Archive for the ‘ปฏิทินการศึกษา’ Category

ปฏิทินการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ 009/2564
เรื่อง  ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2564
…………………………………….
          เพื่อให้การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 จึงออกประกาศปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ดังต่อไปนี้
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รายละเอียดระดับปริญญาตรีระดับบัณฑิตศึกษา
รับสมัครและลงทะเบียนเรียน
สำหรับนักศึกษาใหม่
1 มีนาคม – 13 มิถุนายน 25641 มีนาคม – 18 มิถุนายน 2564
นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อปรึกษาการลงทะเบียนเรียน
(ที่คณะ/สาขาที่สังกัด)
6 – 13 มิถุนายน 25646 – 13 มิถุนายน 2564
ลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต
(สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป)
 8 – 10 มิถุนายน 25648 – 10 มิถุนายน 2564
เพิ่ม – ถอนรายวิชาทางอินเตอร์เน็ต
(สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป)
11 – 13 มิถุนายน 256411 – 13 มิถุนายน 2564
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่13 มิถุนายน 2564*13 มิถุนายน 2564*
วันเปิดภาคเรียนที่ 1/256415 มิถุนายน 256419 มิถุนายน 2564
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา
โดยได้รับเงินคืน
22 มิถุนายน 256422 มิถุนายน 2564
ประชุมปิดรายวิชา/ยุบกลุ่มเรียน23 มิถุนายน 2564*23 มิถุนายน 2564*
วันสุดท้ายของการยื่นขอลาพักการศึกษา15 กรกฎาคม 256415 กรกฎาคม 2564
วันพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจาก
ไม่ลงทะเบียนเรียนและมิได้ลาพักการศึกษา
16 กรกฎาคม 256416 กรกฎาคม 2564
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/256414 – 22 สิงหาคม 2564
(ยกเว้นวันที่ 16 สิงหาคม 2564)
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา
โดยไม่ได้สัญลักษณ์  W
22 สิงหาคม 256422 สิงหาคม 2564
ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ14 – 29 สิงหาคม 2564
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา
โดยได้รับสัญลักษณ์ W
3 ตุลาคม 2564  3 ตุลาคม 2564  
ยื่นขอสำเร็จการศึกษา5 – 31 ตุลาคม 2564*5 – 31 ตุลาคม 2564*
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/256415 – 24 ตุลาคม 2564
(ยกเว้นวันที่ 18 ตุลาคม 2564)
ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ15 – 26 ตุลาคม 2564
วันปิดภาคเรียนที่ 1/256427 ตุลาคม 256427 ตุลาคม 2564
ประกาศผลการเรียน30 ตุลาคม 256430 ตุลาคม 2564
วันสุดท้ายของการได้รับสัญลักษณ์ I13 พฤศจิกายน 256413 พฤศจิกายน 2564
*วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
รายละเอียดระดับปริญญาตรีระดับบัณฑิตศึกษา
รับสมัครและลงทะเบียนเรียน
สำหรับนักศึกษาใหม่
1 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 25641 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2564
นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อปรึกษาการลงทะเบียนเรียน
(ที่คณะ/สาขาที่สังกัด)
31 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 256431 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2564
ลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต
(สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป)
2 – 4 พฤศจิกายน 25642 – 4 พฤศจิกายน 2564
เพิ่ม – ถอนรายวิชาทางอินเตอร์เน็ต
(สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป)
5 – 7 พฤศจิกายน 25645 – 7 พฤศจิกายน 2564
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่7 พฤศจิกายน 2564*7 พฤศจิกายน 2564*
วันเปิดภาคเรียนที่ 2/25649 พฤศจิกายน 256413 พฤศจิกายน 2564
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา
โดยได้รับเงินคืน
16 พฤศจิกายน 256416 พฤศจิกายน 2564
ประชุมปิดรายวิชา/ยุบกลุ่มเรียน17 พฤศจิกายน 2564*17 พฤศจิกายน 2564*
วันสุดท้ายของการยื่นขอลาพักการศึกษา9 ธันวาคม 25649 ธันวาคม 2564
วันพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจาก
ไม่ลงทะเบียนเรียนและมิได้ลาพักการศึกษา
11 ธันวาคม 256411 ธันวาคม 2564
วันคล้ายวันเปลี่ยนประเภทสถาบัน
เป็นมหาวิทยาลัย
27 ธันวาคม 256427 ธันวาคม  2564
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/25648 – 16 มกราคม 2565
(ยกเว้นวันที่ 10 มกราคม 2565)
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา
โดยไม่ได้สัญลักษณ์  W
16 มกราคม 256516 มกราคม 2565
ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ8 – 23 มกราคม 2565
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา
โดยได้รับสัญลักษณ์ W
27 กุมภาพันธ์ 256527 กุมภาพันธ์ 2565
ยื่นขอสำเร็จการศึกษา1 – 27 มีนาคม 25651 – 27 มีนาคม 2565
วันคล้ายวันครบรอบการจัดตั้งมหาวิทยาลัย8 มีนาคม 25658 มีนาคม 2565
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/256412 – 20 มีนาคม 2565
(ยกเว้นวันที่ 14 มีนาคม 2565)
ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ12 – 22 มีนาคม 2565
วันปิดภาคเรียนที่ 2/256423 มีนาคม 256523 มีนาคม 2565
ประกาศผลการเรียน26 มีนาคม 256526 มีนาคม 2565
วันสุดท้ายของการได้รับสัญลักษณ์ I9 เมษายน 25659 เมษายน 2565
*วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
รายละเอียดระดับปริญญาตรีระดับบัณฑิตศึกษา
รับสมัครและลงทะเบียนเรียน
สำหรับนักศึกษาใหม่ 1/2565
เดือนมีนาคม – มิถุนายน 2565เดือนมีนาคม – มิถุนายน 2565
นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อปรึกษาการลงทะเบียนเรียน
(ที่คณะ/สาขาที่สังกัด)
27 มีนาคม – 3 เมษายน 256527 มีนาคม – 3 เมษายน 2565
ลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต
(สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป)
29 – 31 มีนาคม 256529 – 31 มีนาคม 2565
เพิ่ม – ถอนรายวิชาทางอินเตอร์เน็ต
(สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป)
1 – 3 เมษายน 25651 – 3 เมษายน 2565
วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน/25645 เมษายน 25659 เมษายน 2565
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา
โดยได้รับเงินคืน
8 เมษายน 25658 เมษายน 2565
ประชุมปิดรายวิชา/ยุบกลุ่มเรียน9 เมษายน 2565*9 เมษายน 2565*
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา
โดยไม่ได้สัญลักษณ์  W
3 พฤษภาคม 25653 พฤษภาคม 2565
ยื่นขอสำเร็จการศึกษา17 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 256517 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2565
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา
โดยได้รับสัญลักษณ์ W
22 พฤษภาคม 256522 พฤษภาคม 2565
สอบปลายภาคเรียนฤดูร้อน/256427 – 29 พฤษภาคม 2565
ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ27 – 31 พฤษภาคม 2565
วันปิดภาคเรียนฤดูร้อน/25641 มิถุนายน 25651 มิถุนายน 2565
ประกาศผลการเรียน4 มิถุนายน 25654 มิถุนายน 2565
วันสุดท้ายของการได้รับสัญลักษณ์ I18 มิถุนายน 256518 มิถุนายน 2565
*วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
วันหยุดประจำปีการศึกษา 2564
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564วันอาสาฬหบูชา
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564วันเข้าพรรษา
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564วันปิยมหาราช
วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564  วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564วันรัฐธรรมนูญ
วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564วันสิ้นปี
วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565วันขึ้นปีใหม่
วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565วันมาฆบูชา
วันพุธที่ 6 เมษายน 2565วันจักรี
วันพุธ – ศุกร์ที่ 13-15 เมษายน 2565วันสงกรานต์
วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565  วันแรงงานแห่งชาติ
วันพุธ ที่ 4 พฤษภาคม 2565      วันฉัตรมงคล
วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565    วันพืชมงคล
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565วันวิสาขบูชา
วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
*วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564

ปฏิทินการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เรื่อง  ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563

…………………………………….

            เพื่อให้การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ 008/2563 เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 จึงออกประกาศปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ดังต่อไปนี้

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รายละเอียด

ระดับปริญญาตรี

ระดับบัณฑิตศึกษา

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2563 1 กุมภาพันธ์ – 30 มิถุนายน 2563 1 กุมภาพันธ์ – 30 มิถุนายน 2563
นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาการลงทะเบียนเรียน(ที่คณะ/สาขาที่สังกัด/ออนไลน์) 9 – 28 มิถุนายน 2563 9 – 28 มิถุนายน 2563
ลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต(สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป) 23  – 25 มิถุนายน 2563 23  – 25 มิถุนายน 2563
ลงทะเบียนเรียนล่าช้าและเพิ่ม – ถอนรายวิชาทางอินเตอร์เน็ต(มีค่าปรับ) 26 – 28 มิถุนายน 2563 26 – 28 มิถุนายน 2563
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 1/2563 1 กรกฎาคม 2563 1 กรกฎาคม 2563
วันเปิดภาคเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2563 1 กรกฎาคม 2563 11 กรกฎาคม 2563
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับเงินคืน 7 กรกฎาคม 2563 7 กรกฎาคม 2563
ช่วงยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2563 1 – 31 กรกฎาคม 2563 1 – 31 กรกฎาคม 2563
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้รับเงินคืน 14 กรกฎาคม 2563 14 กรกฎาคม 2563
ประชุมยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 1/2563 15 กรกฎาคม 2563 15 กรกฎาคม 2563
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563 22 – 30 สิงหาคม 2563(ยกเว้นวันที่ 24 สิงหาคม 2563)
ช่วงการถอนรายวิชา โดยได้รับสัญลักษณ์ W 1 กันยายน – 11 ตุลาคม 2563 1 กันยายน – 11 ตุลาคม 2563
ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2563 14 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2563 14 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2563
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 31 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2563(ยกเว้นวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563)
วันปิดภาคเรียนที่ 1/2563 10 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลการสอบประจำภาคเรียนที่ 1/2563 18 พฤศจิกายน 2563 18 พฤศจิกายน 2563
วันสุดท้ายของการได้รับสัญลักษณ์ I ภาคเรียนที่ 1/2563 2 ธันวาคม 2563 2 ธันวาคม 2563

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

รายละเอียด

ระดับปริญญาตรี

ระดับบัณฑิตศึกษา

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2563 1 ตุลาคม – 22 พฤศจิกายน 2563 1 ตุลาคม – 22 พฤศจิกายน 2563
นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาการลงทะเบียนเรียน(ที่คณะ/สาขาที่สังกัด/ออนไลน์) 15 – 22 พฤศจิกายน 2563 15 – 22 พฤศจิกายน 2563
ลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต(นักศึกษาทุกระดับชั้น)(ยกเว้นนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2563) 20 – 21 พฤศจิกายน 2563 20 – 21 พฤศจิกายน 2563
ลงทะเบียนเรียนล่าช้าและเพิ่ม – ถอนรายวิชา ทางอินเตอร์เน็ต(มีค่าปรับ) 22 – 23 พฤศจิกายน 2563 22 – 23 พฤศจิกายน 2563
วันเปิดภาคเรียนที่ 2/2563และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 24 พฤศจิกายน 2563 28 พฤศจิกายน 2563
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับเงินคืน 1 ธันวาคม 2563 1 ธันวาคม 2563
ช่วงการยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษาประจำภาคภาคเรียนที่ 2 /2563 24 พฤศจิกายน – 24 ธันวาคม 2563 24 พฤศจิกายน – 24 ธันวาคม 2563
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้รับเงินคืน 8 ธันวาคม 2563 ธันวาคม 2563
ประชุม ยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 2/2563 9 ธันวาคม 2563 9 ธันวาคม 2563
วันคล้ายวันเปลี่ยนประเภทสถาบันเป็นมหาวิทยาลัย 27 ธันวาคม  2563 27 ธันวาคม  2563
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563 16 – 24 มกราคม 2564(ยกเว้นวันที่ 18 มกราคม 2564)
ช่วงถอนรายวิชา โดยได้รับสัญลักษณ์ W 26 มกราคม – 16 มีนาคม 2564
วันคล้ายวันครบรอบการจัดตั้งมหาวิทยาลัย 8  มีนาคม 2564 8  มีนาคม 2564
ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2563 16 มีนาคม – 11 เมษายน 2564 16 มีนาคม – 11 เมษายน 2564
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 27 มีนาคม – 4 เมษายน 2564
วันปิดภาคเรียน 2/2563 6 เมษายน 2564
ประกาศผลการสอบประจำภาคเรียนที่ 2/2563 10 เมษายน 2564 10 เมษายน 2564
วันสุดท้ายของการได้รับสัญลักษณ์ Iภาคเรียนที่ 2/2563 24 เมษายน 2564 24 เมษายน 2564

ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

รายละเอียด

ระดับปริญญาตรี

ระดับบัณฑิตศึกษา

รับสมัครนักศึกษาใหม่ 1/2564 1 กุมภาพันธ์ –  มิถุนายน 2564 1 กุมภาพันธ์ – 13 มิถุนายน 2564
นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาการลงทะเบียนเรียน(ที่คณะ/สาขาที่สังกัด/ออนไลน์) 10 – 18 เมษายน 2564 10 – 18 เมษายน 2564
ลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต 18 – 20 เมษายน 2564 18 – 20 เมษายน 2564
ลงทะเบียนเรียนล่าช้าและเพิ่ม – ถอนรายวิชาทางอินเตอร์เน็ต 21 – 23 เมษายน 2564 21 – 23 เมษายน 2564
วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา 2563 20 เมษายน 2564 20 เมษายน 2564
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้เงินคืน 23 เมษายน 2564 23 เมษายน 2564
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้รับเงินคืน 27 เมษายน 2564 27 เมษายน 2564
ประชุม ยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชาภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 28 เมษายน 2564 28 เมษายน 2564
ช่วงถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์ W 11 – 23 พฤษภาคม 2564 11 – 23 พฤษภาคม 2564
สอบปลายภาค ภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา 2563 28 – 30 พฤษภาคม 2564
ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา 2563 24 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2564 24 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2564
วันปิดภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา 2563 1 มิถุนายน 2564 1 มิถุนายน 2564
ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา 2563 5 มิถุนายน 2564 5 มิถุนายน 2564
วันสุดท้ายของการได้รับสัญลักษณ์ Iภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 19 มิถุนายน 2564 19 มิถุนายน 2564

*วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วันหยุดประจำปีการศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 วันอาสาฬหบูชา
วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 วันเข้าพรรษา
วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 วันแม่แห่งชาติ
วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 วันปิยมหาราช
วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 วันรัฐธรรมนูญ
วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 วันสิ้นปี
วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564 วันขึ้นปีใหม่
วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 วันมาฆบูชา
วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 วันจักรี
วันอังคาร-พฤหัสบดีที่ 13-15 เมษายน 2564 วันสงกรานต์
วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 วันแรงงานแห่งชาติ
วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564 วันฉัตรมงคล
วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 วันพืชมงคล
วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 วันวิสาขบูชา
วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

            ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2563


ปฏิทินการศึกษา 2562

ปฏิทินการศึกษา 2562

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 1 มีนาคม – 22 กรกฎาคม 2562 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2562
วันที่ 13 – 21 กรกฎาคม 2562 นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาการลงทะเบียนเรียน (ที่คณะ/สาขาที่สังกัด)
วันที่ 16 – 18 กรกฎาคม 2562 ลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต  (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป)
วันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2562 ลงทะเบียนเรียนล่าช้า และเพิ่ม – ถอนรายวิชา ทางอินเตอร์เน็ต (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป)
วันที่ 21 กรกฎาคม 2562วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1/2562วันเปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา โดยได้รับเงินคืน
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา โดยไม่ได้รับสัญลักษณ์  W
วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ประชุมยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
วันที่ 25 สิงหาคม 2562 วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
วันที่ 7 – 15 กันยายน 2562 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562
วันที่ 17 กันยายน – 3 พฤศจิกายน 2562 ถอนรายวิชา โดยได้รับสัญลักษณ์  W
วันที่ 5 – 21 พฤศจิกายน 2562 ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
วันที่ 9 – 17 พฤศจิกายน 2562 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 วันปิดภาคเรียนที่ 1/2562
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ประกาศผลการสอบ ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
วันที่ 8 ธันวาคม 2562 วันสุดท้ายของการได้รับสัญลักษณ์ I  ภาคเรียนที่ 1/2562
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 วันคล้ายวันเปลี่ยนประเภทสถาบันเป็นมหาวิทยาลัย

 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 2 ธันวาคม 2562 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2562
วันที่ 23 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาการลงทะเบียนเรียน (ที่คณะ/สาขาที่สังกัด)
วันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2562 ลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต  (นักศึกษาทุกระดับชั้น) (ยกเว้นนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2562)
วันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 ลงทะเบียนเรียนล่าช้า และเพิ่ม – ถอนรายวิชา ทางอินเตอร์เน็ต
วันที่ 3 ธันวาคม 2562 วันเปิดภาคเรียนที่  2/2562 และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
วันที่ 11 ธันวาคม 2562 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา โดยได้รับเงินคืน
วันที่ 17 ธันวาคม 2562 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา โดยไม่ได้รับสัญลักษณ์  W
วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ประชุม ยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
วันที่ 5 มกราคม 2563 วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา ประจำภาคภาคเรียนที่ 2 /2562
วันที่ 18 – 26 มกราคม 2563 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562
วันที่ 28 มกราคม – 15 มีนาคม 2563 ถอนรายวิชา โดยได้รับสัญลักษณ์ W
วันที่ 8 มีนาคม 2563 วันคล้ายวันครบรอบการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
วันที่ 17 มีนาคม – 18 เมษายน 2563 ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
วันที่ 21 – 29 มีนาคม 2563 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
วันที่ 31 มีนาคม 2563 วันปิดภาคเรียน 2/2562
วันที่ 3 เมษายน 2563 ประกาศผลการสอบ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
วันที่ 19 เมษายน 2563 วันสุดท้ายของการได้รับสัญลักษณ์ I ภาคเรียนที่ 2/2562

 

ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

1 มีนาคม – มิถุนายน 2563 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
วันที่ 9 – 21 เมษายน 2563 นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาการลงทะเบียนเรียน (ที่คณะ/สาขาที่สังกัด)
วันที่ 16 – 17 เมษายน 2563 ลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต
วันที่ 18 – 19 เมษายน 2563 เพิ่ม – ถอนรายวิชา / ลงทะเบียนล่าช้า (ชำระค่าปรับ)
วันที่ 21 เมษายน 2563 วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
วันที่ 24 เมษายน 2563 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้เงินคืน
วันที่ 28 เมษายน 2563 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา โดยไม่ได้สัญลักษณ์  W
วันที่ 29 เมษายน 2563 ประชุม ยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชาภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
วันที่ 5 – 17 พฤษภาคม 2563 ถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์  W
วันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2563 สอบปลายภาค ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
วันที่ 26 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2563 ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
วันที่ 2 มิถุนายน 2563 วันปิดภาคเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
วันที่ 14 มิถุนายน 2563 วันสุดท้ายของการได้รับสัญลักษณ์ I ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

 

* วัน เวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลง

 

ปฏิทินการศึกษา 2561

ปฏิทินการศึกษา 2561

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 1 มีนาคม – 6 สิงหาคม 2561 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2561
วันที่ 1 – 6 สิงหาคม 2561 ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  (ที่คณะวิชาที่สังกัด)
วันที่  1 – 3  สิงหาคม 2561 ลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต 
วันที่ 4 – 6  สิงหาคม 2561 เพิ่ม – ถอนรายวิชา / ลงทะเบียนล่าช้า (ชำระค่าปรับ)
วันที่ 5 สิงหาคม  2561 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
วันที่ 7 สิงหาคม  2561 วันเปิดภาคเรียนที่ 1 /2561
วันที่ 11  สิงหาคม 2561 ประชุม และ  ประกาศปิด / ยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชา ภาคเรียนที่ 1/2561
วันที่ 14  สิงหาคม  2561 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้เงินคืน
วันที่ 21 สิงหาคม 2561 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์  W
วันที่  7 กันยายน 2561  วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 /2561
วันที่ 29 กันยายน – 7 ตุลาคม 2561 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 1 ต.ค. 2561)
วันที่ 8 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2561 ช่วงการถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์  W
วันที่ 9 – 25 ตุลาคม  2561 ** ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2561
วันที่ 24 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2561 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 26 พ.ย. 2561)
วันที่ 4 ธันวาคม 2561 วันปิดภาคเรียนที่ 1/2561
วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 1/2561
วันที่ 27 ธันวาคม 2561 วันคล้ายวันเปลี่ยนประเภทสถาบันเป็นมหาวิทยาลัย
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 7 มกราคม 2562 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2561
วันที่ 22 – 27 ธันวาคม  2561 ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  (ที่คณะวิชาที่สังกัด)
วันที่ 22 – 24 ธันวาคม  2561 ลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต 
วันที่ 25 – 27 ธันวาคม  2561 เพิ่ม – ถอนรายวิชา / ลงทะเบียนล่าช้า (ชำระค่าปรับ)
วันที่ 8 มกราคม  2562 วันเปิดภาคเรียนที่  2/2561
วันที่ 12 มกราคม 2562 ประชุม และ  ประกาศปิด / ยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2561
วันที่ 15  มกราคม 2562 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับเงินคืน
วันที่ 22 มกราคม 2562 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์  W
วันที่ 8 กุมภาพันธ์  2562 วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 /2561
วันที่ 2 – 10 มีนาคม 2562 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 4 มี.ค. 2562)
วันที่ 8 มีนาคม 2562 วันคล้ายวันครบรอบการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
วันที่ 11 มีนาคม –  11 เมษายน 2562 ช่วงการถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์  W
วันที่ 12 – 26 มีนาคม 2562 ** ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561
วันที่ 27 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2562 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 29 เม.ย. 2562)
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 วันปิดภาคเรียน 2/2561
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ประกาศผลการสอบภาคเรียนที่ 2/2561

ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

1 มีนาคม – 22 กรกฎาคม 2562 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
วันที่ 16 – 26 พฤษภาคม 2562 นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาการลงทะเบียนเรียน (ที่คณะ/สาขาที่สังกัด)
วันที่ 21 – 23 พฤษภาคม 2562 ลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต
วันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2562 เพิ่ม – ถอนรายวิชา / ลงทะเบียนล่าช้า (ชำระค่าปรับ)
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
วันที่ 1 มิถุนายน 2562 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้เงินคืน
วันที่ 4 มิถุนายน 2562 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา โดยไม่ได้สัญลักษณ์  W
วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ประชุม ยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชาภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา 2561
วันที่ 11 – 23 มิถุนายน 2562 ช่วงการถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์  W
วันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2562 สอบปลายภาค ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
วันที่ 2 – 11 กรกฎาคม 2562 ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา 2561
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 วันปิดภาคเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 วันสุดท้ายของการได้รับสัญลักษณ์ I ภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา 2561


**  วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ปฏิทินการศึกษา 2560

ปฏิทินการศึกษา 2560

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 1 เมษายน – 6 สิงหาคม 2561 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2561
วันที่ 1 – 6 สิงหาคม 2561 ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  (ที่คณะวิชาที่สังกัด)
วันที่  1 – 3  สิงหาคม 2561 ลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต 
วันที่ 4 – 6  สิงหาคม 2561 เพิ่ม – ถอนรายวิชา / ลงทะเบียนล่าช้า (ชำระค่าปรับ)
วันที่ 7 สิงหาคม  2561 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ / วันเปิดภาคเรียนที่ 1 /2561
วันที่ 11  สิงหาคม 2561 ประชุม และ  ประกาศปิด / ยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชา ภาคเรียนที่ 1/2561
วันที่ 14  สิงหาคม  2561 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้เงินคืน
วันที่ 21 สิงหาคม 2561 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์  W
วันที่ 30 กันยายน – 8 ตุลาคม 2560  สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 2 ต.ค. 2560)
วันที่  3 ตุลาคม 2560  วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา
วันที่ 10-24 ตุลาคม  2560  ** ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2560
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์ W
วันที่ 25 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 25 พ.ย. 2560)
วันที่ 6 ธันวาคม 2560 วันปิดภาคเรียนที่ 1/2560
วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ประกาศผลการสอบภาคเรียนที่ 1/2560
วันที่ 27 ธันวาคม 2560 วันคล้ายวันเปลี่ยนประเภทสถาบันเป็นมหาวิทยาลัย
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 – 8 มกราคม 2561 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2560
วันที่ 19-24 ธันวาคม  2560 ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  (ที่คณะวิชาที่สังกัด)
วันที่ 19 -21 ธันวาคม  2560 ลงทะเบียนทาง อินเตอร์เน็ต นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป
วันที่ 22-24 ธันวาคม  2560 ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน/ล่าช้า 
วันที่ 9 มกราคม  2561 วันเปิดภาคเรียนที่  2/2560
วันที่ 13 มกราคม 2561 ประชุม และ  ประกาศปิด / ยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2560
วันที่ 16  มกราคม 2561 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับเงินคืน
วันที่ 23 มกราคม 2561 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์  W
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2561 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 26 ก.พ.2561)
วันที่ 6 มีนาคม 2561 วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา
วันที่ 8 มีนาคม 2561 วันคล้ายวันครบรอบการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
วันที่ 25 มีนาคม – 7 เมษายน 2561 ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560
วันที่ 24  เมษายน 2561 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้สัญลักษณ์ W
วันที่ 12 – 20 พฤษภาคม 2561 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 14 พ.ค. 2561)
วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 วันปิดภาคเรียน 2/2560
วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ประกาศผลการสอบภาคเรียนที่ 2/2560
ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
เมษายน – สิงหาคม 2561 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2561
วันที่  26 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2561 ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  (ที่คณะวิชาที่สังกัด)
วันที่ 30 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2561 ลงทะเบียนทาง อินเตอร์เน็ต นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป
วันที่ 2 – 4 มิถุนายน 2561 ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน/ล่าช้า (ชำระค่าปรับ)
วันที่ 5  มิถุนายน 2561 วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
วันที่ 9 มิถุนายน 2561 ประชุม และ  ประกาศปิด / ยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชาภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
วันที่ 12 มิถุนายน 2561 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้เงินคืน
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์  W
วันที่ 26 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2561 ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์ W
วันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2561 สอบปลายภาค ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 
วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 วันปิดภาคเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
   
วันหยุดประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 12 สิงหาคม 2560 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
วันที่ 23 ตุลาคม 2560 วันปิยมหาราช
วันที่ 5 ธันวาคม 2560 วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    บรมนาถบพิตร/ วันชาติ / วันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 10 ธันวาคม 2560 วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
วันที่ 1 มกราคม 2561  วันขึ้นปีใหม่
วันที่ 1 มีนาคม 2561 วันมาฆบูชา
วันที่ 6 เมษายน 2561  วันจักรี
วันที่ 13-15 เมษายน  2561 วันสงกรานต์
วันที่ 5 พฤษภาคม  2561 วันฉัตรมงคล
วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 วันวิสาขบูชา
วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 วันอาสาฬหบูชา
วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 วันเข้าพรรษา

ปฏิทินการศึกษา 2559

ปฏิทินการศึกษา 2559

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รับสมัครนักศึกษาใหม่  วันที่ 1 มี.ค.- 8 ส.ค. 2559
ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด   วันที่ 30 ก.ค.-7 ส.ค. 2559
ลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ตนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 วันที่ 2 – 4 ส.ค. 2559
ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน/ล่าช้า  วันที่ 5 – 7 ส.ค. 2559
วันเปิดภาคเรียน  และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 9 ส.ค. 2559
ประชุมและประกาศปิด/ยุบกลุ่มเรียน/ปิดรายวิชา วันที่ 13 ส.ค. 2559
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา  โดยได้เงินคืน  วันที่ 14 ส.ค. 2559
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา  โดยไม่ได้สัญลักษณ์  W  วันที่ 21 ส.ค. 2559
สอบกลางภาคเรียน วันที่ 1 – 9 ต.ค. 2559                      
วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา  วันที่ 16 ต.ค. 2559
ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา *วันที่ 18 – 30 ต.ค. 2559
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา โดยได้รับสัญลักษณ์ W  วันที่ 13 พ.ย. 2559
สอบปลายภาคเรียน วันที่ 26 พ.ย. – 4 ธ.ค. 2559  
วันปิดภาคเรียน วันที่ 7 ธ.ค. 2559
ประกาศผลการสอบประจำภาคเรียน วันที่ 14 ธ.ค. 2559
วันคล้ายวันเปลี่ยนประเภทสถาบันเป็นมหาวิทยาลัย วันที่ 27 ธ.ค. 2559
 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
รับสมัครนักศึกษาใหม่  วันที่ 1 ธ.ค.2559 -17 ม.ค. 2560
ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด   วันที่ 3 – 8 ม.ค. 2560
ลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ตนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 วันที่ 3 – 5 ม.ค. 2560
ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน/ล่าช้า  วันที่ 6 – 8  ม.ค. 2560
วันเปิดภาคเรียน  และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 10 ม.ค. 2560
ประชุมและประกาศปิด/ยุบกลุ่มเรียน/ปิดรายวิชา วันที่ 14 ม.ค. 2560
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา  โดยได้เงินคืน  วันที่ 15 ม.ค. 2560
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา  โดยไม่ได้สัญลักษณ์  W  วันที่ 22  ม.ค. 2560
วันคล้ายวันจัดตั้งมหาวิทยาลัย วันที่ 8 มี.ค. 2560
สอบกลางภาคเรียน วันที่ 4 – 12 มี.ค.2560                          
วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา  วันที่ 19  มี.ค. 2560
ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา *วันที่ 21 มี.ค. – 2 เม.ย. 2560
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา โดยได้รับสัญลักษณ์ W  วันที่ 22 เม.ย. 2560
สอบปลายภาคเรียน วันที่ 6 – 14 พ.ค. 2560              
วันปิดภาคเรียน วันที่ 17 พ.ค. 2560
ประกาศผลการสอบประจำภาคเรียน วันที่ 24 พ.ค. 2560
 
ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด   วันที่ 26 พ.ค.-4 มิ.ย. 2560
ลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ตนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 วันที่ 30 พ.ค. – 1 มิ.ย. 2560
ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน/ล่าช้า  วันที่ 2 – 4 มิ.ย. 2560
วันเปิดภาคเรียน  และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 6 มิ.ย. 2560
ประชุมและประกาศปิด/ยุบกลุ่มเรียน/ปิดรายวิชา วันที่ 10 มิ.ย. 2560
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา  โดยได้เงินคืน  วันที่ 11 มิ.ย. 2560
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา  โดยไม่ได้สัญลักษณ์  W  วันที่ 18 มิ.ย. 2560
ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา *วันที่ 27 มิ.ย.- 9 ก.ค. 2560
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา โดยได้รับสัญลักษณ์ W  วันที่ 16 ก.ค. 2560 
สอบปลายภาคเรียน วันที่ 21 – 23 ก.ค. 2560
วันปิดภาคเรียน วันที่ 26 ก.ค. 2560
ประกาศผลการสอบประจำภาคเรียน วันที่ 29 ก.ค. 2560

วันหยุดประจำปีการศึกษา 2559

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559 วันปิยมหาราช
วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2559 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
วันเสาร์ที่ 10  ธันวาคม 2559 วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2559 วันสิ้นปี
วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2560 วันขึ้นปีใหม่
วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 วันมาฆบูชา
วันพฤหัสบดีที่ 6 เม.ย. 2560 วันจักรี 
วันที่ 13 – 15 เม.ย. 2560 วันสงกรานต์
วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 วันฉัตรมงคล
วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560 วันวิสาขบูชา
วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2560 วันอาสาฬหบูชา
วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม 2560 วันเข้าพรรษา
วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

ปฏิทินการศึกษา 2557

 

ปฏิทินการศึกษา 2557

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

5 – 17 สิงหาคม 2557

ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  (ที่คณะวิชาที่สังกัด)

5 – 10 สิงหาคม 2557

ลงทะเบียนทาง อินเตอร์เน็ต นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป

 13 – 15 สิงหาคม 2557

ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน/ล่าช้า (ชำระค่าปรับ)

16 สิงหาคม 2557

ประชุม และ  ประกาศปิด / ยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชา ภาคเรียนที่ 1/2557

18 สิงหาคม 2557

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

19 สิงหาคม 2557

วันเปิดภาคเรียนที่  1/2557

24 สิงหาคม 2557

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้เงินคืน

31 สิงหาคม 2557

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์  W

11 – 19 ตุลาคม 2557

สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2557 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 13 ต.ค.2557)

11 – 21 ตุลาคม 2557

ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ

22 ตุลาคม 2557

วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา

** 2 – 15 พฤศจิกายน 2557

ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2557

29 พฤศจิกายน 2557

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์ W

6 – 16 ธันวาคม 2557

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557 (ยกเว้นวันที่ 8 ,10 และ 15 ธ.ค.2557)

6 – 17 ธันวาคม 2557

ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ

18 ธันวาคม 2557

วันปิดภาคเรียนที่ 1/2557

25 ธันวาคม 2557

ประกาศผลการสอบภาคเรียนที่ 1/2557

27 ธันวาคม 2557

วันคล้ายวันครบรอบการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

6 – 11 มกราคม 2558

ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  (ที่คณะวิชาที่สังกัด)

6 – 11 มกราคม 2558

ลงทะเบียนทาง อินเตอร์เน็ต นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป

12 – 16 มกราคม 2558

ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน/ล่าช้า (ชำระค่าปรับ)

17 มกราคม 2558

ประชุม และ  ประกาศปิด / ยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2557

20 มกราคม 2558

วันเปิดภาคเรียนที่  2/2557

25 มกราคม 2558

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับเงินคืน

1 กุมภาพันธ์ 2558

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์  W

7 – 15 มีนาคม 2558

สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 9 มี.ค.2558)

7 – 17 มีนาคม 2558

ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ

19 มีนาคม 2558

วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา

*24 มีนาคม – 5 เมษายน 2558

ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557

25 เมษายน 2558

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้สัญลักษณ์ W

2 – 10 พฤษภาคม 2558

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 4 พ.ค.2558)

2 – 13 พฤษภาคม 2558

ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ

14 พฤษภาคม 2558

วันปิดภาคเรียน 2/2557

21 พฤษภาคม 2558

ประกาศผลการสอบภาคเรียนที่ 2/2557
ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

27 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2558

ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  (ที่คณะวิชาที่สังกัด)

27 – 31 พฤษภาคม 2558

ลงทะเบียนทาง อินเตอร์เน็ต นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป

2 – 6 มิถุนายน 2558

ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน/ล่าช้า (ชำระค่าปรับ)

7 มิถุนายน 2558

ประชุม และ  ประกาศปิด / ยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชาภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

9 มิถุนายน 2558

วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

14 มิถุนายน 2558

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้เงินคืน

21 มิถุนายน 2558

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์  W

21 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2558

ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

11 กรกฎาคม 2558

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์ W

18 – 21 กรกฎาคม 2558

สอบปลายภาค ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 20 ก.ค.2558)

18 – 22 กรกฎาคม 2558

ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ

23 กรกฎาคม 2558

วันปิดภาคเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2557

29 กรกฎาคม 2558

ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
* วัน เวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ปฎิทินการศึกษา 2556

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2556

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

1 มีนาคม – 11 มิถุนายน 2556

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556

1 – 3 มิถุนายน 2556

ลงทะเบียนทาง Internet นักศึกษาชั้นปี ที่ 2 – 4

4 – 9 มิถุนายน 2556

ลงทะเบียนเพิ่ม – ถอนรายวิชา – ลงทะ เบียนล่าช้าทาง Internet

10 มิถุนายน 2556

ประชุม และ ประกาศปิด / ยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชา ภาคเรียนที่ 1/2556

11 มิถุนายน 2556

วันเปิดภาคเรียน  1/2556และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

18 มิถุนายน 2556

วันสุดท้ายถอนรายวิชาและได้เงินคืน

25 มิถุนายน 2556

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์  W

11 กรกฎาคม 2556

พิธีไหว้ครู

3 – 11 สิงหาคม 2556

สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2556

3 – 13 สิงหาคม 2556

ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ

13 สิงหาคม 2556

วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา

3 – 14 กันยายน 2556

ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2556

21 กันยายน 2556

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์ W

28 กันยายน – 6 ตุลาคม 2556

สอบภาคปลายเรียนที่ 1/2556

28 กันยายน – 8 ตุลาคม 2556

ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ

9 ตุลาคม 2556

วันปิดภาคเรียน 1/2556

15 ตุลาคม 2556

ประกาศผลการสอบภาคเรียนที่ 1/2556
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

1 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2556

รับสมัครนักศึกษา ใหม่ภาคเรียนที่ 2/2556

16 – 31 ตุลาคม 2556

ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  (ที่คณะวิชาที่สังกัด)

22 – 26 ตุลาคม 2556

ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2556(ทาง Internet)

27 – 31 ตุลาคม 2556

ลงทะเบียนเพิ่ม – ถอน – ล่าช้า (ทาง Internet)

3 พฤศจิกายน 2556

วันประชุม และประกาศปิด / ยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2556

5 พฤศจิกายน 2556

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2556

12 พฤศจิกายน 2556

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับเงินคืน

19 พฤศจิกายน 2556

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้รับสัญลักษณ์ W

21 – 29 ธันวาคม 2556

สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2556

21 ธันวาคม 2556 – 4 มกราคม 2557

ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ

27 ธันวาคม 2556

วันคล้ายวันเปลี่ยนประเภทสถาบันเป็นมหาวิทยาลัย

14 – 24 มกราคม 2557

ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2556

15 กุมภาพันธ์ 2557

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้สัญลักษณ์ W

18 กุมภาพันธ์ 2557

วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา

8 มีนาคม 2557

วันคล้ายวันครบรอบการจัดตั้งมหาวิทยาลัย

1 – 9 มีนาคม 2557

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556

1 – 11 มีนาคม 2557

ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้า

12 มีนาคม 2557

วันปิดภาคเรียน 2/2556

20 มีนาคม 2557

ประกาศผลการสอบภาคเรียนที่ 2/2556
ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

1 มีนาคม – 10 มิถุนายน 2557

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557

21 – 28 มีนาคม 2557

ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

25 – 26 มีนาคม 2557

ลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา 2556 (ทาง Internet)

27 – 28 มีนาคม 2557

ลงทะเบียนเพิ่ม – ถอน – ล่าช้า (ทาง Internet)

29 มีนาคม 2557

ประชุม และประกาศปิด / ยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชาภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2556

1 เมษายน 2557

เปิดภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา 2556

8 เมษายน 2557

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาได้รับเงินคืน

17 เมษายน 2557

วันสุดท้ายของถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์ W

17 – 24 เมษายน 2557

ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

10 พฤษภาคม 2557

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์ W

17 – 20 พฤษภาคม 2557

สอบปลายภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา 2556

17 – 22 พฤษภาคม 2557

ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้า

23 พฤษภาคม 2557

วันปิดภาคเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

28 พฤษภาคม 2557

ประกาศผลการสอบภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา 2556
* วัน เวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลง

 

ปฎิทินการศึกษา 2558

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
เมษายน – 18 สิงหาคม 2558 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2558
5 – 14 สิงหาคม 2558 ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  (ที่คณะวิชาที่สังกัด)
5 – 8 สิงหาคม 2558 ลงทะเบียนทาง อินเตอร์เน็ต นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป
 9 – 14 สิงหาคม 2558 ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน/ล่าช้า (ชำระค่าปรับ)
16-ส.ค.-58 ประชุม และ  ประกาศปิด / ยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชา ภาคเรียนที่ 1/2558
17-ส.ค.-58 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
18-ส.ค.-58 วันเปิดภาคเรียนที่  1/2558
23-ส.ค.-58 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้เงินคืน
1-ก.ย.-58 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์  W
10 – 18 ตุลาคม 2558 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 12 ต.ค.2558)
10 – 20 ตุลาคม 2558 ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ
20-ต.ค.-58 วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา
** 3 – 15 พฤศจิกายน 2558 ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2558
4-ธ.ค.-58 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์ W
12 – 20 ธันวาคม 2558 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 (ยกเว้นวันที่ 14 ธ.ค.2558)
12 – 22 ธันวาคม 2558 ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ
23-ธ.ค.-58 วันปิดภาคเรียนที่ 1/2558
26-ธ.ค.-58 ประกาศผลการสอบภาคเรียนที่ 1/2558
27-ธ.ค.-58 วันคล้ายวันเปลี่ยนประเภทสถาบันเป็นมหาวิทยาลัย
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
1 ธันวาคม 2558 – 18 มกราคม 2559 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2558
5 – 15 มกราคม 2559 ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  (ที่คณะวิชาที่สังกัด)
6 – 9 มกราคม 2559 ลงทะเบียนทาง อินเตอร์เน็ต นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป
10 – 15 มกราคม 2559 ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน/ล่าช้า (ชำระค่าปรับ)
17-ม.ค.-59 ประชุม และ  ประกาศปิด / ยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2558
19-ม.ค.-59 วันเปิดภาคเรียนที่  2/2558
24-ม.ค.-59 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับเงินคืน
31-ม.ค.-59 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์  W
8-มี.ค.-59 วันคล้ายวันครบรอบการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
12 – 20 มีนาคม 2559 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 14 มี.ค.2559)
12 – 22 มีนาคม 2559 ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ
22-มี.ค.-59 วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา
25 มีนาคม – 7 เมษายน 2559 ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2558
30-เม.ย.-59 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้สัญลักษณ์ W
7 – 15 พฤษภาคม 2559 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 9 พ.ค.2559)
7 – 17 พฤษภาคม 2559 ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ
18-พ.ค.-59 วันปิดภาคเรียน 2/2558
25-พ.ค.-59 ประกาศผลการสอบภาคเรียนที่ 2/2558
ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
เมษายน – สิงหาคม 2559 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2559
28 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2559 ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  (ที่คณะวิชาที่สังกัด)
28 – 31 พฤษภาคม 2559 ลงทะเบียนทาง อินเตอร์เน็ต นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป
1 – 4 มิถุนายน 2559 ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน/ล่าช้า (ชำระค่าปรับ)
5-มิ.ย.-59 ประชุม และ  ประกาศปิด / ยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชาภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
7-มิ.ย.-59 วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
12-มิ.ย.-59 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้เงินคืน
19-มิ.ย.-59 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์  W
21 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2559 ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
15-ก.ค.-59 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์ W
22 – 24 กรกฎาคม 2559 สอบปลายภาค ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 
22 – 26 กรกฎาคม 2559 ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ
27-ก.ค.-59 วันปิดภาคเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2558
29-ก.ค.-59 ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
วันหยุดประจำปีการศึกษา 2558
วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2558 วันปิยมหาราช
วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2558 วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2558 วันสิ้นปี
วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2559 วันขึ้นปีใหม่
วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 วันมาฆบูชา
วันพุธที่ 6 เมษายน 2559 วันจักรี
วันที่ 13 – 15 เมษายน 2559 วันสงกรานต์
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2559 วันฉัตรมงคล
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559 วันวิสาขบูชา
วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2559 วันอาสาฬหบูชา
วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2559 วันเข้าพรรษา
วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2559 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
* วัน เวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลง