๐ใบรับรองผลการเรียน

การขอใบรับรอง ใบรายงานผลการเรียน
1. ชำระเงินค่าธรรมเนียม 20 บาทต่อใบรายงานผลการเรียน/ใบรับรองการเป็นนักศึกษา 1ฉบับที่ฝ่ายการเงิน
2. นำใบเสร็จรับเงินพร้อมใบคำร้องและรูปถ่าย ยื่นที่สำนักทะเบียน ฯ
– ใบรับรอง ใช้รูปถ่ายชุดนักศึกษาขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ต่อ 1 ฉบับ (รูปสี )
– ใบรายงานผลการเรียนฉบับไม่สมบูรณ์ ใช้รูปถ่ายชุดนักศึกษาขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูปต่อ
1 ฉบับ (รูปสี )
– ใบรายงานผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ ใช้รูปถ่ายชุดครุยวิทยฐานะ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ต่อ
1 ฉบับ (รูปสี )
ใบนัดกำหนดวันรับใบรับรอง/ใบรายงานผลการเรียน

Comments are closed.