๐ลาออก

การลาออกจากการเป็นนักศึกษา
1. นักศึกษานำบัตรนักศึกษาติดต่อรับแบบฟอร์มการลาออก (สทป.09 )ที่สำนักทะเบียน ฯ
2. ยื่นคำร้องต่อผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯโดยผ่านความเห็นชอบจากผู้ปกครอง อาจารย์ที่ปรึกษา คณบดี
ฝ่ายตรวจสอบอุปกรณ์ของคณะ สำนักวิทยบริการ กองทุนกู้ยืม ฝ่ายบัญชี อธิการบดี
3. รับเอกสาร ยื่นที่ฝ่ายการเงิน เพื่อรับเงินค่าประกันคืน

Comments are closed.