การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

เรื่อง การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

ปฏิทินการลงทะเบียน 
  • วันที่ 15 – 22 พฤศจิกายน 2563 นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาการลงทะเบียนเรียน (นักศึกษาใหม่ 2563 ติดต่อรับคู่มือนักศึกษาได้ที่สำนักทะเบียนฯ)
  • วันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2563 ลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต (ยกเว้นนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2563) คลิกที่นี่
  • วันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2563  ลงทะเบียนเรียนล่าช้าและเพิ่ม – ถอนรายวิชา ทางอินเตอร์เน็ต (มีค่าปรับ)
  • วันที่ 24 – 29 พฤศจิกายน 2563  ขยายระยะเวลาลงทะเบียนเรียนล่าช้าและเพิ่ม – ถอนรายวิชาล่าช้า ทางอินเตอร์เน็ต (มีค่าปรับ)
  • วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 วันเปิดภาคเรียนที่ 2/2563
  • วันที่ 24 พฤศจิกายน – 24 ธันวาคม 2563 ช่วงยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2563 (กรณีไม่ลงทะเบียนเรียน)
  • วันที่ 1 ธันวาคม 2563 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับเงินคืน
  • วันที่ 8 ธันวาคม 2563 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้รับเงินคืน
  • วันที่ 26 มกราคม – 16 มีนาคม 2564 ช่วงการถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์  W

**ระบบเปิดทำการ 09.00 น. – 24.00 น. ตามวันเวลาที่กำหนด**

ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน คลิกที่นี่
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนและวิธีการชำระค่าลงทะเบียน
1.นักศึกษาเข้าสู่ระบบของสำนักทะเบียนและประมวลผล (www.reg.neu.ac.th)
2.นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาที่เปิดเรียน ตารางเรียน ตารางสอบ
3.ติดต่อพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบแผนการเรียนและผลการเรียน
4.นักศึกษาเลือกรายวิชาและลงทะเบียนเรียน โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ คือ
4.1 ป้อนรหัสวิชาที่ต้องการลงในช่องรหัสวิชา แล้ว กดปุ่ม ตกลง เพื่อเลือกรายวิชาที่ลงทะเบียน
4.2 คลิก เลือก เพื่อเลือก Section ที่ต้องการลงทะเบียน กดปุ่ม ตกลง เพื่อบันทึกรายวิชาในฐานข้อมูล หรือกดปุ่ม เคลียร์ เมื่อต้องการยกเลิก
4.3 ถ้านักศึกษาต้องการลงรายวิชาใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนที่ 1-2
4.4 นักศึกษากดขออนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา
4.5 เมื่อได้รับอนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ให้นักศึกษากด พิมพ์ใบลงทะเบียนเรียน ถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ (ในกรณีที่ไม่ได้รับการอนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา)
4.6 ชำระค่าลงทะเบียนเรียนภายใน 7 วัน หลังจากมีการลงทะเบียนเรียน (หรือตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนด)
วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ค่าสมัครเรียน ผ่านระบบออนไลน์
ชำระผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 425-6-026827 หรือ SCAN QR CODE หลังนักศึกษาชำระเงิน เรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งชื่อ–นามสกุล รหัสนักศึกษา ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ Email : finance@neu.ac.th
neu_pay_1
neu_pay_2
ประกาศเมื่อ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

Comments are closed.