๐ การรับสมัครนักศึกษาใหม่

1.ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาใหม่

สำนักทะเบียนและประมวลผลได้รับมอบหมายในส่วนการรับนักศึกษาใหม่ร่วมกับฝ่ายอื่นๆ สถานที่ที่ใช้ในการรับสมัครนักศึกษาใหม่คืออาคารสำนักอธิการบดีชั้น 1 มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.1 พบฝ่ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทราบขั้นตอนและการเลือกคณะ/สาขา ที่จะเรียน
1.2 นักศึกษาซื้อคู่มือนักศึกษาและระเบียบการสมัคร
1.3 นักศึกษากรอกใบสมัครและแนบหลักฐานการสมัครที่สำนักทะเบียนฯ
1.4 สำนักทะเบียนฯออกรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่และลงทะเบียนเรียน
1.5 นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนและค่าอุปกรณ์นักศึกษา ที่ฝ่ายการเงิน
1.6 นักศึกษาพบฝ่ายกองทุนกรณีกู้ยืมทุนเพื่อการศึกษา
1.7 ออกบัตรประจำตัวนักศึกษา
1.8 ปฐมนิเทศเบื้องต้น
หลักฐานการสมัครเรียน           
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3.สำเนาใบ รบ. (ใบแสดงผลการเรียน) จำนวน 3 ฉบับ
4.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 แผ่น
5.ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ
หมายเหตุ ให้ผู้ที่สมัครจะต้องลงสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

2.ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ (กรณีเทียบโอนต่างสถาบัน)

2.1 นักศึกษาซื้อคู่มือนักศึกษาและระเบียบการสมัครและศึกษารายละเอียดการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
2.2 นักศึกษากรอกใบสมัครและแนบหลักฐานการสมัครที่สำนักทะเบียนฯ
2.3 สำนักทะเบียนฯออกรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่
2.4 นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียม และค่าอุปกรณ์นักศึกษา ที่ฝ่ายการเงิน
2.5 สำนักทะเบียนฯ แจ้งกำหนดเวลาการลงทะเบียนให้นักศึกษาทราบ
2.6 สำนักทะเบียนฯ ทำหนังสือถึงคณะ/สาขาวิชาที่นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ เพื่อขอทราบรายละเอียดรายวิชาตารางเรียน ของนักศึกษาที่จะลงทะเบียน และรอหนังสือตอบรับ
2.7 นักศึกษาลงทะเบียนตามรายละเอียดที่คณะ/สาขาวิชาแจ้งมา
2.8 ชำระค่าลงทะเบียนและที่ฝ่ายการเงิน
2.9 ออกบัตรประจำตัวนักศึกษา
หลักฐานการสมัครเรียน           
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 แผ่น
2.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 แผ่น
3.สำเนาใบแสดงผลการเรียน จำนวน 3 แผ่น
4.สำเนาใบแสดงผลการเรียนจากสถาบันที่ขอเทียบโอนฯ จำนวน 3 แผ่น
5.คำอธิบายรายวิชาจากสถาบันเดิม จำนวน 1 ฉบับ
6.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 แผ่น
7.ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ
หมายเหตุ ให้ผู้ที่สมัครจะต้องลงสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

3.ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษา (กรณีเรียนเป็นรายวิชา)

3.1 นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาที่เปิดเรียนในภาคเรียนนั้นๆ สำหรับขอใบ กว. ที่ คณะ /สาขาวิชา
3.2 นักศึกษาซื้อคู่มือและระเบียบการสมัคร และศึกษารายละเอียดการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
3.3 กรอกใบสมัครและแนบหลักฐานการสมัคร
3.4 ยื่นหลักฐานการสมัคร /ออกรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่ และลงทะเบียนเรียน
3.5 ชำระค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมที่ฝ่ายการเงิน
หลักฐานการสมัครเรียน
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 แผ่น
2.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 แผ่น
3.สำเนาแสดงผลการเรียนจากสถาบันเดิม จำนวน 3 แผ่น
4.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 แผ่น
5.ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ
หมายเหตุ ถ้าเป็นนักศึกษาที่จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะได้จ่ายเฉพาะค่าหน่วยกิต รายวิชาที่ลงทะเบียนเท่านั้น

4.ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษา (กรณีปริญญาตรีใบที่ 2)

4.1 นักศึกษาซื้อคู่มือและระเบียบการสมัคร และศึกษารายละเอียดการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
4.2  นักศึกษาติดต่อคณะ/สาขาวิชาเพื่อทราบรายละเอียดรายวิชาเทียบโอนและรายวิชาที่จะลงทะเบียน
4.3 กรอกใบสมัครและแนบหลักฐานการสมัคร
4.4  นักศึกษายืนเอกสารการสมัครและหลักฐานการสมัครที่สำนักทะเบียนฯ
4.5  สำนักทะเบียนฯ ออกรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่ให้
4.6 ลงทะเบียนตามรายวิชาที่คณะ/สาขาวิชากำหนดให้
4.7 ชำระค่าลงทะเบียนและที่ฝ่ายการเงิน
หลักฐานการสมัครเรียน           
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 แผ่น
2.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 แผ่น
3.สำเนาแสดงผลการเรียนจากสถาบันเดิม จำนวน 3 แผ่น
4.คู่มือนักศึกษาหรือรายละเอียดการสมัครเข้าเรียนจากสถาบันเดิม จำนวน 1 ฉบับ
5.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 แผ่น
6.ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ

 

 

Comments are closed.