๐ลาพักการศึกษา

การขอลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสถานภาพ
        การลาพักการศึกษาให้คณบดีอนุมัติได้ครั้งละหนึ่งภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกินสองภาคการศึกษาติดต่อกัน
หากมีความจำเป็นที่จะลาพักต่อไปอีกให้ขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากอธิการบดีหรือผู้ได้รับมอบหมายหากนักศึกษา
มีความประสงค์จะกลับเข้าศึกษาต้องยื่นคำร้องขอกลับเข้าศึกษาก่อนการลงทะเบียนเรียน
       การลาพักการศึกษามีขั้นตอนดังนี้
         
1. ขอแบบฟอร์มการขอลาพักการศึกษา (สทป.07) ที่สำนักทะเบียน ฯ และกรอกแบบฟอร์มให้สมบูรณ์
          2. ชำระเงินค่ารักษาสถานภาพที่ฝ่ายการเงิน
          3. ยื่นแบบฟอร์มการขอลาพักการศึกษาที่สำนักทะเบียน ฯ ที่ผ่านความเห็นชอบจาก อาจารย์ที่ปรึกษา คณบดี ฝ่ายตรวจ
               สอบอุปกรณ์ของคณะ สำนักวิทยบริการ กองทุนกู้ยืม ฝ่ายบัญชี และผ่านการอนุมัติอธิการบดี

Comments are closed.