การยื่นขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562

ประกาศ เรื่องยื่นขอสำเร็จการศึกษา  ภาคเรียนที่ 2/2562

สามารถดำเนินการได้ใน วันที่ 9 – 22 เมษายน พ.ศ.2563

ทางอินเตอร์เน็ตผ่าน Web Site ของมหาวิทยาลัย

กำหนดการยื่นขอผู้สำเร็จการศึกษา ยื่นขอสำเร็จการศึกษาคลิกที่นี่ 
1.วันที่ 9 – 22 เมษายน 2563   เปิดรับยื่นขอสำเร็จการศึกษาทางเว็บไซต์ http://graduate.neu.ac.th  อ่านขั้นตอนการยื่นขอสำเร็จการศึกษา
2.วันที่ 9 – 22 เมษายน 2563   ชำระค่าขอสำเร็จการศึกษาผ่านบัญชีธนาคาร วิธีการชำระเงิน
3.จัดส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา (Print จากระบบฯ) พร้อมแนบหลักฐานทั้งหมดและรูปชุดครุยวิทยฐานะ (จำนวน6รูป) ส่งทางไปรษณีย์มายังมหาวิทยาลัย ก่อนวันที่ 30 เมษายน 2563   
ส่งมาได้ที่>>>สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 199/19 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 (วงเล็บมุมซองว่า “ส่งเอกสารขอสำเร็จการศึกษา 2/2562”)
หรือ ส่งด้วยตนเอง ที่มหาวิทยาลัย สำนักทะเบียนฯ เปิดให้บริการทุกวันพุธและวันศุกร์ เวลา 10.30 – 15.oo น. เท่านั้นค่ะ
4.วันที่ 23 – 30 เมษายน 2563   สำนักทะเบียนฯ ตรวจสอบข้อมูลการยื่นขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาและส่งข้อมูลไปยัง สาขาวิชา/คณะ สำนักวิทยบริการ งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ฝ่ายการเงิน และฝ่ายบัญชี เพื่อตรวจสอบตามลำดับ
5.นักศึกษาสามารถตรวจสอบสถานะการยื่นขอสำเร็จการศึกษาทาง Web Site : http://graduate.neu.ac.th
ประกาศเมื่อ วันที่ 7 เมษายนพ.ศ.2563

Comments are closed.