Archive for the ‘เกี่ยวกับสำนักฯ’ Category

ติดต่อทะเบียนฯ

สำนักทะเบียนและประมวลผลยินดีให้บริการทุกท่าน  ท่านสามารถติดต่อสำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ตามช่องทางต่อไปนี้

1. ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

น.ส.สุมิตตา จันทร์ขำ

Email   sumitta.jan@neu.ac.th

2. เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนและประมวลผล

2.1 กลุ่มงานธุรการ

นางสาวนภัสสรณ์  หาญวงษา

Email  naphatson.han@neu.ac.th

2.2 กลุ่มงานทะเบียนนักศึกษา

นางสาวณัจภ์สราภร  ศรีหาพันธ์รูป

Email  natsara.sri@neu.ac.th

2.3 กลุ่มงานระเบียบการศึกษา

นางณัชชาภัทร เวียงแสง

Email   natchaphat.wie@neu.ac.th

2.4 กลุ่มงานตารางเรียน/ตารางสอบและประมวลผลข้อมูล

น.ส.สุมิตตา จันทร์ขำ

Email   sumitta.jan@neu.ac.th

ระเบียบ ข้อบังคับ

ขั้นตอนการให้บริการ

สำหรับนักศึกษา

 

สำหรับคณาจารย์

            

เกี่ยวกับสำนักทะเบียนฯ

สำนักทะเบียนและประมวลผล

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

         สำนักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้ดำเนินการจัดตั้งขึ้นพร้อมกับการสถาปนามหาวิทยาลัย   เมื่อปีพุทธศักราช  2531 ซึ่งในขณะนั้นยังมีสถานภาพเป็นฝ่ายทะเบียนและประมวลผล  วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ มีภาระรับผิดชอบในการให้บริการแก่นักศึกษาในด้านการลงทะเบียน เอกสารการศึกษาและงานให้บริการด้านอื่นๆ  อยู่ในความรับผิดชอบของรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ  และเมื่อปีพุทธศักราช  2542 วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นประเภทสถานศึกษาเป็น  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล  จึงได้เปลี่ยนเป็น สำนักทะเบียนและประมวลผล สังกัดรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบงานบริการแก่นักศึกษาเหมือนเดิมและปริมาณงานเพิ่มมากขึ้นตามความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย

ปรัชญา (Philosophy)

บริการด้วยไมตรี  เทคโนโลยีก้าวหน้า  ส่งมอบงานตรงเวลา  รักษาคุณภาพงาน

วิสัยทัศน์ (Vision)

 • มุ่งสู่ความเป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพ ในระดับมาตรฐานสากล
 • เป็นหน่วยงานที่ให้บริการอย่างเป็นระบบด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 • มีการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก
 • บุคลากรมีความรู้ และความสามารถในงานที่รับผิดชอบ

พันธกิจ (Mission)

 • พัฒนาระบบบริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็นมาตรฐานในระดับสากล
 • ดำเนินการให้มีการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการที่ได้มาตรฐานเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ
 • พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเครือข่ายการใช้ข้อมูลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 • ส่งเสริมบุคลากรให้ศึกษาต่อและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์(Objective)

      สำนักทะเบียนและประมวลผลมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานดังต่อไปนี้

 • ดำเนินการด้านข้อมูลทะเบียนประวัติและสถิติการศึกษาของนักศึกษาเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
 • ดำเนินงานจัดทำตารางสอนตารางสอบของมหาวิทยาลัย
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการลงทะเบียนวิชาเรียนของนักศึกษา –ดำเนินการประมวลผลการเรียนของนักศึกษา
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาและตรวจสอบคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษา
 • ดำเนินการประสานงานด้านทะเบียนนักศึกษาระหว่างคณะต่าง ๆ
 • เป็นศูนย์กลางข้อมูล เพื่อให้บริการการเรียนการสอน  การบริหารของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
 • ดำเนินการด้านอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล  มีดังต่อไปนี้

1. นายวีรวงษ์   สอนอ้น                                          พ.ศ. 2531-2534

2. นางอ้อมทิพย์     สินอยู่                                      พ.ศ. 2535- 2536

3. นายปรัชญา พรมสาขา ณ สกลนคร                       พ.ศ. 2537-2538

4. นางจริญญา  สายหยุด                                       พ.ศ. 2539-2539 (รักษาการ )

5. นางเสาวลักษณ์   ชาญปรีชารัตน์                          พ.ศ. 2540-2542

6. นายเจษฏา         ทรงมิตร                                   พ.ศ. 2543-2543

7. ดร.รัชนิวรรณ อนุตระกูลชัย                                 พ.ศ. 2544-2544

8. ดร.สุบัน   มุขธระโกษา                                      พ.ศ.2545- 2560

9.นางสาวสุมิตตา  จันทร์ขำ                                   พ.ศ.2561 – ปัจจุบัน

 

ภาระงานของบุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผล

1.กลุ่มงานธุรการ  มีหน้าที่รับผิดชอบและขอบข่ายงานดังนี้

  • งานรับคำร้องทั่วไป
  • งานรับหนังสือเข้า – ส่งหนังสือออก
  • งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • งานจัดทำรายงานประจำปี
  • งานพัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน
  • งานออกหนังสือรับรอง
  • งานตรวจสอบและออกใบแสดงผลการเรียน
  • งานตรวจสอบและออกใบรับรองเป็นนักศึกษา
  • งานตรวจสอบและออกใบแสดงผลการเรียนฉบับไม่สมบูรณ์
  • งานรับสมัครนักศึกษาใหม่
  • งานรับนักศึกษาเทียบโอนต่างสถาบัน
  • งานตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาใหม่
  • งานจัดทำสถิติการรับนักศึกษาใหม่
  • งานจัดทำคู่มือนักศึกษาใหม่
  • งานบันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษาใหม่
  • งานจัดเก็บข้อมูลประวัตินักศึกษาใหม่
  • งานตรวจสอบ แก้ไขข้อมูลประวัติของนักศึกษา
  • งานส่งรายชื่อนักศึกษาทำประกันอุบัติเหตุ
  • งานจัดทำบัตรนักศึกษา
  • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

2. กลุ่มงานทะเบียนนักศึกษา   มีหน้าที่รับผิดชอบและขอบข่ายงานดังนี้

  • งานบริการข้อมูล
  • งานลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา
  • งานขอลาพักการศึกษา
  • งานจัดทำคู่มือลงทะเบียน
  • งานตรวจสอบ แก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา
  • งานปรับข้อมูลสถานภาพนักศึกษา
  • งานปรับเปลี่ยนรหัสนักศึกษา
  • งานโอนย้ายสถานศึกษา / โอนย้ายหลักสูตร/โอนย้ายสาขาวิชา
  • งานตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา Drop W
  • งานจัดทำและส่ง ข้อมูล ส.ก.อ. ข้อมูลรายบุคคลและรายด้านของนักศึกษา
  • งานจัดทำและส่งข้อมูลให้ ส.ก.อ. สำหรับนักศึกษาต่างชาติ
  • งานจัดทำข้อมูลรายบุคคล ด้านนักศึกษา ส่งส.ก.อ.
  • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

3. กลุ่มงานระเบียบการศึกษา   มีหน้าที่รับผิดชอบและขอบข่ายงานดังนี้

  • งานแจ้งขอสำเร็จการศึกษา
  • งานตรวจสอบประวัติและเอกสารนักศึกษาที่ขอสำเร็จการศึกษา
  • งานจัดทำใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Transcript Record)
  • งานจัดทำใบรับรองการสำเร็จการศึกษา
  • งานตรวจสอบและจัดทำรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเสนอสภา
  • งานจัดทำใบปริญญาบัตร
  • งานจัดทำสูจิบัตรพิธีประทานปริญญาบัตร
  • งานจัดเก็บต้นฉบับเอกสารทางการศึกษา
  • งานตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
  • งานจัดทำสถิติผู้สำเร็จการศึกษา
  • งานจัดส่งเอกสารการสำเร็จการศึกษา
  • งานจัดทำข้อมูลส่งกรมการจัดหางาน
  • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

4.  กลุ่มงานตารางเรียน/ตารางสอบและประมวลผลข้อมูล   มีหน้าที่รับผิดชอบและขอบข่ายงานดังนี้

  • งานตรวจสอบแผนการศึกษาทุกระดับ ทุกสาขาวิชา
  • งานประมวลผลข้อมูลรายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียน
  • งานประมวลผลข้อมูลรายวิชาปิด – ยุบกลุ่มเรียน – ปิดรายวิชา
  • งานจัดทำตารางเรียน
  • งานจัดทำตารางสอบ
  • งานประมวลผลข้อมูลการตัดเกรด
  • งานประมวลผลการเรียนในแต่ละภาคการศึกษา
  • งานจัดทำผลการเทียบโอนต่างสถาบันในแต่ละภาคการศึกษา
  • งานจัดเก็บเอกสารรายงานผลการเรียนในแต่ละภาคการศึกษา
  • งานแจ้งผลการเรียนในแต่ละภาคการศึกษา
  • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

5. กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • ดูแล บำรุงรักษา ระบบ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักทะเบียนฯ
  • พัฒนาโปรแกรมสำหรับใช้งานของสำนักทะเบียนฯ
  • ดูและและพัฒนา web Site ของสำนักทะเบียนฯ
  • ดูแลระบบฐานข้อมูลของสำนักทะเบียนฯ
  • งานจัดทำข้อมูลสารสนเทศของสำนักทะเบียนและประมวลผล
  • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรที่รับผิดชอบแต่ละกลุ่มงาน

ที่

กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ

1

กลุ่มงานธุรการ

2

กลุ่มงานทะเบียนนักศึกษา

3

กลุ่มงานระเบียนการศึกษา

4

กลุ่มงานตารางเรียน/ตารางสอบและประมวลผลข้อมูล

5

กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ