ประกาศจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชาการบัญชีชั้นต้น 2

ประกาศจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชา BU11102 การบัญชีชั้นต้น 2

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน/2562
รายวิชา BU11102 การบัญชีชั้นต้น 2
ให้เข้าร่วมในกลุ่ม line ของวิชา ได้ตาม QR CODE ดังนี้
LineBU11102

Comments are closed.