Archive for the ‘สารสนเทศคณาจารย์’ Category

๐ แบบฟอร์มต่าง ๆ

  • แบบฟอร์มส่งผลสอบเทียบความรู้และประสบการณ์ Download
  • แบบฟอร์มส่งผลสอบเทียบความรู้และประสบการณ์กรณีนักศึกษาชำระเงินแล้ว Download
  • แบบฟอร์มตารางสอนปริญญาตรี  Download
  • แบบฟอร์มตารางสอนบัณฑิตศึกษา  Download

TQF