Author Archive

แจ้ง QR CODE เพื่อเข้ากลุ่ม Line ในรายวิชาที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 1/2564

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนใน ภาคเรียนที่ 1/2564

ให้เข้าร่วมในกลุ่ม line ของวิชา ได้ตาม QR CODE ดังนี้

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 2. คณะวิศวกรรมศาสตร์
 3. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564

เรื่อง การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564

ปฏิทินการลงทะเบียน 
 • วันที่ 6 – 13 มิ.ย. 2564 นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาการลงทะเบียนเรียน
 • วันที่ 8 – 10 มิ.ย.2564 ลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต (ยกเว้นนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2564) 
 • วันที่ 11 – 13 มิ.ย.2564  เพิ่ม – ถอนรายวิชาทางอินเตอร์เน็ต
 • วันที่ 15 มิ.ย.2564 วันเปิดภาคเรียนที่ 1/2564
 • วันที่ 15 มิ.ย. – 15 ก.ค.2564 ช่วงยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 (กรณีไม่ลงทะเบียนเรียน)
 • วันที่ 22 มิ.ย.2564 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับเงินคืน
 • วันที่ 13 ส.ค. – 3 ต.ค.2564 ช่วงการถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์  W

**ระบบเปิดทำการ 09.00 น. – 24.00 น. ตามวันเวลาที่กำหนด**

ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน คลิกที่นี่

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนและวิธีการชำระค่าลงทะเบียน
 1. นักศึกษา เข้าเว็บไซต์สำนักทะเบียนและประมวลผล (https://reg.neu.ac.th)
 2. นักศึกษา เข้าสู่ระบบของสำนักทะเบียนและประมวลผล
 3. ติดต่อพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบแผนการเรียนและผลการเรียน
 4. นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาที่เปิดเรียน ตารางเรียน ตารางสอบ
 5. นักศึกษาเลือกรายวิชาและลงทะเบียนเรียน โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ คือ
  1. กรอกรหัสวิชาที่ต้องการลงในช่องรหัสวิชา แล้ว กดปุ่ม ตกลง เพื่อเลือกรายวิชาที่ลงทะเบียน (ตัวอักษรต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ เช่น GE10101)
  2. คลิก เลือก เพื่อเลือก Section ที่ต้องการลงทะเบียน กดปุ่ม ตกลง เพื่อบันทึกรายวิชาในฐานข้อมูล หรือกดปุ่ม เคลียร์ เมื่อต้องการยกเลิก
  3. ถ้านักศึกษาต้องการลงรายวิชาใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนที่ 1-2
  4. นักศึกษากดขออนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา
  5. เมื่อได้รับอนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ให้นักศึกษากด พิมพ์ใบลงทะเบียนเรียน ถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ (ในกรณีที่ไม่ได้รับการอนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา)
  6. ชำระค่าลงทะเบียนเรียนภายใน 7 วัน หลังจากมีการลงทะเบียนเรียน (หรือตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนด)
วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ค่าสมัครเรียน ผ่านระบบออนไลน์
 1. ชำระผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 425-6-026827 หรือ SCAN QR CODE
 2. หลังนักศึกษาชำระเงิน เรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งชื่อ–นามสกุล รหัสนักศึกษา และส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ Email : finance@neu.ac.th
neu_pay_1
neu_pay_2
ประกาศเมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2564

เรื่องการขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน/2563

ประกาศ เรื่องการขอสำเร็จการศึกษา  ภาคเรียนฤดูร้อน/2563

นักศึกษาที่มีความประสงค์ยื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ ภาคเรียนฤดูร้อน/2563 (คาดว่าจะจบการศึกษา)
สามารถดำเนินการได้ภายใน
วันที่ 24 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน พ.ศ.2564
โดยยื่นเอกสารและชำระเงินที่ฝ่ายการเงิน
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการเสนอผู้สำเร็จการศึกษา 
1.นักศึกษาขอแบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษา (สำหรับปริญญาตรี สทป.08 และระดับบัณฑิตศึกษา สทป.09) และแบบฟอร์มสำหรับจัดทำหนังสืออนุสรณ์ฯ ที่สำนักทะเบียนฯ
2.นักศึกษากรอกแบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษา และยื่นได้ที่ฝ่ายการเงินเพื่อชำระเงิน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
รายการปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกป.บัณฑิต
2.1 ค่าปัจฉิมนิเทศ500
2.2 ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต3,6004,5006,0005,000
2.3 ค่าเอกสารการศึกษา (Transcript) ฉบับภาษาไทย100100100100
2.4 ค่าเอกสารการศึกษา (Transcript) ฉบับภาษาอังกฤษ100100100100
2.5 ค่าใบรับรองการสำเร็จการศึกษา ฉบับภาษาไทย100100100100
2.6 ค่าใบรับรองการสำเร็จการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ100100100100
2.7 ค่าเข็มวิทยฐานะ150150150150
2.8 ค่าใบปริญญาบัตร500500500500
2.9 ค่าหนังสืออนุสรณ์บัณฑิต250250250250
2.10 ซองเอกสารพร้อมค่าจัดส่ง35353535
รวม5,4355,8357,3356,335
3.นักศึกษานำแบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษา ยื่นต่อฝ่ายบัญชีเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและลงบัญชี
4.นักศึกษาเตรียมเอกสารประกอบการแจ้งขอสำเร็จการศึกษาดังต่อไปนี้
 • สำหรับระดับปริญญาตรี
  • แบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษา สทป.08 จำนวน   1  ฉบับ
  • แบบฟอร์มสำหรับจัดทำหนังสืออนุสรณ์ฯ จำนวน   1  ฉบับ
  • ใบเสร็จค่าขอสำเร็จการศึกษา ฯลฯ จำนวน  1 ฉบับ
  • ภาพถ่ายสีสวมชุดครุยวิทยฐานะ  ขนาด   1  นิ้ว จำนวน  6  แผ่น
  • ใบแสดงผลการเรียน (ออกโดยสำนักทะเบียนฯ)  จำนวน  1 ชุด
  • ซองเอกสารสำหรับจัดส่ง Transcript  จำนวน  1 ชุด
 • ระดับ ป.บัณฑิต
  • แบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษา สทป.09 จำนวน   1  ฉบับ
  • แบบฟอร์มสำหรับจัดทำหนังสืออนุสรณ์ฯ จำนวน   1  ฉบับ
  • ใบเสร็จค่าขอสำเร็จการศึกษา ฯลฯ จำนวน  1 ฉบับ
  • ภาพถ่ายสีสวมชุดครุยวิทยฐานะ  ขนาด   1  นิ้ว จำนวน  6  แผ่น
  • ใบแสดงผลการเรียน (ออกโดยสำนักทะเบียนฯ)  จำนวน  1 ชุด
  • ซองเอกสารสำหรับจัดส่ง Transcript  จำนวน  1 ชุด
 • สำหรับระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
  • แบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษา สทป.09 จำนวน   1  ฉบับ
  • แบบฟอร์มสำหรับจัดทำหนังสืออนุสรณ์ฯ จำนวน   1  ฉบับ
  • ใบเสร็จค่าขอสำเร็จการศึกษา ฯลฯ จำนวน  1 ฉบับ
  • ภาพถ่ายสีสวมชุดครุยวิทยฐานะ  ขนาด   1  นิ้ว จำนวน  6  แผ่น
  • ใบแสดงผลการเรียน (ออกโดยสำนักทะเบียนฯ)  จำนวน  1 ชุด
  • ซองเอกสารสำหรับจัดส่ง Transcript  จำนวน  1 ชุด
  • เอกสารหลักฐานผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์พร้อมบทความ จำนวน  1  ชุด
  • แบบฟอร์มตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมพร้อมผลการตรวจสอบ จำนวน  1  ชุด
  • แบบฟอร์มตรวจสอบภาษาอังกฤษสำหรับงานนิพนธ์ จำนวน  1  ชุด
  • บทคัดย่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) จำนวน  1  ชุด
5.นักศึกษานำเอกสารจากข้อ 4 ยื่นต่อสำนักทะเบียนฯ เพื่อแจ้งความประสงค์ ขอสำเร็จการศึกษา
6.สำนักทะเบียนฯ จัดทำรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาส่งให้แต่ละหลักสูตรตรวจสอบความถูกต้องของการศึกษาตามหลักสูตรนั้นๆ
7.หลักสูตรส่งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว คืนสำนักทะเบียนฯ
8.สำนักทะเบียนฯ ตรวจสอบรายชื่อและจัดทำรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเสนอต่อที่ประชุมกรรมการวิชาการ
9.สำนักทะเบียนฯ จัดทำรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ผ่านความเห็นชอบจากกรรมการวิชาการเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
**หมายเหตุ**
 • เมื่อฝ่ายการเงินและบัญชีตรวจสอบหากพบว่า นศ. มียอดค้างชำระจะคืนเอกสารยื่นขอสำเร็จการศึกษาให้กับ นศ. (**สามารถชำระค่าธรรมเนียมยื่นขอสำเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากเกินกำหนดต้องชำระค่าปรับล่าช้า**)
 • นศ. จะต้องนำเอกสารไปยื่นที่สำนักทะเบียนฯด้วยตนเอง เมื่อชำระยอดค้างที่เหลือทั้งหมดจึงถือว่า นศ.ได้ทำการยื่นขอสำเร็จการศึกษาสมบูรณ์
 • นักศึกษาที่เคยยื่นขอสำเร็จการศึกษาแล้ว แต่ไม่สำเร็จการศึกษา จะต้องทำการยื่นขอสำเร็จการศึกษาใหม่
 • หากนักศึกษายื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษาล่าช้ากว่ากำหนด จะต้องชำระค่าปรับล่าช้า วันละ 100 บาท
ประกาศเมื่อ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2564

แจ้ง QR CODE เพื่อเข้ากลุ่ม Line ในรายวิชาที่เปิดสอน ภาคเรียนฤดูร้อน/2563

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนใน ภาคเรียนฤดูร้อน/2563

ให้เข้าร่วมในกลุ่ม line ของวิชา ได้ตาม QR CODE ดังนี้

 1. BU12101 หลักการตลาด
 2. EN14201 สถิตยศาสตร์
 3. GE10102 สังคมและวัฒนธรรม
 4. GE10203 วรรณกรรมไทยสมัยปัจจุบัน
 5. GE10303 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
 6. GE10305 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
 7. GE10403 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 8. GE10405 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน

*หมายเหตุ*

การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน/2563

เรื่อง การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน/2563

ปฏิทินการลงทะเบียน 
 • วันที่ 10 – 20 เมษายน 2564 นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาการลงทะเบียนเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ (ตามที่อาจารย์ที่ปรึกษากำหนด)
 • วันที่ 18 – 20 เมษายน 2564 ลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต
 • วันที่ 21 – 23 เมษายน 2564  เพิ่ม – ถอนรายวิชาและลงทะเบียนเรียนล่าช้าทางอินเตอร์เน็ต
 • วันที่ 20 เมษายน 2564 วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน/2563
 • วันที่ 23 เมษายน 2564 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับเงินคืน
 • วันที่ 27 เมษายน 2564 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้รับเงินคืน
 • วันที่ 11 – 23 พฤษภาคม 2564 ช่วงการถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์  W

**ระบบเปิดทำการ 09.00 น. – 24.00 น. ตามวันเวลาที่กำหนด**

ลงทะเบียนเรียนและตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน คลิกที่นี่

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนและวิธีการชำระค่าลงทะเบียน
1.นักศึกษาเข้าสู่ระบบของสำนักทะเบียนและประมวลผล (www.reg.neu.ac.th)
2.นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาที่เปิดเรียน ตารางเรียน ตารางสอบ
3.ติดต่อพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบแผนการเรียนและผลการเรียน
4.นักศึกษาเลือกรายวิชาและลงทะเบียนเรียน โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ คือ
4.1 ป้อนรหัสวิชาที่ต้องการลงในช่องรหัสวิชา แล้ว กดปุ่ม ตกลง เพื่อเลือกรายวิชาที่ลงทะเบียน
4.2 คลิก เลือก เพื่อเลือก Section ที่ต้องการลงทะเบียน กดปุ่ม ตกลง เพื่อบันทึกรายวิชาในฐานข้อมูล หรือกดปุ่ม เคลียร์ เมื่อต้องการยกเลิก
4.3 ถ้านักศึกษาต้องการลงรายวิชาใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนที่ 1-2
4.4 นักศึกษากดขออนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา
4.5 เมื่อได้รับอนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ให้นักศึกษากด พิมพ์ใบลงทะเบียนเรียน ถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ (ในกรณีที่ไม่ได้รับการอนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา)
4.6 ชำระค่าลงทะเบียนเรียนภายใน 7 วัน หลังจากมีการลงทะเบียนเรียน (หรือตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนด)
วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ค่าสมัครเรียน ผ่านระบบออนไลน์
1.ชำระผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 425-6-026827 หรือ SCAN QR CODE
2.หลังนักศึกษาชำระเงิน เรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งชื่อ–นามสกุล รหัสนักศึกษา ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ Email : finance@neu.ac.th
neu_pay_1
neu_pay_2
ประกาศ เมื่อ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2564

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ค่าสมัครเรียน ผ่านระบบออนไลน์

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ค่าสมัครเรียน ผ่านระบบออนไลน์
1.ชำระผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 425-6-026827 หรือ SCAN QR CODE
2.หลังนักศึกษาชำระเงิน เรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งชื่อ–นามสกุล รหัสนักศึกษา และส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ Email : finance@neu.ac.th
neu_pay_1
neu_pay_2

การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2563

ประกาศ เรื่องการสอบปลายภาค  ภาคเรียนที่ 2/2563

ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ประกาศเรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว เพื่อให้การจัดการสอบเป็นไปตามกำหนด
จึงขอแจ้งนักศึกษาที่มีการสอบปลายภาค ในวันที่ 10 เมษายน 2564
มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการเปลี่ยนรูปแบบการจัดสอบเป็นรูปแบบออนไลน์
โดยนักศึกษาสามารถติดตามรูปแบบการสอบได้ที่อาจารย์ผู้สอน

กำหนดวันสอบปลายภาค ตรวจสอบตารางสอบ คลิกที่นี่

 • วันที่ 27 มีนาคม – 4 เมษายน พ.ศ.2564 ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ
 • วันที่ 27 มีนาคม – 4 เมษายน และ 10 เมษายน พ.ศ.2564 วันสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2563
 • วันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2564 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563
 • วันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2564 วันสุดท้ายของการได้รับสัญลักษณ์ I ภาคเรียนที่ 2/2563

ระเบียบและข้อปฏิบัติในการเข้าห้องสอบ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แนวปฏิบัติสำหรับกรรมการกำกับการสอบ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

**อย่าลืม!!! สวมหน้ากากอนามัย และ นำบัตรนักศึกษา หรือ บัตรประชาชนเข้าห้องสอบ**

ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2564

ปฏิทินการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ 009/2564
เรื่อง  ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2564
…………………………………….
          เพื่อให้การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 จึงออกประกาศปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ดังต่อไปนี้
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รายละเอียดระดับปริญญาตรีระดับบัณฑิตศึกษา
รับสมัครและลงทะเบียนเรียน
สำหรับนักศึกษาใหม่
1 มีนาคม – 13 มิถุนายน 25641 มีนาคม – 18 มิถุนายน 2564
นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อปรึกษาการลงทะเบียนเรียน
(ที่คณะ/สาขาที่สังกัด)
6 – 13 มิถุนายน 25646 – 13 มิถุนายน 2564
ลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต
(สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป)
 8 – 10 มิถุนายน 25648 – 10 มิถุนายน 2564
เพิ่ม – ถอนรายวิชาทางอินเตอร์เน็ต
(สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป)
11 – 13 มิถุนายน 256411 – 13 มิถุนายน 2564
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่13 มิถุนายน 2564*13 มิถุนายน 2564*
วันเปิดภาคเรียนที่ 1/256415 มิถุนายน 256419 มิถุนายน 2564
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา
โดยได้รับเงินคืน
22 มิถุนายน 256422 มิถุนายน 2564
ประชุมปิดรายวิชา/ยุบกลุ่มเรียน23 มิถุนายน 2564*23 มิถุนายน 2564*
วันสุดท้ายของการยื่นขอลาพักการศึกษา15 กรกฎาคม 256415 กรกฎาคม 2564
วันพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจาก
ไม่ลงทะเบียนเรียนและมิได้ลาพักการศึกษา
16 กรกฎาคม 256416 กรกฎาคม 2564
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/256414 – 22 สิงหาคม 2564
(ยกเว้นวันที่ 16 สิงหาคม 2564)
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา
โดยไม่ได้สัญลักษณ์  W
22 สิงหาคม 256422 สิงหาคม 2564
ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ14 – 29 สิงหาคม 2564
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา
โดยได้รับสัญลักษณ์ W
3 ตุลาคม 2564  3 ตุลาคม 2564  
ยื่นขอสำเร็จการศึกษา5 – 31 ตุลาคม 2564*5 – 31 ตุลาคม 2564*
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/256415 – 24 ตุลาคม 2564
(ยกเว้นวันที่ 18 ตุลาคม 2564)
ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ15 – 26 ตุลาคม 2564
วันปิดภาคเรียนที่ 1/256427 ตุลาคม 256427 ตุลาคม 2564
ประกาศผลการเรียน30 ตุลาคม 256430 ตุลาคม 2564
วันสุดท้ายของการได้รับสัญลักษณ์ I13 พฤศจิกายน 256413 พฤศจิกายน 2564
*วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
รายละเอียดระดับปริญญาตรีระดับบัณฑิตศึกษา
รับสมัครและลงทะเบียนเรียน
สำหรับนักศึกษาใหม่
1 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 25641 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2564
นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อปรึกษาการลงทะเบียนเรียน
(ที่คณะ/สาขาที่สังกัด)
31 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 256431 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2564
ลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต
(สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป)
2 – 4 พฤศจิกายน 25642 – 4 พฤศจิกายน 2564
เพิ่ม – ถอนรายวิชาทางอินเตอร์เน็ต
(สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป)
5 – 7 พฤศจิกายน 25645 – 7 พฤศจิกายน 2564
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่7 พฤศจิกายน 2564*7 พฤศจิกายน 2564*
วันเปิดภาคเรียนที่ 2/25649 พฤศจิกายน 256413 พฤศจิกายน 2564
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา
โดยได้รับเงินคืน
16 พฤศจิกายน 256416 พฤศจิกายน 2564
ประชุมปิดรายวิชา/ยุบกลุ่มเรียน17 พฤศจิกายน 2564*17 พฤศจิกายน 2564*
วันสุดท้ายของการยื่นขอลาพักการศึกษา9 ธันวาคม 25649 ธันวาคม 2564
วันพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจาก
ไม่ลงทะเบียนเรียนและมิได้ลาพักการศึกษา
11 ธันวาคม 256411 ธันวาคม 2564
วันคล้ายวันเปลี่ยนประเภทสถาบัน
เป็นมหาวิทยาลัย
27 ธันวาคม 256427 ธันวาคม  2564
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/25648 – 16 มกราคม 2565
(ยกเว้นวันที่ 10 มกราคม 2565)
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา
โดยไม่ได้สัญลักษณ์  W
16 มกราคม 256516 มกราคม 2565
ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ8 – 23 มกราคม 2565
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา
โดยได้รับสัญลักษณ์ W
27 กุมภาพันธ์ 256527 กุมภาพันธ์ 2565
ยื่นขอสำเร็จการศึกษา1 – 27 มีนาคม 25651 – 27 มีนาคม 2565
วันคล้ายวันครบรอบการจัดตั้งมหาวิทยาลัย8 มีนาคม 25658 มีนาคม 2565
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/256412 – 20 มีนาคม 2565
(ยกเว้นวันที่ 14 มีนาคม 2565)
ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ12 – 22 มีนาคม 2565
วันปิดภาคเรียนที่ 2/256423 มีนาคม 256523 มีนาคม 2565
ประกาศผลการเรียน26 มีนาคม 256526 มีนาคม 2565
วันสุดท้ายของการได้รับสัญลักษณ์ I9 เมษายน 25659 เมษายน 2565
*วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
รายละเอียดระดับปริญญาตรีระดับบัณฑิตศึกษา
รับสมัครและลงทะเบียนเรียน
สำหรับนักศึกษาใหม่ 1/2565
เดือนมีนาคม – มิถุนายน 2565เดือนมีนาคม – มิถุนายน 2565
นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อปรึกษาการลงทะเบียนเรียน
(ที่คณะ/สาขาที่สังกัด)
27 มีนาคม – 3 เมษายน 256527 มีนาคม – 3 เมษายน 2565
ลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต
(สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป)
29 – 31 มีนาคม 256529 – 31 มีนาคม 2565
เพิ่ม – ถอนรายวิชาทางอินเตอร์เน็ต
(สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป)
1 – 3 เมษายน 25651 – 3 เมษายน 2565
วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน/25645 เมษายน 25659 เมษายน 2565
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา
โดยได้รับเงินคืน
8 เมษายน 25658 เมษายน 2565
ประชุมปิดรายวิชา/ยุบกลุ่มเรียน9 เมษายน 2565*9 เมษายน 2565*
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา
โดยไม่ได้สัญลักษณ์  W
3 พฤษภาคม 25653 พฤษภาคม 2565
ยื่นขอสำเร็จการศึกษา17 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 256517 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2565
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา
โดยได้รับสัญลักษณ์ W
22 พฤษภาคม 256522 พฤษภาคม 2565
สอบปลายภาคเรียนฤดูร้อน/256427 – 29 พฤษภาคม 2565
ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ27 – 31 พฤษภาคม 2565
วันปิดภาคเรียนฤดูร้อน/25641 มิถุนายน 25651 มิถุนายน 2565
ประกาศผลการเรียน4 มิถุนายน 25654 มิถุนายน 2565
วันสุดท้ายของการได้รับสัญลักษณ์ I18 มิถุนายน 256518 มิถุนายน 2565
*วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
วันหยุดประจำปีการศึกษา 2564
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564วันอาสาฬหบูชา
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564วันเข้าพรรษา
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564วันปิยมหาราช
วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564  วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564วันรัฐธรรมนูญ
วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564วันสิ้นปี
วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565วันขึ้นปีใหม่
วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565วันมาฆบูชา
วันพุธที่ 6 เมษายน 2565วันจักรี
วันพุธ – ศุกร์ที่ 13-15 เมษายน 2565วันสงกรานต์
วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565  วันแรงงานแห่งชาติ
วันพุธ ที่ 4 พฤษภาคม 2565      วันฉัตรมงคล
วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565    วันพืชมงคล
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565วันวิสาขบูชา
วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
*วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564

การยื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563

ประกาศ เรื่องยื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษา  ภาคเรียนที่ 2/2563

นักศึกษาที่มีความประสงค์ยื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ ภาคเรียนที่ 2/2563 (คาดว่าจะจบการศึกษา)
สามารถดำเนินการได้ภายในวันที่ 16 มีนาคม – 11 เมษายน พ.ศ.2564
โดยยื่นเอกสารและชำระเงินที่ฝ่ายการเงิน
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการเสนอผู้สำเร็จการศึกษา 
1.นักศึกษาขอแบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษา (สำหรับปริญญาตรี สทป.08 และระดับบัณฑิตศึกษา สทป.09) และแบบฟอร์มสำหรับจัดทำหนังสืออนุสรณ์ฯ ที่สำนักทะเบียนฯ
2.นักศึกษาเตรียมเอกสารประกอบการแจ้งขอสำเร็จการศึกษาดังต่อไปนี้
      2.1 ภาพถ่ายสีสวมชุดครุยวิทยฐานะ  ขนาด   1  นิ้ว จำนวน   6  แผ่น
      2.2 สำเนาวุฒิการศึกษาเดิม  จำนวน   2  ฉบับ
      2.3 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
      2.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน   1  ฉบับ
3.นักศึกษายื่นแบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษา (กรอกข้อความให้สมบูรณ์) พร้อมเอกสารประกอบ (ตามเอกสารจากข้อ 2) เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษา, หัวหน้าสาขาวิชาและคณบดีลงนามตามลำดับ
4.นักศึกษานำแบบฟอร์มใน ข้อ 3 ยื่นต่อสำนักวิทยบริการและฝ่ายกองทุนกู้ยืมเพื่อตรวจสอบการกู้ยืมเงิน
5.นักศึกษานำเอกสารจากข้อ 4 ไปที่ฝ่ายการเงินเพื่อชำระเงิน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
รายการปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกป.บัณฑิต
5.1 ค่าปัจฉิมนิเทศ500
5.2 ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต3,6004,5006,0005,000
5.3 ค่าเอกสารการศึกษา (Transcript) ฉบับภาษาไทย100100100100
5.4 ค่าเอกสารการศึกษา (Transcript) ฉบับภาษาอังกฤษ100100100100
5.5 ค่าใบรับรองการสำเร็จการศึกษา ฉบับภาษาไทย100100100100
5.6 ค่าใบรับรองการสำเร็จการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ100100100100
5.7 ค่าเข็มวิทยฐานะ150150150150
5.8 ค่าใบปริญญาบัตร500500500500
5.9 ค่าหนังสืออนุสรณ์บัณฑิต250250250250
5.10 ซองเอกสารพร้อมค่าจัดส่ง35353535
รวม5,4355,8357,3356,335
6.นักศึกษานำเอกสารจากข้อ 5 ยื่นต่อฝ่ายบัญชีเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและลงบัญชี
7.นักศึกษานำเอกสารจากข้อ 6 ยื่นต่อสำนักทะเบียนฯ เพื่อแจ้งความประสงค์ ขอสำเร็จการศึกษา
8.สำนักทะเบียนฯ จัดทำรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาส่งให้แต่ละหลักสูตรตรวจสอบความถูกต้องของการศึกษาตามหลักสูตรนั้นๆ
9.หลักสูตรส่งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว คืนสำนักทะเบียนฯ
10.สำนักทะเบียนฯ ตรวจสอบรายชื่อและจัดทำรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเสนอต่อที่ประชุมกรรมการวิชาการ
11.สำนักทะเบียนฯ จัดทำรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ผ่านความเห็นชอบจากกรรมการวิชาการเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
**หมายเหตุ**
 • เมื่อฝ่ายการเงินและบัญชีตรวจสอบหากพบว่า นศ. มียอดค้างชำระจะคืนเอกสารยื่นขอสำเร็จการศึกษาให้กับ นศ. (**สามารถชำระค่าธรรมเนียมยื่นขอสำเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากเกินกำหนดต้องชำระค่าปรับล่าช้า**)
 • นศ. จะต้องนำเอกสารไปยื่นที่สำนักทะเบียนฯด้วยตนเอง เมื่อชำระยอดค้างที่เหลือทั้งหมดจึงถือว่า นศ.ได้ทำการยื่นขอสำเร็จการศึกษาสมบูรณ์
 • นักศึกษาที่เคยยื่นขอสำเร็จการศึกษาแล้ว แต่ไม่สำเร็จการศึกษา จะต้องทำการยื่นขอสำเร็จการศึกษาใหม่
 • หากนักศึกษายื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษาล่าช้ากว่ากำหนด จะต้องชำระค่าปรับล่าช้า วันละ 100 บาท
ประกาศเมื่อ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2564