การเปิดรายวิชาให้นักศึกษาลงทะเบียน

การเปิดรายวิชาให้นักศึกษาลงทะเบียน
มหาวิทยาลัยโดย ฝ่ายวิชาการและสำนักทะเบียน ฯ จะดำเนินการเปิดรายวิชาในแต่ละภาคเรียนเพื่อให้นักศึกษาตรวจสอบและเลือกลงทะเบียน หลักการเบื้องต้นในการเปิดรายวิชา คือ เปิดรายวิชาตามแผนการเรียนที่ได้จัดไว้แล้ว มีขั้นตอนการปฏิบัติดังต่อไปนี้
1.1. คณะ/สาขาวิชา เปิดรายวิชาและโอนข้อมูลให้ให้สำนักทะเบียน ฯ
1.2. โดย ฝ่ายวิชาการและสำนักทะเบียน ฯ ตรวจสอบความเหมาะสมและ ประกาศรายวิชาให้นักศึกษาทราบ (ผ่าน website สำนักทะเบียนฯ )

Comments are closed.