Archive for the ‘สารสนเทศนักศึกษา’ Category

การยื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563

ประกาศ เรื่องยื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษา  ภาคเรียนที่ 2/2563

นักศึกษาที่มีความประสงค์ยื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ ภาคเรียนที่ 2/2563 (คาดว่าจะจบการศึกษา)
สามารถดำเนินการได้ภายในวันที่ 16 มีนาคม – 11 เมษายน พ.ศ.2564
โดยยื่นเอกสารและชำระเงินที่ฝ่ายการเงิน
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการเสนอผู้สำเร็จการศึกษา 
1.นักศึกษาขอแบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษา (สำหรับปริญญาตรี สทป.08 และระดับบัณฑิตศึกษา สทป.09) และแบบฟอร์มสำหรับจัดทำหนังสืออนุสรณ์ฯ ที่สำนักทะเบียนฯ
2.นักศึกษาเตรียมเอกสารประกอบการแจ้งขอสำเร็จการศึกษาดังต่อไปนี้
      2.1 ภาพถ่ายสีสวมชุดครุยวิทยฐานะ  ขนาด   1  นิ้ว จำนวน   6  แผ่น
      2.2 สำเนาวุฒิการศึกษาเดิม  จำนวน   2  ฉบับ
      2.3 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
      2.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน   1  ฉบับ
3.นักศึกษายื่นแบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษา (กรอกข้อความให้สมบูรณ์) พร้อมเอกสารประกอบ (ตามเอกสารจากข้อ 2) เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษา, หัวหน้าสาขาวิชาและคณบดีลงนามตามลำดับ
4.นักศึกษานำแบบฟอร์มใน ข้อ 3 ยื่นต่อสำนักวิทยบริการและฝ่ายกองทุนกู้ยืมเพื่อตรวจสอบการกู้ยืมเงิน
5.นักศึกษานำเอกสารจากข้อ 4 ไปที่ฝ่ายการเงินเพื่อชำระเงิน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
รายการปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกป.บัณฑิต
5.1 ค่าปัจฉิมนิเทศ500
5.2 ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต3,6004,5006,0005,000
5.3 ค่าเอกสารการศึกษา (Transcript) ฉบับภาษาไทย100100100100
5.4 ค่าเอกสารการศึกษา (Transcript) ฉบับภาษาอังกฤษ100100100100
5.5 ค่าใบรับรองการสำเร็จการศึกษา ฉบับภาษาไทย100100100100
5.6 ค่าใบรับรองการสำเร็จการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ100100100100
5.7 ค่าเข็มวิทยฐานะ150150150150
5.8 ค่าใบปริญญาบัตร500500500500
5.9 ค่าหนังสืออนุสรณ์บัณฑิต250250250250
5.10 ซองเอกสารพร้อมค่าจัดส่ง35353535
รวม5,4355,8357,3356,335
6.นักศึกษานำเอกสารจากข้อ 5 ยื่นต่อฝ่ายบัญชีเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและลงบัญชี
7.นักศึกษานำเอกสารจากข้อ 6 ยื่นต่อสำนักทะเบียนฯ เพื่อแจ้งความประสงค์ ขอสำเร็จการศึกษา
8.สำนักทะเบียนฯ จัดทำรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาส่งให้แต่ละหลักสูตรตรวจสอบความถูกต้องของการศึกษาตามหลักสูตรนั้นๆ
9.หลักสูตรส่งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว คืนสำนักทะเบียนฯ
10.สำนักทะเบียนฯ ตรวจสอบรายชื่อและจัดทำรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเสนอต่อที่ประชุมกรรมการวิชาการ
11.สำนักทะเบียนฯ จัดทำรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ผ่านความเห็นชอบจากกรรมการวิชาการเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
**หมายเหตุ**
 • เมื่อฝ่ายการเงินและบัญชีตรวจสอบหากพบว่า นศ. มียอดค้างชำระจะคืนเอกสารยื่นขอสำเร็จการศึกษาให้กับ นศ. (**สามารถชำระค่าธรรมเนียมยื่นขอสำเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากเกินกำหนดต้องชำระค่าปรับล่าช้า**)
 • นศ. จะต้องนำเอกสารไปยื่นที่สำนักทะเบียนฯด้วยตนเอง เมื่อชำระยอดค้างที่เหลือทั้งหมดจึงถือว่า นศ.ได้ทำการยื่นขอสำเร็จการศึกษาสมบูรณ์
 • นักศึกษาที่เคยยื่นขอสำเร็จการศึกษาแล้ว แต่ไม่สำเร็จการศึกษา จะต้องทำการยื่นขอสำเร็จการศึกษาใหม่
 • หากนักศึกษายื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษาล่าช้ากว่ากำหนด จะต้องชำระค่าปรับล่าช้า วันละ 100 บาท
ประกาศเมื่อ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2564

การรับบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 3)

การรับบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 3)

นักศึกษาที่ทำบัตรนักศึกษา ในช่วงวันที่ 11 กันยายน – 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
สามารถติดต่อรับบัตรนักศึกษา ได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย
สาขาเซนทรัลพลาซ่า ขอนแก่น เวลาทำการ 11.00 – 18.00 น.
โดยนำบัตรประชาชนแสดงเพื่อติดต่อขอรับบัตรนักศึกษา
คลิก!! ตรวจสอบรายชื่อ

การลงทะเบียนทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล

การลงทะเบียนทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล

(IC3 Spark Certification)

ลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันที่ 8 – 30 มกราคม พ.ศ.2564

ขั้นตอนการลงทะเบียนทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล
1.ชำระค่าลงทะเบียนทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล จำนวน 1,500 บาท ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 425-6-026827 หรือ SCAN QR CODE หลังนักศึกษาชำระเงิน เรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งชื่อ–นามสกุล รหัสนักศึกษา ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ Email : finance@neu.ac.th
neu_pay_1
neu_pay_2
2.เมื่อแจ้งชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางสำนักทะเบียนฯ จะดำเนินการลงทะเบียนและจัดส่งใบลงทะเบียนทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลให้นักศึกษากลับทาง Email
3.ตารางการอบรมและทดสอบสมรรถนะดิจิทัล ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
กลุ่มที่กิจกรรมวันที่เวลาจำนวน
ICT6401อบรมและสอบ (จำนวน 40 คน) ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่1 กุมภาพันธ์ 256409.00 – 17.00 น.7 ชั่วโมง
ICT6402อบรมและสอบ (จำนวน 40 คน) ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่8 กุมภาพันธ์ 256409.00 – 17.00 น.7 ชั่วโมง
ICT6403อบรมและสอบ (จำนวน 40 คน) ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่15 กุมภาพันธ์ 256409.00 – 17.00 น.7 ชั่วโมง
ICT6404อบรมและสอบ (จำนวน 40 คน) ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่22 กุมภาพันธ์ 256409.00 – 17.00 น.7 ชั่วโมง
ICT6405อบรมและสอบ (จำนวน 40 คน) ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่8 มีนาคม 256409.00 – 17.00 น.7 ชั่วโมง
ICT6406อบรมและสอบ (จำนวน 40 คน) อยู่ในช่วงรับลงทะเบียนฯ20 มีนาคม 256409.00 – 17.00 น.7 ชั่วโมง
ICT6407อบรมและสอบ (จำนวน 40 คน) อยู่ในช่วงรับลงทะเบียนฯ21 มีนาคม 256409.00 – 17.00 น.7 ชั่วโมง
ICT6408อบรมและสอบ (จำนวน 40 คน) อยู่ในช่วงรับลงทะเบียนฯ22 มีนาคม 256409.00 – 17.00 น.7 ชั่วโมง
**หมายเหตุ**
1.อบรมวันละ 2 ห้อง ห้องละ 20 คน รวม 40 คน
2.อบรม เวลา 09.00 – 16.00 น. และ สอบ เวลา 16.00 – 17.00 น.
3.วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ติดต่อสอบถามได้ที่ ห้องสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ห้อง 516) 
ประกาศเมื่อ วันที่ 13 มกราคม 2564

การสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2563

ประกาศ เรื่องการสอบกลางภาค  ภาคเรียนที่ 2/2563

ตามประกาศมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ CO-VID 2019 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 7) แล้วนั้น และมีประกาศเพิ่มเติมของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค CO-VID 2019 ในหลายพื้นที่โดยมีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมากในหลายจังหวัดทั่วประเทศ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพของนักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์เป็นสำคัญ จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติเรื่องการจัดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยให้คณาจารย์ประจำวิชาจัดการสอบในรูปแบบออนไลน์ โดยดำเนินการจัดสอบกลางภาค ตามกำหนดการ ดังนี้
กำหนดวันสอบกลางภาค
วันที่ 16 – 24 มกราคม พ.ศ.2564 วันสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2563
วันที่ 26 มกราคม – 16 มีนาคม 2564 ถอนรายวิชา โดยได้รับสัญลักษณ์  W
ตรวจสอบตารางสอบ คลิกที่นี่
ประกาศเมื่อ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2564

ประกาศเลื่อนการจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศเลื่อนการจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

ตามที่มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้กำหนดจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ.2564 ซึ่งเป็นช่วงที่รัฐบาล โดยศูนย์บริการสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ประกาศสถานการณ์ (COVID-19) ให้มีมาตรการควบคุมสูงสุดในหลายจังหวัดทั่วประเทศ
ในการนี้ คณะกรรมการบริหารประจำมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย มีความห่วงใยในสุขภาพและตระหนักถึงความปลอดภัยของบัณฑิตและผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่านอย่างสูงสุด
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 (1) และ (7) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 จึงออกประกาศเลื่อนการจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ไปก่อน โดยจะประกาศให้ทราบทันทีที่สามารถกำหนดวันได้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2564

ประกาศมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

ประกาศมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกาศมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
จึงประกาศให้จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 5 – 15 มกราคม 2564

ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการมีความจำเป็นต้องรับบริการที่มหาวิทยาลัย
ขอความร่วมมือในการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง
ตรวจวัดอุณหภูมิหน้าประตูทางเข้า และลงชื่อการใช้บริการทุกครั้ง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 043-222959 – 61
ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2564

การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

เรื่อง การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

ปฏิทินการลงทะเบียน 
 • วันที่ 15 – 22 พฤศจิกายน 2563 นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาการลงทะเบียนเรียน (นักศึกษาใหม่ 2563 ติดต่อรับคู่มือนักศึกษาได้ที่สำนักทะเบียนฯ)
 • วันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2563 ลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต (ยกเว้นนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2563) คลิกที่นี่
 • วันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2563  ลงทะเบียนเรียนล่าช้าและเพิ่ม – ถอนรายวิชา ทางอินเตอร์เน็ต (มีค่าปรับ)
 • วันที่ 24 – 29 พฤศจิกายน 2563  ขยายระยะเวลาลงทะเบียนเรียนล่าช้าและเพิ่ม – ถอนรายวิชาล่าช้า ทางอินเตอร์เน็ต (มีค่าปรับ)
 • วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 วันเปิดภาคเรียนที่ 2/2563
 • วันที่ 24 พฤศจิกายน – 24 ธันวาคม 2563 ช่วงยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2563 (กรณีไม่ลงทะเบียนเรียน)
 • วันที่ 1 ธันวาคม 2563 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับเงินคืน
 • วันที่ 8 ธันวาคม 2563 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้รับเงินคืน
 • วันที่ 26 มกราคม – 16 มีนาคม 2564 ช่วงการถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์  W

**ระบบเปิดทำการ 09.00 น. – 24.00 น. ตามวันเวลาที่กำหนด**

ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน คลิกที่นี่
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนและวิธีการชำระค่าลงทะเบียน
1.นักศึกษาเข้าสู่ระบบของสำนักทะเบียนและประมวลผล (www.reg.neu.ac.th)
2.นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาที่เปิดเรียน ตารางเรียน ตารางสอบ
3.ติดต่อพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบแผนการเรียนและผลการเรียน
4.นักศึกษาเลือกรายวิชาและลงทะเบียนเรียน โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ คือ
4.1 ป้อนรหัสวิชาที่ต้องการลงในช่องรหัสวิชา แล้ว กดปุ่ม ตกลง เพื่อเลือกรายวิชาที่ลงทะเบียน
4.2 คลิก เลือก เพื่อเลือก Section ที่ต้องการลงทะเบียน กดปุ่ม ตกลง เพื่อบันทึกรายวิชาในฐานข้อมูล หรือกดปุ่ม เคลียร์ เมื่อต้องการยกเลิก
4.3 ถ้านักศึกษาต้องการลงรายวิชาใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนที่ 1-2
4.4 นักศึกษากดขออนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา
4.5 เมื่อได้รับอนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ให้นักศึกษากด พิมพ์ใบลงทะเบียนเรียน ถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ (ในกรณีที่ไม่ได้รับการอนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา)
4.6 ชำระค่าลงทะเบียนเรียนภายใน 7 วัน หลังจากมีการลงทะเบียนเรียน (หรือตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนด)
วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ค่าสมัครเรียน ผ่านระบบออนไลน์
ชำระผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 425-6-026827 หรือ SCAN QR CODE หลังนักศึกษาชำระเงิน เรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งชื่อ–นามสกุล รหัสนักศึกษา ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ Email : finance@neu.ac.th
neu_pay_1
neu_pay_2
ประกาศเมื่อ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

การรับบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

ประกาศเรื่อง การรับบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

แจ้งกำหนดการรับบัตรนักศึกษา รอบที่ 2
คลิก!! ตรวจสอบรายชื่อ
วันที่ 30 – 31 ต.ค.2563 นักศึกษาสามารถติดต่อรับบัตรได้ที่
บริเวณหน้าห้องสำนักทะเบียนฯ ตั้งแต่ เวลา 9.30 – 17.00 น.
หรือ ระหว่างนี้สามารถนำบัตรประชาชนแสดงตนขอรับบัตร
ที่ ธ.กสิกรไทย สาขาเซนทรัลพลาซ่า ขอนแก่น เวลา 10.30 – 20.00 น.
** กรณีไม่สามารถเดินทางมารับได้ตามวันเวลาที่กำหนด**
**ให้ติดต่อรับที่ ธ.กสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น ** 

แจ้งกำหนดการรับบัตรนักศึกษา รอบที่ 1
คลิก!!ตรวจสอบรายชื่อ
วันที่ 16 – 18 ต.ค.2563 นักศึกษาสามารถติดต่อรับบัตรได้ที่
บริเวณหน้าห้องสำนักทะเบียนฯ ตั้งแต่ เวลา 9.30 – 17.00 น.
*โดยนำบัตรประชาชนมาแสดงเพื่อติดต่อขอรับบัตรนักศึกษา*
** กรณีไม่สามารถเดินทางมารับได้ตามวันเวลาที่กำหนด**
**ให้ติดต่อรับที่ ธ.กสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น ** 
**ส่วนรอบการถ่ายบัตรนักศึกษาช่วงเดือน ก.ย.- ต.ค. 63 จะแจ้งวันรับบัตรนักศึกษาให้ทราบอีกครั้ง**

การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563

ประกาศ เรื่องการสอบปลายภาค  ภาคเรียนที่ 1/2563

กำหนดวันสอบกลางภาค ตรวจสอบตารางสอบ คลิกที่นี่
 • วันที่ 31 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 วันสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563
 • วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 วันปิดภาคเรียนที่ 1/2563
 • วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ประกาศผลการสอบประจำภาคเรียนที่ 1/2563
 • วันที่ 2 ธันวาคม 2563 วันสุดท้ายของการได้รับสัญลักษณ์ I ภาคเรียนที่ 1/2563

**อย่าลืม!!! สวมหน้ากากอนามัย และ นำบัตรนักศึกษา หรือ บัตรประชาชนเข้าห้องสอบ**

ระเบียบและข้อปฏิบัติในการเข้าห้องสอบ คลิกที่นี่
ข้อ  1  นักศึกษาที่มีสิทธ์เข้าสอบจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1  เป็นผู้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้น  และต้องเป็นผู้ที่ไม่ต้องถูกตัดสิทธ์การเข้าสอบในรายวิชานั้นด้วย
1.2  มีเวลาเรียนในรายวิชานั้น ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และ/หรือ ฝึกงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ของเวลาเรียน
ข้อ  2  นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตัวในการเข้าห้องสอบ  ดังนี้
2.1  แต่งกายสุภาพเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ว่าด้วย เครื่องแต่งกายนักศึกษา
2.2  ต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษามาแสดงในการสอบทุกครั้ง
2.3  ในกรณีนักศึกษาไม่มีชื่อเข้าสอบในรายวิชาใด  นักศึกษาอาจแสดงใบเสร็จรับเงินที่ลงทะเบียนในรายวิชานั้นเพื่อขอเพิ่มรายชื่อเข้าสอบและทำการตรวจสอบเพื่อความถูกต้องต่อไป หรือขอใบอนุญาตเข้าสอบจากสำนักทะเบียนและประมวลผล
2.4  ห้ามเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบ  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากกรรมการผู้ควบคุมการสอบประจำห้อง นักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธ์การเข้าสอบในรายวิชานั้น
2.5  เมื่อการสอบผ่านไปแล้ว  30  นาที  นักศึกษาผู้ใดที่ยังไม่ได้เข้าห้องสอบจะถูกตัดสิทธ์ในการเข้าสอบครั้งนั้น เว้นแต่ประธานควบคุมการสอบจะพิจารณาอนุญาตเฉพราะกรณี
2.6  ห้ามนำเอกสาร  เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ใด ๆเข้าห้องสอบ  เว้นแต่เครื่องใช้ที่กรรมการผู้ออกข้อสอบกำหนดไว้ในคำสั่ง
2.7  ต้องนั่งตามที่ที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ ห้ามเคลื่อนย้ายที่นั่งออกจากที่ที่จัดไว้ให้
ข้อ  3  การปฏิบัติในระหว่างการสอบ
3.1  ห้ามนักศึกษาออกจากห้องสอบจนกว่าการสอบจะผ่านไปแล้ว  45  นาที
3.2  นักศึกษาต้องลงรายชื่อการเข้าสอบในรายชื่อเข้าห้องสอบของแต่ละรายวิชาเพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าสอบ
3.3  กรรมการผู้ควบคุมการสอบมีอำนาจตรวจค้นนักศึกษาผู้มีเหตุอันสมควรสงสัยว่าทุจริตในการสอบ
3.4  ห้ามนำข้อสอบหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบออกห้องสอบ
ประกาศเมื่อ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2563