ประกาศจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ

ประกาศจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน/2562
รายวิชา GE10305 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ Sec.02 และ 0002202 ภาษาอังกฤษ 4
ให้เข้าร่วมในกลุ่ม line ของวิชา ได้ตาม QR CODE ดังนี้

Line0002202

Comments are closed.