ประกาศจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค

ประกาศจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชา BU15108 เศรษฐศาสตร์มหภาค

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน/2562
รายวิชา BU15108 เศรษฐศาสตร์มหภาค
ให้เข้าร่วมในกลุ่ม line ของวิชา ได้ตาม QR CODE ดังนี้

LineBU15108

Comments are closed.