การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563

เรื่อง การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563

ปฏิทินการลงทะเบียน (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 -4)
  • วันที่ 9 – 28 มิ.ย.2563 นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา (ทางออนไลน์หรือวิธีอื่นๆขึ้นกับอาจารย์ที่ปรึกษา) เพื่อปรึกษาการลงทะเบียนเรียน (ที่คณะ/สาขาที่สังกัด)
  • วันที่ 23 – 25 มิ.ย.2563 ลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต คลิกที่นี่
  • วันที่ 26 – 28 มิ.ย.2563  เพิ่ม – ถอนรายวิชาทางอินเตอร์เน็ต
  • วันที่ 26 – 30 มิ.ย.2563  ลงทะเบียนเรียนล่าช้าทางอินเตอร์เน็ต
  • วันที่ 1 – 31 ก.ค.2563 ช่วงยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2563 (กรณีไม่ลงทะเบียนเรียน)
  • วันที่ 7 ก.ค.2563 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับเงินคืน
  •  วันที่ 14 ก.ค.2563 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้รับเงินคืน
  • วันที่ 1 ก.ย. – 11 ต.ค.2563 ช่วงการถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์  W
  • ระบบเปิดทำการ 09.00 น. – 24.00 น. ตามวันเวลาที่กำหนด
ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน คลิกที่นี่
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนและวิธีการชำระค่าลงทะเบียน
1.นักศึกษาเข้าสู่ระบบของสำนักทะเบียนและประมวลผล (www.reg.neu.ac.th)
2.นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาที่เปิดเรียน ตารางเรียน ตารางสอบ
3.ติดต่อพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบแผนการเรียนและผลการเรียน
4.นักศึกษาเลือกรายวิชาและลงทะเบียนเรียน โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ คือ
4.1 ป้อนรหัสวิชาที่ต้องการลงในช่องรหัสวิชา แล้ว กดปุ่ม ตกลง เพื่อเลือกรายวิชาที่ลงทะเบียน
4.2 คลิก เลือก เพื่อเลือก Section ที่ต้องการลงทะเบียน กดปุ่ม ตกลง เพื่อบันทึกรายวิชาในฐานข้อมูล หรือกดปุ่ม เคลียร์ เมื่อต้องการยกเลิก
4.3 ถ้านักศึกษาต้องการลงรายวิชาใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนที่ 1-2
4.4 นักศึกษากดขออนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา
4.5 เมื่อได้รับอนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ให้นักศึกษากด พิมพ์ใบลงทะเบียนเรียน ถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ (ในกรณีที่ไม่ได้รับการอนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา)
4.6 ชำระค่าลงทะเบียนเรียนภายใน 7 วัน หลังจากมีการลงทะเบียนเรียน (หรือตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนด)
วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ค่าสมัครเรียน ผ่านระบบออนไลน์
ชำระผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 425-6-026827 หรือ SCAN QR CODE หลังนักศึกษาชำระเงิน เรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งชื่อ–นามสกุล รหัสนักศึกษา ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ Email : finance@neu.ac.th

neu_pay_1

 

neu_pay_2

ประกาศเมื่อ วันที่ 12 มิถุนายน 2563

 

Comments are closed.