ปฏิทินการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เรื่อง  ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563

…………………………………….

            เพื่อให้การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ 008/2563 เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 จึงออกประกาศปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ดังต่อไปนี้

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รายละเอียด

ระดับปริญญาตรี

ระดับบัณฑิตศึกษา

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2563 1 กุมภาพันธ์ – 30 มิถุนายน 2563 1 กุมภาพันธ์ – 30 มิถุนายน 2563
นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาการลงทะเบียนเรียน(ที่คณะ/สาขาที่สังกัด/ออนไลน์) 9 – 28 มิถุนายน 2563 9 – 28 มิถุนายน 2563
ลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต(สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป) 23  – 25 มิถุนายน 2563 23  – 25 มิถุนายน 2563
ลงทะเบียนเรียนล่าช้าและเพิ่ม – ถอนรายวิชาทางอินเตอร์เน็ต(มีค่าปรับ) 26 – 28 มิถุนายน 2563 26 – 28 มิถุนายน 2563
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 1/2563 1 กรกฎาคม 2563 1 กรกฎาคม 2563
วันเปิดภาคเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2563 1 กรกฎาคม 2563 11 กรกฎาคม 2563
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับเงินคืน 7 กรกฎาคม 2563 7 กรกฎาคม 2563
ช่วงยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2563 1 – 31 กรกฎาคม 2563 1 – 31 กรกฎาคม 2563
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้รับเงินคืน 14 กรกฎาคม 2563 14 กรกฎาคม 2563
ประชุมยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 1/2563 15 กรกฎาคม 2563 15 กรกฎาคม 2563
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563 22 – 30 สิงหาคม 2563(ยกเว้นวันที่ 24 สิงหาคม 2563)
ช่วงการถอนรายวิชา โดยได้รับสัญลักษณ์ W 1 กันยายน – 11 ตุลาคม 2563 1 กันยายน – 11 ตุลาคม 2563
ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2563 14 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2563 14 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2563
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 31 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2563(ยกเว้นวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563)
วันปิดภาคเรียนที่ 1/2563 10 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลการสอบประจำภาคเรียนที่ 1/2563 18 พฤศจิกายน 2563 18 พฤศจิกายน 2563
วันสุดท้ายของการได้รับสัญลักษณ์ I ภาคเรียนที่ 1/2563 2 ธันวาคม 2563 2 ธันวาคม 2563

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

รายละเอียด

ระดับปริญญาตรี

ระดับบัณฑิตศึกษา

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2563 1 ตุลาคม – 22 พฤศจิกายน 2563 1 ตุลาคม – 22 พฤศจิกายน 2563
นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาการลงทะเบียนเรียน(ที่คณะ/สาขาที่สังกัด/ออนไลน์) 15 – 22 พฤศจิกายน 2563 15 – 22 พฤศจิกายน 2563
ลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต(นักศึกษาทุกระดับชั้น)(ยกเว้นนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2563) 20 – 21 พฤศจิกายน 2563 20 – 21 พฤศจิกายน 2563
ลงทะเบียนเรียนล่าช้าและเพิ่ม – ถอนรายวิชา ทางอินเตอร์เน็ต(มีค่าปรับ) 22 – 23 พฤศจิกายน 2563 22 – 23 พฤศจิกายน 2563
วันเปิดภาคเรียนที่ 2/2563และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 24 พฤศจิกายน 2563 28 พฤศจิกายน 2563
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับเงินคืน 1 ธันวาคม 2563 1 ธันวาคม 2563
ช่วงการยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษาประจำภาคภาคเรียนที่ 2 /2563 24 พฤศจิกายน – 24 ธันวาคม 2563 24 พฤศจิกายน – 24 ธันวาคม 2563
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้รับเงินคืน 8 ธันวาคม 2563 ธันวาคม 2563
ประชุม ยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 2/2563 9 ธันวาคม 2563 9 ธันวาคม 2563
วันคล้ายวันเปลี่ยนประเภทสถาบันเป็นมหาวิทยาลัย 27 ธันวาคม  2563 27 ธันวาคม  2563
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563 16 – 24 มกราคม 2564(ยกเว้นวันที่ 18 มกราคม 2564)
ช่วงถอนรายวิชา โดยได้รับสัญลักษณ์ W 26 มกราคม – 16 มีนาคม 2564
วันคล้ายวันครบรอบการจัดตั้งมหาวิทยาลัย 8  มีนาคม 2564 8  มีนาคม 2564
ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2563 16 มีนาคม – 11 เมษายน 2564 16 มีนาคม – 11 เมษายน 2564
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 27 มีนาคม – 4 เมษายน 2564
วันปิดภาคเรียน 2/2563 6 เมษายน 2564
ประกาศผลการสอบประจำภาคเรียนที่ 2/2563 10 เมษายน 2564 10 เมษายน 2564
วันสุดท้ายของการได้รับสัญลักษณ์ Iภาคเรียนที่ 2/2563 24 เมษายน 2564 24 เมษายน 2564

ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

รายละเอียด

ระดับปริญญาตรี

ระดับบัณฑิตศึกษา

รับสมัครนักศึกษาใหม่ 1/2564 1 กุมภาพันธ์ –  มิถุนายน 2564 1 กุมภาพันธ์ – 13 มิถุนายน 2564
นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาการลงทะเบียนเรียน(ที่คณะ/สาขาที่สังกัด/ออนไลน์) 10 – 18 เมษายน 2564 10 – 18 เมษายน 2564
ลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต 18 – 20 เมษายน 2564 18 – 20 เมษายน 2564
ลงทะเบียนเรียนล่าช้าและเพิ่ม – ถอนรายวิชาทางอินเตอร์เน็ต 21 – 23 เมษายน 2564 21 – 23 เมษายน 2564
วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา 2563 20 เมษายน 2564 20 เมษายน 2564
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้เงินคืน 23 เมษายน 2564 23 เมษายน 2564
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้รับเงินคืน 27 เมษายน 2564 27 เมษายน 2564
ประชุม ยุบกลุ่มเรียน / ปิดรายวิชาภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 28 เมษายน 2564 28 เมษายน 2564
ช่วงถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์ W 11 – 23 พฤษภาคม 2564 11 – 23 พฤษภาคม 2564
สอบปลายภาค ภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา 2563 28 – 30 พฤษภาคม 2564
ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา 2563 24 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2564 24 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2564
วันปิดภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา 2563 1 มิถุนายน 2564 1 มิถุนายน 2564
ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา 2563 5 มิถุนายน 2564 5 มิถุนายน 2564
วันสุดท้ายของการได้รับสัญลักษณ์ Iภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 19 มิถุนายน 2564 19 มิถุนายน 2564

*วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วันหยุดประจำปีการศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 วันอาสาฬหบูชา
วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 วันเข้าพรรษา
วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 วันแม่แห่งชาติ
วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 วันปิยมหาราช
วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 วันรัฐธรรมนูญ
วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 วันสิ้นปี
วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564 วันขึ้นปีใหม่
วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 วันมาฆบูชา
วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 วันจักรี
วันอังคาร-พฤหัสบดีที่ 13-15 เมษายน 2564 วันสงกรานต์
วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 วันแรงงานแห่งชาติ
วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564 วันฉัตรมงคล
วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 วันพืชมงคล
วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 วันวิสาขบูชา
วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

            ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2563


Comments are closed.