การขอใบแสดงผลการเรียน

1. การขอใบแสดงผลการเรียน (Transcript) หรือใบรับรองการเป็นนักศึกษา
1.1. ชำระเงินค่าธรรมเนียม ตามเอกสารการศึกษาที่ยื่นขอ ที่ฝ่ายการเงิน
1.2. นำใบเสร็จรับเงินพร้อมพร้อมรูปถ่ายชุดนักศึกษา หรือรูปสวมชุดครุย ขนาด 1นิ้ว จำนวน 1รูปต่อ 1ใบ
แสดงผลการเรียน ยื่นที่สำนักทะเบียนและประมวลผล
1.3. สำนักทะเบียนและประมวลผล จะออกเอกสารให้หลังจากวันที่นักศึกษายื่นคำร้อง 1 สัปดาห์
1.4. นักศึกษาที่ไม่มารับเอกสารในวันที่สำนักทะเบียนและประมวลผลกำหนดไว้ คำร้องจะถูกยกเลิกและ ทำลาย
ใบแสดงผลการเรียนที่ยื่นขอไว้ นักศึกษาจะต้องยื่นคำร้องและชำระค่าธรรมเนียมใบแสดงผลการเรียน/ใบรับ
ร้องการเป็นนักศึกษา
1.5. ในกรณีสูญหาย ต้องแนบรูปถ่าย พร้อมใบแจ้งความจากสถานีตำรวจมาด้วย
1.6. ในกรณีที่เป็นนักศึกษาจบการศึกษาไปแล้ว ต้องการเปลี่ยนให้เป็นชื่อมหาวิทยาลัย ต้องแนบรูปถ่าย และ
ใบแสดงผลการเรียนตัวเดิมเสนอด้วย
ถ้าต้องการให้จัดส่งใบรับรอง, ใบแสดงผลการเรียนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้ซื้อซองจดหมายที่ร้านค้า สวัสดิการมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และแนบมาพร้อมกับคำร้อง

Comments are closed.