ปฏิทินการศึกษา 2562

ปฏิทินการศึกษา 2562

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 1 มีนาคม – 22 กรกฎาคม 2562 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2562
วันที่ 13 – 21 กรกฎาคม 2562 นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาการลงทะเบียนเรียน (ที่คณะ/สาขาที่สังกัด)
วันที่ 16 – 18 กรกฎาคม 2562 ลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต  (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป)
วันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2562 ลงทะเบียนเรียนล่าช้า และเพิ่ม – ถอนรายวิชา ทางอินเตอร์เน็ต (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป)
วันที่ 21 กรกฎาคม 2562วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1/2562วันเปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา โดยได้รับเงินคืน
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา โดยไม่ได้รับสัญลักษณ์  W
วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ประชุมยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
วันที่ 25 สิงหาคม 2562 วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
วันที่ 7 – 15 กันยายน 2562 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562
วันที่ 17 กันยายน – 3 พฤศจิกายน 2562 ถอนรายวิชา โดยได้รับสัญลักษณ์  W
วันที่ 5 – 21 พฤศจิกายน 2562 ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
วันที่ 9 – 17 พฤศจิกายน 2562 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 วันปิดภาคเรียนที่ 1/2562
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ประกาศผลการสอบ ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
วันที่ 8 ธันวาคม 2562 วันสุดท้ายของการได้รับสัญลักษณ์ I  ภาคเรียนที่ 1/2562
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 วันคล้ายวันเปลี่ยนประเภทสถาบันเป็นมหาวิทยาลัย

 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 2 ธันวาคม 2562 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2562
วันที่ 23 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาการลงทะเบียนเรียน (ที่คณะ/สาขาที่สังกัด)
วันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2562 ลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต  (นักศึกษาทุกระดับชั้น) (ยกเว้นนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2562)
วันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 ลงทะเบียนเรียนล่าช้า และเพิ่ม – ถอนรายวิชา ทางอินเตอร์เน็ต
วันที่ 3 ธันวาคม 2562 วันเปิดภาคเรียนที่  2/2562 และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
วันที่ 11 ธันวาคม 2562 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา โดยได้รับเงินคืน
วันที่ 17 ธันวาคม 2562 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา โดยไม่ได้รับสัญลักษณ์  W
วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ประชุม ยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
วันที่ 5 มกราคม 2563 วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา ประจำภาคภาคเรียนที่ 2 /2562
วันที่ 18 – 26 มกราคม 2563 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562
วันที่ 28 มกราคม – 15 มีนาคม 2563 ถอนรายวิชา โดยได้รับสัญลักษณ์ W
วันที่ 8 มีนาคม 2563 วันคล้ายวันครบรอบการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
วันที่ 17 มีนาคม – 18 เมษายน 2563 ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
วันที่ 21 – 29 มีนาคม 2563 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
วันที่ 31 มีนาคม 2563 วันปิดภาคเรียน 2/2562
วันที่ 3 เมษายน 2563 ประกาศผลการสอบ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
วันที่ 19 เมษายน 2563 วันสุดท้ายของการได้รับสัญลักษณ์ I ภาคเรียนที่ 2/2562

 

ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

1 มีนาคม – มิถุนายน 2563 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
วันที่ 9 – 21 เมษายน 2563 นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาการลงทะเบียนเรียน (ที่คณะ/สาขาที่สังกัด)
วันที่ 16 – 17 เมษายน 2563 ลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต
วันที่ 18 – 19 เมษายน 2563 เพิ่ม – ถอนรายวิชา / ลงทะเบียนล่าช้า (ชำระค่าปรับ)
วันที่ 21 เมษายน 2563 วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
วันที่ 24 เมษายน 2563 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้เงินคืน
วันที่ 28 เมษายน 2563 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา โดยไม่ได้สัญลักษณ์  W
วันที่ 29 เมษายน 2563 ประชุม ยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชาภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
วันที่ 5 – 17 พฤษภาคม 2563 ถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์  W
วันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2563 สอบปลายภาค ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
วันที่ 26 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2563 ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
วันที่ 2 มิถุนายน 2563 วันปิดภาคเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
วันที่ 14 มิถุนายน 2563 วันสุดท้ายของการได้รับสัญลักษณ์ I ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

 

* วัน เวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลง

 

Comments are closed.