Author Archive

ปฏิทินการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ 009/2564
เรื่อง  ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2564
…………………………………….
          เพื่อให้การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 จึงออกประกาศปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ดังต่อไปนี้
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รายละเอียดระดับปริญญาตรีระดับบัณฑิตศึกษา
รับสมัครและลงทะเบียนเรียน
สำหรับนักศึกษาใหม่
1 มีนาคม – 13 มิถุนายน 25641 มีนาคม – 18 มิถุนายน 2564
นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อปรึกษาการลงทะเบียนเรียน
(ที่คณะ/สาขาที่สังกัด)
6 – 13 มิถุนายน 25646 – 13 มิถุนายน 2564
ลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต
(สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป)
 8 – 10 มิถุนายน 25648 – 10 มิถุนายน 2564
เพิ่ม – ถอนรายวิชาทางอินเตอร์เน็ต
(สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป)
11 – 13 มิถุนายน 256411 – 13 มิถุนายน 2564
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่13 มิถุนายน 2564*13 มิถุนายน 2564*
วันเปิดภาคเรียนที่ 1/256415 มิถุนายน 256419 มิถุนายน 2564
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา
โดยได้รับเงินคืน
22 มิถุนายน 256422 มิถุนายน 2564
ประชุมปิดรายวิชา/ยุบกลุ่มเรียน23 มิถุนายน 2564*23 มิถุนายน 2564*
วันสุดท้ายของการยื่นขอลาพักการศึกษา15 กรกฎาคม 256415 กรกฎาคม 2564
วันพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจาก
ไม่ลงทะเบียนเรียนและมิได้ลาพักการศึกษา
16 กรกฎาคม 256416 กรกฎาคม 2564
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/256414 – 22 สิงหาคม 2564
(ยกเว้นวันที่ 16 สิงหาคม 2564)
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา
โดยไม่ได้สัญลักษณ์  W
22 สิงหาคม 256422 สิงหาคม 2564
ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ14 – 29 สิงหาคม 2564
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา
โดยได้รับสัญลักษณ์ W
3 ตุลาคม 2564  3 ตุลาคม 2564  
ยื่นขอสำเร็จการศึกษา5 – 31 ตุลาคม 2564*5 – 31 ตุลาคม 2564*
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/256415 – 24 ตุลาคม 2564
(ยกเว้นวันที่ 18 ตุลาคม 2564)
ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ15 – 26 ตุลาคม 2564
วันปิดภาคเรียนที่ 1/256427 ตุลาคม 256427 ตุลาคม 2564
ประกาศผลการเรียน30 ตุลาคม 256430 ตุลาคม 2564
วันสุดท้ายของการได้รับสัญลักษณ์ I13 พฤศจิกายน 256413 พฤศจิกายน 2564
*วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
รายละเอียดระดับปริญญาตรีระดับบัณฑิตศึกษา
รับสมัครและลงทะเบียนเรียน
สำหรับนักศึกษาใหม่
1 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 25641 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2564
นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อปรึกษาการลงทะเบียนเรียน
(ที่คณะ/สาขาที่สังกัด)
31 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 256431 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2564
ลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต
(สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป)
2 – 4 พฤศจิกายน 25642 – 4 พฤศจิกายน 2564
เพิ่ม – ถอนรายวิชาทางอินเตอร์เน็ต
(สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป)
5 – 7 พฤศจิกายน 25645 – 7 พฤศจิกายน 2564
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่7 พฤศจิกายน 2564*7 พฤศจิกายน 2564*
วันเปิดภาคเรียนที่ 2/25649 พฤศจิกายน 256413 พฤศจิกายน 2564
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา
โดยได้รับเงินคืน
16 พฤศจิกายน 256416 พฤศจิกายน 2564
ประชุมปิดรายวิชา/ยุบกลุ่มเรียน17 พฤศจิกายน 2564*17 พฤศจิกายน 2564*
วันสุดท้ายของการยื่นขอลาพักการศึกษา9 ธันวาคม 25649 ธันวาคม 2564
วันพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจาก
ไม่ลงทะเบียนเรียนและมิได้ลาพักการศึกษา
11 ธันวาคม 256411 ธันวาคม 2564
วันคล้ายวันเปลี่ยนประเภทสถาบัน
เป็นมหาวิทยาลัย
27 ธันวาคม 256427 ธันวาคม  2564
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/25648 – 16 มกราคม 2565
(ยกเว้นวันที่ 10 มกราคม 2565)
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา
โดยไม่ได้สัญลักษณ์  W
16 มกราคม 256516 มกราคม 2565
ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ8 – 23 มกราคม 2565
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา
โดยได้รับสัญลักษณ์ W
27 กุมภาพันธ์ 256527 กุมภาพันธ์ 2565
ยื่นขอสำเร็จการศึกษา1 – 27 มีนาคม 25651 – 27 มีนาคม 2565
วันคล้ายวันครบรอบการจัดตั้งมหาวิทยาลัย8 มีนาคม 25658 มีนาคม 2565
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/256412 – 20 มีนาคม 2565
(ยกเว้นวันที่ 14 มีนาคม 2565)
ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ12 – 22 มีนาคม 2565
วันปิดภาคเรียนที่ 2/256423 มีนาคม 256523 มีนาคม 2565
ประกาศผลการเรียน26 มีนาคม 256526 มีนาคม 2565
วันสุดท้ายของการได้รับสัญลักษณ์ I9 เมษายน 25659 เมษายน 2565
*วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
รายละเอียดระดับปริญญาตรีระดับบัณฑิตศึกษา
รับสมัครและลงทะเบียนเรียน
สำหรับนักศึกษาใหม่ 1/2565
เดือนมีนาคม – มิถุนายน 2565เดือนมีนาคม – มิถุนายน 2565
นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อปรึกษาการลงทะเบียนเรียน
(ที่คณะ/สาขาที่สังกัด)
27 มีนาคม – 3 เมษายน 256527 มีนาคม – 3 เมษายน 2565
ลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต
(สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป)
29 – 31 มีนาคม 256529 – 31 มีนาคม 2565
เพิ่ม – ถอนรายวิชาทางอินเตอร์เน็ต
(สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป)
1 – 3 เมษายน 25651 – 3 เมษายน 2565
วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน/25645 เมษายน 25659 เมษายน 2565
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา
โดยได้รับเงินคืน
8 เมษายน 25658 เมษายน 2565
ประชุมปิดรายวิชา/ยุบกลุ่มเรียน9 เมษายน 2565*9 เมษายน 2565*
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา
โดยไม่ได้สัญลักษณ์  W
3 พฤษภาคม 25653 พฤษภาคม 2565
ยื่นขอสำเร็จการศึกษา17 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 256517 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2565
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา
โดยได้รับสัญลักษณ์ W
22 พฤษภาคม 256522 พฤษภาคม 2565
สอบปลายภาคเรียนฤดูร้อน/256427 – 29 พฤษภาคม 2565
ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ27 – 31 พฤษภาคม 2565
วันปิดภาคเรียนฤดูร้อน/25641 มิถุนายน 25651 มิถุนายน 2565
ประกาศผลการเรียน4 มิถุนายน 25654 มิถุนายน 2565
วันสุดท้ายของการได้รับสัญลักษณ์ I18 มิถุนายน 256518 มิถุนายน 2565
*วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
วันหยุดประจำปีการศึกษา 2564
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564วันอาสาฬหบูชา
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564วันเข้าพรรษา
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564วันปิยมหาราช
วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564  วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564วันรัฐธรรมนูญ
วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564วันสิ้นปี
วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565วันขึ้นปีใหม่
วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565วันมาฆบูชา
วันพุธที่ 6 เมษายน 2565วันจักรี
วันพุธ – ศุกร์ที่ 13-15 เมษายน 2565วันสงกรานต์
วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565  วันแรงงานแห่งชาติ
วันพุธ ที่ 4 พฤษภาคม 2565      วันฉัตรมงคล
วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565    วันพืชมงคล
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565วันวิสาขบูชา
วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
*วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564

การยื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563

ประกาศ เรื่องยื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษา  ภาคเรียนที่ 2/2563

นักศึกษาที่มีความประสงค์ยื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ ภาคเรียนที่ 2/2563 (คาดว่าจะจบการศึกษา)
สามารถดำเนินการได้ภายในวันที่ 16 มีนาคม – 11 เมษายน พ.ศ.2564
โดยยื่นเอกสารและชำระเงินที่ฝ่ายการเงิน
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการเสนอผู้สำเร็จการศึกษา 
1.นักศึกษาขอแบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษา (สำหรับปริญญาตรี สทป.08 และระดับบัณฑิตศึกษา สทป.09) และแบบฟอร์มสำหรับจัดทำหนังสืออนุสรณ์ฯ ที่สำนักทะเบียนฯ
2.นักศึกษาเตรียมเอกสารประกอบการแจ้งขอสำเร็จการศึกษาดังต่อไปนี้
      2.1 ภาพถ่ายสีสวมชุดครุยวิทยฐานะ  ขนาด   1  นิ้ว จำนวน   6  แผ่น
      2.2 สำเนาวุฒิการศึกษาเดิม  จำนวน   2  ฉบับ
      2.3 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
      2.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน   1  ฉบับ
3.นักศึกษายื่นแบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษา (กรอกข้อความให้สมบูรณ์) พร้อมเอกสารประกอบ (ตามเอกสารจากข้อ 2) เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษา, หัวหน้าสาขาวิชาและคณบดีลงนามตามลำดับ
4.นักศึกษานำแบบฟอร์มใน ข้อ 3 ยื่นต่อสำนักวิทยบริการและฝ่ายกองทุนกู้ยืมเพื่อตรวจสอบการกู้ยืมเงิน
5.นักศึกษานำเอกสารจากข้อ 4 ไปที่ฝ่ายการเงินเพื่อชำระเงิน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
รายการปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกป.บัณฑิต
5.1 ค่าปัจฉิมนิเทศ500
5.2 ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต3,6004,5006,0005,000
5.3 ค่าเอกสารการศึกษา (Transcript) ฉบับภาษาไทย100100100100
5.4 ค่าเอกสารการศึกษา (Transcript) ฉบับภาษาอังกฤษ100100100100
5.5 ค่าใบรับรองการสำเร็จการศึกษา ฉบับภาษาไทย100100100100
5.6 ค่าใบรับรองการสำเร็จการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ100100100100
5.7 ค่าเข็มวิทยฐานะ150150150150
5.8 ค่าใบปริญญาบัตร500500500500
5.9 ค่าหนังสืออนุสรณ์บัณฑิต250250250250
5.10 ซองเอกสารพร้อมค่าจัดส่ง35353535
รวม5,4355,8357,3356,335
6.นักศึกษานำเอกสารจากข้อ 5 ยื่นต่อฝ่ายบัญชีเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและลงบัญชี
7.นักศึกษานำเอกสารจากข้อ 6 ยื่นต่อสำนักทะเบียนฯ เพื่อแจ้งความประสงค์ ขอสำเร็จการศึกษา
8.สำนักทะเบียนฯ จัดทำรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาส่งให้แต่ละหลักสูตรตรวจสอบความถูกต้องของการศึกษาตามหลักสูตรนั้นๆ
9.หลักสูตรส่งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว คืนสำนักทะเบียนฯ
10.สำนักทะเบียนฯ ตรวจสอบรายชื่อและจัดทำรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเสนอต่อที่ประชุมกรรมการวิชาการ
11.สำนักทะเบียนฯ จัดทำรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ผ่านความเห็นชอบจากกรรมการวิชาการเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
**หมายเหตุ**
 • เมื่อฝ่ายการเงินและบัญชีตรวจสอบหากพบว่า นศ. มียอดค้างชำระจะคืนเอกสารยื่นขอสำเร็จการศึกษาให้กับ นศ. (**สามารถชำระค่าธรรมเนียมยื่นขอสำเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากเกินกำหนดต้องชำระค่าปรับล่าช้า**)
 • นศ. จะต้องนำเอกสารไปยื่นที่สำนักทะเบียนฯด้วยตนเอง เมื่อชำระยอดค้างที่เหลือทั้งหมดจึงถือว่า นศ.ได้ทำการยื่นขอสำเร็จการศึกษาสมบูรณ์
 • นักศึกษาที่เคยยื่นขอสำเร็จการศึกษาแล้ว แต่ไม่สำเร็จการศึกษา จะต้องทำการยื่นขอสำเร็จการศึกษาใหม่
 • หากนักศึกษายื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษาล่าช้ากว่ากำหนด จะต้องชำระค่าปรับล่าช้า วันละ 100 บาท
ประกาศเมื่อ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2564

การรับบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 3)

การรับบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 3)

นักศึกษาที่ทำบัตรนักศึกษา ในช่วงวันที่ 11 กันยายน – 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
สามารถติดต่อรับบัตรนักศึกษา ได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย
สาขาเซนทรัลพลาซ่า ขอนแก่น เวลาทำการ 11.00 – 18.00 น.
โดยนำบัตรประชาชนแสดงเพื่อติดต่อขอรับบัตรนักศึกษา
คลิก!! ตรวจสอบรายชื่อ

การลงทะเบียนทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล

การลงทะเบียนทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล

(IC3 Spark Certification)

ลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันที่ 8 – 30 มกราคม พ.ศ.2564

ขั้นตอนการลงทะเบียนทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล
1.ชำระค่าลงทะเบียนทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล จำนวน 1,500 บาท ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 425-6-026827 หรือ SCAN QR CODE หลังนักศึกษาชำระเงิน เรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งชื่อ–นามสกุล รหัสนักศึกษา ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ Email : finance@neu.ac.th
neu_pay_1
neu_pay_2
2.เมื่อแจ้งชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางสำนักทะเบียนฯ จะดำเนินการลงทะเบียนและจัดส่งใบลงทะเบียนทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลให้นักศึกษากลับทาง Email
3.ตารางการอบรมและทดสอบสมรรถนะดิจิทัล ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
กลุ่มที่กิจกรรมวันที่เวลาจำนวน
ICT6401อบรมและสอบ (จำนวน 40 คน) ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่1 กุมภาพันธ์ 256409.00 – 17.00 น.7 ชั่วโมง
ICT6402อบรมและสอบ (จำนวน 40 คน) ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่8 กุมภาพันธ์ 256409.00 – 17.00 น.7 ชั่วโมง
ICT6403อบรมและสอบ (จำนวน 40 คน) ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่15 กุมภาพันธ์ 256409.00 – 17.00 น.7 ชั่วโมง
ICT6404อบรมและสอบ (จำนวน 40 คน) ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่22 กุมภาพันธ์ 256409.00 – 17.00 น.7 ชั่วโมง
ICT6405อบรมและสอบ (จำนวน 40 คน) ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่8 มีนาคม 256409.00 – 17.00 น.7 ชั่วโมง
ICT6406อบรมและสอบ (จำนวน 40 คน) อยู่ในช่วงรับลงทะเบียนฯ20 มีนาคม 256409.00 – 17.00 น.7 ชั่วโมง
ICT6407อบรมและสอบ (จำนวน 40 คน) อยู่ในช่วงรับลงทะเบียนฯ21 มีนาคม 256409.00 – 17.00 น.7 ชั่วโมง
ICT6408อบรมและสอบ (จำนวน 40 คน) อยู่ในช่วงรับลงทะเบียนฯ22 มีนาคม 256409.00 – 17.00 น.7 ชั่วโมง
**หมายเหตุ**
1.อบรมวันละ 2 ห้อง ห้องละ 20 คน รวม 40 คน
2.อบรม เวลา 09.00 – 16.00 น. และ สอบ เวลา 16.00 – 17.00 น.
3.วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ติดต่อสอบถามได้ที่ ห้องสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ห้อง 516) 
ประกาศเมื่อ วันที่ 13 มกราคม 2564

การสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2563

ประกาศ เรื่องการสอบกลางภาค  ภาคเรียนที่ 2/2563

ตามประกาศมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ CO-VID 2019 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 7) แล้วนั้น และมีประกาศเพิ่มเติมของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค CO-VID 2019 ในหลายพื้นที่โดยมีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมากในหลายจังหวัดทั่วประเทศ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพของนักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์เป็นสำคัญ จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติเรื่องการจัดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยให้คณาจารย์ประจำวิชาจัดการสอบในรูปแบบออนไลน์ โดยดำเนินการจัดสอบกลางภาค ตามกำหนดการ ดังนี้
กำหนดวันสอบกลางภาค
วันที่ 16 – 24 มกราคม พ.ศ.2564 วันสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2563
วันที่ 26 มกราคม – 16 มีนาคม 2564 ถอนรายวิชา โดยได้รับสัญลักษณ์  W
ตรวจสอบตารางสอบ คลิกที่นี่
ประกาศเมื่อ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2564

ประกาศเลื่อนการจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศเลื่อนการจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

ตามที่มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้กำหนดจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ.2564 ซึ่งเป็นช่วงที่รัฐบาล โดยศูนย์บริการสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ประกาศสถานการณ์ (COVID-19) ให้มีมาตรการควบคุมสูงสุดในหลายจังหวัดทั่วประเทศ
ในการนี้ คณะกรรมการบริหารประจำมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย มีความห่วงใยในสุขภาพและตระหนักถึงความปลอดภัยของบัณฑิตและผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่านอย่างสูงสุด
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 (1) และ (7) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 จึงออกประกาศเลื่อนการจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ไปก่อน โดยจะประกาศให้ทราบทันทีที่สามารถกำหนดวันได้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2564

ประกาศมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

ประกาศมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกาศมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
จึงประกาศให้จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 5 – 15 มกราคม 2564

ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการมีความจำเป็นต้องรับบริการที่มหาวิทยาลัย
ขอความร่วมมือในการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง
ตรวจวัดอุณหภูมิหน้าประตูทางเข้า และลงชื่อการใช้บริการทุกครั้ง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 043-222959 – 61
ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2564

การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

เรื่อง การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

ปฏิทินการลงทะเบียน 
 • วันที่ 15 – 22 พฤศจิกายน 2563 นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาการลงทะเบียนเรียน (นักศึกษาใหม่ 2563 ติดต่อรับคู่มือนักศึกษาได้ที่สำนักทะเบียนฯ)
 • วันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2563 ลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต (ยกเว้นนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2563) คลิกที่นี่
 • วันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2563  ลงทะเบียนเรียนล่าช้าและเพิ่ม – ถอนรายวิชา ทางอินเตอร์เน็ต (มีค่าปรับ)
 • วันที่ 24 – 29 พฤศจิกายน 2563  ขยายระยะเวลาลงทะเบียนเรียนล่าช้าและเพิ่ม – ถอนรายวิชาล่าช้า ทางอินเตอร์เน็ต (มีค่าปรับ)
 • วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 วันเปิดภาคเรียนที่ 2/2563
 • วันที่ 24 พฤศจิกายน – 24 ธันวาคม 2563 ช่วงยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2563 (กรณีไม่ลงทะเบียนเรียน)
 • วันที่ 1 ธันวาคม 2563 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับเงินคืน
 • วันที่ 8 ธันวาคม 2563 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้รับเงินคืน
 • วันที่ 26 มกราคม – 16 มีนาคม 2564 ช่วงการถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์  W

**ระบบเปิดทำการ 09.00 น. – 24.00 น. ตามวันเวลาที่กำหนด**

ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน คลิกที่นี่
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนและวิธีการชำระค่าลงทะเบียน
1.นักศึกษาเข้าสู่ระบบของสำนักทะเบียนและประมวลผล (www.reg.neu.ac.th)
2.นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาที่เปิดเรียน ตารางเรียน ตารางสอบ
3.ติดต่อพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบแผนการเรียนและผลการเรียน
4.นักศึกษาเลือกรายวิชาและลงทะเบียนเรียน โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ คือ
4.1 ป้อนรหัสวิชาที่ต้องการลงในช่องรหัสวิชา แล้ว กดปุ่ม ตกลง เพื่อเลือกรายวิชาที่ลงทะเบียน
4.2 คลิก เลือก เพื่อเลือก Section ที่ต้องการลงทะเบียน กดปุ่ม ตกลง เพื่อบันทึกรายวิชาในฐานข้อมูล หรือกดปุ่ม เคลียร์ เมื่อต้องการยกเลิก
4.3 ถ้านักศึกษาต้องการลงรายวิชาใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนที่ 1-2
4.4 นักศึกษากดขออนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา
4.5 เมื่อได้รับอนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ให้นักศึกษากด พิมพ์ใบลงทะเบียนเรียน ถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ (ในกรณีที่ไม่ได้รับการอนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา)
4.6 ชำระค่าลงทะเบียนเรียนภายใน 7 วัน หลังจากมีการลงทะเบียนเรียน (หรือตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนด)
วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ค่าสมัครเรียน ผ่านระบบออนไลน์
ชำระผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 425-6-026827 หรือ SCAN QR CODE หลังนักศึกษาชำระเงิน เรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งชื่อ–นามสกุล รหัสนักศึกษา ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ Email : finance@neu.ac.th
neu_pay_1
neu_pay_2
ประกาศเมื่อ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

การรับบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

ประกาศเรื่อง การรับบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

แจ้งกำหนดการรับบัตรนักศึกษา รอบที่ 2
คลิก!! ตรวจสอบรายชื่อ
วันที่ 30 – 31 ต.ค.2563 นักศึกษาสามารถติดต่อรับบัตรได้ที่
บริเวณหน้าห้องสำนักทะเบียนฯ ตั้งแต่ เวลา 9.30 – 17.00 น.
หรือ ระหว่างนี้สามารถนำบัตรประชาชนแสดงตนขอรับบัตร
ที่ ธ.กสิกรไทย สาขาเซนทรัลพลาซ่า ขอนแก่น เวลา 10.30 – 20.00 น.
** กรณีไม่สามารถเดินทางมารับได้ตามวันเวลาที่กำหนด**
**ให้ติดต่อรับที่ ธ.กสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น ** 

แจ้งกำหนดการรับบัตรนักศึกษา รอบที่ 1
คลิก!!ตรวจสอบรายชื่อ
วันที่ 16 – 18 ต.ค.2563 นักศึกษาสามารถติดต่อรับบัตรได้ที่
บริเวณหน้าห้องสำนักทะเบียนฯ ตั้งแต่ เวลา 9.30 – 17.00 น.
*โดยนำบัตรประชาชนมาแสดงเพื่อติดต่อขอรับบัตรนักศึกษา*
** กรณีไม่สามารถเดินทางมารับได้ตามวันเวลาที่กำหนด**
**ให้ติดต่อรับที่ ธ.กสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น ** 
**ส่วนรอบการถ่ายบัตรนักศึกษาช่วงเดือน ก.ย.- ต.ค. 63 จะแจ้งวันรับบัตรนักศึกษาให้ทราบอีกครั้ง**