการเรียนจากสถาบันเดิม
(ระดับปริญญาตรี –โท )
– คู่มือนักศึกษาหรือรายละเอียดการสมัครเข้าเรียนจากสถาบันเดิม ( ระดับปริญญาตรี –โท )
– สำเนาทะเบียนบ้าน/รูปถ่าย/สำเนาบัตรประชาชน/ สำเนาทะเบียนบ้าน
– หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี )
15.3. นักศึกษายืนเอกสารการสมัครและหลักฐานการสมัครที่สำนักทะเบียน ฯ
15.4. สำนักทะเบียน ฯ ออกรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่ให้
15.5. ชำระค่าธรรมเนียม ที่ฝ่ายการเงิน
15.6. สำนักทะเบียน ฯ แจ้งกำหนดเวลาการลงทะเบียนให้นักศึกษาทราบ
15.7. สำนักทะเบียน ฯ ทำหนังสือถึงคณะ/สาขาวิชาที่นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ เพื่อขอทราบรายละเอียดรายวิชา�
ตารางเรียน ของนักศึกษาที่จะลงทะเบียน และรอหนังสือตอบรับ
15.8. นักศึกษาลงทะเบียนตามรายละเอียดที่คณะ/สาขาวิชาแจ้งมา
15.9. ชำระค่าลงทะเบียนและที่ฝ่ายการเงิน

๐เปลี่ยนรหัส

14. การเปลี่ยนรหัสนักศึกษาใหม่

14.1. นักศึกษาตรวจสอบผลการเรียน ภาคเรียนสุดท้ายก่อนที่จะลงทะเบียนภาคต่อไป
14.2. นักศึกษาติดต่อขอรับแบบฟอร์มเทียบโอน ( สปท.03) แบบฟอร์มลาออกจากการเป็นนักศึกษา
(สปท. 08) ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล
14.3. Print ใบแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ชุด และซื้อคู่มือนักศึกษาใหม่และระเบียบการสมัคร โดยชำระ�
ค่าธรรมเนียมที่ฝ่ายการเงิน
14.4. กรอกรายละเอียดใบสมัครใหม่ และหลักฐานการสมัครประกอบ
14.5. กรอกรายวิชาเทียบโอน โดยผลการเรียนจะต้องได้เกรด C ขึ้นไป
14.6. ยื่นแบบฟอร์มการอนุมัติลาออก และแบบฟอร์มการอนุมัติเทียบโอนเกรดที่สำนักทะเบียน ฯ
14.7. สำนักทะเบียน ฯ ออกรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่ให้กับนักศึกษา
14.8. นักศึกษาลงทะเบียนใหม่ ตามคณะ/สาขาวิชาที่ศึกษา