ประกาศจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น

ประกาศจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน/2562
รายวิชา GE10303 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
ให้เข้าร่วมในกลุ่ม line ของวิชา ได้ตาม QR CODE ดังนี้

LineGE10303

Comments are closed.