การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562

เรื่อง การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562

ปฏิทินการลงทะเบียน 
  • วันที่ 23 พ.ย. – 1 ธ.ค.2562 นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาการลงทะเบียนเรียน (ที่คณะ/สาขาที่สังกัด)
  • วันที่ 26 – 28 พ.ย.2562  ลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต
  • วันที่ 29 พ.ย. – 1 ธ.ค.2562  เพิ่ม – ถอนรายวิชาทางอินเตอร์เน็ต
  • วันที่ 29 พ.ย. – 1 ธ.ค.2562 ลงทะเบียนเรียนล่าช้าทางอินเตอร์เน็ต (มีค่าปรับ)
  • วันที่ 11 ธ.ค.2562 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับเงินคืน
  • วันที่ 18 ธ.ค.2562 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์  W
  • วันที่ 5 ม.ค.2563 วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
  • วันที่ 28 ม.ค. – 15 มี.ค.2563 ถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์  W
  • ระบบลงทะเบียน เปิดทำการ 09.00 น. – 24.00 น. ตามวันเวลาที่กำหนด ลงทะเบียนคลิกที่นี่
  • นักศึกษารหัส 62 ติดต่อรับคู่มือนักศึกษาได้ที่สำนักทะเบียนฯ
ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน คลิกที่นี่
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน
1.นักศึกษาเข้าสู่ระบบของสำนักทะเบียนและประมวลผล (www.reg.neu.ac.th)
2.นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาที่เปิดเรียน ตารางเรียน ตารางสอบ
3.ติดต่อพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบแผนการเรียนและผลการเรียน
4.นักศึกษาเลือกรายวิชาและลงทะเบียนเรียน โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ คือ
4.1 ป้อนรหัสวิชาที่ต้องการลงในช่องรหัสวิชา แล้ว กดปุ่ม ตกลง เพื่อเลือกรายวิชาที่ลงทะเบียน
4.2 คลิก เลือก เพื่อเลือก Section ที่ต้องการลงทะเบียน กดปุ่ม ตกลง เพื่อบันทึกรายวิชาในฐานข้อมูล หรือกดปุ่ม เคลียร์ เมื่อต้องการยกเลิก
4.3 ถ้านักศึกษาต้องการลงรายวิชาใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนที่ 1-2
4.4 นักศึกษากดขออนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา
4.5 เมื่อได้รับอนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ให้นักศึกษากด ยืนยันการลงทะเบียนเรียน ถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ (ในกรณีที่ไม่ได้รับการอนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา)
4.6 พิมพ์ใบลงทะเบียน/ใบนำฝาก
ประกาศเมื่อ วันที่ 23 พ.ย. 2562

Comments are closed.