การขอสับเปลี่ยนรายวิชาที่ลงทะเบียน

การขอสับเปลี่ยนรายวิชาที่ลงทะเบียน
1. สามารถกระทำได้ในกรณีความผิดพลาดเกิดจากการโอนข้อมูลของสำนักทะเบียนฯ เท่านั้น
2. นักศึกษานำบัตรนักศึกษามาติดต่อขอแบบฟอร์มสับเปลี่ยนรายวิชาลงทะเบียน (สทป. 02 )
ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล
3. ยื่นคำร้องต่อผู้อำนวยการสำนักทะเบียน ฯโดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา คณบดี
รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ
4. ชำระค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนรายวิชา 200 บาท ที่ฝ่ายการเงิน
5. ยื่นคำร้องที่ฝ่ายสำนักทะเบียน ฯ และรอฟังผลรับหลักฐาน

Comments are closed.