ประกาศจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชาวรรณกรรมไทยสมัยปัจจุบัน

ประกาศจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชา GE10203 วรรณกรรมไทยสมัยปัจจุบัน

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน/2562
รายวิชา GE10203 วรรณกรรมไทยสมัยปัจจุบัน
ให้เข้าร่วมในกลุ่ม line ของวิชา ได้ตาม QR CODE ดังนี้

LineGE10203

Comments are closed.