Archive for the ‘สารสนเทศนักศึกษา’ Category

แจ้ง QR CODE เพื่อเข้ากลุ่ม Line ในรายวิชาที่เปิดสอน ภาคเรียนฤดูร้อน/2563

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนใน ภาคเรียนฤดูร้อน/2563

ให้เข้าร่วมในกลุ่ม line ของวิชา ได้ตาม QR CODE ดังนี้

 1. BU12101 หลักการตลาด
 2. EN14201 สถิตยศาสตร์
 3. GE10102 สังคมและวัฒนธรรม
 4. GE10203 วรรณกรรมไทยสมัยปัจจุบัน
 5. GE10303 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
 6. GE10305 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
 7. GE10403 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 8. GE10405 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน

*หมายเหตุ*

การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน/2563

เรื่อง การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน/2563

ปฏิทินการลงทะเบียน 
 • วันที่ 10 – 20 เมษายน 2564 นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาการลงทะเบียนเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ (ตามที่อาจารย์ที่ปรึกษากำหนด)
 • วันที่ 18 – 20 เมษายน 2564 ลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต
 • วันที่ 21 – 23 เมษายน 2564  เพิ่ม – ถอนรายวิชาและลงทะเบียนเรียนล่าช้าทางอินเตอร์เน็ต
 • วันที่ 20 เมษายน 2564 วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน/2563
 • วันที่ 23 เมษายน 2564 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับเงินคืน
 • วันที่ 27 เมษายน 2564 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้รับเงินคืน
 • วันที่ 11 – 23 พฤษภาคม 2564 ช่วงการถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์  W

**ระบบเปิดทำการ 09.00 น. – 24.00 น. ตามวันเวลาที่กำหนด**

ลงทะเบียนเรียนและตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน คลิกที่นี่

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนและวิธีการชำระค่าลงทะเบียน
1.นักศึกษาเข้าสู่ระบบของสำนักทะเบียนและประมวลผล (www.reg.neu.ac.th)
2.นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาที่เปิดเรียน ตารางเรียน ตารางสอบ
3.ติดต่อพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบแผนการเรียนและผลการเรียน
4.นักศึกษาเลือกรายวิชาและลงทะเบียนเรียน โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ คือ
4.1 ป้อนรหัสวิชาที่ต้องการลงในช่องรหัสวิชา แล้ว กดปุ่ม ตกลง เพื่อเลือกรายวิชาที่ลงทะเบียน
4.2 คลิก เลือก เพื่อเลือก Section ที่ต้องการลงทะเบียน กดปุ่ม ตกลง เพื่อบันทึกรายวิชาในฐานข้อมูล หรือกดปุ่ม เคลียร์ เมื่อต้องการยกเลิก
4.3 ถ้านักศึกษาต้องการลงรายวิชาใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนที่ 1-2
4.4 นักศึกษากดขออนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา
4.5 เมื่อได้รับอนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ให้นักศึกษากด พิมพ์ใบลงทะเบียนเรียน ถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ (ในกรณีที่ไม่ได้รับการอนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา)
4.6 ชำระค่าลงทะเบียนเรียนภายใน 7 วัน หลังจากมีการลงทะเบียนเรียน (หรือตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนด)
วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ค่าสมัครเรียน ผ่านระบบออนไลน์
1.ชำระผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 425-6-026827 หรือ SCAN QR CODE
2.หลังนักศึกษาชำระเงิน เรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งชื่อ–นามสกุล รหัสนักศึกษา ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ Email : finance@neu.ac.th
neu_pay_1
neu_pay_2
ประกาศ เมื่อ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2564

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ค่าสมัครเรียน ผ่านระบบออนไลน์

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ค่าสมัครเรียน ผ่านระบบออนไลน์
1.ชำระผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 425-6-026827 หรือ SCAN QR CODE
2.หลังนักศึกษาชำระเงิน เรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งชื่อ–นามสกุล รหัสนักศึกษา และส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ Email : finance@neu.ac.th
neu_pay_1
neu_pay_2

การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2563

ประกาศ เรื่องการสอบปลายภาค  ภาคเรียนที่ 2/2563

ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ประกาศเรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว เพื่อให้การจัดการสอบเป็นไปตามกำหนด
จึงขอแจ้งนักศึกษาที่มีการสอบปลายภาค ในวันที่ 10 เมษายน 2564
มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการเปลี่ยนรูปแบบการจัดสอบเป็นรูปแบบออนไลน์
โดยนักศึกษาสามารถติดตามรูปแบบการสอบได้ที่อาจารย์ผู้สอน

กำหนดวันสอบปลายภาค ตรวจสอบตารางสอบ คลิกที่นี่

 • วันที่ 27 มีนาคม – 4 เมษายน พ.ศ.2564 ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ
 • วันที่ 27 มีนาคม – 4 เมษายน และ 10 เมษายน พ.ศ.2564 วันสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2563
 • วันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2564 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563
 • วันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2564 วันสุดท้ายของการได้รับสัญลักษณ์ I ภาคเรียนที่ 2/2563

ระเบียบและข้อปฏิบัติในการเข้าห้องสอบ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แนวปฏิบัติสำหรับกรรมการกำกับการสอบ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

**อย่าลืม!!! สวมหน้ากากอนามัย และ นำบัตรนักศึกษา หรือ บัตรประชาชนเข้าห้องสอบ**

ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2564

การยื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563

ประกาศ เรื่องยื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษา  ภาคเรียนที่ 2/2563

นักศึกษาที่มีความประสงค์ยื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ ภาคเรียนที่ 2/2563 (คาดว่าจะจบการศึกษา)
สามารถดำเนินการได้ภายในวันที่ 16 มีนาคม – 11 เมษายน พ.ศ.2564
โดยยื่นเอกสารและชำระเงินที่ฝ่ายการเงิน
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการเสนอผู้สำเร็จการศึกษา 
1.นักศึกษาขอแบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษา (สำหรับปริญญาตรี สทป.08 และระดับบัณฑิตศึกษา สทป.09) และแบบฟอร์มสำหรับจัดทำหนังสืออนุสรณ์ฯ ที่สำนักทะเบียนฯ
2.นักศึกษาเตรียมเอกสารประกอบการแจ้งขอสำเร็จการศึกษาดังต่อไปนี้
      2.1 ภาพถ่ายสีสวมชุดครุยวิทยฐานะ  ขนาด   1  นิ้ว จำนวน   6  แผ่น
      2.2 สำเนาวุฒิการศึกษาเดิม  จำนวน   2  ฉบับ
      2.3 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
      2.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน   1  ฉบับ
3.นักศึกษายื่นแบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษา (กรอกข้อความให้สมบูรณ์) พร้อมเอกสารประกอบ (ตามเอกสารจากข้อ 2) เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษา, หัวหน้าสาขาวิชาและคณบดีลงนามตามลำดับ
4.นักศึกษานำแบบฟอร์มใน ข้อ 3 ยื่นต่อสำนักวิทยบริการและฝ่ายกองทุนกู้ยืมเพื่อตรวจสอบการกู้ยืมเงิน
5.นักศึกษานำเอกสารจากข้อ 4 ไปที่ฝ่ายการเงินเพื่อชำระเงิน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
รายการปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกป.บัณฑิต
5.1 ค่าปัจฉิมนิเทศ500
5.2 ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต3,6004,5006,0005,000
5.3 ค่าเอกสารการศึกษา (Transcript) ฉบับภาษาไทย100100100100
5.4 ค่าเอกสารการศึกษา (Transcript) ฉบับภาษาอังกฤษ100100100100
5.5 ค่าใบรับรองการสำเร็จการศึกษา ฉบับภาษาไทย100100100100
5.6 ค่าใบรับรองการสำเร็จการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ100100100100
5.7 ค่าเข็มวิทยฐานะ150150150150
5.8 ค่าใบปริญญาบัตร500500500500
5.9 ค่าหนังสืออนุสรณ์บัณฑิต250250250250
5.10 ซองเอกสารพร้อมค่าจัดส่ง35353535
รวม5,4355,8357,3356,335
6.นักศึกษานำเอกสารจากข้อ 5 ยื่นต่อฝ่ายบัญชีเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและลงบัญชี
7.นักศึกษานำเอกสารจากข้อ 6 ยื่นต่อสำนักทะเบียนฯ เพื่อแจ้งความประสงค์ ขอสำเร็จการศึกษา
8.สำนักทะเบียนฯ จัดทำรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาส่งให้แต่ละหลักสูตรตรวจสอบความถูกต้องของการศึกษาตามหลักสูตรนั้นๆ
9.หลักสูตรส่งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว คืนสำนักทะเบียนฯ
10.สำนักทะเบียนฯ ตรวจสอบรายชื่อและจัดทำรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเสนอต่อที่ประชุมกรรมการวิชาการ
11.สำนักทะเบียนฯ จัดทำรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ผ่านความเห็นชอบจากกรรมการวิชาการเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
**หมายเหตุ**
 • เมื่อฝ่ายการเงินและบัญชีตรวจสอบหากพบว่า นศ. มียอดค้างชำระจะคืนเอกสารยื่นขอสำเร็จการศึกษาให้กับ นศ. (**สามารถชำระค่าธรรมเนียมยื่นขอสำเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากเกินกำหนดต้องชำระค่าปรับล่าช้า**)
 • นศ. จะต้องนำเอกสารไปยื่นที่สำนักทะเบียนฯด้วยตนเอง เมื่อชำระยอดค้างที่เหลือทั้งหมดจึงถือว่า นศ.ได้ทำการยื่นขอสำเร็จการศึกษาสมบูรณ์
 • นักศึกษาที่เคยยื่นขอสำเร็จการศึกษาแล้ว แต่ไม่สำเร็จการศึกษา จะต้องทำการยื่นขอสำเร็จการศึกษาใหม่
 • หากนักศึกษายื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษาล่าช้ากว่ากำหนด จะต้องชำระค่าปรับล่าช้า วันละ 100 บาท
ประกาศเมื่อ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2564

การรับบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 3)

การรับบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 3)

นักศึกษาที่ทำบัตรนักศึกษา ในช่วงวันที่ 11 กันยายน – 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
สามารถติดต่อรับบัตรนักศึกษา ได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย
สาขาเซนทรัลพลาซ่า ขอนแก่น เวลาทำการ 11.00 – 18.00 น.
โดยนำบัตรประชาชนแสดงเพื่อติดต่อขอรับบัตรนักศึกษา
คลิก!! ตรวจสอบรายชื่อ

การลงทะเบียนทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล

การลงทะเบียนทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล

(IC3 Spark Certification)

ลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันที่ 8 – 30 มกราคม พ.ศ.2564

ขั้นตอนการลงทะเบียนทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล
1.ชำระค่าลงทะเบียนทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล จำนวน 1,500 บาท ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 425-6-026827 หรือ SCAN QR CODE หลังนักศึกษาชำระเงิน เรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งชื่อ–นามสกุล รหัสนักศึกษา ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ Email : finance@neu.ac.th
neu_pay_1
neu_pay_2
2.เมื่อแจ้งชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางสำนักทะเบียนฯ จะดำเนินการลงทะเบียนและจัดส่งใบลงทะเบียนทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลให้นักศึกษากลับทาง Email
3.ตารางการอบรมและทดสอบสมรรถนะดิจิทัล ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
กลุ่มที่กิจกรรมวันที่เวลาจำนวน
ICT6401อบรมและสอบ (จำนวน 40 คน) ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่1 กุมภาพันธ์ 256409.00 – 17.00 น.7 ชั่วโมง
ICT6402อบรมและสอบ (จำนวน 40 คน) ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่8 กุมภาพันธ์ 256409.00 – 17.00 น.7 ชั่วโมง
ICT6403อบรมและสอบ (จำนวน 40 คน) ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่15 กุมภาพันธ์ 256409.00 – 17.00 น.7 ชั่วโมง
ICT6404อบรมและสอบ (จำนวน 40 คน) ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่22 กุมภาพันธ์ 256409.00 – 17.00 น.7 ชั่วโมง
ICT6405อบรมและสอบ (จำนวน 40 คน) ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่8 มีนาคม 256409.00 – 17.00 น.7 ชั่วโมง
ICT6406อบรมและสอบ (จำนวน 40 คน) อยู่ในช่วงรับลงทะเบียนฯ20 มีนาคม 256409.00 – 17.00 น.7 ชั่วโมง
ICT6407อบรมและสอบ (จำนวน 40 คน) อยู่ในช่วงรับลงทะเบียนฯ21 มีนาคม 256409.00 – 17.00 น.7 ชั่วโมง
ICT6408อบรมและสอบ (จำนวน 40 คน) อยู่ในช่วงรับลงทะเบียนฯ22 มีนาคม 256409.00 – 17.00 น.7 ชั่วโมง
**หมายเหตุ**
1.อบรมวันละ 2 ห้อง ห้องละ 20 คน รวม 40 คน
2.อบรม เวลา 09.00 – 16.00 น. และ สอบ เวลา 16.00 – 17.00 น.
3.วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ติดต่อสอบถามได้ที่ ห้องสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ห้อง 516) 
ประกาศเมื่อ วันที่ 13 มกราคม 2564

การสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2563

ประกาศ เรื่องการสอบกลางภาค  ภาคเรียนที่ 2/2563

ตามประกาศมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ CO-VID 2019 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 7) แล้วนั้น และมีประกาศเพิ่มเติมของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค CO-VID 2019 ในหลายพื้นที่โดยมีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมากในหลายจังหวัดทั่วประเทศ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพของนักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์เป็นสำคัญ จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติเรื่องการจัดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยให้คณาจารย์ประจำวิชาจัดการสอบในรูปแบบออนไลน์ โดยดำเนินการจัดสอบกลางภาค ตามกำหนดการ ดังนี้
กำหนดวันสอบกลางภาค
วันที่ 16 – 24 มกราคม พ.ศ.2564 วันสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2563
วันที่ 26 มกราคม – 16 มีนาคม 2564 ถอนรายวิชา โดยได้รับสัญลักษณ์  W
ตรวจสอบตารางสอบ คลิกที่นี่
ประกาศเมื่อ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2564

ประกาศเลื่อนการจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศเลื่อนการจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

ตามที่มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้กำหนดจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ.2564 ซึ่งเป็นช่วงที่รัฐบาล โดยศูนย์บริการสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ประกาศสถานการณ์ (COVID-19) ให้มีมาตรการควบคุมสูงสุดในหลายจังหวัดทั่วประเทศ
ในการนี้ คณะกรรมการบริหารประจำมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย มีความห่วงใยในสุขภาพและตระหนักถึงความปลอดภัยของบัณฑิตและผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่านอย่างสูงสุด
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 (1) และ (7) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 จึงออกประกาศเลื่อนการจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ไปก่อน โดยจะประกาศให้ทราบทันทีที่สามารถกำหนดวันได้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2564