ประกาศจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชากฎหมายอาญา 1

ประกาศจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชากฎหมายอาญา 1

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน/2562
รายวิชา 4001103 กฎหมายอาญา 1
ให้เข้าร่วมในกลุ่ม line ของวิชา ได้ตาม QR CODE ดังนี้

Line4001103

Comments are closed.