ประกาศจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชาสถิตยศาสตร์

ประกาศจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชาสถิตยศาสตร์

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน/2562
รายวิชา 2003201 และ EN14201 สถิตยศาสตร์
ให้เข้าร่วมในกลุ่ม line ของวิชา ได้ตาม QR CODE ดังนี้

LineStatics

 

Comments are closed.