ขยายระยะเวลาการยื่นขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562

เรื่องขยายระยะเวลาการยื่นขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562

อ้างถึงประกาศมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลขที่ 014/2563
เรื่อง มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 30 เมษายน 2563
ให้ขยายระยะเวลาการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย
ออกไปอีกจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 นั้น
สำนักทะเบียนฯ จึงได้ขยายระยะเวลาในการยื่นขอสำเร็จการศึกษา (online)
ในภาคเรียนที่ 2/2562 นี้ ออกไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 
โดยมีกำหนดการและขั้นตอน ดังนี้
กำหนดการยื่นขอผู้สำเร็จการศึกษา (ขยายเพิ่มเติม)
1.วันที่ 5 – 15 พฤษภาคม 2563 เปิดรับยื่นขอสำเร็จการศึกษาทางเว็บไซต์ http://graduate.neu.ac.th และ ดาวน์โหลดขั้นตอนการยื่นฯ
2.วันที่ 5 – 20 พฤษภาคม 2563 ชำระค่าขอสำเร็จการศึกษาผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือ อ่านวิธีการชำระเงิน
3.นักศึกษาส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา (Print จากระบบฯ) พร้อมแนบหลักฐานทั้งหมดและรูปชุดครุยวิทยฐานะ (จำนวน6รูป) ส่งทางไปรษณีย์มายังมหาวิทยาลัย ก่อนวันที่ 20 พฤษภาคม 2563   
ส่งมาได้ที่>>>สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 199/19 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 (วงเล็บมุมซองว่า “ส่งเอกสารขอสำเร็จการศึกษา 2/2562”)
4.วันที่ 16 – 20 พฤษภาคม 2563 สำนักทะเบียนฯ ตรวจสอบข้อมูลการยื่นขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาและส่งข้อมูลไปยัง สาขาวิชา/คณะ สำนักวิทยบริการ งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ฝ่ายการเงิน และฝ่ายบัญชี เพื่อตรวจสอบตามลำดับ
5.นักศึกษาสามารถตรวจสอบสถานะการยื่นขอสำเร็จการศึกษาทาง Web Site : http://graduate.neu.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
หมายเหตุ : มีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
1.สอบถามเรื่องการขอสำเร็จการศึกษา : natchaphat.wie@neu.ac.th
2.สอบถามเรื่องการชำระเงิน : finance@neu.ac.th
3.สอบถามปัญหาการใช้งานระบบ : sumitta.jan@neu.ac.th
ประกาศเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2563

 

Comments are closed.