ประกาศจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชาการภาษีอากร

ประกาศจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชาการภาษีอากร

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน/2562
รายวิชา 9011351 การภาษีอากร
ให้เข้าร่วมในกลุ่ม line ของวิชา ได้ตาม QR CODE ดังนี้

Line9011351

Comments are closed.