การลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน/2562

เรื่อง การลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน/2562

ปฏิทินการลงทะเบียน 
  • วันที่ 16-19 เม.ย.2563 นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา (ทางออนไลน์) เพื่อปรึกษาการลงทะเบียนเรียน (ที่คณะ/สาขาที่สังกัด)
  • วันที่ 16-17 เม.ย.2563 ลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต คลิกที่นี่
  • วันที่ 18-19 เม.ย.2563  เพิ่ม – ถอนรายวิชาทางอินเตอร์เน็ต
  • วันที่ 20-21 เม.ย.2563 ขยายระยะเวลาลงทะเบียน เพิ่ม – ถอนรายวิชาทางอินเตอร์เน็ต (เพิ่มเติม)
  • วันที่ 24 เม.ย.2563 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับเงินคืน
  • วันที่ 5-17 พ.ค.2563 ช่วงการถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์  W
  • ระบบเปิดทำการ 09.00 น. – 24.00 น. ตามวันเวลาที่กำหนด
ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน คลิกที่นี่
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน
1.นักศึกษาเข้าสู่ระบบของสำนักทะเบียนและประมวลผล (www.reg.neu.ac.th)
2.นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาที่เปิดเรียน ตารางเรียน ตารางสอบ
3.ติดต่อพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบแผนการเรียนและผลการเรียน
4.นักศึกษาเลือกรายวิชาและลงทะเบียนเรียน โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ คือ
4.1 ป้อนรหัสวิชาที่ต้องการลงในช่องรหัสวิชา แล้ว กดปุ่ม ตกลง เพื่อเลือกรายวิชาที่ลงทะเบียน
4.2 คลิก เลือก เพื่อเลือก Section ที่ต้องการลงทะเบียน กดปุ่ม ตกลง เพื่อบันทึกรายวิชาในฐานข้อมูล หรือกดปุ่ม เคลียร์ เมื่อต้องการยกเลิก
4.3 ถ้านักศึกษาต้องการลงรายวิชาใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนที่ 1-2
4.4 นักศึกษากดขออนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา
4.5 เมื่อได้รับอนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ให้นักศึกษากด พิมพ์ใบลงทะเบียนเรียน ถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ (ในกรณีที่ไม่ได้รับการอนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา)
4.6 ชำระค่าลงทะเบียนเรียนที่ฝ่ายการเงิน
ประกาศเมื่อ วันที่ 16 เมษายน 2563

Comments are closed.